intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng hóa phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong xu thế hội nhập

Chia sẻ: Thiên Lăng Sở | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

49
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết bàn về sự phát triển của du lịch Khánh Hòa đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nó được thể hiện ở cả chỉ tiêu định tính và định lượng về thực trạng du lịch Khánh Hòa trong nhiều năm qua như lượng khách, doanh thu, GDP du lịch, cơ sở vật chất - công nghệ. Thương hiệu Nha Trang - Khánh Hòa đã khẳng định được vị thế trên thị trường du lịch cả nước và quốc tế. Nhiều du khách đã lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng hóa phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong xu thế hội nhập

  1. THÜC TR„NG PHT TRIšN DU LÀCH CÕA TŸNH KHNH HÁA TRONG XU TH˜ HËI NHŠP Nguy¹n Thà Ho ng Di»p Tr÷íng Cao ¯ng S÷ ph¤m Nha Trang 1. °t v§n · Kh¡nh Háa l  t¿nh n¬m trong khu vüc câ nhi·u ti·m n«ng º ph¡t triºn du làch. Quy ho¤ch ph¡t triºn têng thº du làch Vi»t Nam thíi ký 1995 - 2010 ¢ x¡c ành th nh phè biºn Nha Trang - thõ phõ cõa t¿nh Kh¡nh Háa - l  mët trong m÷íi trung t¥m du làch quèc gia. Thíi gian qua, du làch Kh¡nh Háa ¢ chó trång khai th¡c t i nguy¶n du làch, °c bi»t l  t i nguy¶n du làch biºn - £o. Thà tr÷íng du làch ng y c ng mð rëng, s£n ph©m du làch ang d¦n ÷ñc a d¤ng hâa v  n¥ng cao ch§t l÷ñng. Th÷ìng hi»u du làch Nha Trang - Kh¡nh Háa ng y c ng kh¯ng ành và th¸ tr¶n thà tr÷íng du làch trong n÷îc l¨n quèc t¸. Nha Trang - Kh¡nh Háa l  iºm ¸n ÷u ti¶n lüa chån cõa nhi·u du kh¡ch. 2. Nëi dung nghi¶n cùu 2.1. Thüc tr¤ng ph¡t triºn du làch t¿nh Kh¡nh Háa 2.1.1. Nguçn kh¡ch H¼nh 1. L÷ñng kh¡ch du làch Kh¡nh Háa thíi ký 1995 - 2006 a. Kh¡ch du làch quèc t¸ Câ thº nhªn th§y têng sè kh¡ch ¸n du làch Kh¡nh Háa trong thíi ký 1995 - 1999 ng y mët t«ng, tèc ë t«ng tr÷ðng trung b¼nh v· kh¡ch giai o¤n n y ¤t 18,86%/n«m. 1
  2. Giai o¤n 2000 - 2005, Kh¡nh Háa triºn khai thüc hi»n Ch÷ìng tr¼nh ph¡t triºn du làch cõa T¿nh vîi nhúng ch½nh s¡ch hé trñ t½ch cüc, ho¤t ëng du làch cõa to n t¿nh ¢ câ nhúng ti¸n bë rã r»t. L÷ñng kh¡ch quèc t¸ li¶n töc t«ng, °c bi»t l  tø sau khi Nha Trang ÷ñc cæng nhªn l  th nh vi¶n cõa C¥u l¤c bë nhúng Vành µp nh§t th¸ giîi. N«m 2006, Kh¡nh Háa v¨n l  iºm du làch ÷ñc lüa chån cõa kh¡ch du làch nhi·u n÷îc, ¤t 255.000 l÷ñt. Sè ng y kh¡ch l÷u tró ¤t trung b¼nh 2,1 ng y/kh¡ch, [1,5]. H¦u h¸t c¡c quèc gia tr¶n th¸ giîi ·u ¢ câ du kh¡ch ¸n Nha Trang - Kh¡nh Háa, trong â, 6 thà tr÷íng h ng ¦u l  Mÿ, Óc, Ph¡p, Anh, ùc, Nhªt B£n. Tø cuèi n«m 2004 ¸n nay, c¡c thà tr÷íng kh¡ch Nga, H n Quèc ang câ xu h÷îng t«ng m¤nh tr¶n àa b n. Mët °c iºm cì b£n cõa du làch Kh¡nh Háa l  l÷ñng kh¡ch du làch t u biºn t÷ìng èi ·u. L÷ñng kh¡ch du làch t u biºn giai o¤n 2001 - 2005 l  42 chuy¸n vîi hìn 19.000 l÷ñt kh¡ch tham quan (kº c£ kh¡ch mua tour trån gâi v  kh¡ch tham quan tü do). L÷ñng kh¡ch du làch b¬ng t u biºn t«ng ët bi¸n v o n«m 2006: 24 chuy¸n t u vîi 14.007 l÷ñt kh¡ch l¶n bí tham quan, t«ng hìn 2,2 l¦n so vîi còng ký n«m 2005 (n«m 2005 câ 15 chuy¸n t u vîi 6.300 l÷ñt kh¡ch tham quan) [2]. b. Kh¡ch du làch nëi àa Kh¡ch du làch nëi àa li¶n töc t«ng trong suèt 10 n«m trð l¤i ¥y. Tèc ë t«ng tr÷ðng trung b¼nh v· kh¡ch du làch nëi àa ¤t 11,24% (giai o¤n 1995 - 2005). ¸n n«m 2006, têng sè kh¡ch du làch nëi àa ¤t 832.000 l÷ñt (t«ng 27,24% so vîi n«m 2005). Têng sè l÷ñt kh¡ch tham quan, vui chìi, gi£i tr½ n«m 2006 l  3.832.800 l÷ñt, t«ng 103,0% so vîi n«m 2005 (3.721.165 l÷ñt), sè ng y kh¡ch l÷u tró trung b¼nh ¤t 1,92 ng y/kh¡ch [2]. 2.1.2. Doanh thu Têng doanh thu cõa ng nh du làch t¿nh Kh¡nh Háa trong nhúng n«m qua ¢ câ sü t«ng tr÷ðng ¡ng kº, tèc ë t«ng tr÷ðng trung b¼nh ¤t 22,43%. Cì c§u doanh thu du làch v¨n chõ y¸u l  tø dàch vö l÷u tró v  «n uèng (chi¸m trung b¼nh 68,32%). Doanh thu tø c¡c dàch vö du làch kh¡c nh÷ b¡n h ng l÷u ni»m, vªn chuyºn, êi ti·n, b÷u ch½nh, vui chìi gi£i tr½. . . ch¿ chi¸m kho£ng 20% têng doanh thu, cán l¤i l  doanh thu kh¡c. Cì c§u chi ti¶u cõa kh¡ch du làch: Theo i·u tra chi ti¶u cõa kh¡ch du làch: n«m 2005 cõa Têng cöc Thèng k¶ t¤i Kh¡nh Háa, kh¡ch du làch quèc t¸ chi ti¶u trung b¼nh 72,0USD/ng y, trong â, 15,6USD cho dàch vö l÷u tró, 12,2USD cho «n uèng, 10,6USD cho dàch vö vªn chuyºn (so vîi n«m 2003 t«ng 7,46%). Trung b¼nh mët kh¡ch du làch nëi àa chi ti¶u 24USD/ng y (kho£ng 400.000/ng y). Trong â, 103.800 cho dàch vö l÷u tró, 92.000 cho «n uèng, 142.000 cho dàch vö vªn chuyºn, i l¤i. . . [4]. 2
  3. B£ng 1. Doanh thu ng nh du làch Kh¡nh Háa thíi k¼ 2000 - 2006 ìn và: T¿ çng N«m 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Têng doanh 199.015 246.106 297.273 360.202 456.000 643.136 833.401 thu Doanh thu 107.089 135.259 162.272 197.502 266.330 367.852 468.301 dàch vö Cho thu¶ 89.727 113.472 124.700 137.020 188.665 282.055 375.026 pháng Lú h nh 2.436 3.511 4.800 6.942 9.837 10.553 10.105 Vªn chuyºn 1.484 2.854 2.503 4.500 7.943 16.520 18.398 kh¡ch Thu kh¡c 13.442 15.422 30.269 49.040 59.885 58.724 64.772 Doanh thu 23.858 27.944 38.297 50.200 42.879 58.031 57.912 b¡n h ng Doanh thu h ng «n 57.065 70.248 81.632 92.750 122.885 179.316 259.225 uèng Doanh thu 11.003 12.655 15.072 19.750 23.906 37.937 47.963 kh¡c Gi¡ trà gia t«ng ng nh du làch (GDP du làch): Têng s£n ph©m tr¶n àa b n (GDP theo gi¡ 1994) n«m 2005 ¤t 7.505 t¿ çng, t«ng g§p 1,7 l¦n so vîi n«m 2000 v  2,51 l¦n so vîi n«m 1995. Giai o¤n 1996 - 2000, khu vüc kinh t¸ dàch vö câ tèc ë t«ng tr÷ðng 7,1%, ri¶ng ng nh du làch câ tèc ë t«ng tr÷ðng 18,5%. Giai o¤n 2001 - 2006 ¡nh d§u sü v÷ìn l¶n m¤nh m³ cõa khu vüc kinh t¸ dàch vö, °c bi»t l  ng nh du làch, tèc ë t«ng b¼nh qu¥n h ng n«m l  13,4% [4]. H¼nh 2. Cì c§u GDP theo c¡c ng nh kinh t¸ n«m 2000 v  2005 2.1.3. Cì sð vªt ch§t k¾ thuªt a. Cì sð l÷u tró Còng vîi xu h÷îng chung cõa c£ n÷îc hi»n nay, do l÷ñng kh¡ch quèc t¸ ng y c ng t«ng, kh¡ch nëi àa câ nhu c¦u i ngh¿ nhi·u hìn n¶n c¡c kh¡ch s¤n, nh  ngh¿ ÷ñc x¥y düng th¶m º ¡p ùng kàp thíi nhu c¦u cõa kh¡ch du làch. Ng nh du làch Kh¡nh Háa công khæng ngøng n¥ng c§p, x¥y mîi kh¡ch s¤n, nh  ngh¿ ¡p ùng nhu c¦u cõa du kh¡ch. 3
  4. T½nh ¸n 31/12/2006, c£ t¿nh câ 285 kh¡ch s¤n, trong â câ 2 kh¡ch s¤n 5 sao, 3 kh¡ch s¤n 4 sao, 5 kh¡ch s¤n 3 sao, kh¡ch s¤n x¸p tø 1 - 2 sao l  101 cì sð; kh¡ch s¤n ¤t ti¶u chu©n tèi thiºu l  156 cì sð [5]. Nha Trang - Kh¡nh Háa ÷ñc xem l  mët àa iºm l½ t÷ðng v  h§p d¨n tr¶n b£n ç du làch th¸ giîi vîi sü câ m°t cõa khu ngh¿ m¡t (KNM) tèt nh§t th¸ giîi. N«m 2006, KNM Ana Mandara ÷ñc t¤p ch½ Cond² Nast Traveler - New York b¦u chån l  KNM câ và tr½ µp nh§t th¸ giîi v  ÷ñc trang web Luxury Link b¼nh chån l  mët trong 15 KNM tèt nh§t th¸ giîi. KHM Evason Hideway at Ana Mandara (Ninh V¥n) công ÷ñc t¤p ch½ Taler (Anh) b¼nh chån l  mët trong 10 KNM nêi ti¸ng th¸ giîi. Ngo i ra, c¡c cì sð l÷u tró kh¡c tr¶n àa b n t¿nh v¨n ti¸p töc ¦u t÷ mð rëng quy mæ, t«ng th¶m pháng, t«ng th¶m c¡c dàch vö bê sung nh÷ t­m hìi, massage, nh  h ng, karaoke, vô tr÷íng; mët sè kh¡ch s¤n cán tê chùc th¶m c¡c dàch vö lú h nh nëi àa, vªn chuyºn. B£ng 2. Cì sð l÷u tró tr¶n àa b n t¿nh Kh¡nh Háa, ph¥n theo h¤ng cì sð N«m 2002 N«m 2004 N«m 2005 N«m 2006 H¤ng Têng Sè Têng Sè Têng Sè Têng Sè sè CS pháng sè CS pháng sè CS pháng sè CS pháng Têng sè - - - - 320 7691 349 8279 CSLT 1. Kh¡ch s¤n 200 3630 250 5410 275 6714 285 7166 5 sao 0 - 01 230 01 230 02 351 4 sao 02 - 03 368 03 396 03 396 3 sao 04 - 05 463 05 382 05 382 2 sao 09 - 21 908 29 1.000 32 1.120 1 sao 57 - 81 1.620 65 1.608 69 1.725 ¤t ti¶u chu©n 36 - 86 1.066 156 2340 156 2.340 tèi thiºu Ch÷a x¸p h¤ng 92 23 755 16 758 18 852 2. Nh  ngh¿ DL - - - - 28 240 47 376 3. CSLT kh¡c - - - - 17 737 17 737 Cæng su§t sû 51,5 45,7 52,0 57.0 döng pháng ¸n n«m 2000, to n t¿nh Kh¡nh Háa ¢ câ 3.414 pháng ¤t ti¶u chu©n vîi hìn 6.000 gi÷íng. T½nh ¸n 31/12/2005, to n t¿nh câ 7.691 pháng vîi 12.137 gi÷íng. Cæng su§t sû döng pháng kh¡ch s¤n trong nhúng n«m g¦n ¥y li¶n töc t«ng. Qua â, cho th§y ng nh du làch Kh¡nh Háa ¢ thüc hi»n tèt möc ti¶u v· ph¡t triºn cì sð l÷u tró du làch, mð ra mët h÷îng ph¡t triºn mîi â l  xu h÷îng ¦u t÷ chi·u s¥u trong x¥y düng, trang thi¸t bà k¾ thuªt a d¤ng, dàch vö mîi, t«ng t¿ trång c¡c cì sð l÷u tró cao c§p[5]. b. Khu du làch, khu vui chìi gi£i tr½ T¿nh Kh¡nh Háa hi»n ang ho¤t ëng nhi·u khu, iºm du làch, vui chìi lîn nhä thuëc nhi·u th nh ph¦n kinh t¸ nh¬m khai th¡c c¡c th¸ m¤nh ti·m n«ng du làch. Mët sè khu du làch, khu vui chìi, gi£i tr½ ho¤t ëng câ hi»u qu£ nh÷: trung t¥m du làch suèi kho¡ng 4
  5. nâng Th¡p B , khu du làch Hán T¬m, khu du làch Dèc L¸t, thõy cung Tr½ Nguy¶n, cæng vi¶n Phò êng, cæng vi¶n gi£i tr½ Vinpearl. . . Ngo i ra, t¿nh ang nghi¶n cùu, thi¸t k¸ ¦u t÷ ho n thi»n c¡c tour du làch mîi, nh÷ tour du làch vành V¥n Phong, tour sæng C¡i, tour £o Y¸n - Hán Nëi. . . l m phong phó th¶m ch§t l÷ñng, sè l÷ñng cõa ho¤t ëng kinh doanh dàch vö du làch v  vui chìi gi£i tr½. Ch§t l÷ñng mæi tr÷íng t¤i c¡c iºm du làch ng y nay ¢ ÷ñc c£i thi»n hìn, mæi tr÷íng trªt tü x¢ hëi ÷ñc £m b£o, ch§t l÷ñng c¡c dàch vö phöc vö kh¡ch ng y nay ¢ ÷ñc n¥ng cao, trong â, c¡c y¸u tè v«n hâa ¢ ÷ñc chó trång hìn trong cì c§u c¡c s£n ph©m du làch. 2.1.4. Lao ëng Sè l÷ñng lao ëng trong ng nh du làch cõa Kh¡nh Háa khæng ng÷ng t«ng l¶n theo tøng n«m; n«m 2000 l  2.700 lao ëng, ¸n 2005 t«ng l¶n 5.200 lao ëng (chi¸m t¿ l» 2,95% têng sè lao ëng trong khu vüc dàch vö), n«m 2006: 7280 lao ëng. T¿ l» lao ëng b¼nh qu¥n tr¶n mët pháng kh¡ch s¤n n«m 2005 l  0,75 [1,5]. H¼nh 3. Lao ëng ng nh du làch cõa t¿nh Kh¡nh Háa Tø n«m 2002, n«m thù hai thüc hi»n Ch÷ìng tr¼nh ph¡t triºn du làch giai o¤n 2001 - 2010, ng nh Gi¡o döc Kh¡nh Háa ¢ triºn khai Ch÷ìng tr¼nh gi¡o döc Du làch v  b÷îc ¦u ¢ ¤t ÷ñc k¸t qu£ kh£ quan. 2.1.5. Hñp t¡c v  ¦u t÷ a. ¦u t÷ trong l¾nh vüc h¤ t¦ng du làch º phöc vö ph¡t triºn du làch, c£ trung ÷ìng v  àa ph÷ìng ¢ tªp trung ¦u t÷ ph¡t triºn h» thèng h¤ t¦ng du làch vîi sè vèn 1.122,061 t¿ çng (trong â, ri¶ng vèn ¦u t÷ ph¡t triºn giao thæng g­n vîi ph¡t triºn du làch l  1.019 t¿), [3,4]. b. ¦u t÷ ph¡t triºn du làch cõa c¡c doanh nghi»p du làch Trong suèt 5 n«m qua, sè vèn ¦u t÷ cõa c¡c doanh nghi»p v o l¾nh vüc du làch l  2.058 t¿, v÷ñt 43,9% so vîi möc ti¶u · ra. Mët sè dü ¡n lîn ph¡t triºn du làch sinh th¡i, ngh¿ d÷ïng, vui chìi gi£i tr½ mang t¦m cï quèc gia, khu vüc v  quèc t¸ ang ÷ñc triºn khai x¥y düng. T¼nh h¼nh ¦u t÷ trüc ti¸p n÷îc ngo i Khu vüc vèn FDI ¢ trð th nh mët th nh ph¦n khæng thº thi¸u v  ng y c ng câ nhúng âng gâp quan trång èi vîi t«ng tr÷ðng kinh t¸ §t n÷îc. T½nh ¸n n«m 2006, 5
  6. tr¶n àa b n t¿nh ¢ câ 52 dü ¡n câ vèn ¦u t÷ trüc ti¸p cõa n÷îc ngo i ÷ñc c§p ph²p (n«m 2000 câ 24 dü ¡n) vîi têng sè vèn ¦u t÷ «ng kþ l  396,8 tri»u USD (n«m 2000 l  310,98 tri»u USD), vèn ph¡p ành l  131,5 tri»u USD, trong â, ph¦n vèn ph¡p ành b¶n Vi»t Nam l  14,3 tri»u USD v  b¶n n÷îc ngo i l  117,2 tri»u USD [3,4]. 2.2. Xóc ti¸n, qu£ng b¡ du làch Nh¼n chung, cæng t¡c tuy¶n truy·n qu£ng b¡, xóc ti¸n du làch trong thíi gian qua ¢ ¤t nhúng hi»u qu£ nh§t ành. Mët sè ho¤t ëng th÷íng ni¶n cõa ng nh du làch Kh¡nh Háa nh÷: th¡ng 4 - Du làch - L¹ hëi xù Tr¦m H÷ìng, th¡ng 6 - Nèi k¸t con ÷íng di s£n Mi·n Trung, th¡ng 8 - Nha Trang - iºm hµn; tê chùc Festival Biºn 2 n«m 1 l¦n. . . 2.3. Tê chùc kinh doanh du làch a. Kinh doanh kh¡ch s¤n, nh  h ng: Trong sè c¡c cì sð l÷u tró câ 30 kh¡ch s¤n thuëc doanh nghi»p nh  n÷îc, 299 cì sð thuëc doanh nghi»p t÷ nh¥n v  Cty TNHH, 1 kh¡ch s¤n 100% vèn n÷îc ngo i, 1 kh¡ch s¤n li¶n doanh vîi n÷îc ngo i, 6 kh¡ch s¤n thuëc cæng ti cê ph¦n, cán l¤i thuëc c¡c th nh ph¦n kh¡c tham gia ho¤t ëng kinh doanh. b. C¡c dàch vö lú h nh v  vªn chuyºn kh¡ch du làch: ¸n nay, to n t¿nh câ 283 doanh nghi»p «ng k½ ho¤t ëng kinh doanh lú h nh, vªn chuyºn. Trong â câ 10 ìn và ÷ñc Têng cöc Du làch c§p ph²p kinh doanh lú h nh quèc t¸ (6 doanh nghi»p ho¤t ëng tr¶n àa b n v  4 chi nh¡nh) v  chõ y¸u tªp trung khai th¡c c¡c tuy¸n tham quan c¡c £o ph½a Nam th nh phè Nha Trang. Ho¤t ëng lú h nh nëi àa ph¡t triºn m¤nh, trong â ¢ k½ k¸t nèi tour vîi t§t c£ c¡c t¿nh th nh trong to n quèc [2]. 6
  7. T€I LI›U THAM KHƒO [1] Cöc thèng k¶ t¿nh Kh¡nh Háa, 2002, 2006, 2007. Ni¶n gi¡m thèng k¶, 2001, 2005, 2006, Kh¡nh Háa. [2] Sð Du làch - Th÷ìng m¤i Kh¡nh Háa , 2001, 2006. B¡o c¡o têng k¸t t¼nh h¼nh du làch t¿nh Kh¡nh Háa tø 1993 - 2000, B¡o c¡o 5 n«m thüc hi»n ch÷ìng tr¼nh ph¡t triºn du làch 2001 - 2005. [3] Sð Du làch - Th÷ìng m¤i Kh¡nh Háa, 2006. Ch÷ìng tr¼nh ph¡t triºn du làch Kh¡nh Háa giai o¤n 2006  2010. [4] Sð Du làch - Th÷ìng m¤i Kh¡nh Háa, 2006. B¡o c¡o têng hñp i·u ch¿nh Quy ho¤ch têng thº ph¡t triºn du làch t¿nh Kh¡nh Háa ¸n n«m 2010 v  ành h÷îng ¸n n«m 2020. [5] Sð Du làch - Th÷ìng m¤i Kh¡nh Háa 2007. B¡o c¡o k¸t qu£ ho¤t ëng kinh doanh du làch n«m 2006. [6] L¶ Thæng, Nguy¹n Minh Tu»,1998. Tê chùc l¢nh thê du làch. Nxb Gi¡o döc, H  Nëi. ABSTRACT The present situation of Khanh Hoa tourism development on the global integration trend The development of Khanh Hoa tourism has been playing an important role on the socio - economic development. It has been shown in both qualitative and quantitative norm on the present situation of Khanh Hoa tourism for several years such as the number of tourist, turnover, GDP in tourism, material facility - technology. The trade name of Nha Trang - Khanh Hoa has asserted the position in both the national and international tourism market. Many tourists have made Nha Trang - Khanh Hoa their first choice. 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2