intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trình: Kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Huyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

550
lượt xem
196
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm đàm phán, đặc điểm của đàm phán, kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh, thực trạng vận dụng các kỹ thuật đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế và đưa ra các giải pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh

 1. KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH
 2. NHÓM 10  VŨ VĂN HUY  NGUYỄN THỊ HUYỀN 89  NGUYỄN THỊ HUYỀN 90  PHẠM THỊ HƯƠNG  VŨ MAI HƯƠNG
 3. NỘI DUNG BÀI TRÌNH BÀY  Chương 1: cơ sở lý luận 1.1. Khái niệm đàm phán 1.2. Đặc điểm của đàm phán  Chương 2: Kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh. 2.1. Một số kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh 2.2. Thực trạng vận dụng các kỹ thuật đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế giữa Việt Nam và EU  Chương 3: Giải pháp
 4. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. KHAÙI NIEÄM ÑAØM PHAÙN  “Ñaøm  phaùn  thoâng  thöôøng  tieán haønh giöõa caù nhaân, hoï  hoaëc  vì  baûn  thaân  mình,  hoaëc  thay maët cho ñoaøn theå coù toå  chöùc, vì theá coù theå coi ñaøm  phaùn  laø  boä  phaän  caáu  thaønh  cuûa  haønh  vi  nhaân  loaïi,  lòch  söû  ñaøm  phaùn  cuûa  nhaân  loaïi  cuõng  laâu  daøi  nhö  lòch  söû  vaên minh nhaân loaïi.”  (Gerald I. Nierenberg ­  The  Art of Negotiating –
 5. “Ñaøm  phaùn  laø  phöông  tieän  ñeå  ñaït  ñöôïc  ñieàu  chuùng  ta  mong  muoán  töø  ngöôøi  khaùc.  Ñoù  laø  söï trao ñoåi yù kieán qua laïi  nhaèm  ñaït  ñöôïc  thoûa  thuaän  trong khi baïn vaø phía beân kia  coù moät soá lôïi ích chung vaø  moät soá lôïi ích ñoái khaùng”.                   (Fisher,R.,Ury,W. Getting  to Yes, 1991)
 6. ”  Ñaøm  phaùn  laø  haønh  vi  vaø  quaù  trình  maø  ngöôøi  ta  muoán  ñieàu  hoøa  quan  heä  giöõa  hai  beân,  thoûa  maõn  nhu  caàu  cuûa  moãi  beân,  thoâng  qua  hieäp  thöông  maø  ñi  ñeán  yù  kieán  thoáng nhaát.                 (Tröông Töôøng ­ Ngheä thuaät ñaøm phaùn thöông  vuï quoác teá – NXB Treû 1996).
 7.       Coøn  theo  chuùng  toâi  :”Ñaøm  phaùn  laø  haønh  vi  vaø  quaù  trình,  maø  trong  ñoù  hai  hay  nhieàu  beân  tieán  haønh  thöông  löôïng,  thaûo  luaän  veà  caùc  moái  quan  taâm  chung  vaø  nhöõng  quan  ñieåm  coøn  baát  ñoàng,  ñeå  ñi ñeán moät thoûa thuaän thoáng  nhaát.”
 8. 1.2. ÑAËC ÑIEÅM 1. Muoán  ñaøm  phaùn  thaønh  coâng  phaûi  xaùc  ñònh  roõ  muïc  tieâu  ñaøm phaùn moät caùch khoa hoïc,  phaûi  kieân  ñònh  ,  khoân  ngoan,  öùng phoù moät caùch linh hoaït,  saùng  taïo  trong  töøng  tröôøng  hôïp cuï theå; 2. Phaûi  bieát  keát  hôïp  haøi  hoaø  giöõa  baûo  veä  lôïi  ích  cuûa  phía mình vôùi vieäc duy trì vaø  phaùt  trieån  moái  quan  heä  vôùi 
 9. 1.2. ÑAËC ÑIEÅM 3.    Phaûi  ñaûm  baûo  nguyeân  taéc  “Ñoâi  beân cuøng coù lôïi”; 4.      Ñaùnh  giaù  moät  cuoäc  ñaøm  phaùn  thaønh  coâng  hay  thaát  baïi  khoâng  phaûi  laø  laáy  vieäc  thöïc  hieän  muïc  tieâu döï ñònh cuûa moät beân naøo ñoù  laøm tieâu chuaån duy nhaát, maø phaûi  söû duïng moät loaït caùc tieâu chuaån  ñaùnh giaù toång hôïp. 5.   Ñaøm phaùn laø moät khoa hoïc, ñoàng  thôøi laø moät ngheä thuaät. 
 10. 2.1 Một số kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh 1 Kỹ thuật đề nghị  Đề nghị cần được đưa ra vào thời điểm thích hợp, được trình bày ngắn gọn, rõ ràng và nên nhấn mạnh được thiện chí thoả thuận.  Ta có thể chọn cách chủ động đặt vấn đề trướchoặc để đối phương đưa ra đề nghị trước.
 11. Nếu ta đề nghị trước thì lời đề nghị nên:  Chỉ rõ tất cả các điều kiện liên quan.  Tìm hiểu phản ứng của đối phương.  Không nên thể hiện sự nhượng bộ.  Nhấn mạnh vào các thuận lợi.
 12. Kỹ thuật đối phó với việc đối phương đưa ra đề nghị trước:  Đừng ngại yêu cầu họ giải thích thêm vì khi đó, ta có thêm thời gian để suy nghĩ và có thể thu thập thêm thông tin từ họ.  Tạm nghỉ để trao đổi trong nhóm nếu thấy cần thiết nhưng nên thận trọng và hạn chế sử dụng chiến thuật này. Khi trả lời nên bắt đầu bằng việc tóm tắt lại lời đề nghị của đối tác.
 13. 2. Kỹ thuật giao tiếp- truyền đạt thông tin  Kỹ thuật đặt câu hỏi A. Câu hỏi đóng Đây là loại câu hỏi đòi hỏi người trả lời chỉ được phép trả lời hoặc "có" hoặc "không", B. B. Câu hỏi mở Là loại câu hỏi không đòi hỏi người trả lời phải trả lời "có" hoặc "không"
 14.  Kỹ thuật lắng nghe:  Tạo cho đối tác cảm thấy mình được tôn trọng và ý kiến của họ có ý nghĩa đối với ta, tạo ra sự hứng khởi giúp họ trình bày vấn đề một cách mạch lạc hơn.  Giúp ta nắm được và lưu giữ những thông tin cần thiết cho mục đích của mình.
 15. 3. Kỹ thuật trả lời câu hỏi Nội dung câu trả lời phụ thuộc nội dung câu hỏi của đối tác. Khi ta đã có câu trả lời cho đối tác thì cần bình tĩnh suy xét, sắp xếp câu trả lời sao cho logic, phù hợp với câu hỏi và với một dung lượng vừa đủ
 16. 4. Kỹ thuật lập luận  Lập luận là quá trình đưa ra những nguyên nhân, dẫn chứng và lí lẽ để trình bày, giải thích nhằm cho đối tác hiểu quan điểm của ta trong đàm phán.  Sự tập trung cao độ, lòng kiên trì và sự hiểu biết kiến thức sâu sắc về vấn đề đang đàm phán cũng như tư duy logic và kỹ năng trình bày vần đề.
 17. 5. Kỹ thuật vô hiệu hoá ý kiến của đối tác Vô hiệu hoá và bác bỏ ý kiến đối tác như trình bày ở trên có vẻ giống nhau nhưng thực chất lại khác nhau về mặt chức năng và hoàn cảnh áp dụng.
 18. 6. Kỹ thuật mặc cả trong vùng thương lượng  Mức giá lý tưởng của người bán thì cao hơn nhiều so với đề nghị lý tưởng của người mua.  Mức giá bán thấp nhất của người bán sẽ cao hơn mức giá mua cao nhất của người mua
 19. 7. Kỹ thuật đối phó với những đàm phán viên hiếu thắng  Từ chối đàm phán dưới áp lực. Nói cho họ biết ta chỉ nhượng bộ nếu họ đưa ra một lý lẽ hợp lý dựa trên sự thật.  Giữ bình tĩnh, đừng giận dữ hay có lời lẽ xúc phạm trở lại.  Đừng để ta bị áp lực mà sớm thoả thuận hay nhượng bộ.  Tạm nghỉ cuộc đàm phán và giải quyết những khác biệt trong nhóm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2