tiêu hóa và hấp thụ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
195
lượt xem
91
download

tiêu hóa và hấp thụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn từ những dạng phức tạp thành những phân tử đơn giản xảy ra trong ống tiêu hóa của động vật. nhưng phân tử này có thể được hấp thụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tiêu hóa và hấp thụ

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh dinh d−ìng gia sóc ch−¬ng 4 tiªu hãa vµ hÊp thu Chñ biªn: PTS. L−u H÷u M·nh Tham gia biªn so¹n: Th.S. NguyÔn Nhùt Xu©n Dung vµ PTS Vâ V¨n S¬n Th¸ng 1 n¨m 1999
 2. &Kˆ‡QJ 7,j8 +2v$ 9$s +h3 7+8 ir1+ 1*+p$ 7L…X KR‘D 7L…X KR‘D ODŽ TXD‘ WU‰QK EL…šQ „†˜L WKˆ‘F ‚Q WˆŽ QKˆQJ GD›QJ SKˆ‘F WD›S WKDŽQK QKˆQJ SKƒ—Q Wˆ „‡Q JLDQ [D\ UD E…Q WURQJ †šQJ WL…X KR‘D FXD „†œQJ Yƒ›W QKˆQJ SKƒ—Q Wˆ QDŽ\ FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF KƒšS WKX &D‘F TXD‘ WU‰QK WL…X KR‘D TXDQ WURœQJ FR‘ WK…˜ QKR‘P OD›L WKDŽQK WD‘F „†œQJ FKŒQK WD‘F „†œQJ F‡ JL‡‘L WD‘F „†œQJ KR‘D KRœF YDŽ WD‘F „†œQJ FXD YL VLQK Yƒ›W +ƒšS WKX +ƒšS WKX ODŽ TXD‘ WU‰QK „ˆD FD‘F FKƒšW „D „ˆ‡œF WL…X KR‘D WˆŽ UX†œW YDŽR „ˆ‡ŽQJ PD‘X YDŽ „ˆ‡ŽQJ ED›FK KX\…šW „…˜ FKX\…Q FK‡ „…šQ FD‘F W†˜ FKˆ‘F FXD F‡ WK…˜ „…˜ Vˆ GX›QJ KR‚›F Gˆ› WUˆ k1* 7,j8 +2v$ kšQJ WL…X KR‘D FXD FD‘F ORDŽL Yƒ›W NKD‘F QKDX Y…— P‚›W JLDL SKƒ˜X YDŽ VLQK O\‘ Y‰ Yƒ›\ JLD VX‘F „ˆ‡œF […šS WKDŽQK QKL…—X QKR‘P WXŽ\ WKX†œF YDŽR ORD›L K‰QK †QJ WL…X KR‘D 1KR‘P JLD VX‘F „†œF Y GD› GDŽ\ „‡Q JLDQ +HR FKR‘ JLD Fƒ—P 1KR‘P JLD VX‘F „†œF Y QKˆQJ FR‘ PDQK WUDŽQJ KRD›W „†œQJ QJˆ›D WKR ERœ FKX†œW 1KR‘P JLD VX‘F „D Y QKDL OD›L 7UƒX ERŽ G… FˆŽX QDL 48$v 75n1+ 7,j8 +2v$ +h3 7+8 lt 7+8v ik& 9r $ 6m€ 7,j8 +2v$ %†œ PD‘\ WL…X KR‘D „ˆ‡œF [HP QKˆ ODŽ P†œW K…› WK†šQJ †šQJ NH‘R GDŽL WˆŽ PL…›QJ W‡‘L‘ Kƒ›X P†Q J†—P FR‘ PL…›QJ \…šW Kƒ—X WKˆ›F TXDQ GD› GDŽ\ UX†œW QRQ YDŽ UX†œW JLDŽ „ˆ‡œF EDR SKX E‡L P†œW O‡‘S PDŽQJ QKƒ—\ FR‘ FKˆ‘F Q‚QJ ODŽ QKDL QJKL…—Q WL…X KR‘D YDŽ KƒšS WKX WKˆ‘F ‚Q 6ˆ› FKX\…˜Q „†œQJ FXD FD‘F FKƒšW FKˆ‘D WURQJ UX†œW GRœF WKHR E†œ PD‘\ WL…X KR‘D GR WD‘F „†œQJ FXD VR‘QJ QKX „†œQJ GR Vˆ› FR ER‘S FD‘F F‡ FXD YD‘FK W…š EDŽR UX†œW &Kˆ‘F Q‚QJ FXD WD‘F „†œQJ F‡ JL‡‘L Qƒ—\ ODŽ Yƒ›Q FKX\…˜Q WKˆ‘F ‚Q WU†œQ WKˆ‘F ‚Q Y‡‘L GLFK WL…X KR‘D YDŽ „HP FD‘F FKƒšW „D „ˆ‡œF WL…X KR‘D W‡‘L PDŽQJ QKƒ—\ UX†œW „…˜ KƒšS WKX 
 3. 5X†œW QRQ J†—P FR‘ WD‘ WUDŽQJ GXRGHQXP NK†QJ WUDŽQJ MHMXQXP YDŽ K†—L 
 4. 
 5. 6ˆ› WL…X KR‘D ‡ PL…›QJ 4XDQ WURQJ QKƒšW WD‘F „†œQJ QKDL QJKL…—Q WKˆ‘F ‚Q WURQJ PL…›QJ PX›F „ŒFK ODŽ ODŽP WKˆ‘F ‚Q E…˜ QKR WU†œQ Y‡‘L Qˆ‡‘F ERœW WKDŽQK QKˆQJ YL…Q QK‡ŽQ G…™ QX†šW ODŽP W‚QJ GL…›Q WŒFK WL…šS [X‘F FXD WKˆ‘F ‚Q Y‡‘L GFK WL…X KR‘D „†—QJ WK‡ŽL [D\ UD FD‘F SKDQ [D› WL…šW GFK WL…X KR‘D „…˜ FKXƒ˜Q E FKR FD‘F Eˆ‡‘F WL…X KR‘D VDX 1ˆ‡‘F ERœW FKˆ‘D Qˆ‡‘F YDŽ FKƒšW NK† EDR J†—P PXFLQ FD‘F PX†šL Y† F‡ HQ]\PH αDP\ODVH YD FD‘F O\VR]\PHV 1Jˆ›D PHŽR YDŽ FKR‘ WKL…šX FD‘F αDP\ODVH FXD Qˆ‡‘F ERœW 7URQJ NKL „R‘ ‡ FD‘F ORDŽL „†œQJ Yƒ›W NKD‘F N…˜ FD FRQ QJˆ‡ŽL HQ]\PH αDP\ODVH KRœDW „†œQJ UƒšW PD›QK (Q]\PH Qƒ—\ FXQJ FR‘ P‚›W WURQJ WX\…šQ Qˆ‡‘F ERœW FXD KHR QKˆQJ KRœDW „†œQJ UƒšW NH‘P YDŽ QJˆ‡ŽL WD QJKL QJ‡Ž FR‘ SKDL ODŽ FR‘ Vˆ› WL…X KR‘D [D\ UD ‡ PL…›QJ KHR KD\ NK†QJ E‡L Y‰ WKˆ‘F ‚Q „ˆ‡œF QX†šW UƒšW QKDQK „ˆD YDŽR WKˆ›F TXDQ „…šQ GD› GDŽ\ ODŽ Q‡L FR‘ „†œ S+ UƒšW WKƒšS NK†QJ WKŒFK K‡œS FKR αDP\ODVH KRœDW „†œQJ 7X\ QKL…Q Q…šX FR‘ WK…˜ FR‘ YDŽL Vˆ› WL…X KR‘D WLQK E†œW [D\ UD ‡ GD› GDŽ\ E‡L Y‰ NK†šL WKˆ‘F ‚Q NK†QJ KRŽDQ WRŽDQ WL…šS [X‘F QJD\ Y‡‘L GFK Y 6ˆ› WL…X KR‘D ‡ GD› GDŽ\ 'D› GDŽ\ FXD KHR WUˆ‡QJ WKDŽQK FR‘ WK…˜ WŒFK NKRDQJ OŒW EDR J†—P P†œW WX‘L „‡Q JLDQ Y‡‘L FKˆ‘F Q‚QJ NK†QJ FKŠ F‡ TXDQ WL…X KR‘D PDŽ FRŽQ ODŽ Q‡L Gˆ› WUˆ WKˆ‘F ‚Q 1K‰Q WˆŽ E…Q QJRDŽL GD› GDŽ\ FR‘ WK…˜ FKLD UD ODŽP ED SKƒ—Q WKˆ‡œQJ Y FDUGLD WUXQJ Y IXQGXV YDŽ KD› Y S\ORUXV %…— P‚›W E…Q WURQJ GL…›Q WŒFK GD› GDŽ\ „ˆ‡œF JLD W‚QJ E‡L P†œW K…› WK†šQJ Q…šS JƒšS EL…˜X P† FKˆ‘D FD‘F W…š EDŽR EDŽL WL…šW NKD‘F QKDX FR‘ WD‘F GX›QJ EDŽL WL…šW FKRœQ ORœF GFK Y 0†œW V†š FD‘F \…šX W†š FR‘ OL…Q TXDQ „…šQ Vˆ› NŒFK WKŒFK WX\…šQ EDŽL WL…šW GFK Y „R‘ ODŽ Vˆ› FR‘ P‚›W FXD WKˆ‘F ‚Q WURQJ GD› GDŽ\ YDŽ FD‘F KRUPRQ GFK Y FKX \…šX GR IXQGXV YDŽ S\ORUXV WL…šW UD 'FK Y EDR J†—P FKX \…šX ODŽ Qˆ‡‘F SHSVLQRJHQ FD‘F PX†šL Y† F‡ FKƒšW QKƒ—\ DFLG FKORUK\GULF YDŽ \…šX W†š Q†œL WD›L TXDQ WURœQJ FKR Vˆ› KƒšS WKX YLWDPLQ % 3HSVLQRJHQ ODŽ GD›QJ NK†QJ KRœDW „†œQJ FXD SHSVLQ ODŽ QKˆQJ SURWHLQ WKX\ SKƒQ 1†—QJ „†œ DFLG WURQJ GFK Y WKD\ „†˜L WXŽ\ WKHR NKƒ˜X SKƒ—Q QKˆQJ WK†QJ WKˆ‡ŽQJ NKRDQJ 0 „X „…˜ S+ WKƒšS K‡Q  WŒQK DFLG ODŽP KRœDW KR‘D SHSVLQRJHQ FKX\…˜Q „†˜L SHSVLQRJHQ WKDŽQK SHSVLQ 6ˆ› WL…X KR‘D ‡ UX†œW QRQ 7Kˆ‘F ‚Q „ˆ‡œF WL…X KR‘D ‡ GD› GDŽ\ WˆŽQJ SKƒ—Q „ˆ‡œF „ˆD [X†šQJ UX†œW QRQ Q‡L „ƒ\ WKˆ‘F ‚Q VH „ˆ‡œF WD‘F GX›QJ Y‡‘L FD‘F GFK FXD WD‘ WUDŽQJ JDQ YDŽ WX›\ 'FK WUDŽQJ WL…šW UD P†œW P†L WUˆ‡ŽQJ EDVH „…˜ EDR Y…› YD‘FK WD‘ WUDŽQJ GR Vˆ› [ƒP QKƒ›S FXD NK†šL WKˆ‘F ‚Q Wƒ˜P DFLG FKORUK\GULF 
 6. 0ƒ›W GR JDQ EDŽL WL…šW UD FKˆ‘D FD‘F PX†šL QDWULXP YDŽ NDOLXP FXD FD‘F DFLG Pƒ›W FKX \…šX ODŽ FD‘F JO\FRFKROLF YDŽ WDXURFKROLF ELOLYHUGLQ YDŽ ELOLUXELQ ODŽ V‚–F W†š Pƒ›W QJRDŽL UD FRŽQ FR‘ FKROHVWHURO YDŽ PXFLQ &D‘F PX†šL Pƒ›W „R‘QJ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ TXD‘ WU‰QK WL…X KR‘D E‚“QJ FD‘FK KRœDW KR‘D HQ]\PH OLSDVH YDŽ QKX Wˆ‡QJ KR‘D FKƒšW EH‘R 'FK WX›\ GR WX›\ WD›QJ WL…šW UD FR‘ P†œW V†š \…šX W†š „…˜ WX›\ WD›QJ EDŽL WL…šW UD GFK WX›\ NKL DFLG „ˆD YDŽR WD‘ WUDŽQJ KRUPRQ VHFUHWLQ „ˆ‡œF JLDL SKR‘QJ UD WˆŽ O‡‘S EL…˜X E‰ FXD UX†œW QRQ „ˆD YDŽR WURQJ PD‘X.KL QR‘ WL…šS [X‘F Y‡‘L Vˆ›W Xƒ—Q KRŽDQ FXD WX›\ WD›QJ QR‘ NŒFK WKŒFK FD‘F W…š EDŽR WX\…šQ WX›\ WL…šW UD P†œW FKƒšW GFK FKˆ‘D FD‘F LRQ ELFDUERQDWH Y‡‘L Q†—QJ „†œ FDR QKˆQJ UƒšW ŒW HQ]\PH 0†œW KRUPRQ NKD‘F FKROHF\WRNLQLQ SDQFUHR]\PLQ FXQJ „ˆ‡œF PDŽQJ QKƒ—\ WL…šW UD NKL FD‘F SHSWLG YDŽ NK†šL WKˆ‘F ‚Q WL…X KR‘D WL…šQ W‡‘L WD‘ WUDŽQJ +RUPRQ Qƒ—\ NŒFK WKŒFK EDŽL WL…šW FD‘F HQ]\PH QKˆ WU\SVLQRJHQ FK\PRWU\SVLQRJHQ SURFDUER[\SHSWLGDVH $ YDŽ % SURODFWDVH αDP\ODVH OLSDVH OHFLWKLQDVH YDŽ QXFOHDVH .K†QJ JL†šQJ QKˆ SHSVLQ FD‘F HQ]\P Qƒ—\ KRœDW „†œQJ ‡ S+ WˆŽ  (QWHURNLQDVHV ODŽ P†œW HQ]\PH GR PDŽQJ QKƒ—\ FXD WD‘ WUDŽQJ FKX\…˜Q „†˜L WU\SVLQRJHQ NK†QJ KRœDW „†œQJ WKDŽQK WU\SVLQ +RœDW „†œQJ Qƒ—\ FXQJ „ˆ‡œF [X‘F WD‘F GR FKŒQK E‡L WU\SVLQ YDŽ QKˆ WK…š WL…šS WX›F FD‘F SKDQ ˆ‘QJ [X‘F WD‘F Wˆ› „†œQJ KR‘D +RœDW „†œQJ FXD WU\SVLQ UƒšW „‚›F EL…›W QR‘ FKŠ WD‘F GX›QJ O…Q OL…Q N…šW SHSWLG EDR J†—P QKR‘P FDUER[\O FXD O\VLQ YDŽ DUJLQLQ 7U\SVLQ FXQJ FKX\…˜Q „†˜L FK\PRWU\SVLQRJHQ WKDŽQK HQ]\PH FK\PRWU\SVLQ „‚›F EL…›W WD‘F GX›QJ O…Q OL…Q N…šW Vˆ‡ŽQ SHSWLG EDR J†—P QKR‘P FDUER[\O FXD W\URVLQ WU\SWRSKDQ SKHQ\ODODQLQ YDŽ OHXFLQ (Q]\PH αDP\ODVH FXD GFK WX›\ FR‘ FKˆ‘F Q‚QJ Wˆ‡QJ Wˆ› DP\ODVH FXD WX\…šQ Qˆ‡‘F ERœW FR‘ WD‘F GX›QJ O…Q OL…Q N…šW α  JOXFDQ ‡ WLQK E†œW YDŽ JO\FRJHQ 6ˆ› SKƒQ JLDL FKƒšW EH‘R FKX \…šX GR WD‘F GX›QJ FXD OLSDVH GFK WX›\ (Q]\PH Qƒ—\ NK†QJ WKX\ SKƒQ KRŽDQ WRŽDQ FD‘F WULDF\OJO\FHURO YDŽ KRœDW „†œQJ GˆŽQJ OD›L ‡ JLDL „RœDQ PRQRDF\OJO\FHURO &KƒšW EH‘R U‡ŽL GD› GDŽ\ ‡ GD›QJ SKƒQ Wˆ O‡‘Q UƒšW NKR‘ E WKX\ SKƒQ QKDQK Vˆ› WKX\ SKƒQ FKƒšW EH‘R „ˆ‡œF K†˜ WU‡œ E‡L Vˆ› QKX Wˆ‡QJ KR‘D FXD PX†šL Pƒ›W 6ˆ› WL…X KR‘D ‡ UX†œW JLDŽ 9‡‘L QKˆQJ NKƒ˜X SKƒ—Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ OX†Q OX†Q FR‘ P†œW Oˆ‡œQJ WKˆ‘F ‚Q „…— NKD‘QJ WD‘F GX›QJ FXD FD‘F HQ]\PH WL…X KR‘D lt KHR FHOOXORVH YDŽ FD‘F KHPLFHOOXORVH NK†QJ E FD‘F HQ]\PH WURQJ E†œ PD‘\ WL…X KR‘D WD‘F GX›QJ /LJQLQ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q NK†QJ WL…X KR‘D Y‰ KRŽDQ WRŽDQ NK†QJ E FD‘F HQ]\P WL…X KR‘D WD‘F „†œQJ 
 7. &ˆ‡ŽQJ „† KRœDW „†œQJ FXD YL VLQK Yƒ›W FKX \…šX [D\ UD ‡ PDQK WUDŽQJ FDHFXP &D‘F YL NKXƒ˜Q KL…›Q GL…›Q J†—P FR‘ ODFWREDFLOOL VWUHSWRFRFFL FROLIRUP EDFWHURLGHV FORVWULGLD YDŽ QƒšP PHQ 1KˆQJ YL VLQK Yƒ›W Qƒ—\ WUDR „†˜L WU…Q NKƒ˜X SKƒ—Q YDŽ FD‘F FKƒšW EDŽL WKDL Q†œL VLQK Kƒ›X TXD ODŽ ‡ UX†œW JLDŽ K‰QK WKDŽQK FD‘F WK…˜ LQGROH VNDWROH SKHQRO K\GURJHQ VXOSKLGH DPLG DPPRQLD YDŽ FD‘F DFLG EH‘R ED\ K‡L QKˆ QKˆ DFLG DFHWLF SURSLRQLF YDŽ EXW\ULF 7U…Q KHR P†œW V†š QJKL…Q Fˆ‘X Y…— Pˆ‘F WL…X KR‘D FKR WKƒš\ U‚“QJ FKƒšW [‡ FXD P†œW V†š ORD›L WKˆ‘F ‚Q E SKƒQ JLDL WURQJ P†œW SKD›P YL JL‡‘L KD›Q 6ˆ› SKƒQ JLDL GR YL VLQK Yƒ›W FKX \…šX [D\ UD ‡ UX†œW J‰D 6ˆ› WL…X KR‘D FHOOXORVH YDŽ FD‘F SRO\VDFFKDULG FDR SKƒQ Wˆ ‡ KHR UƒšW WKƒšS VR VD‘QK Y‡‘L QJˆ›D YDŽ WKX‘ QKDL OD›L NKD‘F 9L NKXƒ˜Q FXD UX†œW JLDŽ FRŽQ W†˜QJ K‡œS FD‘F YLWDPLQ QKR‘P % VH „ˆ‡œF Yƒ›W FKX KƒšS WKX FKR F‡ WK…˜ 7X\ QKL…Q Vˆ› W†˜QJ K‡œS FD‘F QKR‘P YLWDPLQ % WˆŽ E†œ PD‘\ WL…X KR‘D ODŽ NK†QJ „X „…˜ „D‘S ˆ‘QJ QKX Fƒ—X KDŽQJ QJDŽ\ Y‰ Yƒ›\ Fƒ—Q SKDL FXQJ FƒšS FD‘F YLWDPLQ Qƒ—\ WˆŽ WKˆ‘F ‚Q 7R‘P OD›L Vˆ› WL…X KR‘D ‡ WKX‘ „†œF Y QKˆ VDX 3W\DOLQ D l PL…›QJ WLQK E†œW GH[WULQ SHSVLQ E lt GD› GDŽ\ 3URWHLQ SRO\SHSWLG SHSWRQ ŒW DFLG DPLQ F 2t WD‘ WUDŽQJ FR‘ GFK WX›\ 7U\SVLQ 3RO\SHSWLG SHSWRQ DFLG DPLQ ŒW SHSWLG SHSWRQ 7LQK E†œW αDP\ODVH PDOWRVH JOXRVH /LSD] QL‹P PD£F '' /LSLG PRQRJO\FHULG Glt UX†œW QRQ FR‘ GFK WUDŽQJ 1+ SHSWLGDVH GLSHSWLGDVH 3RO\SHSWLG SHSWRQ SHSWLG DD DD 0DOWRVH 0DOWDVH *OXFRVH /DFWDVH /DFWRVH JOXFRVH JDODFWRVH 
 8. 6XFUDVH 6XFFURVH JOXFRVH IUXFWRVH 7R‘P OD›L N…šW TXD FX†šL FXŽQJ FXD Vˆ› WL…X KR‘D ‡ WKX‘ „†œF Y ODŽ JOXFLG → „ˆ‡ŽQJ „‡Q 3URWHLQ → DFLG DPLQ &KƒšW EH‘R → DFLG EH‘R JO\FHURO 6ˆ› WL…X KR‘D ‡ KHR FRQ 7ˆŽ OX‘F V‡ VLQK W‡‘L WXƒ—Q WX†˜L FD‘F KRœDW „†œQJ FXD FD‘F HQ]\PH WL…X KR‘D NKD‘F Y‡‘L KHR O‡‘Q 1KˆQJ QJDŽ\ „ƒ—X VDX NKL VDQK UD UX†œW QRQ FXD KHR FRQ WKƒ˜P WKƒšX FD‘F SURWHLQ WˆŽ KHR PH› FKX \…šX ODŽ Yƒ›Q FKX\…˜Q γJOREXOLQ ODŽ P†œW NKD‘QJ WK…˜ WKHR FRQ „ˆ‡ŽQJ VˆD PH› FXQJ FƒšS +RœDW „†œQJ KƒšS WKX QKˆQJ SURWHLQ Qƒ—\ FXD KHR FRQ JLDP „L UƒšW QKDQK JL‡Ž VDX NKL „H lt JLDL „RœDQ V‡ VLQK KRœDW „†œQJ FXD SHSVLQ αDP\ODVH PDOWDVH YDŽ VXFUDVH UƒšW WKƒšS WURQJ NKL „R‘ KRœDW „†œQJ FXD ODFWDVH UƒšW PD›QK YDŽ JLDP Gƒ—Q WKHR WX†˜L FRQ Yƒ›W %DQJ 7URœQJ Oˆ‡œQJ FD‘F GLVDFFKDULG E WKX\ SKƒQ WU…Q NJ WK…˜ WURœQJ WURQJ P†œW JL‡Ž GR FD‘F HQ]\PH ‡ UX†œW QRQ KHR FRQ /DFWRVH J 6XFURVH J 0DOWRVH J 6‡ VLQK   WXƒ—Q WX†˜L  6ˆ› NKD‘F EL…›W Y…— KRœDW „†œQJ FD‘F HQ]\PH „‚›F EL…›W FR‘ \‘ QJK‹D Q‡L KHR FRQ QX†L E‚“QJ NKƒ˜X SKƒ—Q FDL VˆD V‡‘P 1…šX KHR FRQ „ˆ‡œF FDL VˆD OX‘F QJDŽ\ WX†˜L NKƒ˜X SKƒ—Q FXD FKX‘QJ „‚›F EL…›W OL…Q TXDQ „…šQ ORD›L FDUERK\GUDW Q…Q FR‘ Vˆ› NKD‘F EL…›W Y‡‘L NKƒ˜X SKƒ—Q FXD KHR WXƒ—Q WX†˜L +†˜Q K‡œS FDL VˆD V‡‘P Q…Q OX†Q EDR J†—P P†œW WŠ O…› FDR FD‘F VDQ SKƒ˜P VˆD FR‘ FKˆ‘D ODFWRVH FDR 6ˆ› WL…X KR‘D ‡ JLD Fƒ—P %†œ PD‘\ WL…X KR‘D FXD JLD Fƒ—P FR‘ P†œW V†š NKD‘F EL…›W VR Y‡‘L E†œ PD‘\ WL…X KR‘D FXD KHR 0†L YDŽ JRŽ PD‘ WKD\ WK…š E‚“QJ PR YDŽ NK†QJ FR‘ U‚QJ 3Kƒ—Q WU…Q FXD WKˆ‘F TXDQ ODŽ GL…—X FR‘ GD›QJ WX‘L QKL…›P YX› FKŒQK FXD QR‘ ODŽ Gˆ› WUˆ WKˆ‘F ‚Q P‚›F GXŽ FR‘ YDŽL Vˆ› 
 9. O…Q PHQ DFLG ODFWLF YDŽ DFLG DFHWLF GR YL VLQK V†šQJ F†œQJ VLQK WURQJ GL…—X 3Kƒ—Q FX†šL FXD †šQJ WKˆ›F TXDQ ODŽ GD› GDŽ\ WX\…šQ KD\ WL…—Q P…— Gƒ™Q W‡‘L P…— KD\ GD› GDŽ\ F‡ FR‘ WD‘F GX›QJ FR ER‘S WKˆ‘F ‚Q YDŽ QJKL…—Q WKˆ‘F ‚Q +HR NK†QJ FR‘ P…— P‚›F GXŽ QJˆ‡ŽL WD VR VD‘QK SKƒ—Q KD› Y FXD GD› GDŽ\ KHR QKˆ P…— FXD JLD Fƒ—P 0…— WX\…šQ WX›\ †šQJ Gƒ™Q Pƒ›W „†˜ YDŽR WD‘ WUDŽQJ FXD UX†œW QRQ 1‡L UX†œW QRQ WL…šS JLD‘S Y‡‘L UX†œW JLDŽ FR‘ WX‘L O‡‘Q JRœL ODŽ PDQK WUDŽQJ 5X†œW JLDŽ QJ‚–Q YDŽ SKƒ—Q FX†šL FXD QR‘ JRœL ODŽ O†˜ KX\…›W Q‡L EDŽL WKDL SKƒQ FXŽQJ Qˆ‡‘F WL…˜X &D‘F HQ]\PH KL…Q GL…›Q WURQJ E†œ PD‘\ WL…X KR‘D FXD JLD Fƒ—P Wˆ‡QJ Wˆ› QKˆ ‡ WKX‘ KˆX QKX P‚›F GXŽ QJˆ‡ŽL WD NK†QJ QKƒ›Q UD Vˆ› FR‘ P‚›W FXD ODFWDVH α$P\ODVH FR‘ P‚›W ‡ JLD Fƒ—P YDŽ WD‘F GX›QJ FXD HQ]\P Qƒ—\ WU…Q WLQK E†œW WL…šS WX›F ‡ GL…—X 6ˆ› FR‘ P‚›W FXD VD›Q VRL WURQJ GD› GDŽ\ F‡ „ˆ‡œF [HP ODŽ NK†QJ Fƒ—Q WKL…šW QKˆQJ FKR WKƒš\ ODŽ FR‘ Vˆ› JLD W‚QJ Pˆ‘F „†œ QJKL…—Q KD›W NKRDQJ  'FK WX›\ FXD JLD Fƒ—P FKˆ‘D FD‘F HQ]\P WL…X KR‘D JL†šQJ QKˆ ‡ KHR 0DQK WUDŽQJ FR‘ FKˆ‘F Q‚QJ FKX \…šX ODŽ KƒšS WKX QKˆQJ NK†QJ WKL…šW \…šX ‡ JLD Fƒ—P E‡L Y‰ WKŒ QJKL…›P F‚–W ER PDQK WUDŽQJ FKˆ‘QJ WR NK†QJ DQK Kˆ‡QJ FR‘ KD›L 1KˆQJ WKŒ QJKL…›P Jƒ—Q „ƒ\ WU…Q JLD Fƒ—P WUˆ‡QJ WKDŽQK FKˆ‘QJ PLQK U‚“QJ FHOOXORVH FR‘ P‚›W WURQJ KD›W „D NK†QJ E FD‘F YL VLQK Yƒ›W WURQJ NKL GL FKX\…˜Q GRœF WKHR E†œ PD‘\ WL…X KR‘D P‚›F GXŽ FR‘ YDŽL KHPLFHOOXORVH E SKƒQ JLDL PDŽ WK†L % 6m€ +h3 7+8 &$v& 'mlu1* &+h7 7,j8 +2v$ 1‡L KƒšS WKX FKŒQK FXD WKX‘ „†œF Y ODŽ UX†œW QRQ iƒ\ ODŽ F‡ TXDQ FR‘ FƒšX WD›R „‚›F EL…›W WKŒFK K‡œS FKR Vˆ› KƒšS WKX P‚›W WURQJ FXD UX†œW QRQ FR‘ UƒšW QKL…—X Q…šS JƒšS YDŽ FR‘ P‚›W FD‘F YL QKXQJ „…˜ JLD W‚QJ GL…›Q WŒFK KƒšS WKX 6ˆ› KƒšS WKX FD‘F Gˆ‡QJ FKƒšW WˆŽ YD‘FK FXD W…š EDŽR UX†œW FR‘ WK…˜ WKˆ›F KL…›Q WKHR FRQ „ˆ‡ŽQJ WKX› „†œQJ EDR J†—P Vˆ› NKX\…šFK WD‘Q „‡Q JLDQ FXQJ FƒšS P†œW Oˆ‡œQJ Gˆ‡QJ FKƒšW FR‘ Q†—QJ „†œ FDR E…Q QJRDŽL YD‘FK W…š EDŽR YDŽ YD‘FK E…Q WURQJ Q†—QJ „†œ Gˆ‡QJ FKƒšW WKƒšS 6ˆ› KƒšS WKX WKHR FD‘FK Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ [D\ UD FKƒ›P 0†œW TXD‘ WU‰QK KƒšS WKX NKD‘F [D\ UD QKDQK K‡Q JRœL ODŽ KƒšS WKX FKX „†œQJ GXŽQJ „…˜ FKX\…Q FK‡ FD‘F FKƒšW „‚›F EL…›W6ˆ› KƒšS WKX „ˆ‡ŽQJ YDŽ ƒFLG FKX \…šX WKHR FD‘FK KƒšS WKX FKX „†œQJ Qƒ—\ &KƒšW Yƒ›Q FKX\…˜Q FR‘ KDL „ƒ—X N…šW „‚›F EL…›W P†œW „ƒ—X N…šW K‡œS Y‡‘L Gˆ‡QJ FKƒšW KˆX F‡ P†œW „ƒ—X N…šW K‡œS PX†šL QDWULXP &KX‘QJ FKX\…Q FK‡ Gˆ‡QJ FKƒšW YDŽ PX†šL [X\…Q TXD PDŽQJ UX†œW VDX „R‘ U‡ŽL Gˆ‡QJ FKƒšW YDŽ PX†šL E…Q WURQJ W…š EDŽR VDX „R‘ FKX‘QJ [X\…Q UD NKRL PDŽQJ W…š EDŽR WU‡ OD›L „…˜ WL…šS WX›F FKX\…Q FK‡ FD‘F FKƒšW NKD‘F 0X†šL 1D VDX NKL YDŽR WURQJ W…š EDŽR QR‘ KRD›W „†œQJ QKˆ ODŽ FD‘L E‡P QJˆ‡œF WU‡ OD›L YD‘FK UX†œW Q‡L FD‘F FKƒšW GLQK Gˆ‡QJ „DQJ FK‡Ž „ˆ‡œF WL…šS WX›F FKX\…Q FK‡ &R‘ QKL…—X FKƒšW Yƒ›Q FKX\…˜Q NKD‘F P‚›F GXŽ P†œW FKƒšW FR‘ WK…˜ Yƒ›Q FKX\…˜Q K‡Q P†œW Gˆ‡QJ FKƒšW 7KX‘ GX› FKƒšW Yƒ›Q FKX\…˜Q [\ORVH FR‘ WK…˜ Yƒ›Q FKX\…˜Q JOXFRVH i…šQ QD\ FD‘F KL…˜X EL…šW Y…— WŒQK FKƒšW FXD FD‘F FKƒšW Yƒ›Q FKX\…˜Q UƒšW 
 10. FRŽQ KD›Q FK…š P‚›F GXŽ P†œW SKˆ‘F FKƒšW Yƒ›Q FKX\…˜Q 'JOXFRVH „D „ˆ‡œF SKƒQ Oƒ›S WˆŽ WL…˜X YL QKXQJ FXD FKX†œW „†—QJ FKR EL…šW SKƒQ Wˆ Oˆ‡œQJ FXD QR‘ ODŽ  3Kˆ‡QJ SKD‘S KƒšS WKX WKˆ‘ ED JRœL ODŽ SKˆ‡QJ SKD‘S ƒ˜P EDŽR FHOO GULQNLQJ KD\ ODŽ SLQRF\WRVLV FD‘F W…š EDŽR FR‘ NKD Q‚QJ QKƒ›Q FK‰P FD‘F SKƒQ Wˆ O‡‘Q WURQJ GXQJ GFK KR‚›F ‡ WK…˜ WUHR 4XD‘ WU‰QK Qƒ—\ „‚›F EL…›W UƒšW TXDQ WURœQJ ‡ WKX‘ V‡ VLQK EX‘ PH› QK‡Ž „R‘ FD‘F LPPXQRJOREXOLQ FR‘ P‚›W „ˆ‡œF KƒšS WKX NK†QJ E WKD\ „†˜L 6ˆ› KƒšS WKX FDUERK\GUDWH &D‘F DOGRVH QKˆ JOXFRVH „ˆ‡œF KƒšS WKX E‚“QJ FD‘FK FKX „†œQJ GR FD‘F FKƒšW Yƒ›Q FKX\…˜Q FKX\…Q FK‡ TXD PDŽQJ W…š EDŽR YDŽR K…› WK†šQJ FˆD FXD JDQ 7Š O…› KƒšS WKX FD‘F „ˆ‡ŽQJ UƒšW NKD‘F QKDX lt FXŽQJ P†œW Q†—QJ „†œ JDORDFWRVH JOXFRVH IUXFWRVH PDQQRVH [\ORVH KR‚›F DUDELQRVH „ˆ‡œF KƒšS WKX JLDP Gƒ—Q WKHR WKˆ‘ Wˆ› WURœQJ Oˆ‡œQJ 6ˆ› KƒšS WKX FKƒšW EH‘R &KƒšW EH‘R VDX NKL „ˆ‡œF WL…X KR‘D ‡ UX†œW QRQ ‡ GD›QJ FD‘F PLFHOOH .L…˜X KƒšS WKX FKŒQK [D‘F FD‘F PLFHOOH „…šQ QD\ Yƒ™Q FKˆD KRŽDQ WRŽDQ KL…˜X UR QKˆQJ QJˆ‡ŽL WD FKR U‚“QJ FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q FXD OLSLG „ˆ‡œF KƒšS WKX YDRŽ WURQJ W…š EDŽR QKƒ—\ FXD NK†QJ WUDŽQJ E‚ŽQJ MHMXQXP FD‘FK NKX\…šFK WD‘Q WURQJ NKL „R‘ PX†šL Pƒ›W „ˆ‡œF KƒšS WKX FKX „†œQJ ‡ K†—L WUDŽQJ LOHXP 7L…šS WKHR VDX Vˆ› KƒšS WKX FR‘ Vˆ› WD‘L W†˜QJ K‡œS FD‘F WULDF\OJO\FHURO WKDŽQK FK\ORPLFURQH QKˆQJ KD›W P‡ QKR VDX „R‘ FKX‘QJ „L YDŽR FD‘F †šQJ Gˆ‡QJ WUƒšS FXD QKXQJ PDR „L YDŽR †šQJ QJˆ›F YDŽ QKƒ›S YDŽR K…› WK†šQJ WXƒ—Q KRŽDQ FKXQJ &D‘F FKƒšW EH‘R FR‘ PD›FK QJ‚–Q KR‚›F WUXQJ E‰QK QKˆ P‡ VˆD NK†QJ \…X Fƒ—X PX†šL Pƒ›W KR‚›F K‰QK WKDŽQK FD‘F PLFHOOH FKX‘QJ FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF KƒšS WKX QKDQK WUˆ›F WL…šS WˆŽ YD‘FK W…š EDŽR UX†œW YDŽR K…› WK†šQJ FˆD 6ˆ› KƒšS WKX SURWHLQ 6DQ SKƒ˜P WL…X KR‘D FX†šL FXŽQJ SURWHLQ ODŽ FD‘F DPLQR DFLG YDŽ FD‘F ROLJR YDŽ SHSWLG QKR &KX‘QJ „L YDŽR W…š EDŽR EL…˜X P† FXD UX†œW QRQ Q‡L „ƒ\ FKX‘QJ VH „ˆ‡œF FD‘F HQ]\PH „‚›F EL…›W GL YDŽ WULSHSWLGDVH WKX\ SKƒQ &D‘F DPLQR DFLG „ˆ‡œF KƒšS WKX WˆŽ UX†œW QRQ E‚“QJ FRQ „ˆ‡ŽQJ FKX „†œQJ SKƒ—Q O‡‘Q SKX› WKX†œF YDŽR Vˆ› FR‘ P‚›W FXD 1D FKX‘QJ „ˆ‡œF „ˆD „…šQ WŠQK PD›FK FˆD U†—L „…šQ JDQ 1D NK†QJ Fƒ—Q WKL…šW WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS KƒšS WKX JO\FLQ SUROLQH YDŽ O\VLQH &KƒšW NKR‘DQJ 6ˆ› KƒšS WKX FKƒšW NKR‘DQJ E‚“QJ FD‘FK ODŽ NKX\…šFK WD‘Q YDŽ E‚“QJ FKƒšW FKX\…Q FK‡ 7X\ QKL…Q Vˆ› WUDR „†˜L FKŒQK [D‘F FD‘F FKƒšW NKR‘DQJ FKˆD „ˆ‡œF P† WD „ƒ—\ „X 7KŒ GX› „†šL Y‡‘L Vˆ› KƒšS WKX &D „ˆ‡œF „L…—X KRŽD E‚“QJ GHK\GURFKROHFDOFLIHURO 7Kˆ‘F ‚Q FR‘ „†œ S+ WKƒšS WKŒFK K‡œS FKR Vˆ› KƒšS WKX &D QKˆQJ Vˆ› KƒšS WKX &D E ˆ‘F FK…š E‡L Vˆ› 
 11. FR‘ P‚›W FXD FXD P†œW V†š \…šX W†š FXD NKƒ˜X SKƒ—Q QKˆ ODŽ Vˆ› FR‘ P‚›W FXD R[DODWH YDŽ SK\WDWH 6ˆ› Gˆ WKˆŽD &D KR‚›F 3 FXQJ DQK Kˆ‡QJ W‡‘L Vˆ› KƒšS WKX FD‘F FKƒšW NKD‘F 6ˆ› KƒšS WKX &D FXQJ E DQK Kˆ‡QJ GR QKX Fƒ—X FXD FRQ Yƒ›W 7KŒ GX› Vˆ› KƒšS WKX &D WURQJ E†œ PD‘\ WL…X KR‘D FXD JDŽ PD‘L „H NKL FR‘ Vˆ› WKDŽQK Oƒ›S YR WUˆ‘QJ FDR K‡Q NKL WX\…šQ YR NK†QJ KRœDW „†œQJ 6ˆ› KƒšS WKX FKƒšW V‚–W SKX› WKX†œF UƒšW O‡‘Q YDŽR QJX†—Q WKˆ‘F ‚Q FXD NKƒ˜X SKƒ—Q lt FRQ Yƒ›W WUˆ‡QJ WKDŽQK Vˆ› KƒšS WKX FKƒšW V‚–W NH‘P QKˆQJ NKL FRQ Yƒ›W E WKL…šX PD‘X KR‚›F JLDL „RœDQ PDQJ WKDL WK‰ QKX Fƒ—X V‚–W VH FDR K‡Q GR „R‘ Vˆ› KƒšS WKX FKƒšW V‚–W VH JLD W‚QJ 6ˆ› WKL…šX PD‘X GR WKL…šX V‚–W FR‘ OH GR KDŽP Oˆ‡œQJ FKƒšW V‚–W WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q WKƒšS 7KŒ QJKL…›P FKˆ‘QJ PLQK U‚“QJ NKL FKR‘ E WKL…šX PD‘X GR WKL…šX V‚–W WK‰ FR‘ WK…˜ KƒšS WKX FKƒšW V‚–W JƒšS Oƒ—Q FRQ Yƒ›W NKRH PD›QK 6ˆ› KƒšS WKX =Q JL†šQJ QKˆ )H &D ˆ‘F FK…š Vˆ› KƒšS =Q ,RGLQH FR‘ P‚›W FKX \…šX QKˆ ODŽ QJX†—Q , Y† F‡ FR‘ WURQJ WKˆ›F Yƒ›W QKˆQJ WUD‘L OD›L WKˆ‘F ‚Q „†œQJ Yƒ›W FKˆ‘D , GD›QJ KˆX F‡ 1Jˆ‡ŽL WD QJKŠ U‚“QJ , KˆX F‡ KƒšS WKX NH‘P K‡Q , Y† F‡ 9LWDPLQ &D‘F YLWDPLQ WDQ WURQJ Gƒ—X $ ' ( . KƒšS WKX TXD PDŽQJ UX†œW E‚“QJ FRQ „ˆ‡ŽQJ NKX\…šFK WD‘Q „‡Q JLDQ %…Q WURQJ W…š EDŽR FKX‘QJ VH N…šW K‡œS Y‡‘L FD‘F SURWHLQ „…˜ „L YDŽR K…› WK†šQJ WXƒ—Q KRŽDQ FKXQJ QKˆ ODŽ OLSRSURWHLQ &D‘F YLWDPLQ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F „ˆ‡œF KƒšS WKX E‚“QJ FRQ „ˆ‡ŽQJ NKX…šFK WD‘Q YDŽ Yƒ›Q FKX\…˜Q FKX „†œQJ 7ƒ—P TXDQ WURœQJ FXD JO\FRSURWHLQ FKX\…Q FK‡ LQWULQVLF IDFWRU VH „ˆ‡œF P† WD WURQJ FKˆ‡QJ YLWDPLQ 6m€ 7,j8 +2v$ lt 7+8v 1+$, /$€, 'D› GDŽ\ WKX‘ QKDL OD›L „ˆ‡œF FKLD UD ODŽP EX†—QJ GD› FR GD› OD‘ VD‘FK GD› W†˜ RQJ YDŽ GD› PX‘L NK…š lt FRQ Yƒ›W FRŽQ EX‘ VˆD FKŠ FR‘ EX†—QJ GD› FR YDŽ WL…šS „…šQ ODŽ GD› PX‘L NK…š Wˆ‡QJ „†šL NK†QJ SKD‘W WUL…˜Q 6ˆD „ˆ‡œF „ˆD „…šQ GD› GDŽ\ „L YDŽR QKˆQJ UDQK JL†šQJ QKˆ WX‘L JRœL ODŽ UDQK WKˆ›F TXDQ VDX „R‘ WUˆ›F WL…šS „L YDŽR GD› W†˜ RQJ YDŽ GD› PX‘L NK…š .KL FRQ E… KR‚›F FˆŽX FRQ E‚–W „ƒ—X ‚Q WKˆ‘F ‚Q Fˆ‘QJ GD› FR YDŽ GD› OD‘ VD‘FK JRœL ODŽ UHFWLFXOR UXPHQ E‚–W „ƒ—X SKD‘W WUL…˜Q FKR „…šQ NKL FRQ Yƒ›W WUˆRQJ WKDŽQK FKX‘QJ FKL…šP W†˜QJ V†š WK…˜ WŒFK FXD GD› GDŽ\ lt FRQ Yƒ›W WUˆ‡QJ WKDŽQK UDQK WKˆ›F TXDQ UDQK WKˆ›F TXDQ NK†QJ SKD‘ WUL…˜Q WURQJ QKˆQJ „L…—X NL…›Q FKR ‚Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ 7Kˆ‘F ‚Q „ˆ‡œF Wƒ˜P ˆ‡‘W Y‡‘L P†œW Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F ERœW O‡‘Q ‡ PL…›QJ NKL FRQ Yƒ›W ‚Q YDŽR KR‚›F QKDL OD›L 0†œW FRQ ERŽ VDQ [XƒšW Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F ERœW KDŽQJ QJD\Ž ODŽ OŒW FˆŽX ODŽ OŒW 6ˆ› SKƒQ JLDL WKˆ‘F ‚Q E‚“QJ FD‘FK F‡ KRœF YDŽ KR‘D KRœF 7Kˆ‘F ‚Q „ˆ‡œF WU†œQ OL…Q 
 12. WX›F GR QKX „†œQJ FXD YD‘FK GD› FR FKX‘QJ „ˆ‡œF „ˆD WU‡ OD›L PL…›QJ QKDL OD›L E‚“QJ VR‘QJ QKX „†œQJ &KƒšW ORQJ „ˆ‡F QX†šW UƒšW QKDQK FKR‘QJ QKˆQJ WKˆ‘F ‚Q WK† „ˆ‡œF QKDL OD›L N\ WUˆ‡‘F NKL TXD\ QJˆ‡œF WU‡ OD›L GD› FR 0†œW \…šX W†š FKX \…šX TXL FKR FRQ Yƒ›W QKDL OD›L ODŽ FR‘ OH ODŽ GR Vˆ› NŒFK WKŒFK FD‘F [X‘F P† FXD EL…˜X P† WL…—Q GD› FR 1KˆQJ NKƒ˜X SKƒ—Q FKˆ‘D UƒšW ŒW KR‚›F NK†QJ FKˆ‘D WKˆ‘F ‚Q WK† NK†QJ „X NŒFK WKŒFK „…˜ FRQ Yƒ›W QKDL OD›L 7K‡ŽL JLDQ QKDL OD›L WXŽ\ WKX†œF YDŽR Oˆ‡œQJ [‡ FXD WKˆ‘F ‚Q P†œW FRQ ERŽ FK‚Q WKD JL‡Ž P†œW QJDŽ\ Kƒ—X QKˆ QR‘ WUDL WRŽDQ E†œ WK‡ŽL JLDQ FKR YL…›F QKDL FR 0†™L WKˆ›F KRŽDQ „ˆ‡œF „ˆD WU‡ OD›L PL…›QJ VH „ˆ‡œF QKDL OD›L NKRDQJ Oƒ—Q QKˆ Yƒ›\ WK‡ŽL JLDQ ODŽP PQ WKˆ‘F ‚Q QKL…—X K‡Q QKDL 6ˆ› SKƒQ JLDL KR‘D KRœF WKˆ‘F ‚Q ‡ GD› FR GR HQ]\P EDŽL WL…šW QKˆQJ NK†QJ SKDL GR EDQ WKƒQ FRQ Yƒ›W FKX EDŽL WL…šW HQ]\P PDŽ GR FD‘F YL VLQK Yƒ›W 'D› FR FXQJ FƒšS P†œW WUˆ‡ŽQJ QX†L Fƒš\ OL…Q WX›F YL NKXƒ˜Q SURWR]RD YDŽ P†œW V†š QƒšP IXQJL \…šP NKŒ 7Kˆ‘F ‚Q YDŽ Qˆ‡‘F „ˆD YDŽR GD› FR WKˆ‘F ‚Q WˆŽQJ SKƒ—Q VH O…Q PHQ FKX \…šX WD›R WKDŽQK DFLG EH‘R ED\ K‡L FD‘F W…š EDŽR YL VLQK Yƒ›W NKŒ PHWKDQH YDŽ &2 .KŒ Qƒ—\ VH E PƒšW „L GR ‡œ K‡L YDŽ FD‘F DFLG EH‘R ED\ K‡L VH „ˆ‡œF KƒšS WKX TXD YD‘FK GD› FR &D‘F W…š EDŽR YL VLQK Yƒ›W FXŽQJ FD‘F WKˆ‘F ‚Q NK†QJ „ˆ‡œF SKƒQ JLDL „ˆ‡œF „ˆD „…šQ GD› PX‘L NK…š YDŽ UX†œW QRQ YDŽ VH „ˆ‡œF FD‘F HQ]\P WL…X KR‘D GR Yƒ›W FKX WL…šW UD „…˜ WL…X KR‘D YDŽ VDQ SKƒ˜P VH „ˆ‡œF KƒšS WKX 9L VLQK Yƒ›W GD› FR 0†™L PO GFK GD› FR FKˆ‘D YL VLQK Yƒ›W YDŽ QJˆ‡ŽL WD „D „QK GDQK K‡Q ORDŽL FR‘ P‚›W WURQJ GD› FR SKƒ—Q „†QJ FD‘F YL VLQK Yƒ›W NK†QJ WKDŽQK Oƒ›S EDŽR Wˆ WURQJ „L…—X NL…›Q \…šP NKŒ 3URWR]RD FKL…šP V†š Oˆ‡œQJ ŒW K‡Q YL NKXƒ˜Q NKRDQJ PO QKˆQJ NŒFK WKˆ‡‘F FXD FKX‘QJ WK‰ O‡‘Q K‡Q lt WKX‘ WUˆ‡QJ WKDŽQK SURWR]RD FR‘ WL…Q PDR WKX†œF YDŽR KRœ IDPLO\ œ ,VRFKLGHD FRŽQ „ˆ‡œF JRœL ODŽ KRORWULFKV FR‘ GD›QJ K‰QK Eƒ—X GX›F EDR SKX O‡‘S WL…Q PDR EDR J†—P GRŽQJ JHQHUD ODŽ ,VRWULFKD YDŽ 'DV\WULFKD +Rœ WKˆ‘ KDL ODŽ 2SKU\RVFROHFLGHD KD\ RORJRWULFKV J†—P QKL…—X ORDŽL FR‘ K‰QK GD‘QJ NŒFK WKˆ‡‘F YDŽ GD‘QJ YH NKD‘F QKDX QKˆ (QWRGLQXP 'LSORGLQXP (SLGLXP YDŽ 2SKU\RVFROH[ +Rœ ROLJRWULFKV FR‘ WK…˜ ‚Q FD‘F Pƒ™X WKˆ‘F ‚Q YDŽ FR‘ WK…˜ Vˆ GX›QJ FD KDL FDUERK\GUDWH „‡Q JLDQ YDŽ SKˆ‘F WD›S N…˜ FD FHOOXRVH FRŽQ KRORWULFK WK‰ QJˆ‡œF OD›L 0†œW K…› WK†šQJ IORUD EDFWHULD YDŽ IDXQD SURWR]RD „ˆ‡œF K‰QK WKDŽQK UƒšW V‡‘P WURQJ „‡ŽL V†šQJ FRQ Yƒ›W NKRDQJ WXƒ—Q WX†˜L ‡ ERŽ 1…šX FRQ WKX‘ QKDL OD›L VDX NKL „ˆ‡œF „H UD YDŽ QX†L WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ „‚›F EL…›W NK†QJ FR‘ Pƒ—P YL VLQK Yƒ›W FRŽQ JRœL ODŽ WKX‘ JQRWRELRWLF YL VLQK Yƒ›W GD› FR VH NK†QJ SKD‘W WUL…˜Q „ˆ‡œF 0†œW FRQ WKX‘ „ˆ‡œF QX†L WURQJ P†œW „L…—X NL…›Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ QKˆQJ WD‘FK EL…›W Y‡‘L FD‘F FRQ Yƒ›W NKD‘F TXƒŽQ 
 13. WK…˜ SURWR]RD VH NK†QJ SKD‘W WUL…˜Q YDŽ „ƒ\ ODŽ FD‘FK PDŽ QJˆ‡ŽL WD QJKL…Q Fˆ‘X „…˜ FKRœQ ORœF SURWR]RD 3URWR]RD FK…šW NKL S+ FXD GD› FR WKƒšS YDŽ NK†QJ FR‘ P‚›W NKL FRQ Yƒ›W „ˆ‡œF QX†L E‚“QJ QKˆQJ NKƒ˜X SKƒ—Q FR‘ S+ WKƒšS WKˆ‘F ‚Q FRQFHQWUDWH ODŽP O…Q PHQ QKDQK 7KX‘ QKDL OD›L Yƒ™Q SKD‘W WUL…˜Q YDŽ NKRH PD›QK E‰QK WKˆ‡ŽQJ Q…šX NK†QJ FR‘ SURW]RD WURQJ GD› FR 7X\ QKL…Q O‡œL ŒFK GR W‚QJ WURœQJ WˆŽ FD‘F VLQK Yƒ›W Qƒ—\ Yƒ™Q FRŽQ ODŽ P†œW FƒX KRL 3URWR]RD Oƒš\ „ˆ‡ŽQJ KRŽD WDQ WˆŽ GFK GD› FR VDX „R‘ FKX‘QJ WƒšQ F†QJ YD‘FK W…š EDŽR 3URWR]RD ‚Q YDŽ WL…X KR‘D YL NKXƒ˜Q WKL…šW Oƒ›S Q…Q P† K‰QK WˆŽ SURWHLQ YL NKXƒ˜Q VDQJ SURWHLQ SURWR]RD .KRDQJ SURWHLQ YL VLQK Yƒ›W „ˆ‡œF FRQ Yƒ›W FKX WL…X KR‘D ODŽ SURWHLQ SURWR]RD7X\ QKL…Q SURWR]RD FR‘ „‚›F WŒQK ODŽ GX\ WU‰ WURQJ GD› FR FKX‘QJ FR‘ WK…˜ E‚–W JLˆ SURWHLQ ODŽP FDQ WU‡ FRQ Yƒ›W FKX WL…X KR‘D SURWHLQ 9‡‘L NKƒ˜X SKƒ—Q SURWHLQ WKƒšS WK‰ „ƒ\ ODŽ P†œW EƒšW O‡œL FKR FRQ Yƒ›W .KL VR VD‘QK YL…›F NK†QJ NKˆ SURWR]RD IDXQDWHG YDŽ NKˆ SURWR]RD GHIDXQDWHG Y‡‘L NKƒ˜X SKƒ—Q FR‘ FKƒšW Oˆ‡œQJ W†šW K‡Q YL…›F NKˆ SURWR]RD FKR W‚QJ WUˆ‡QJ FDR K‡Q NK†QJ NKˆ SURWR]RD &RQ Yƒ›W FKX KƒšS WKX K‡Q Gˆ‡QJ FKƒšW WˆŽ NK†šL YL VLQK Yƒ›W GD› FR W†˜QJ K‡œSFXQJ FƒšS QKˆ Yƒ›\ WKDŽQK SKƒ—Q FXD YL VLQK Yƒ›W UƒšW TXDQ WURœQJ 9L NKXƒ˜Q FKˆ‘D JNJ 1 FKƒšW NK† NKRDQJ ‡ GD›QJ DPLQR DFLG FR‘ P‚›WGD›QJ QXFOHLF DFLG 1 %DQJ 9L VLQK Yƒ›W ‡ GD› GDŽ\ ORDŽL QKDL OD›L 7D‘F GX›QJ 9L NKXƒ˜Q 6DQ SKƒ˜P %DFWHURLGHV VXFFLQRJHQHV /…Q PHQ FHOOXOR] D DFHWLF DF VXFFLQLF 5XPLQRFRFFXV IODYHIDFLHQV D DFHWLF VXFFLQLF ODFWLF 6WUHSWRFRFFXV ERYLV /…Q PHQ WLQK E†œW YDŽ „ˆ‡ŽQJ D ODFWLF SRO\VDFFKDULG %XW\YLEULR ILEULVROYHQV D IRUPLF EXW\ULF ODFWLF 6XFFLQLYLEULR GH[WULQRVROYHQV D IRUPLF DFHWLF VXFFLQLF %DFWHURLGHV UXPLQLFROD D IRUPLF DFHWLF VXFFLQLF 6HOHQRPRQDV UXPLQDQWLXP D DFHWLF SURSLRQLF ODFWLF 9HLOORQHOOD JD]RJHQHV /…Q PHQ DFLG ODFWLF YDŽ DFLG VXFFLQLF D DFHWLF SURSLRQLF 3HSWRVWUHSWRFRFFXV HOVGHQLL DF EH‘R WˆŽ & & )ODYREDFWHULXP YLWDUXPHQ 7†˜QJ K‡œS YLWDPLQ YLWDPLQ QKR‘P % &ORVWULGLXP EXW\ULFXP YLWDPLQ QKR‘P % 6m€ 7,j8 +2v$ &$5%2+
 14. Wˆ‡QJ WX›ˆ Vˆ› WL…X KR‘D FDUERK\GUDW ‡ WKX‘ NK†QJ QKDL OD›L 6ˆ› WL…X KR‘D FHOOXORVH QKˆ VDX &HOOXORVH 7LQK E†œW &HOORELRVH 0DOWRVH ,VRPDOWRVH *OXFRVHSKRVSKDWH *OXFRVH *OXFRVH SKRVSKDWH 6XFURVH 3HFWLQ XURQLF DFLG )UXFWRVHSKRVSKDWH )UXFWRVH )UXFWDQVH +HPLFHOOXORVH 3HQWRVH )UXFWRVH GLSKRVSKDWH 3HQWRVDQ 3\UXYLF DFLG &D‘F VDQ SKƒ˜P FKŒQK FXD TXD‘ WU‰QK O…Q PHQ FDUERK\GUDWH GR YL VLQK Yƒ›W ODŽ DFLG DFHWLF DFLG SURSLRQLF DFLGEXW\ULF &2 YDŽ &+&D‘F DFLG S\UXYLF VXFFLQLF ODFWLF ODŽ QKˆQJ VDQ SKƒ˜P WUXQJ JLDQ TXDQ WURœQJ WKŒQK WKRDQJ FXQJ SKD‘W KL…›Q UD DFLG ODFWLF WURQJ GD› FR $FLG FKX \…šX ODŽ DFLG DFHWLF NKƒ˜X SKƒ—Q FDR FKƒšW [‡ ODŽP JLD W‚QJ K†˜Q K‡œS DFLG „‚›F EL…›W ODŽ DFHWLF .KL WŠ O…› WKˆ‘F ‚Q K†˜Q K‡œS FXD NKƒ˜X SKƒ—Q FDR WŠ O…› DFLG DFHWLF VH JLDP [X†šQJ YDŽ DFLG SURSLRQLF W‚QJ O…Q 9‡‘L NKƒ˜X SKƒ—Q Kƒ—X QKˆ KRŽDQ WRŽDQ ODŽ WKˆ‘F ‚Q K†˜Q K‡œS FR‘ OH Q†—QJ „†œ DFLG DFLG SURSLRQLF Kƒ—X QKˆ Yˆ‡œW TXD‘ DFLG DFHWLF 7X\ QKL…Q Q…šX Y‡‘L ORD›L NKƒ˜X SKƒ—Q Qƒ—\ ODŽ FKX \…šX Q†—QJ „†œ DFLG DFHWLF Yƒ™Q FDR Q…šX QKˆ SURWR]RD GD› FR FR‘ WL…Q PDR Yƒ™Q V†šQJ Y‡‘L V†š Oˆ‡œQJ O‡‘Q .KL NKƒ˜X SKDŽQ FKŠ WRŽDQ WKˆ‘F ‚Q WK† NK† „ˆ‡œF QJKL…—Q PQ KR‚›F „R‘QJ YL…Q NK†QJ DQK Kˆ‡QJ O‡‘Q „…šQ WŠ O…› DFLG EH‘R ED\ K‡L VDQ VLQK 1KˆQJ Q…šX NKƒ˜X SKƒ—Q FKŠ FKˆ‘D P†œW WŠ O…› WKˆ‘F ‚Q WK† NK† QKƒšW „QK „ˆ‡œF QJKL…—Q PQ KR‚›F „R‘QJ YL…Q WK‰ WŠ O…› DFLG DFHWLF YDŽ SURSLRQLF FR‘ WKD\ „†˜L „D‘QJ N…˜ 
 15. 3Kƒ—Q O‡‘Q FD‘F DFLG VDQ VLQK „ˆ‡œF KƒšS WKX YDŽR GD› FR W†˜ RQJ OD‘ VD‘FK FKŠ FR‘ P†œW V†š WKR‘DW TXD GD› PX‘L NK…š YDŽ „ˆ‡œF KƒšS WKX ‡ UX†œW QRQ 7Š O…› NKŒ VDQ VLQK UƒšW O‡‘Q YDŽ QKDQK QJD\ VDX EˆD ‚Q P†œW FRQ ERŽ FR‘ WK…˜ VDQ VLQK K‡Q OŒWJL‡Ž J†—P &2 &+ + YDŽ P†œW Oˆ‡œQJ QKR 2 YDŽ 1 WˆŽ NK†QJ NKŒ &D‘F FKƒšW NKŒ VH WKR‘DW UD QJRDŽL WKHR FRQ „ˆ‡ŽQJ ‡œ K‡L Q…šX FKƒ‘W NKŒ WŒFK WX› OD›L Jƒ\ UD KL…›Q Wˆ›‡QJ JRœL ODŽ FKˆ‡‘QJ K‡L GD› FR YDŽ FRQ Yƒ›W E VX\ VX›S FR‘ WK…˜ FK…šW 6ˆ› WL…X KR‘D FDUERK\GUDW SKX› WKX†œF SKƒ—Q O‡‘Q YDŽR OLJQLQ YDŽ FXWLQ FKX‘QJ „…— NKD‘QJ Y‡‘L Vˆ› WƒšQ F†QJ FXD YL VLQK Yƒ›W /LJQLQ Jƒ\ FDQ WU‡ FKR SKƒQ JLDL FHOOXORVH PDŽ QR‘ N…šW K‡œS .Kƒ˜X SKƒ—Q FRQ Yƒ›W F‡ EDQ ODŽ WKˆ‘F ‚Q QJX F†šF WLQK E†œW KR‚›F „ˆ‡ŽQJ K‡Q O…Q PHQ ‡ GD› FR SKƒ—Q FRŽQ OD›L „ˆ‡œF WL…X KR‘D ‡ UX†œW QRQ 6ˆ› O…Q PHQ Qƒ—\ QKDQK Kƒ›X TXD ODŽ S+ GD› FR WKƒšS ODŽP ˆ‘F FK…š Vˆ› O…Q PHQ FHOOXORVH FXD YL VLQK Yƒ›W YDŽ ODŽP JLDP NKD Q‚QJ SKƒQ JLDL FHOOXORVH %DQJ /ˆ‡œQJ $%%+ VDQ VLQK WXŽ\ WKX†œF YDŽR ORD›L WKˆ‘F ‚Q YDŽ K‰QK WKˆ‘F WKˆ‘F ‚Q &R NK† %‚–S K†œW &‚–W QKR 1JKL…—Q QKX\…™Q $F $FHWLF  $F 3URSLRQLF  $F %XW\ULF    lt WKˆ‘F ‚Q NK† WK‰ W\ O…› $F $FHWLF W‚QJ $F 3URSLRQLF lt WKˆ‘F ‚Q PQ d JLDP lt WKˆ‘F ‚Q ŒW [‡ d JLDP K‡Q QˆD 0‚›F GXŽ F‡ QJX\…Q FKˆD UR QKˆQJ WD FR‘ WK…˜ KL…˜X ODŽ P†™L ORD›L WKˆ‘F ‚Q VH „ˆ‡œF P†œW QKR‘P YL VLQK Yƒ›W Wˆ‡QJ ˆ‘QJ Vˆ GX›QJ  7Kˆ‘F ‚Q WLQK YL VLQK Yƒ›W O…Q PHQ WLQK E†šW Vˆ GX›QJ 7Kˆ‘F ‚Q WK† YL VLQK Yƒ›W O…Q PHQ FHOOXOR] Vˆ GX›QJ 'R „R‘ $%%+ VDQ VLQK VH NKD‘F QKDX 6ˆ› WL…X KR‘D SURWHLQ 3URWHLQ FXD WKˆ‘F ‚Q „ˆ‡œF FD‘F YL VLQK Yƒ›W SKƒQ JLDL WKDŽQK FD‘F SHSWLG YDŽ DPLQR DFLG P†œW V†š DPLQR DFLG FRŽQ „ˆ‡œF SKƒQ JLDL [D K‡Q WDRœ WKDŽQK FD‘F DFLG KˆX F‡ DPPRQLD YDŽ &2 7KŒ GX› Vˆ› SKƒQ JLDL YDOLQH WD›R Q…Q LVREXW\ULF DFLG 1Kˆ Yƒ›\ 
 16. QKˆQJ DFLG PD›FK SKƒQ QKD‘QK W‰P WKƒš\ WURQJ GFK GD› FR Gƒ™Q [XƒšW WˆŽ DPLQR DFLG &D‘F DPLQR DFLG „ˆ‡œF VDQ VLQK FXŽQJ Y‡‘L FD‘F SHSWLG YDŽ FƒšF DPLQR DFLG Wˆ› GR OD›L E FD‘F YL VLQK Yƒ›W Vˆ GX›QJ „…˜ W†˜QJ K‡œS WKDŽQK SURWHLQ FXD YL VLQK Yƒ›W .KL FD‘F YL VLQK Yƒ›W „L „…šQ GD› PX‘L NK…š YDŽ UX†œW QRQ VH E WL…X KR‘D YDŽ KƒšS WKX ‡ „R‘ 0†œW „‚›F „L…˜P TXDQ WURœQJ WURQJ YL…›F K‰QK WKDŽQK SURWHLQ YL VLQK Yƒ›W ODŽ YL NKXƒ˜Q FR‘ NKD Q‚QJ W†˜QJ K‡œS FD‘F DFLG DPLQ JL‡‘L KD›Q WKDŽQK FD‘F DFLG DPLQ NK†QJ JL‡‘L KD›Q QKˆ Yƒ›\ FKX‘QJ FXQJ FƒšS FKR Yƒ›W FKX QJX†—Q SURWHLQ NKD‘F Y‡‘L SURWHLQ FXD NKƒ˜X SKƒ—Q lt „L…˜P Qƒ—\ „X „…˜ QKƒšQ PD›QK U‚“QJ SKƒ—Q O‡‘Q SURWHLQ NKL WL…šQ „…šQ UX†œW QRQ FXD FRQ WKX‘ QKDL OD›L VH ODŽ SURWHLQ FXD YL VLQK Yƒ›W WKHR P†œW WKDŽQK SKƒ—Q K‡œS O\‘ †˜Q „QK 3Kƒ—Q SURWHLQ FRŽQ OD›L ŒW K‡Q ODŽ SURWHLQ FXD WKˆ‘F ‚Q NK†QJ SKƒQ JLDL WKDŽQK SKƒ—Q DFLG DPLQ WKD\ „†˜L WXŽ\ WKHR „‚›F WŒQK Wˆ› QKL…Q FXD NKƒ˜X SKƒ—Q &D‘F DPPRQLD GFK GD› FR JL†šQJ QKˆ FK‰D NKR‘D WUXQJ JLDQ WURQJ Vˆ› SKƒQ JLDL YDŽ W†˜QJ K‡œS SURWHLQ 1…šX NKƒ˜X SKƒ—Q WKƒšS SURWHLQ KRœ‚F SURWHLQ „…— NKD‘QJ Y‡‘L Vˆ› SKƒQ JLDL WK‰ DPPRQLD FXD GFK GD› FR VH WKƒšS PJO YDŽ Vˆ› W‚QJ WUˆ‡QJ FXD YL VLQK Yƒ›W VH NH‘P Kƒ›X TXD ODŽ Vˆ› SKƒQ JLDL FHOOXORVH VH E „‰QK WU…› 1Jˆ‡œF OD›L Q…šX TXD‘ WU‰QK SKƒQ JLDL SURWHLQ QKDQK K‡Q W†˜QJ K‡œS DPPRQLD VH WŒFK WX› WURQJ GD› FR Y‡‘L Q†—QJ „†œ TXD‘ FDR .KL „L…—X Qƒ—\ [D\ UD WK‰ DPPRQLD VH KƒšS WKX YDŽR PD‘X FKX\…Q FK‡ „…šQ JDQ YDŽ FKX\…˜Q „†˜L WKDŽQK XUHD 0†œW SKƒ—Q XUDH Qƒ—\ VH „ˆD QJˆ‡œF WU‡ OD›L GD› FR E‚“QJ FRQ „ˆ‡ŽQJ FXD WX\…šQ Qˆ‡‘F ERœW WUˆ›F WL…šS „L TXD YD‘FK W…š EDŽR FRŽQ SKƒ—Q O‡‘Q VH E EDŽL WL…šW WURQJ Qˆ‡‘F WL…˜X YDŽ QKˆ WK…š ODŽ ODQJ SKŒ 1†—QJ „†œ W†šL KDR FXD DPPRQLD WURQJ GD› FR UƒšW WKD\ „†˜L WˆŽ POO 1…šX WKˆ‘F ‚Q FXQJ FƒšS SURWHLQ NH‘P WK‰ Q†—QJ „†œ FXD FD‘F YL VLQK Yƒ›W WURQJ GFK GD› FR WKƒšS V†š Oˆ‡œQJ QLWURJHQ WU‡ QJˆ‡œF Y…— GD› FR E‚“QJ GD›QJ DPPRQLD WˆŽ PD‘X QKL…—X K‡Q Oˆ‡œQJ DPPRQLD KƒšS WKX WˆŽ GD› FR 1Kˆ Yƒ›\ V†š Oˆ‡œQJ SURWHLQ WL…šQ WR‘L UX†œW O‡‘Q K‡Q Oˆ‡œQJ SURWHLQ WURQJ WKˆ‘F ‚Q %‚“QJ FD‘FK Qƒ—\ WKX‘ QKDL OD›L FR‘ WK…˜ EDR W†—Q Oˆ‡œQJ 1LWURJHQ E‚“QJ FD‘FK FKX\…˜Q KR‘D XUHD Y…— GD› FR Q…šX NK†QJ Oˆ‡œQJ XUHD Qƒ\Ž VH E WKDL „L WKHR „ˆ‡ŽQJ WL…˜X 6ˆ› Vˆ GX›QJ „D›P SKL SURWHLQ FXD WKX‘ QKDL OD›L 9L VLQK Yƒ›W FR‘ NKD Q‚QJ FKX\…˜Q KR‘D FD‘F K‡œS FKƒšW „D›P SKL SURWHLQ WKDŽQK SURWHLQ 9‰ Yƒ›\ FD‘F K‡œS FKƒšW „D›P Y† F‡ FR‘ WK…˜ „ˆD YDŽR NKƒ˜X SKƒ—Q FRQ Yƒ›W XUHD „ˆ‡œF GXŽQJ SK†˜ EL…šQ FD‘F Gƒ™Q [XƒšW NKD‘F FXD XUHD FXQJ YDŽ QJD\ FD PX†šL DPPRQLXP FXQJ „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ .KL XUHD „L YDŽR GD› FR QR‘ VH E FD‘F HQ]\PH XUHDVH FXD YL VLQK Yƒ›W WKX\ SKƒQ QKDQK FKR‘QJ WKDŽQK DPPRQLD YDŽ WD›R WKDŽQK DPPRQLD GFK GD› FR i…˜ DPPRQLD Qƒ—\ N…šW K‡œS WKDŽQK SURWHLQ YL VLQK Yƒ›W FR‘ KL…›X TXD Fƒ—Q SKDL „D‘S ˆ‘QJ \…X Fƒ—X 
 17. 7Kˆ‘ QKƒšW ODŽ Q†—QJ „†œ DPPRQLD EDQ „ƒ—X SKDL WKƒšS K‡Q VR Y‡‘L QKX Fƒ—X QJˆ‡œF OD›L VH E EDŽL WKDL QKˆ SKƒ—Q „D P† WD E…Q WU…Q 7Kˆ‘ KDL ODŽ YL VLQK Yƒ›W SKDL FR‘ P†œW QJX†—Q Q‚QJ Oˆ‡œQJ V‚”Q FR‘ „…˜ W†˜QJ K‡œS SURWHLQ 7URQJ WKˆ›F W…š QX†L Gˆ‡QJ „…˜ „D‘S ˆ‘QJ QKˆQJ „L…—X NL…›Q WU…Q EDR J†—P YL…›F WU†œQ XUHD Y‡‘L QKˆQJ WKˆ‘F ‚Q FR‘ Vˆ› SKƒQ JLDL SURWHLQ ‡ GD› FR NH‘P YDŽ O…Q PHQ FDUERK\GUDWH FDR &D‘FK ODŽP Qƒ—\ UƒšW TXDQ WURœQJ WURQJ YL…›F WUD‘QK WDL QD›Q [D\ UD GR KƒšS WKX XUHD TXD‘ „†œ GR Oˆ‡œQJ DPPRQLD KƒšS WKX TXD‘ QKDQK VH ODŽP NKD Q‚QJ FKX\…˜Q KR‘D DPPRQLD WKDŽQK XUHD FXD JDQ TXD‘ WDL ODŽP FKR Q†—QJ „†œ DPPRQLD FXD PD‘X TXD‘ FDR VH Jƒ\ UD QJ†œ „†œF 6ˆ› WL…X KR‘D OLSLG 9L VLQK Yƒ›W FR‘ NKD Q‚QJ WRQJ K‡œS P†œW Oˆ‡œQJ FKƒšW EH‘R „D‘QJ N…˜ FKX‘QJ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD P‡ VˆD YDŽ P‡ FXD F‡ WK…˜ .KD Q‚QJ YL VLQK Yƒ›W WL…X KR‘D OLSLG UƒšW KD›Q FK…š +DŽP Oˆ‡œQJ OLSLG FXD NKƒ˜X SKƒ—Q WKˆ‡ŽQJ ODŽ WKƒšS NKRDQJ JNJ YDŽ Q…šX W‚QJ O…Q WU…Q PJ WK‰ KRœDW „†œQJ FXD YL VLQK Yƒ›W GD› FR E „‰QK WU…› 6ˆ› O…Q PHQ FDUERK\GUDWH E JLDP [X†šQJ YDŽ Pˆ‘F ‚Q YDŽR E JLDP &D‘F DFLG EH‘R FR‘ FKX†˜L GDŽL VH KƒšS WKX WUˆ›F WL…S YDŽR YD‘FK FXD GD› FR %DQJ 'XQJ WŒFK E‰QK TXƒQ O FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q †šQJ WL…X KR‘D P†œW V†š „†œQJ Yƒ›W 0D\QDUG DQG /RRVOL  1Jˆ‡ŽL +HR 1Jˆ›D &ˆŽX %RŽ i†œF Y ‚Q WD›S i†œF Y ‚Q FR iD Y ‚Q FR 7K…˜ WURœQJ .J    '' 'D› FR W†˜ RQJ   /D‘ VD‘FK   0X‘L NK…š   7†˜QJ GD› GDŽ\   5X†œW QRQ   0DQK WUDŽQJ  5  5  5  5 5X†œW JLDŽ   7†˜QJ F†œQJ   *KL FKX‘ '' GD› GDŽ\ 5 UX†œW 
 18. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản