Tiểu luận - biện pháp chỉ đạo đối với các trường tiểu học huyện đông triều quảng ninh

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
98
lượt xem
24
download

Tiểu luận - biện pháp chỉ đạo đối với các trường tiểu học huyện đông triều quảng ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lịch sử phát triển của xã hội loài người gắn liền với giáo dục, giáo dục là một nhu cầu không thể thiếu của xã hội loài người. Xét về nguồn gốc, giáo dục xuất hiện trong cuộc sống, nhằm mục đích truyền thụ tri thức, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lao động từ người này sang người khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác, nó là chất kết dính biến cộng đồng loài người thành một cấu trúc hoàn hảo. ở nước ta,nghĩa cử "Tôn sư trọng đạo" là truyền thống quý báu của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận - biện pháp chỉ đạo đối với các trường tiểu học huyện đông triều quảng ninh

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O . H C VI N QU N LÝ GIÁO D C TI U LU N CU I KHÓA BI N PHÁP CH O C A PHÒNG GIÁO D C TRONG XÂY D NG K HO CH NĂM H C CÁC TRƯ NG TI U H C HUY N ÔNG TRI U T NH QU NG NINH Ngư i th c hi n : Nguy n Th Hư ng Khoá : 54 Ch c v : Cán b chuyên môn ơn v công tác : Phòng Giáo d c và ào t o huy n ông Tri u - t nh Qu ng Ninh Ph n m u 1. Lý do ch n tài Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2008 L ch s phát tri n c a xã h i loài ngư i g n li n v i giáo d c, giáo d c là m t nhu c u không th thi u c a xã h i loài ngư i. Xét v ngu n g c, giáo d c xu t hi n trong cu c s ng, nh m m c ích truy n th tri th c, kinh nghi m s ng, kinh nghi m lao ng t ngư i này sang ngư i khác, t th h này n th h khác, nó là ch t k t dính bi n c ng ng loài ngư i thành m t c u trúc hoàn h o. nư c ta,nghĩa c "Tôn sư tr ng o" là truy n th ng quý báu c a dân t c, nhà giáo luôn ư c xã h i yêu m n, kính tr ng .Các Ngh quy t ih i ng l n
 2. M CL C Trang Ph n m u 1 1. Lý do ch n tài 1 2. M c ích nghiên c u 3 3. Nhi m v nghiên c u 3 4. i tư ng và ph m vi nghiên c u 3 5. Phương pháp nghiên c u. 3 Ph n N i dung 5 Chương 1: cơ s khoa h c c a công tác k ho ch hoá trong giáo d c và ào t o. 5 1. Cơ s lí lu n c a công tác k ho ch hoá trong Giáo d c & ào t o. 5 1.1.M t s khái ni m liên quan 5 1.1.1. K ho ch: 5 1. 1.2.k ho ch hoá: 5 1.1.3. K ho ch hoá trong Giáo d c và ào t o. 5 1.1.4. K ho ch hoá năm h c. 5 1.1.5. L p k ho ch. 5 1.2. V trí, vai trò, tác d ng và tính ch t c trưng cơ b n c a k ho ch hoá trong GD& T. 6 1.2.1. V trí: 6 1.2.2.Vai trò. 6 1.2.3. Tác d ng 7 1.2.4. Tính ch t 8 1.3. Nguyên t c l p k ho ch 8 1.3.1.Nguyên t c m b o tính ng c a k ho ch. 8 1.3.2.Nguyên t c m b o tính t p trung dân ch . 8 1.3.3.. Nguyên t c b o m tính khoa h c và th c ti n 9 1.3.4. Nguyên t c m b o tính cân i, th ng nh t và ưu tiên nhi m v tr ng tâm. 9 1.3.5.. Nguyên t c m b o tính liên t c, k th a và phát tri n 9 1.3.6.. Nguyên t c m b o tính pháp l nh và tính linh ho t 10 1
 3. 1.3.7.Nguyên t c m b o tínhkinh t và tính hi u qu . 10 1.4. Các giai o n xây d ng k ho ch 10 1.5. Các phương pháp s d ng trong xây d ng k ho ch 11 2. Cơ s pháp lí c a công tác k ho ch hoá trong GD& T. 12 3. Cơ s th c ti n . 13 Chương II:Th c tr ng công tác xây d ng k ho ch năm h c các trư ng ti u h c huy n ông tri u t nh qu ng ninh 14 2.1. c i m chung c a Phòng Giáo d c và ào t o huy n ông Tri u. 14 2.1.1. c i m a lí, kinh t , chính tr , xã h i. 14 2.2. c i m c a Phòng GD& T huy n ông Tri u. 15 2.3. Th c tr ng công tác xây d ng k ho ch năm h c các trư ng Ti u h c trong huy n. 15 2.3.1. V nh n th c 15 2.3.2. V th i gian xây d ng k h ach năm h c. 16 2.3.3. Các bư c ti n hành xây d ng k ho ch năm h c 16 2.4. Th c tr ng công tác ch o xây d ng k ho ch năm h c c a Phòng GD& T huy n ông Tri u. 18 2.5. ánh giá, nh n xét v th c tr ng công tác xây dưng k ho ch năm h c các trư ng Ti u h c trên a bàn huy n ông Tri u t nh Qu ng Ninh. 19 2.6. Nguyên nhân t n t i trong vi c xây d ng k ho ch năm h c các trư ng Ti u h c trên a bàn huy n ông Tri u. 21 chương III Bi n pháp ch o c a phòng giáo d c và ào t o trong vi c xây d ng k ho ch năm h c các trư ng ti u h c huy n ông tri u t nh Qu ng Ninh 23 3.1. Ch o nâng cao nh n th c, lý lu n v công tác xây d ng k ho ch năm h c. 23 3.2. Ch o vi c xác nh các căn c xây d ng k ho ch m t cách c th 25 3.2.1 Các y u t , c i mc a a phương nơi trư ng óng. 25 3.2.2. Nghiên c u n m b t, th u su t các ngh quy t, văn b n hư ng d n 2
 4. c a ng, chính quy n a phương và chính quy n c p trên, theo nghành và lãnh th . 25 3.2.3. Tình hình nhà trư ng 26 3.2.4. N m v ng m c tiêu giáo d c ti u h c. 26 3.3. Ch o m b o th i gian, quy trình xây d ng k ho ch 27 3.3.1. Giai o n ti n k ho ch: 27 3.3.2. Giai o n xây d ng k ho ch sơ b 28 3.3.3. Giai o n xây d ng k ho ch chính 29 3.4. Ch o nâng cao ch t lư ng b n k ho ch 30 3.4.1. V hình th c 30 3.4.2. V c u trúc 31 Ph n K t lu n và ki n ngh 34 1. K t lu n 34 2. Ki n ngh 35 tài li u tham kh o 36 Ph n m u 1. Lý do ch n tài 3
 5. L ch s phát tri n c a xã h i loài ngư i g n li n v i giáo d c, giáo d c là m t nhu c u không th thi u c a xã h i loài ngư i. Xét v ngu n g c, giáo d c xu t hi n trong cu c s ng, nh m m c ích truy n th tri th c, kinh nghi m s ng, kinh nghi m lao ng t ngư i này sang ngư i khác, t th h này n th h khác, nó là ch t k t dính bi n c ng ng loài ngư i thành m t c u trúc hoàn h o. nư c ta,nghĩa c "Tôn sư tr ng o" là truy n th ng quý báu c a dân t c, nhà giáo luôn ư c xã h i yêu m n, kính tr ng .Các Ngh quy t ih i ng l n th VII, VIII, IX u xác nh"Giáo d c là qu c sách hàng u"giáo d c ph i i trư c m t bư c phát tri n kinh t - xã h i, nh hư ng phát tri n ngu n nhân l c cho t nư c. Giáo d c và ào t o là b ph n quan tr ng trong s ngh êp cách m ng c a ng, là m t trong các y u t quy t nh s thành công c a công cu c công nghi p hoá - hi n i hoá t nư c. áp ng yêu c u ó ph i nâng cao ch t lư ng và hi u qu Giáo d c.M t trong nh ng gi i pháp mang tính chi n lư c là vi c" i m i công tác qu n lí Giáo d c" t c p Trung ương n c p cơ s . th c hi n vi c i m i ó òi h i các nhà qu n lí ph i th c s năng ng, sáng t o linh ho t nh y bén trong công tác lãnh o c a mình. Trong s nghi p phát tri n Giáo d c ph i k n vai trò Giáo d c c a các nhà trư ng trong ó ph i nói n vai trò quan tr ng c a ngư i qu n lí Giáo d c v i các ch c năng cơ b n c a nó : Ch c năng k ho ch, ch c năng t ch c, ch c năng ch o, ch c năng ki m tra. Ch c năng k ho ch là m t trong nh ng ch c năng quan tr ng và có quan h bi n ch ng h u cơ v i các ch c năng khác. Không có k ho ch ngư i qu n lí không th ch d n, lãnh o ngư i dư i quy n hành ng m t cách ch c ch n v i nh ng kì v ng t vào k t qu mong t t i ư c.Không có k ho ch không th xác nh ư c t ch c hư ng t i úng hay ch ch m c tiêu và không bi t khi nào t ư c m c tiêu và s ki m tra tr thành vô căn c .Vi c xây d ng k ho ch càng c th , chi ti t, khoa h c thì tính hi u qu càng cao. Trong th c t , m i ngư i khi làm b t c công vi c gì, dù lĩnh v c nào cũng c n có k ho ch" Kinh t có k ho ch, Giáo d c cũng c n ph i có k ho ch".( L i phát bi u c a Bác H trong i h i Giáo d c ph thông toàn qu c). Xác nh rõ t m quan tr ng c a k ho ch trong s nghi p phát tri n t nư c ng ta ch rõ : " i m i m nh m công tác k ho ch hoá nâng cao tính nh hư ng, d báo nâng cao ch t lư ng c a công tác qu n lí và k ho ch, g n qu n lí k ho ch v i kinh t th trư ng - hoàn thành thông tin d báo ph c v k ho ch, g n k ho ch v i cơ ch chính sách". ( Văn ki n ih i i bi u toàn qu c l n th I X, trang 325). Ti u h c là b c h c n n móng c a ngôi nhà tri th c. M t trong nh ng nhân t quan tr ng t o lên s v ng ch c c a n n móng ó là i ngũ các th y cô giáo và i ngũ ó phát huy t t vai trò c a mình thì ngư i hi u trư ng ph i xây d ng ư c m t b n k ho ch chi 4
 6. ti t, c th ,rõ ràng phù h p v i c i m tình hình nhà trư ng, a phương, ph i bám sát yêu c u, ch th nhi m v năm h c c a ngành, c p h c ng th i ph i mang tính kh thi cao. Phòng Giáo d c và ào t o là cơ quan ch c năng thu c UBND huy n có trách nhi m qu n lí, ch o các ho t ng Giáo d c trên a bàn huy n. Trong nh ng năm qua, vi c ch o c a phòng GD và T i v i các trư ng ti u h c trong huy n ã có nhi u tích c c, vi c duy t k ho ch u năm h c c a các trư ng là vi c làm thư ng xuyên. Th c t cho th y,vi c l p k ho ch năm h c các trư ng Ti u h c c a huy n ông Tri u là vi c làm ư c các nhà qu n lí ưu tiên dành nhi u th i gian, công s c, trí tu nh m xây d ng cho nhà trư ng m t chương trình làm vi c t i ưu. Song do a bàn huy n a lý ph c t p, trình cán b không ng u vi c ch o xây d ng k ho ch năm h c c a các trư ng g p nhi u khó khăn, ch y u các trư ng t làm , do v y b n k ho ch chưa có s th ng nh t, chưa sát th c t , tính kh thi chưa cao.Nhi u trư ng có k ho ch xong không ư c k ho ch hoá ho c ch nói chung chung, k ho ch ra còn hình th c h i h t, thi u th c t . Sau m t th i gian nghiên c u lý lu n cùng v i kinh nghi m th c ti n, tôi ch n tài:"Bi n pháp ch o c a phòng giáo d c trong xây d ng k ho ch năm h c các trư ng ti u h c huy n ông Tri u t nh Qu ng Ninh" v i mong mu n nâng cao hơn n a ch t lư ng vi c xây d ng k ho ch năm h c các trư ng ti u h c, góp ph n nâng cao ch t lư ng Giáo d c toàn di n các trư ng ti u h c trong huy n. 2. M c ích nghiên c u Nghiên c u tài này tìm ra các bi n pháp nh m nâng cao ch t lư ng công tác xây d ng k ho ch năm h c các trư ng Ti u h c trên a bàn huy n ông Tri u t nh Qu ng Ninh. 3. Nhi m v nghiên c u - Nghiên c u lý lu n v công tác k ho ch hoá trong GD- T. - Nghiên c u th c tr ng vi c xây d ng k ho ch năm h c các trư ng ti u h c trên a bàn huy n ông Tri u t nh Qu ng Ninh. - i chi u rút ra ưu, như c và xu t m t s bi n pháp ch o c a phòng giáo d c trong xây d ng k ho ch năm h c các trư ng ti u h c huy n ông Tri u t nh Qu ng Ninh. 4. i tư ng và ph m vi nghiên c u - i tư ng: Bi n pháp ch o c a phòng GD và T trong xây d ng k ho ch năm h c các trư ng ti u h c huy n ông Tri u t nh Qu ng Ninh 5
 7. - Ph m vi nghiên c u:Do th i gian h n ch , nên tài ch nghiên c u v n ch o c a phòng GD và T trong xây d ng k ho ch năm h c các trư ng ti u h c huy n ông Tri u t nh Qu ng Ninh 5. Phương pháp nghiên c u. 5.1. Nhóm phương pháp nghiên c u lí lu n - Nghiên c u các văn ki n, ngh quy t các c p c a ng, các văn b n ch th c a B Giáo d c và ào t o v vi c xây d ng k ho ch năm h c. - Nghiên c u các tài li u sư ph m có liên quan n xây d ng k ho ch năm h c. 5.2. Nhóm các phương pháp nghiên c u th c ti n - Phương pháp quan sát. - Phương pháp àm tho i. - Phương pháp i u tra b ng phi u h i. - Phương pháp nghiên c u s n ph m ho t ng. - Phương pháp t ng k t kinh nghi m. 5.3.Phương pháp nghiên c u h tr - Phương pháp th ng kê toán h c. 6
 8. Ph n N i dung Chương 1: cơ s khoa h c c a công tác k ho ch hoá trong giáo d c và ào t o. 1. Cơ s lí lu n c a công tác k ho ch hoá trong Giáo d c & ào t o. 1.1.M t s khái ni m liên quan. 1.1.1. K ho ch: K ho ch là nh ng i u v ch ra m t cách có h th ng v nh ng công vi c d nh làm trong m t th i gian nh t nh v i cách th c, trình t th i h n ti n hành. 1. 1.2.k ho ch hoá: K ho ch hoá là công c qu n lí ư c th hi n b ng hai c trưng cơ b n nh hư ng có lư ng hoá m c cho phép và gi ư c tr ng thái tương i gi a các b ph n c u thành c a n n kinh t ( t m vĩ mô) trong t ng th i kì. " K ho ch hoá là làm phát tri n m t cách có k ho ch"( Vi n ngôn ng . T i n Ti ng vi t - NXB à N ng. Trung tâm t i n h c 1997) 1.1.3. K ho ch hoá trong Giáo d c và ào t o. K ho ch hoá trong Giáo d c v i nghĩa r ng nh t là áp d ng s phân tích h th ng và h p lí các quá trình phát tri n Giáo d c v i m c ích làm cho Giáo d c t ư c k t qu và có hi u qu hơn, phù h p v i yêu c u c a xã h i và nhi m v ngư i h c t ra( Educcaion Planning, Me xico. 1990). 1.1.4. K ho ch hoá năm h c. K ho ch hoá năm h c c a nhà trư ng là h th ng chương trình ho t ng c a nhà trư ng trong m t năm h c nh m th c hi n các m c tiêu, nhi m v trong năm h c ó. 1.1.5. L p k ho ch. M t b n k ho ch có ch t lư ng là m t b n k ho ch có tính kh thi cao. L p k ho ch là xây d ng các phương án và các ho t ng c th c a toàn b h th ng trong m t th i gian nh t nh t ư c các m c tiêu ã nh. 7
 9. 1.2. V trí, vai trò, tác d ng và tính ch t c trưng cơ b n c a k ho ch hoá trong GD& T. 1.2.1. V trí: Trong chu trình qu n lí, k ho ch hoá là khâu u tiên c a m t chu trình. M i ho t ng qu n lí u ư cb t u t khâu xây d ng k ho ch.Chu trình qu n lí ư c th hi n qua sơ 1. K ho ch ư c th hi n t t c các lĩnh v c xã h i. Trong s n xu t, y nghĩa này cũng ư c th hi n rõ như: k ho ch s n xu t, k ho ch gieo tr ng...Trong k ho ch ư c th hi n như các b n d toán, các b n thi t k ... KÕ ho¹ch KiÓm tra Th«ng tin Tæ chøc ChØ ®¹o Sơ 1: Chu trình qu n lí 1.2.2.Vai trò. K ho ch giúp ngư i cán b qu n lí: - H n ch s không n nh trong h th ng cũng như s thay i c a môi trư ng. - T o kh năng th c hi n m t cách tinh t . - T o i u ki n cho ngư i qu n lí i u tra, ánh giá vi c th c hi n c a m i ngư i. - Ngư i cán b nh k ho ch s bi t t ch c, ch d n, lãnh o ngư i dư i quy n ho t ng m t cách v ng ch c v i nh ng kỳ v ng t vào k t qu mong t t i ư c. Trong quá trình qu n lí nhà trư ng, n u th c hi n t t ch c năng k ho ch hoá s giúp cho hi u trư ng ng phó k p th i các tình hu ng s y ra ng th i khi th c hi n t t các ch c 8
 10. năng k ho ch hoá cũng s giúp cho hi u trư ng th c hi n các ch c năng qu n lí khác m t cách có hi u qu . B n k ho ch là quy t nh u tiên c a ngư i qu n lí th c hi n m c tiêu, nhi m v giáo d c- ào t o c a nhà trư ng. 1.2.3. Tác d ng. - Xây d ng k ho ch hoá ph i h p các ho t ng trong t ch c ( trư ng h c). - Xây d ng k ho ch kh ng nh s phát tri n c a t ch c trong tương lai. .Xây d ng k ho ch là m t d báo tr ng thái c a h th ng ( T ch c- trư ng h c ) Trong m t tương lai g n i v i k ho ch ng n h n và tương lai xa i v i k ho ch dài h n.Các ch tiêu, m c tiêu mà k ho ch t ra là kh ng nh bư c ti n c a nhà trư ng, nó là ng l c thúc y quá trình ho t ng c a các b ph n, t o ra m t cái ích cá nhân và t ch c hư ng t i. - Xây d ng k ho ch m b o cơ s h p lí cho ho t ng t ch c và t o kh năng th c hi n các ho t ng m t cách kinh t . Khi xây d ng k ho ch, chúng ta ph i phân b các ngu n l c( nhân l c, v t l c, tài l c) m t cách cân i h p lí, chú y ưu tiên cho nh ng ho t ng tr ng tâm, tr ng i m... - K ho ch có tác d ng ki m tra: K ho ch ư c xem như m t công c qu n lí.K ho ch t o i u ki n cho ngư i qu n lí i u tra, ánh giá vi c th c hi n các ho t ng c a cá nhân, t p th trong t ch c.Ngư i qu n lí dùng k ho ch so sánh, i chi u, xem xét và i u ch nh các ho t ng nh m t m c tiêu ra. 1.2.4.Tính ch t: K ho ch trong GD& T v a có tính khái quát v a có tính c th . - Tính khái quát: K ho ch là nh hư ng chung. - Tính c th : K ho ch ra nh ng ch tiêu c th , nh ng bi n pháp phù h p kh thi t ư c các ch tiêu ó. 1.3. Nguyên t c l p k ho ch Trong ho t ng qu n lí nói chung và ho t ng qu n lí GD nói riêng, vi c ra và ch p hành các nguyên t c là vi c làm c n thi t vì v y ây là lu n i m có tính ch t cơ s và nh hư ng cho m i ho t ng c a nhà trư ng.K ho ch là m t trong nh ng công tác hàng u trong ho t ng qu n lí c a ngư i hi u trư ng. Vì v y, K ho ch hoá trong nhà trư ng c n m b o các nguyên t c sau: 1.3.1.Nguyên t c m b o tính ng c a k ho ch. K ho ch ph i ph c v nhi m v chính tr c a nhà trư ng. T c là k ho ch ho t ng c a nhà trư ng ph i phù h p v i ư ng l i, ch trương chính sách cu ng v giáo d c và 9
 11. ào t o. Khi xây d ng k ho ch ph i bám sát h th ng m c tiêu phát tri n c a n n kinh t xã h i nh t là m c tiêu c a ngành giáo d c N i dung c a b n k ho ch ph i làm rõ ch trương, ư ng l i c a ng, Nhà nư c, tuân theo s lãnh o c a c p trên, d a vào th c t c a a phương, m c tiêu phát tri n c a ngànhgiáo d c. 1.3.2.Nguyên t c m b o tính t p trung dân ch . Th c hi n nguyên t c này v i cơ ch : ng lãnh ao, dân làm ch , chính quy n qu n lý. Dân ch trên cơ s tuân th pháp lu t.T p th lãnh o i ôi v i cá nhân ph trách. Trong vi c xây d ng k ho ch năm h c, b n k ho ch ư c xem như là m t quy t nh qu n lý t ng h p và ho t ng chung c a m t nhà trư ng. Ngư i hi u trư ng là ngư i có quy n quy t nh chính trong vi c ra m c tiêu, ch tiêu và cũng là ngư i ch u trách nhi m trong ch o th c hi n k ho ch.Song không ph i vì th mà ngư i hi u trư ng t mình toàn quy n quy t nh xây d ng k ho ch năm h c mà b n k ho ch năm h c c a nhà trư ng ph i là k t tinh trí tu , ý trí và quy t tâm c a c t p th , ph i r t công khai dân ch . Khi l p k ho ch ngư i hi u trư ng ph i bi t t p h p ý ki n c a t p th , tôn tr ng nh ng xu t óng góp c a các thành viên, t ch c dư i quy n mình nh m làm cho b n k ho ch có ch t lư ng hơn. 1.3.3.. Nguyên t c b o m tính khoa h c và th c ti n - Tính khoa h c: Là thu c tính cơ b n c a k ho ch. Mu n v y m c ích c a k ho ch ph i ư c xác nh rõ ràng. L p k ho ch ph i d a trên cơ s khoa h c và s li u tin c y. Các quy t nh khi l p k ho ch ph i d a vào phân tích v n , xác nh nh ng nguyên nhân ánh giá các tác ng c a nhi u y u t theo phương pháp lu n khoa h c, d a vào s li u th c t và d báo áng tin c y. Ph i có các ch tiêu h p lý,các ch báo, chu n m c rõ ràng o m ư c k t qu u ra c a s n ph m. - Tính th c ti n: là k ho ch ph i phù h p v i tình hình th c t c a nhà trư ng, a phương; phù h p v i kh năng, năng l c th c hi n và kh năng có th có c a ngu n l c. Khi ó k ho ch m i mang tính kh thi cao. 1.3.4. Nguyên t c m b o tính cân i, th ng nh t và ưu tiên nhi m v tr ng tâm. N i dung b n k ho ch ph i m b o tính cân i, th ng nh t các m c tiêu, ch tiêu cũng như các bi n pháp th c hi n. H th ng các m c tiêu ph i s p x p m t các h p lý, ch t ch ; m i k ho ch c c b c a các b ph n c n ư c l ng ghép trong k ho ch chung, có m i quan h tác ng tương h l n 10
 12. nhau. Trong h th ng các m c tiêu ph i xác nh ư c m c tiêu, nhi m v tr ng tâm m t cách h p lý. Dành th i gian và kinh phí cho th c hi n t ng nhi m v , m c tiêu c th . 1.3.5.. Nguyên t c m b o tính liên t c, k th a và phát tri n Khi xây d ng k ho ch năm h c ph i d a trên nh ng thành t u dã t ư c trong năm quavà nh ng năm h c trư c làm cơ s . ng th i k ho ch năm h c này cũng là ti n căn c cho xây d ng k ho ch năm h c ti p sau. K ho ch năm h c sau ph i phát tri n nh ng thành t u c a năm h c trư clên m t bư c cao hơn, ng th i kh c ph c ư c nh ng y u i m c a năm trư c nhà trư ng ngày m t phát tri n i lên. 1.3.6.. Nguyên t c m b o tính pháp l nh và tính linh ho t B n k ho ch năm h c là quy t nh qu n lý hành chính t ng h p do ó m i ch tiêu, nhi m v t ra trong b n k ho ch tr thành pháp l nh i v i m i thành viên trong nhà trư ng, bu c m i ngư i liên quan ph i nghiêm ch nh th c hi n. 1.3.7.Nguyên t c m b o tínhkinh t và tính hi u qu . Khi xây d ng k ho ch, c n tính n tính kinh t và tính hi u qu . Các bi n pháp ra th c hi n m c tiêu, c n h n ch m c th p nh t các chi phí nhưng ph i t ư c k t qu cao nh t. Các nguyên t c c a k ho ch có liên quan m t thi t v i nhau, nguyên t c này b sung, h tr nguyên t c kia. Trong quá trình xây d ng và t ch c th c hi n, ngư i hi u trư ng c n chú ý n các nguyên t c k trên và ph i v n d ng linh ho t trong t ng nhi m v c th . 1.4. Các giai o n xây d ng k ho ch Có th mô t ti n trình xây d ng k ho ch năm h c g m 4 bư c ó là : Xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n k ho ch, ch o th c hi n k ho ch, ki m tra ánh giá. * Xây d ng k ho ch bao g m các giai o n : - Ti n k ho ch ( Giai o n chu n b k ho ch hoá) : C n th c hi n các n i dung cơ b n sau: +Xác nh nhu c u thu th p thông tin: Xác nh th t c xây d ng k ho ch . Thành l p nhóm xây d ng k ho ch. Nhóm này có th h i th o ho c t p h p c a các b ph n trong nhà trư ng. . Thu th p, phân tích và x lí thông tin. + D báo và chu n oán . Phân tích ánh giá th c tr ng nhà trư ng ( i m m nh, i m y u, ngu n l c) phân tích tình hình môi trư ng, xã h i bi t ư c các cơ h i c n t n d ng, các nguy cơ và thách th c, t ó xác nh tr ng thái xu t phát. 11
 13. . D báo các ch tiêu phát tri n kinh t xã h i, ch tiêu phát tri n dân s c a a phương nơi trư ng óng và c a khu v c ( xã, huy n, t nh). . D báo chi u hư ng phát tri n c n có trong xây d ng k ho ch: Ch tiêu trí d c, c d c các kh i l p, ch tiêu h c sinh t t nghi p, ch tiêu xây d ng cơ s v t ch t... . D báo các ho t ng c a nhà trư ng nh m góp ph n th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a a phương. - Xây d ng k ho ch sơ b : + Xây d ng h th ng m c tiêu, ch tiêu c n t ư c. + Xây d ng các i u ki n c n thi t ( Nhân l c, phương tiên, thi t b , tài chính) cho k ho ch. + D th o các phương án, d án v k ho ch. Trong k ho ch sơ b ta có th xu t nhi u phương án khác nhau l a ch n. - Xây d ng k ho ch chính th c . Trên cơ s c a k ho ch sơ b , ti n hành xây d ng k ho ch chính th c . Có th ch n m t phương án t ng h p các phương án ã ư c nêu bư c xây d ng k ho ch sơ b .Cho th o lu n t p th ( Thông qua h i ngh công ch c u năm h c).Trình c p trên ( Phòng giáo d c, chính quy n a phương...) xét duy t. + L p chương trình hành ng . Bư c này bao g m các công vi c c th : . Phân tích th i gian th c hi n . Phân công ngư i ph trách . Phân b ngân sách cho các m c tiêu . L p k ho ch h tr và k ho ch i u hành c a ngư i qu n lí. Sau khi k ho ch ư c phê duy t,k ho ch có giá tr pháp lí v i toàn th nhà trư ng, a phương và c p trên. 1.5. Các phương pháp s d ng trong xây d ng k ho ch 1.5.1. Phương pháp cân i : Thi t l p ư c s tương x ng gi a nhu c u và kh năng, t ó tìm cách làm cho hai ph m trù này ng tách bi t nhau. Công c ch y u c a phương pháp này là xây d ng b ng cân i trong ó c t nhu c u l p trư c, c t kh năng l p sau và cl p v i nhau. VD : Khi l p k ho ch v công tác phát tri n m t trư ng thì hi u trư ng ã s d ng phương pháp cân i như sau:(B ng 1) T b ng trên cho th y khi l p k ho ch v công tác phát tri n, ngư i cán b qu n lí c n: . Ho c ưa ra ch tiêu v s l p ít hơn so v i nhu c u trên. 12
 14. . Ho c áp ng nhu c u b ng cách huy ng các ngu n v n xây d ng thêm phòng h B ng 1 : Cân i gi a nhu c u và kh năng Nhu c u phát tri n Kh năng Kh i 1 : 6 l p Kh i 2: 5 l p Kh i 3: 6 l p Kh i 4: 7 l p S phòng h c 24 Kh i 5: 5 l p 1.5.2. Phương pháp chia t l c nh. 1.5.3. Phương pháp so sánh. 1.5.4. Phương pháp nh li u, nh m c. 1.5.5. Phương pháp ma tr n. 1.5.6. Phương pháp sơ m ng. 1.5.7. Phương pháp phân tích. 2. Cơ s pháp lí c a công tác k ho ch hoá trong GD& T. Cơ s pháp lí xây d ng k ho ch Giáo d c là các ngh quy t t các c p u ng( Trung ương và a phương); Các ch th t chính ph n các c p chính quy n; Các ch th th c hi n nhi m v năm h c c a ngành d c t B GD& T n các cơ quan qu n lí GD& T khác. Ngoài ra m t căn c quan tr ng c a các trư ng là ngh quy t i h i chi b , ngh quy t h i ngh cán b công ch c c a nhà trư ng. 3. Cơ s th c ti n . Căn c vào th c tr ng c a công tác xây d ng k ho ch các trư ng Ti u h c trên a bàn huy n ông Tri u. Trên ây là nh ng cơ s khoa h c c a công tác k ho ch hoá trong GD& T, căn c vào ó mà ngư i qu n lý chuyên môn có cơ s ch o vi c xây d ng k ho ch năm h c các trư ng Ti u h c trong huy n. ưa ra các bi n pháp ch o công tác xây d ng k ho ch năm h c các trư ng Ti u h c trên a bàn huy n ông Tri u. 13
 15. Chương II: Th c tr ng công tác xây d ng k ho ch năm h c các trư ng ti u h c huy n ông tri u t nh qu ng ninh 2.1. c i m chung c a Phòng Giáo d c và ào t o huy n ông Tri u. 2.1.1. c i m a lí, kinh t , chính tr , xã h i. ông Tri u n m phí tây c a t nh Qu ng Ninh. Phía b c giáp huy n L c Nam, Sơn ng c a t nh B c Giang, phía nam giáp huy n Thu Nguyên c a thành ph H i Phòng, huy n Kinh Môn c a t nh H i Dương, phía tây giáp huy n Chí Linh c a t nh H i Dương, phía ông giáp th xã Uông Bí c a t nh Qu ng Ninh. V i di n tích t nhiên 399 km2. Trong ó di n tích t nông nghi p 10536 ha, còn l i là t i núi, sông su i. ư ng xá i l i có tr c qu c l 18A i qua trung tâm huy n, còn l i là ư ng liên xã tr i nh a và ư ng t. Nhi u trư ng ph i i qua c u nh , su i sâu. Vào mùa mưa r t khó khăn cho vi c i l i. Dân s trên 15 v n ngư i, có11 dân t c anh em, dân t c kinh chi m 95%. Cư trú 21 ơn v hành chính (19 xã, 2 th tr n). T trư c n nay ông Tri u luôn là v trí chi n lư c quan tr ng c a Qu ng Ninh và c nư c v chính tr , kinh t , Qu c phòng- An ninh. ông Tri u có ti m năng phát tri n kinh t t ng h p : Nông nghi p, ti u th công nghi p, thương m i, d ch v và du l ch. Có ư ng b , ư ng s t, ư ng sông n i li n Hà N i, H i Phòng, và các t nh lân c n v i Qu ng Ninh. Có nhi u b n bãi thu n l i cho vi c neo u tàu thuy n. 14
 16. ông Tri u là m nh t có truy n th ng l ch s văn hoá lâu i g n li n v i i Tr n, có nhi u di tích văn hoá l ch s ư c x p h ng Qu c gia như : n Sinh và các lăng m vua Tr n, chùa Quỳnh Lâm, c m di tích l ch s văn hoá Yên c... Cùng v i các danh lam th ng c nh khác t o nên m t qu n th du l ch c áo, a d ng. L ch s c a nhân dân ông Tri u là l ch s u tranh b n b d o dai, kiên cư ng, b t khu t chinh ph c t nhiên, chi n th ng k thù, nh t là t khi có ng c ng s n Vi t Nam lãnh o. 60 năm qua, dư i s lãnh oc a ng, ng b và nhân dân ông Tri u ã có nhi u óng góp x ng áng vào cu c âú tranh b o v T qu c và xây d ng ch nghĩa xã h i, ư c ng và nhà nư c t ng thư ng danh hi u anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, ư c t ng thư ng huân chương c l p h ng ba trong th i kì ô m i và nhi u huân, huy chương khác. 2..2. c i m c a Phòng GD& T huy n ông Tri u. Huy n ông Tri u là m t trong nh ng ơn v hoàn thành s m ph c p giáo d c ti u h c (năm 1998), h c p THCS (năm 2003). H th ng m ng lư i trư ng l p phát tri n m nh m v i nhi u lo i hình trư ng. Các xã, th tr n u có h th ng trư ng t M m non n Ti u h c và THCS. Toàn huy n có 71 trư ng trong ó có 24 trư ng M m non (có m t trư ng M m non tư th c), 24 trư ng Ti u h c, 23 trư ng THCS và 1 trư ng PTCS. Quy mô Giáo d c tăng nhanh bư c u áp ng nhu c u h c t p c a h c sinh trên a bàn huy n. Riêng trên a bàn Th tr n M o Khê có ba v n dân và có t i 5 trư ng Ti u h c, 3 trư ng THCS, 3 trư ng M m non và nhi u nhóm l p M m non tư th c khác. i ngũ giáo viên ngày càng ư c nâng cao c v ch t lư ng và s lư ng, áp ng ư c yêu c u v i m i Giáo d c hi n nay.Công tác xã h i hoá Giáo d c ư c chú tr ng, cơ s v t ch t ngày càng ư c tăng cư ng m b o các i u ki n thi t y u ph c v công tác d y và h c. ư c s quan tâm c a ng, nhà nư c, ngành giáo d c, s c g ng n l c c a lãnh o, nhân dân a phương cùng s c g ng vư t b c c a ôi ngũ giáo viên, s ph n u vươn lên c a t t c h c sinh, s nghi p giá d c c a huy n ngày càng phát tri n m nh m . 2.3. Th c tr ng công tác xây d ng k ho ch năm h c các trư ng Ti u h c trong huy n. 2.3.1. V nh n th c Trong quá trình nghiên c u t i các trư ng Ti u h c trên a bàn huy n th y r ng: v cơ b n các trư ng ã xác nh úng v trí t m quan tr ng c a vi c xây d ng k ho ch năm h c và cũng kh ng nh vi c xây d ng k ho ch năm h c là vi c m i trư ng u ph i làm, vi c xây d ng k ho ch chi ti t là c n thi t và t t y u. Có k ho ch năm h c ã giúp cho ho t ng c a nhà trư ng ư c ti n hành y , k p th i. Nhưng ây i m còn h n ch và là 15
 17. th c tr ng chung c a các trư ng là: b n k ho ch ch hi u trư ng nh n th c ư c như v y, còn c t p th i ngũ giáo viên thì chưa th t s quan tâm n n vi c xây d ng k ho ch năm h c. Qua tìm hi u i ngũ giáo viên cho th y: h u cho r ng ó là công vi c c a hi u trư ng, c a ban giám hi u nhà trư ng. Vì v y vi c xây d ng k ho ch năm h c không úng nguyên t c, d n n quá trình th c hi n thư ng th ng, hi u qu không cao. 2.3.2. V th i gian xây d ng k h ach năm h c. Qua tìm hi u th c ti n, a s các trư ng th c hi n xây d ng k ho ch năm h c vào các m c th i gian sau: - T tháng 6 n tháng 7: Thu th p s li u. - u tháng 8 n u tháng 9: D th o k ho ch - T 15 tháng 9 n cu i tháng 9: Xây d ng b n k ho ch chính th c và phê duy t. 2.3.3. Các bư c ti n hành xây d ng k ho ch năm h c. - Xác nh căn c : Căn c vào k t qu năm h c trư c; c i m tình hình nhà trư ng trong năm h c m i; các văn b n ch th , ngh quy t c a ng các c p; hư ng d n th c hi n nhi m v năm h c c a ngành và a phương. - Xác nh m c tiêu, nhi m v năm h c: ã d a vào các căn c ã xác nh ra m c tiêu t ng quát c a nhà trư ng, sau ó tri n khai thành nhi m v c th . - Gi i pháp th c hi n:Căn c vào t ng nhi m v c th , hi u trư ng ra các gi i pháp xây d ng k ho ch; trong 2 tháng 6 và tháng 7 hi u trư ng ti n hành thu th p và x lí thông tin c n thi t ph c v cho vi c xây d ng k ho ch năm h c m i + B ng báo cáo ch t lư ng năm h c m i. + Tình hình a phương có nh hư ng n nhà trư ng + Nh ng bi n ng v i ngũ cán b giáo viên c a trư ng, ngành + Tình hình h c sinh + Cơ s v t ch t, thi t b ph c v cho d y h c và h c trong năm h c m i T nh ng s li u trên, hi u trư ng l p k ho ch sơ b cho năm h c m i. Trong ó xã nh h th ng m c tiêu, ch tiêu c n t ư c c a nhà trư ng, các i u ki n c n thi t cho k ho ch (nhân l c, v t l c, tài l c). n gi a tháng 9(15/9) sau khi nh n ư c các văn b n, ch th , hi u trư ng c th hoá các ch tiêu, nhi m v c a nhà trư ng và ưa ra nh ng nh hư ng chung cho b n k ho ch. Các cá nhân t xây d ng k ho ch cho mình theo nhi m v ư c giao, ăng ký các danh hi u thi ua cá nhân, t p th và thông qua trư c t , kh i..., kh i duy t và t p h p chung l i thành nhi m v chung. Căn c vào các k t qu ó, hi u trư ng xây d ng thành k ho ch c a nhà 16
 18. trư ng, thông qua H i ngh cán b công ch c u năm h c. L y ý ki n th ng nh t, trình lãnh o phòng xét duy t, sau ó trư ng t ch c tri n khai th c hi n. - Ch t lư ng b n k ho ch V n i dung và c u trúc g m 2 ph n I. c i m tình hình 1. Tình hình chung 2. S lư ng: - H c sinh - i ngũ 3. Nh ng thu n l i , khó khăn - Thu n l i - Khó khăn 4.Cơ s v t ch t, thi t b trư ng h c II. Phương hư ng, nhi m v 1. Phương hư ng chung năm h c 2. Nhi m v chung: 3. Nhi m v c th a) Nâng cao ch t lư ng công tác PCGD ti u h c úng tu i b) m b o ch t lư ng giáo d c toàn di n c) Các ch tiêu l n 4. Bi n pháp th c hi n Trong m i ph n m c II u có các m c nh trong ó ra các ho t ng , các ch tiêu v t p th , các nhân, h c sinh và các bi n pháp th c hi n nh m t ư c m c tiêu ó. - V n i dung: Ph n I: c i m tình hình Hi u trư ng ch ra các thu n l i , khó khăn c a nhà trư ng trong năm h c m i. Th ng kê y các s li u v cơ s v t ch t, i ngũ, tình hình h c sinh( song chưa th ng kê k t qu năm h c trư c) Ph n II: Nhi m v năm h c u tiên c a ph n này là căn c xây d ng k ho ch ti p theo là nhi m v chung: Ph n này hi u trư ng ã xác nh ư c m c tiêu, nhi m v c a nhà trư ng trong năm h c m i. Ph n nhi m v c th : T t c các nhi m v u ra yêu c u, ch tiêu, bi n pháp th c hi n r t c th , chi ti t, có tính kh thi cao. 17
 19. 2.4. Th c tr ng công tác ch o xây d ng k ho ch năm h c c a Phòng GD& T huy n ông Tri u. Vào u tháng 8 phòng ti n hành ch o các trư ng xây d ng k ho ch năm h c theo các yêu c u sau: - Phòng Giáo d c cung c p toàn b văn b n cho nhà trư ng(Lu t giáo d c, nhi m v năm h c, các văn b n hư ng d n v chuyên môn c a các c p...). Hi u trư ng nghiên c u các văn b n và n i dung các văn b n ó ph i ư c quán tri t trong k ho ch. - Các trư ng khi xây d ng k ho ch ph i căn c vào: nguyên t c, n i dung, phương pháp xây d ng k ho ch. - Chu n b t t khâu nhân l c, v t l c, ngu n tài chính. Mu n làm t t v n này yêu c u các trư ng ph i ti n hành kh o sát v nhân l c( biên ch cho bao nhiêu),v t l c, ngu n tài chính( l y âu...). - Yêu c u hi u trư ng d th o xây d ng k ho ch, các cán b giáo viên h p tác t ch c oàn th tham gia có ý ki n. Hi u trư ng i u ch nh, căn c vào th c t a phương ra các ch tiêu, bi n pháp th c hi n. - Hi u trư ng i u ch nh xây d ng l i k ho ch, a phương và ngành tham gia góp ý ki n. - Duy t k ho ch chính th c c a nhà trư ng vào cu i tháng 8, u tháng 2.5. ánh giá, nh n xét v th c tr ng công tác xây dưng k ho ch năm h c các trư ng Ti u h c trên a bàn huy n ông Tri u t nh Qun ng Ninh. - V nh n th c: Các hi u trư ng ã nh n th c úng vai trò, t m quan tr ng c a công tác xây d ng k ho ch năm h c i v i ho t ông c a nhà trư ng. - V th i gian: Th i gian xây d ng k ho ch các trư ng ti u h c. Ngay t tháng 6 và tháng 7 vi c thu th p các thông tin, s li u c bi t là yêu c u v cơ s v t ch t cho năm h c m i là h p lí và c n thi t. Th i gian xây d ng k ho ch tuy r t dài nhưng th i gian th c t cho vi c xây d ng k ho ch l i r t ít. Ch y u th i gian này là dành cho vi c xây d ng cơ s v t ch t nhà trư ng, ngoài ra các vi c còn l i h u như ã b sót (như k t qu năm h c trư c, tình hình h c sinh...) thì h u như ã có s n.Th i gian xây d ng k h ach th c t l i r t ít, ch có kho ng 2 tu n. Nguyên nhân d n n th c tr ng này là do hi u trư ng chưa n m ch c lí lu n v xây d ng k ho ch, còn xem nh giai o n ti n k ho ch và xây d ng k ho ch sơ b . Nguyên nhân n a là do các văn b n ch th , hư ng d n th c hi n nhi m v năm h c m i c a các c p lãnh o g i v trư ng còn ch m( kho ng gi a tháng 9), th i gian này nhà trư ng ã i vào 18
 20. ho t ng d y và h c, các hi u trư ng l i t ch c h p các t b ph n l y các s li u c n thi t. Sau ó m i xây d ng k ho ch chính th c trình phòng giáo d c duy t. - V Quy trình xây d ng k ho ch: M c dù v n theo quy trình 3 giai o n: Ti n k ho ch, xây d ng k ho ch sơ b và xây d ng k ho ch chính th c, nhưng trong t ng giai o n thi u các bư c cơ b n, quan tr ng.Ví d : giai o n"ti n k ho ch" thi u h n bư c thành l p ban xây d ng k ho ch, căn c xây d ng k ho ch( văn b n, ch th hư ng d n). Do v y k ho ch chưa m b o tính t p trung dân ch , chưa h i t ư c trí tu cu t p th .K ho ch ch do m t mình hi u trư ng t p h p, th ng kê s li u, thông tin vì v y các thông tin, s li u ó không y , hoàn thi n b ng c t p th cùng thu th p xây d ng. Giai o n này hi u trư ng ch y u làm công vi c thu th p s li u, thông tin v : k t qu năm h c trư c, xác nh nhu c u s lư ng h c sinh, biên ch i ngũ, tài chính, cơ s v t ch t. Giai o n l p k ho ch sơ b cũng là công vi c c a h u trư ng. Hi u trư ng ch ra các ch tiêu c n t mà chưa d th o ư c các phương án, d án v k ho ch. Giai o n l p k ho ch chính th c các trư ng Ti u h c nhìn qua ta th y các bư c làm r t c th theo m t quy trình tư ng như r t công khai dân ch nhưng khi tìm hi u cán b , giáo viên trong trư ng thì th y r ng: ây các cán b , giáo viên ch m i tham gia l p k ho ch t , kh i mình ph trách ch chưa ph i h tham gia xây d ng toàn th k ho ch, nh ng ch tiêu, m c tiêu, bi n pháp th c hi n chưa có s g n k t và ng b . Nh ng ch tiêu thi ua mà nhà trư ng c n t ư c thì giáo viên thư ng ăng ký th p hơn nhi u. có ư c nh ng m c tiêu y trong b n k ho ch, hi u trư ng l i n nh ch tiêu c n t ư c c a các t p th l p, giáo viên...Như v yd n n s ép bu c, giao nhi m v mà không phát huy ư c năng l c ch ng c a m i ngư i.H cho r ng ăng ký ch tiêu thi ua là vi c ký k t trách nhi m ph i làm. Chính vì v y, khi thông qua b n k ho ch năm h c c a nhà trư ng có ngư i cho r ng ch có l , ch không mang tính trao i, bàn b c, xây d ng ch tiêu n a. Và cu i cùng hi u trư ng thông qua, công b b n k ho ch trong H i ngh công ch c. Như v y ta th y: V quy trình xây d ng k ho ch chưa m b o các bư c, các công vi c c n làm, chưa tuân theo nguyên t c t p trung dân ch . Vì v y các cán b , giáo viên trong nhà trư ng ch n m ch tiêu, bi n pháp theo m t chi u và ch y u là c a cá nhân, b ph n mình ph trách. B n k ho ch là y ki n ch quan c a ngư i hi u trư ng, nên ngư i th c hi n nó s b ng và g p nhi u khó khăn. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản