intTypePromotion=1

Tiểu luận: Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

Chia sẻ: Nguyên Khê | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
151
lượt xem
28
download

Tiểu luận: Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận với đề tài "Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay" có nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về công ty cổ phần, chương 2 vai trò của công ty cổ phần đối với phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, chương 3 một số giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hình thành và cổ phần hoá doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

 1. LỜI NÓI ĐẦU Xuất phát từ thực tế khách quan do đòi hỏi của s ự hình thành vầ phát triển của nền kinh tế thị trường . Do đó ,việc hình thành các công ty c ổ phần (CTCP ) và vấn đề cổ phần hoá doanh nghi ệp Nhà n ước (DNNN ) là tất yếu đối với quá trình phát triển mạnh của nền kinh tế th ị trường . Hình thức CTCP đã xuất hiện vào những năm cuối thế kỷ XVI và đầu th ế k ỷ XVII , mà trước tiên là ở nước Anh sau đó là n ước Pháp . Tr ải qua quá trình phát triển của nền kinh tế , nhất là trong giai đo ạn mà cu ộc Cách mạng công nghiệp diễn ra thì CTCP phát triển rất mạnh mẽ. Đến nh ững năm đầu thế kỷ XX thì CTCP đã trở thành hình th ức kinh doanh rất ph ổ biến ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển mạnh. Với Việt Nam chúng ta, từ khi đất nước được thống nhất , do phải giải quy ết h ậu qu ả nặng nề của chiến tranh . Mặt khác do cơ chế kinh tế và xuất phát điểm của chúng ta thấp. Chính vì vậy, mà việc khôi ph ục n ền kinh t ế tuy đã đ ạt được nhiều thành công, song cũng còn nhiều hạn chế. Do đó mà đại h ội Đảng lần thứ VI (12/ 1986) đã đánh dấu sự đổi mới của n ền kinh t ế Vi ệt nam. Đó là quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, sang nền kinh tế thị trường, Nó không chỉ làm thay đổi một cách sâu sắc nền kinh tế nước ta về cơ cấu kinh tế, thành phần kinh tế và quan hệ sở hữu mà còn làm xuất hiện hình thức tổ chức kinh tế mới đó là CTCP. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII và Hiến pháp 1992 đều kh ẳng định: Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhi ều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế nhiều thành đó, kinh tế quốc doanh được xác định giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế khác hoạt động theo luật và bình đẳng trước pháp luật Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp đối với nước ta là tương đối mới. Trước đây chưa có Luật doanh nghiệp thì nó hoạt động theo Luật công ty. Khi Luật doanh nghiệp ra đời (tháng 12 năm 1999) thì công ty cổ phần được xác định đầy đủ và rõ ràng hơn, là một trong 4 lo ại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp. Cũng chính t ừ đó mà công ty cổ phần phát triển mạnh hơn và ngày càng phát huy đ ược nh ững ưu th ế của nó trong nền kinh tế. So với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phần rất có ưu thế trong việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong công chúng. Mặt khác với việc hình thành thị trường chứng khoán ở nước ta thì công ty cổ phần là điều kiện quan trọng và tiên quy ết cho s ự ho ạt động của thị trường này. Từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển . Với vai trò và tầm quan trọng của công ty cổ phần ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, em mạnh dạn chọn đề tài "Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay ". Để thực hiện được để tài này em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thày giáo Nguyễn Việt Tiến.
 2. Đề án kinh tế chính trị CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN I. KHÁI NIỆM, SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Khái niệm Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó các cổ đông góp vốn kinh doanh và chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp của mình trên cơ sở tự nguyện để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nh ằm thu lợi nhuận 2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Công ty cổ phần ra đời từ cuối thế kỷ 16 ở các nước t ư bản phát triển như một nhu cầu khách quan của lịch sử. Trong suốt mấy trăm năm qua các công ty cổ phần đã chiếm một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế thế giới. Quá trình lịch sử hình thành và phát tri ển c ủa hình thức công ty cổ phần trên thế giới có thể được mô tả theo sơ đồ sau: Các giai đoạn hình thành CTCP trên thế giới Giai đoạn Giai đoạn Giai doạn Giai đoạn mầm hình thành phát triển trưởng thành mống - Bắt đầu - Công ty cổ - Hình thức - Góp vốn phát hành phần phổ công ty xuyên theo nhóm cổ phiếu biến ở các quốc gia, đa bạn - Bước đầu nước tư bản quốc gia - Hoạt động xuất hiện chủ nghĩa - Thu hút công liên kết giao dịch -Các hình nhân mua cổ lỏng lẻo chứng thức đa quốc phiếu khoán gia - Cơ cấu công - Hoạt động - Hình thành ty cổ phần có tổ chức trung tâm tài hoàn thiện, lớn hơn chính quốc tế pháp luật hoàn -Giao dịch thiện chứng khoán sôi động 2
 3. Đề án kinh tế chính trị 2.1. Giai đoạn mầm mống Trong những năm đầu của phuơng thức sản xuất TBCN các nhà tư bản lập ra các xí nghiệp TBCN riêng lẻ, hoạt động độc l ập thuê m ướn công nhân và bóc lột lao động làm thuê. Dần dần cùng với s ự phát tri ển của sức sản xuất và chế độ tín dụng họ đã liên kết với nhau, dựa trên quan hệ nhân thân (gia đình) và chữ tín góp vốn kinh doanh nh ằm m ục đích sinh lợi. Từ doanh nghiệp nhóm bạn dần dần phát triển thành doanh nghiệp góp vốn. Năm 1553 công ty cổ phần đầu tiên ở Anh thành lập v ới s ố vôn 6000 bảng Anh phát hành 240 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu là 25 b ảng Anh đ ể t ổ chức đội buôn gồm 3 chiếc thuyền lớn tìm đư ờng sang Ấn Độ theo hướng Đông Bắc. Năm 1801 tại Luân Đôn sở giao dịch chứng khoán chính thức ra đời tạo ra thị trường chứng khoán. Thị truờng chứng khoán liên quan tới doanh nghiệp cổ phần bao gồm cả cổ phần tư nhân và doanh nghiệp cổ phần do Nhà nước đứng ra thành lập. Theo Các Mác "Trong bước đầu của n ền s ản xuất TBCN một số ngành sản xuất đòi hỏi một số tư bản tối thiểu mà lúc đó từng cá nhân riêng lẻ chưa thực hiện được. Tình hình đó dẫn đến Nhà nước phải trợ cấp... Mặt khác điều đó cũng dẫn đến việc thành l ập nh ững nơi nắm giữ độc quyền do pháp luật thừa nhận để kinh doanh trong nh ững ngành công nghiệp và thương nghiệp nhất định". Như vậy trong giai đoạn này công ty cổ phần có hai loại: + Doanh nghiệp góp vốn hoặc doanh nghiệp nhóm bạn + Doanh nghiệp do Nhà nước lập bằng hình thức phát hành trái khoán (Ở Mỹ gọi là cổ phần công cộng) hoặc doanh nghiệp Nhà nư ớc góp vốn. 2.2. Giai đoạn hình thành Trong nửa đầu thé kỷ XIX các công ty cổ phần chính thức lần lư ợt ra đời với hình thức tổ chức và hình thức phân phối riêng của chúng. Những quy định cơ bản về công ty cổ phần đã ra đời (ở Pháp vào nh ững năm 1806). Công ty cổ phần được thành lập rộng kh ắp trong các ngành nghề không chỉ trong thương nghiệp mà trong giai đoạn trước ở các ngành chế tạo, các lĩnh vực giao thông vận tải đường sông, đưòng sắt. Cổ phiếu phát hành có thể bán trao tay, loại giao dịch ch ứng khoán này có lúc vượt ra ngoài biên giới quốc gia thu lợi nhuận theo hình th ức l ợi tức định kỳ. Một số doanh nghiệp lớn của tư bản tư nhân bắt đầu phát hành cổ phần, tách người đại biểu quyền sở hữu (hội đồng quản trị) và người kinh doanh (giám đốc) ra làm hai. Các sở giao dịch chứng khoán cũng hình thành phổ biến ở các nước Phương Tây tuy nhiên trước những năm 70 của thế kỷ XIX công ty cổ phần còn ít và hình th ức ch ưa đa dạng, quy mô còn nhỏ. 2.3. Giai đoạn phát triển Sau những năm 70 của thế kỷ XIX công ty cổ phần phát triển rất nhanh phổ biến ở tất cả các nước tư bản, các ngành có quy mô sản xuất 3
 4. Đề án kinh tế chính trị mở rộng, tập trung tư bản diễn ra với tốc độ chưa từng có, ra đời các tổ chức độc quyền như Các ten – Xanh đê ca – Cơ vốt. Các công ty n ắm gi ữ cổ phần khống chế ra đời tạo thành kết cấu chuỗi. Công ty mẹ công - ty con – công ty cháu hình thành một tập đoàn doanh nghiệp xuyên quốc gia. Đến năm 1930 số công ty cổ phần của Anh là 86000, 90% tư bản chịu sự khống chế của công ty cổ phần. Ở Mỹ 1909 có tổng số 262000 công ty cổ phần. Đến năm 1939 số công ty cổ phần ở Mỹ chiếm 51,7% trong tổng số các xí nghiệp nông nghiệp và 92,6% giá trị tổng sản l ượng công nghiệp. 2.4. Giai đoạn hình thành Sau chiến tranh thế giớ thứ hai công ty cổ phần có những đặc đi ểm mới: - Dùng hình thức cổ phần để lập ra các công ty xuyên quốc gia và đa quốc gia để liên hợp kinh tế và quốc tế hoá cổ phần hình thành các t ập đoàn doanh nghiệp quốc tế - Thu hút công nhân viên chức mua cổ phần th ực hi ện " ch ủ nghĩa t ư b ản nhân dân" để làm dịu mâu thuẫn giữa lao động và t ư b ản đ ồng th ời thu hút vốn một cách thuận lợi - Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tại các nước ngày càng hoàn thi ện, pháp luật ngày càng kiện toàn và mỗi nước đều có những đặc điểm riêng 3. Điều kiện để hình thành công ty cổ phần Muốn hình thành công ty cổ phần phải có một s ố đi ều ki ện nh ất định trong đó những điều kiện sau là thiết yếu : 3.1. Tồn tại sở hữu khác nhau về vốn Công ty cổ phần là công ty có nhiều người đứng sở hữu. Nếu công ty chỉ thuộc một chủ sở hữu thì dù chủ sở hữu đó là m ột cá nhân hay m ột tổ chức thì đó không phải là công ty cổ phần mà thu ộc m ột lo ại hình công ty khác có thể là công ty tư nhân, công ty TNHH một thành viên hay Công ty liên doanh ( nếu chủ sở hữu là Nhà nước) 3.2. Những người có vốn muốn tham gia đầu tư để kinh doanh thu lợi nhuận Đây là hình thức đầu tư mạo hiểm nh ất so với các hình th ức đ ầu t ư khác như mua công trái, trái phiếu, gửi ngân hàng... Trong kinh doanh có khả năng bị phá sản nhưng bù lại là hình thức đầu tư có hứa hẹn nhất và không bị lạm phát với món tiền lớn 3.3. Lợi nhuận thu được phải có đủ sức hấp dẫn người có vốn tham gia kinh doanh Nếu lợi nhuận trong kinh doanh mang lại lớn hơn lợi tức ngân hàng hoặc lợi tức do đầu tư vào các lĩnh vực khác và l ớn h ơn đ ủ m ức c ần thi ết thì người có vốn mới sẵn sàng góp vốn vào công ty cổ phần để tham gia kinh doanh 3.4. Phải có sự nhất trí thành lập công ty Những người có vốn muốn tham gia kinh doanh phải thoả thuận được với nhau để cùng góp vốn và đứng ra thành lập công ty c ổ ph ần trên 4
 5. Đề án kinh tế chính trị cơ sở những quy định của pháp luật. Nếu không thoả thuận đ ược thì công ty cổ phần không thể thành lập được 4. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần 4.1. Cổ phần, cổ phiếu và cổ đông Vốn của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là các cổ phần. Chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành ho ặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty gọi là cổ phiếu. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Giá trị của mỗi cổ phiếu gọi là mệnh giá cổ phiếu. Cổ phiếu bảo đảm cho người chủ sở h ữu có quyền lĩnh một phần thu nhập của công ty tương ứng với số tiền ghi trên cổ phiếu Một công ty chỉ được phép phát hành một số lượng cổ phiếu nhất định. Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi do công ty phát hành hình thành nên vốn cổ phần của công ty. Cổ phiếu chứng minh tư cách thành viên c ủa những người góp vốn vào công ty cổ phần, những thành viên này gọi là c ổ đông. Mỗi cổ đông có thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu. Quyền và trách nhiệm, lợi ích của mỗi cổ đông phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu của họ trong công ty. Cổ đông nắm được số lượng cổ phiếu kh ống ch ế thì có th ể nắm được quyền chi phối mọi hoạt động cuả công ty.Theo điều 51 và 53 của Luật doanh nghiệp Việt Nam thì : - Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác trừ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi. Và trong ba năm đầu từ khi thành lập công ty cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần nếu được sự đồng ý của Đại hội Đồng cổ đông - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa - Cổ đông có hai loại là cổ đông ưu đãi và cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông có các quyền cơ bản như : tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ( mỗi cổ ph ần có một phiếu biểu quyết), được nhân cổ tức với mức theo quy định của Đại hội đồng cổ đông... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% s ố c ổ ph ần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất là 6 tháng hoặc t ỷ l ệ khác nh ỏ hơn theo quy định của điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông .... 4.2. Cơ cấu tổ chức và điều hành hoạt động của công ty cổ phần Do đặc điểm nhiều chủ sở hữu trong công ty cổ phần nên các cổ đông không thể trực tiếp thực hiện vai trò chủ sở hữu của mình mà phải thông qua tổ chức đại diện làm nhiệm vụ trực tiếp quản lý công ty bao gồm: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát. Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nh ất c ủa công ty, là Đại hội của những cổ đông sở hữu đối với công ty cổ phần. Đại hội cổ đông có 3 hình thức là: Đại hội hội đồng cổ đông thành l ập, Đ ại h ội đ ồng cổ đông bất thường và Đại hội hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị là b ộ máy quản lý của công ty cổ phần bao gồm những thành viên có trình độ 5
 6. Đề án kinh tế chính trị chuyên môn cao và quản lý giỏi để có thể hoàn thành t ốt nhi ệm v ụ do Đ ại hội hội đồng cổ đông giao phó. Số thành viên do Đại h ội cổ đông quy ết định và được ghi vào điều lệ của công ty. Hội đồng quản trị có toàn quy ền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị tự bầu chủ tịch Hội đồng và chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc công ty nếu đi ều l ệ công ty không có qui định khác. Giám đốc điều hành là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về vi ệc th ực hi ện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Về thực chất giám đốc điều hành là người làm thuê cho chủ tịch Hội đồng Quản trị. Giám đốc không làm vi ệc theo nhiệm kỳ mà theo thời hạn hợp đồng ký kết với ch ủ tịch Hội đồng Quản trị. Ban kiểm soát có vai trò giám sát các hoạt động của công ty. Số lượng uỷ viên kiểm soát theo qui định trong điều lệ của công ty. Nh ững người này không phải là thành viên của Hội đồng Quản trị và giám đốc. Phân chia lợi nhuận trong công ty cổ phần: Trong công ty cổ phần quan hệ phân phối được thực hiện theo nguyên tắc vốn góp của các c ổ đông và phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty. Lợi nhuận của công ty sau khi dùng cho các khoản chung cần thiết, phần còn lại được chia đều cho các cổ đông tỷ lệ với phần vốn góp của họ và gọi là cổ tức. 5. Các loại công ty cổ phần trên thế giới. Ở các nước khác nhau công ty cổ phần có th ể khác nhau v ề tên g ọi. Ở Pháp là công ty vô danh, ở Anh là công ty TNHH ( company Ltd ). Ở M ỹ nó được gọi là công ty kinh doanh ( comercial – coorporation). Ở Nh ật Bản là công ty chung cổ phần ( Habusiki Haishu) ... Tuy nhiên xét v ề b ản ch ất chung không có gì khác nhau lớn. II. VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 1. Sự ra đời của công ty cổ phần là tất yếu khách quan Công ty cổ phần là sự hình thành một kiểu tổ chức doanh nghi ệp trong nền kinh tế thị trường. Nó ra đời không nằm trong ý mu ốn ch ủ quan của bất cứ lực lượng nào mà là một quá trình kinh tế khách quan do các nguyên nhân sau: 1.1. Quá trình xã hội hoá tư bản, tăng cường tích tụ và tập trung t ư b ản ngày càng cao Trong nền sản xuất hàng hoá quy luật giá trị tác động mạnh đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà tư bản buộc họ phải tìm cách cải ti ến nâng cao trình độ kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất nhằm tạo cho giá trị hàng hoá cá biệt của mình thấp hơn giá trị hàng hoá xã hội thì mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Điều này thường chỉ những nhà tư bản lớn, có quy mô s ản xu ất ở mức độ nhất định mới có đủ khả năng để trang bị kỹ thuật hiện đại làm cho năng suất lao động tăng lên do đó mới có thể thắng được trong cạnh 6
 7. Đề án kinh tế chính trị tranh. Còn nhứng nhà tư bản nào có giá trị hàng hoá cá biệt cao h ơn mức giá trị hàng hoá xã hội thì sẽ bị thua lỗ và phá sản. Để tránh điều này các nhà tư bản vừa và nhỏ phải tự tích tụ vốn để mở rộng quy mô s ản xu ất và hiện đại hoá các trang thiết bị tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm. Song đây là một biện pháp rất khó th ực hiện do việc tích tụ vốn phải mất một thời gian khá dài, vì thế các nhà t ư b ản vừavà nhỏ phải thoả hiệp liên minh với nhau để tập trung tư bản cá biệt của họ lại thành một tư bản lớn đủ sức cạnh tranh và dành ưu th ế v ới các nhà tư bản khác. Chính từ hình thức tập trung vốn này các công ty c ổ ph ần dần dần hình thành và phát triển ngày càng mạnh mẽ 7
 8. Đề án kinh tế chính trị 1.2. Sự ra đời và phát triển của nền đại công nghiệp cơ khí, của tiến bộ kỹ thuật tạo động lực thúc đẩy công ty cổ phần hình thành và phảt triển Công ty cổ phần ra đời rất sớm ( thế kỷ 16) nhưng ph ải đợi đ ến cuối thế kỷ 19 mới phát triển một cách rộng rãi và trở thành phổ biến trong các nước tư bản. Công ty cổ phần hình thành và phát tri ển m ạnh m ẽ phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của l ực l ượng s ản xu ất và yêu cầu khắc nghiệt của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường Sự phát triển của lực lượng sản xuất và do trình độ kỹ thuật ngày càng phát triển cao đòi hỏi tư bản cố định tăng lên và vì thế quy mô t ối thiếu mà một nhà tư bản phải có để có th ể kinh doanh trong đi ều ki ện bình thường cũng như ngày càng lớn hơn. Một nhà tư bản cá biệt không thể đáp ứng được số vốn đó phải có sự liên minh tập trung nhiều tư bản cá biệt còn đang phân tán trong nền kinh tế bằng cách góp v ốn đ ể cùng kinh doanh. Với sự tập trung vốn như vậy đã hình thành công ty cổ phần. Mặt khác do kỹ thuật ngày càng phát triển làm xuất hiện ngày càng nhi ều ngành, nhiều lĩnh vực kinh doanh và những mặt hàng mới có hi ệu qu ả h ơn đã thu hút được các nhà tư bản đổ xô vào các ngành, lĩnh vực và các mặt hàng mới này bằng cách di chuyển tư bản từ các ngành, lĩnh vực và các ngành kinh doanh kém hiệu quả. Điều này càng gây ra nhiều khó khăn cho các nhà tư bản khi thực hiện di chuyển vốn bởi vì họ không thể bỗng chốc xoá bỏ ngay các xí nghiệp đang có để thu hồi và chuyển vốn sang xây dựng ngay một doanh nghiệp mới mà chỉ có thể rút bớt và chuyển dần từng bộ phận mà thôi. Quy luật đó có thể kéo dài và do vậy h ọ có th ể m ất th ời c ơ. Mâu thuẫn đó chỉ được giải quyết bằng cách các nhà tư bản cá biệt liên minh với nhau, cùng nhau góp vốn để xây dựng các doanh nghiệp lớn, cùng chung mục tiêu đi tìm lợi nhuận siêu ngạch họ đã gặp nhau và nhanh chóng thoả thuận cùng nhau góp vốn để thành lập công ty cổ phần để cùng kinh doanh 1.3. Sự phân tán tư bản để tránh rủi ro trong cạnh tranh và tạo th ế mạnh về quản lý Sản xuất càng phát triển, trình độ kỹ thuật ngày càng cao, cạnh tranh càng khốc liệt thì sự rủi ro trong kinh doanh đe doạ phá sản đối với các doanh nghiệp ngày càng lớn. Để tránh những rủi ro này các nhà tư bản đã phải phân tán tư bản của mình tham gia đầu t ư kinh doanh ở nhi ều ngành, nhiều công ty khác nhau. Điều này có thể làm cho họ chia sể sự thiệt hại cho nhiều người khi gặp rủi ro. Mặt khác do cùng được một số đông người quản lý nên tập trung phát huy được sức mạnh trí tuệ c ủa nhi ều người trách được rủi ro và thành công hơn trong kinh doanh 1.4. Sự phát triển của tín dụng tạo động lực thúc đẩy công ty cổ phần ra đời và phảt triển Kinh tế hàng hoá phát triển dẫn tới sự ra đời và phát triển của nhi ều loại thị trường trong đó có thị trường vốn . Tín dụng là quan h ệ kinh t ế dưới hình thức quan hệ tiền tệ mà người chủ sở hữu tiền tệ cho ng ười 8
 9. Đề án kinh tế chính trị khác vay trong một thời gian nhất định để thu hồi một món lời gọi đó là lợi tức Trong nền kinh tế thị trường tín dụng có một vai trò to l ớn trong quá trình cạnh tranh làm giam chi phí lưu thông và đẩy nhanh quá trình tái s ản xuất.Tín dụng còn có vai trò, động lực thúc đẩy việc hình thành và phát triển các công ty cổ phần bởi vì: -Việc phát hành cổ phiếu trong công ty cổ ph ần không th ể th ực hi ện được nếu không có thị trường tiền tệ phát phát triển, nếu không có nh ững doanh nghiệp và dân cư có nhu cầu sử dụng vốn tiền tệ trên thị trường. -Thực tiễn lịch sử ra đời và phát triển của các công ty cổ phần trên thế giới đều chứng tỏ việc phát hành cổ phiếu chỉ được thực hiện thông qua các ngân hàng, đôi khi còn do bản thân ngân hàng tiến hành. Tóm lại, công ty cổ phần là quá trình kinh tế khách quan do đòi h ỏi của sự hình thành và phát triển kinh tế thị trường , nó là kết quả tất y ếu của quá trình tập trung tư bản. nó diễn ra một cách mạnh mẽ cùng với s ự phát triển nền đại công nghiệp cơ khí và sự tự do cạnh tranh d ưới ch ủ nghĩa tư bản. 2.Vai trò của công ty cổ phần đối với sự phát triển nền kinh tế quốc dân. Với những đặc điểm rất riêng của mình công ty cổ phần có vai trò quan trong đối với việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, cụ thể là: - Công ty cổ phần có khả năng tập trung vốn nhanh chóng với quy mô lớn để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh kh ổng lồ mà không nhà tư bản riêng biệt nào có thể tự mình làm nổi. Các Mác đã đánh giá vai trò nàycủa công ty cổ phần như sau: "Nếu như cứ phải chờ cho đến khi tích luỹ làm cho một nhà tư bản riêng lẻ lớn lên đến mức có thể đảm đương việc xây dựng đường sắt thì có lẽ đến ngày nay thế giới vẫn không có đường sắt. Ngược lại qua công ty cổ phần sự tập trung đã thực hiện được việc đó chỉ trong nháy mắt" - Công ty cổ phần góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng của đồng vốn bởi vì : Thứ nhất, do hình thức tự cấp phát tài chính bằng huy động vốn đã đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp nâng cao sự quan tâm đến sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Mặt khác do sức ép của cổ đông do việc đòi chia lãi cổ phần và muốn duy trì giá cổ phiếu cao trên thị trường chứng khoán khiến doanh nghiệp phải phấn đấu nâng cao hiêụ quả sử dụng đồng vốn. Thứ hai, là do lợi nhuận của các công ty cổ phần là khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau thúc đẩy nên có thể dẫn dắt ti ền vốn nhàn r ỗi t ừ nhi ều kênh khác nhau trong xã hội vào các ngành, các lĩnh vực có năng suất lao động và tỷ suất lợi nhuận cao làm cho vốn được phân bổ và s ử dụng có hiệu quả trong nền kinh tế - Công ty cổ phần tạo ra một cơ chế phân bổ rủi ro đặc thù đã h ạn ch ế được những tác động tiêu cực về kinh tế xã hội khi m ột doanh nghi ệp lâm vào tình trạng khủng hoảng. Chế độ đã hạn chế đến mức thấp nhất những 9
 10. Đề án kinh tế chính trị thiệt hại của rủi ro thua lỗ. Vốn tự có của công ty huy động thông qua việc phát hành cổ phiếu là vốn của nhiều cổ đông do đó san s ẻ rủi ro cho nhi ều cổ đông. Nhờ vậy khi công ty cổ phần phá sản hậu qu ả v ề m ặt kinh t ế xã hội được hạn chế ở mức thấp nhất. Cách thức huy động vốn của công ty cổ phần đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tài chính có th ể mua c ổ phiếu, trái phiếu ở các công ty ở nhiều ngành khác nhau nên giảm bớt được tổn thất khi công ty bị phá sản so với việc đầu tư vào một công ty. Cơ chế phân bổ rủi ro này đã tạo điều kiện cho những người có vốn mạnh dạn đầu tư vào một công ty làm cho nền kinh tế phát tri ển và có xu h ướng ổn định hơn. - Việc phát hành chứng khoán của công ty cổ phần cùng với vi ệc chuy ển nhượng mua bán chứng khoán đến một mức độ nhất định sẽ tạo điều kiện cho sự ra đời của thị trường chứng khoán – trái tim của thị trường vốn. Ý nghĩa căn bản của thị trường chứng khoán là ở chỗ : Đó là nơi các nhà kinh doanh có thể tìm kiếm được nguồn tài trợ cho hoạt động đ ầu t ư s ản xu ất kinh doanh, là nơi khai thông các nguồn tiết kiệm của những người tích luỹ đến các nhà đầu tư, là cơ chế phân bổ các nguồn vốn đầu tư phù h ợp với yêu cầu của một nền kinh tế thị trường, và còn là cơ sở quan trọng để Nhà nước qua đó sử dụng các chính sách tiền tệ can thiệp vào hoạt động của nền kinh tế nhằm đạt được mục tiêu lựa chọn - Công ty cổ phần đảm bảo sự tham gia của đông đảo của công chúng, lại có cơ cấu tổ chức quản lý chắt chẽ, phân định rõ ràng giữa quy ền sở hữu và quyền kinh doanh nên đã tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý công ty một cách thực sự, sử dụng được những giám đốc tài năng, đảm bảo được quyền lợi, lợi ích và trách nhiêm của chủ sở hữu, đẩy nhanh quá trình phân công lao động xã hội, thực hiện tốt nguyên tắc " ai giỏi nghề gì làm nghề ấy " giúp mọi người được làm việc ở vị trí thích hợp để có thể phát huy hết tài năng sáng tạo vốn có của mình - Công ty cổ phần là hình thức liên doanh tốt nhất để tranh thủ sự tham gia đầu tư của nước ngoài. Với một nền kinh tế đặc biệt là nền kinh t ế đang phát triển thì việc đó thu hút nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, trình đ ộ quản lý thông qua liên doanh liên kết với nước ngoài là vô cùng cần thiết để phát triển kinh tế trong nước 10
 11. Đề án kinh tế chính trị CHƯƠNG II VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 1. Quá trình hình thành là tất yếu khách quan. Công ty cổ phần là hình thức kinh tế mới xuất hiện khi nước ta chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần. Sự hình thành công ty c ổ ph ần ở nước ta là một thực tế khách quan, một xu hướng tất yếu trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước la phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy nước ta cần phải hình thành công ty cổ phần dựa trên một số căn cứ sau : 1.1. Sự hạn chế và kém hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp Nhà nước. Trong thời gian 10 năm đổi mới một số doanh nghiệp Nhà nước hoạt động không hiệu quả còn nhiều hạn chế. Nằm nâng cao hiệu qu ả hoạt động của các doang nghiệp trong nước đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước. Động lực lợi ích là mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp, của ng ười có vốn cũng như người lao động. Nó là cơ sở bên trong thúc đ ẩy vi ệc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đòi hỏi phải tìm đến một hình thức kinh tế thích hợp là công ty cổ phần bởi trong công ty cổ phần quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản được phân tách rõ ràng nên cơ chế phân phối lợi ích được giải quyết tương đối ổn thoả. 1.2 Nhu cầu cải cách hệ thống DNNN để nâng cao vai trò chủ đạo của Kinh tế Nhà nước. Hiện nay khu vực DNNN kinh doanh với hiệu quả rất kém ( Chiếm 70% tổng số vốn của nền kinh tế xong chỉ tạo ra 40% GDP ). Vì v ậy vi ệc cải cách hệ thống DNNN theo hướng đa dạng hoá sở hữu, cải tiến quản lý và nâng cao hiệu quả là cấp bách hơn bao giờ hết, bởi có như thế DNNN mới vươn lên giữ vai trò chủ đạo, đảm bảo cho các thành phần kinh t ế khác đi theo quỹ đạo XHCN, ổn định chính trị – xã h ội và vững bước đi lên XHCN. Một trong những biện pháp cải cách DNNN hiện nay ở Việt nam là cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Như vậy quá trình hình thành công ty cổ phần từ cổ phần hoá DNNN là xu hướng tất yếu hiện nay. 1.3. Nhu cầu huy động vốn của các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH Đất nước. Đặc biệt của cơ chế huy động vốn của công ty cổ phần là có thể thu hút các nguồn vốn quy mô lớn của các ngân hàng đến các nguồn vốn vô cùng nhỏ của các tầng lớp dân cư. Cơ chế huy động vốn của công ty cổ phần ở trình độ xã hội hoá rất cao so với huy động vốn của ngân hàng, đây là cách huy động vốn tiên tiến nhất phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế hiện đại. 11
 12. Đề án kinh tế chính trị 1.4. Sự hình thành công ty cổ phần là sự phát triển hợp với xu thế thời đại Hiện nay xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước đã diễn ra ở mọi nước trên thế giới . Trong bối cảnh đó, sự giao lưu, hoà nhập, hợp tác kinh tế giữa các quốc gia là tất yếu khách quan. Một trong các hình thức liên kết kinh tế giữa các quốc gia dưới hình thức góp vốn kinh doanh là công ty cổ phần vì đây là hình th ức kinh tế có trình độ xã hội hoá rất cao, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quốc tế hoá đời sống kinh tế của nhiều quốc gia. 2. Quá trình hình thành công ty cổ phần ở Việt nam Trong lịch sử hình thành và phát triển có hai phương pháp để thành lập các công ty cổ phần đó là thành lập mới các công ty c ổ ph ần và c ổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước đã có. Do nền kinh tế Việt nam hiện nay có những đặc đi ểm c ụ th ể, riêng biệt so với các các nước khác trên thế giới nên việc thành lập mới các công ty cổ phần không được chú trọng phát triển. Hiện nay ở Vi ệt nam, kinh t ế quốc doanh đang nắm vai trò chủ đạo, hiện có 7500 doanh nghiệp nhà nước, nắm giữ khoảng 80% tài sản quốc gia, 90% lao động lành nghề và cán bộ khoa học kỹ thuật, 95% tín dụng nhà nước. Nh ưng có đ ến 20% -30% doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ, ngoài ra đây còn là khu v ực có r ất nnhiều tiêu cực như lãng phí , quân liêu làm thất thoát tài sản ... Mục tiêu cải cách hệ thống DNNN đẻ nâng cao vai trò chủ đạo của nó trong n ền kinh tế quốc dân đã và đang được đề ra một cách bức bách. Chính vi ệc c ải cách hệ thống DNNN bằng cách cổ phần hoá là con đường khả thi và có hiệu quả nhất đang được Đảng và Nhà nước ta quán triệt nên chúng ta ch ỉ tập chung đi sâu vào việc hình thành các công ty cổ ph ần b ằng cách c ổ hoá các DNNN. Việc cổ phần hoá các DNNN được tiến hành theo ba phương th ức sau: một là giữ nguyên giá trị hiện có của doanh nghiệp và phát hành cổ phiếu theo quy định nhằm thu hút vốn để phát triển , hai là bán một phần hiện có của doanh nghiệp, ba là tách một bộ phận của doanh nghiệp đã đủ điều kiện cổ phần hoá. Từ tháng 11năm 1987 trong Quyết định 217 của HĐBT Chính ph ủ đã xác định chủ trương thí điểm bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên các DNNN. Song phải sang đầu những năm 1990 , chủ trương này mới thực sự được triển khai trong thực tế. Có thể chia quá trình cổ phần hoá DNNN ở nước ta thành ba giai đoạn sau đây: Giai đoạn thí điểm (1992-1995) : Thực hiện chỉ thị 202/ CT ngày 8/6/1992 của chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về thí điểm chuyển một số doanh nghiệp thành công ty cổ phần và chỉ th ị số 84/TTg ngày 4/3/1993 v ề xúc tiến thực hiện thí điểm cổ phần hoá doanh nghiệp và các gi ải pháp đa dạng hoá hình thức sở hữu đối với DNNN. Trong bước đầu hoạt động , các công ty cổ phần mới thành lập này đều thu được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan . 12
 13. Đề án kinh tế chính trị Giai đoạn mở rộng cổ phần hoá (từ tháng 5/1996 đến tháng 6/1998): Từ kết quả thí điểm của giai đoạn trước, ngày7/5/1996 Chính phủ đã ban hành nghị định 28/CP về chuyển đổi một số DNNN thành công ty cổ ph ần. Nghị định này đã tạo nên khuôn khổ pháp lý đầy đủ để tiến hành cổ phần hoá DNNN , công tác cổ phần hoá được các cấp các ngành quan tâm hơn . Giai đoạn đẩy mạnh cổ phần hoá (từ tháng6\1998) : Nghị định 44/CP ngày 29/06/1998 đã thay thế nghị định 28/CP với tinh th ần t ạo đông l ực mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp và người lao đọng làm ở các doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá, đơn giản hoá các thủ tục chuy ển sang công ty cổ phần. Trong bước đầu hoạt động , các công ty cổ phần đều phát triển được sản xuất kinh doanh , không những đảm bao được vi ệc làm mà còn thu hút thêm lao động, thu nhập của người lao động được nâng cao . 3. Các loại công ty cổ phần ở Việt Nam Loại công ty cổ phần đầu tiên chúng ta đề cập đến đó là công ty c ổ phần quốc doanh . Đây là một giải pháp để kh ắc phục khuy ết tật c ủa hình thức sở hữu nhà nước và tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý trong khu vực quốc doanh. Công ty cổ phần quốc doanh gồm nhiều chủ s ở h ữu : Nhà nước, những người lao động trực tiếp trong công ty cổ phần , các cá nhân và các tổ chức khác Một đặc điểm quan trọng là nhà nước nắm giữ c ổ phần khống chế để chi phối các hoạt động của các công ty c ổ ph ần do đó được gọi là các công ty cổ phần quốc doanh. Người thay mặt nhà nước với tư cách là một cổ đông trong Hội đồng quản trị có vai trò, quy ền h ạn, trách nhiệm rõ ràng hơn so với vai trò chủ sở hữu gắn với b ộ máy Nhà nước và viên chức Nhà nước. Ngoài ra do cũng là công ty cổ phần nên nó có đầy đủ các vai trò , đặc điểm của công ty cổ phần đã nêu . Loại công ty cổ phần thứ hai là công ty cổ ph ần liên doanh v ới n ước ngoài. Chúng ta đều biết rằng công ty cổ phần là hình thức liên doanh tốt nhất để tranh thủ đầu tư của nước ngoài. Do đó với một nền kinh t ế đang phát triển như nước ta hiện nay, sự ra đời của công ty cổ phần liên doanh với nước ngoài đặc biệt quan trọng. Điểm khác cơ bản của lo ại hình công ty cổ phần này sovới công ty cổ phần quốc doanh đó là sự tham gia của các cá nhân, tổ chức nước ngoài vào mọi bộ phận của công ty. Mặc dù vậy. do nước ta dịnh hướng phát triển một nền kinh tế thị trường có s ự điều tiết của Nhà nước nên trong các công ty cổ phần loại này chủ yếu vẫn là Nhà nước nắm cổ phiếu khống chế. Loại công ty cổ phần thứ ba : là công ty cổ phần 100% vốn n ước ngoài. Đó là những công ty cổ phần do các cá nhân hoặc tổ ch ức n ước ngoài lập nên ở Việt nam. Cũng có thể là một công ty c ổ ph ần liên doanh với nước ngoài nhưng sau một thời gian làm ăn, các cá nhân hoặc tổ ch ức kinh tế nước ngoài dần dần nắm được toàn bộ số cổ phiếu của công ty . Ta cũng cần phân biệt được công ty cổ phần với công ty h ợp doanh và công ty trách nhiệm hữu hạn – hai loại công ty này đang t ồn t ại khá ph ổ biến ở Việt Nam. Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa chúng đó là công ty hợp danh và công ty TNHH nhiêù thành viên không được phát hành cổ 13
 14. Đề án kinh tế chính trị phiếu và trái phiếu trong quá trình kinh doanh. Trong trường hợp thi ếu v ốn thì công ty chỉ có thể huy động các cổ đông góp thêm mà thôi . Việc đóng góp này do Đại hội cổ đông quyết định. 14
 15. Đề án kinh tế chính trị II. VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRONG NỀN KINH T Ế N ƯỚC TA HIỆN NAY Công ty cổ phần ra đời và phát triển khá sớm ở các nước tư b ản ch ủ nghĩa, đối với nước ta công ty cổ phần xuất hiện mu ộn h ơn nhi ều. Ch ỉ t ừ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI với việc thực hi ện ch ủ trương đ ổi mới quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh t ế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta mới bắt đầu xuất hiện một số công ty cổ phần với quy mô nhỏ bé, trình độ thấp và đang trong giai đoạn s ơ khai. T ừ đó đến nay công ty cổ phần phát triển tương đối mạnh mẽ và đã kh ẳng định được vai trò to lớn của mình trong nền kinh tế Việt Nam Ở nước ta điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế là cần phải huy động được nguồn vốn lớn. Huy đ ộng vốn trong nhân dân vừa là giải pháp cấp bách vừa là giải pháp cơ bản trong chiến lược tạo vốn cho từng doanh nghiệp hiện nay. Đi ều này ch ỉ th ực hiện được thông qua công ty cổ phần. Bởi vì so với công ty c ổ ph ần thì hai hình thức huy động vốn chủ yếu ở nước ta hiện nay là hệ thống quỹ tiết kiệm và tín phiếu kho bạc còn nhiều nhược điểm ( cả với người gửi và người đi vay ). Thứ nhất, nếu huy động vốn qua hệ thống tiết kiệm, tín dụng thì chi phí và lãi suất cao gây khó khăn cho người sử d ụng vốn vì phải thông qua nhiều khâu chi phí nghiệp vụ và lợi t ức tăng lên. Huy đ ộng vốn thông qua công ty cổ phần giảm được chi phí không cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng vốn cũng như bảo vệ quy ền lợi người có vốn. Thứ hai, gửi tiền vào quỹ tiết kiệm hoặc mua tín phiếu tuy có lãi suất ổn định, hạn chế phần nào rủi ro nhưng người có vốn hoàn toàn mất khả năng chi phối việc sử dụng vốn, không được hưởng những may mắn của việc sử dụng đồng vốn đó. Khi mua cổ phiếu, tuy ph ải ch ịu sự rủi ro ở mức độ nhất định nhưng lại được hưởng may mắn mà lúc nào cũng có trong thương trường. Hơn nữa các cổ đông lại có quyền lực trong Đ ại h ội cổ đông và khi điều kiện cùng khả năng cho phép h ọ có thể đ ược b ầu vào các cơ quan lãnh đạo của công ty. Do đó việc mua cổ phiếu hấp dẫn hơn Ngoài ra công ty cổ phần còn là hình thức liên doanh tốt nh ất đ ể tranh thủ sự đầu tư của nước ngoài. Nước ta hiện nay đang cần thiết thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho sự nghiệp phát triển kinh t ế, hình th ức liên doanh góp vốn cổ phần với nước ngoài sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có đủ sức mạnh về mọi mặt vốn, tiềm lực vật ch ất kỹ thuật, năng lực qu ản lý Hệ thống DNNN ở nước ta hiện nay đang hoạt động kém hiệu quả một phần vì không xác định rõ ai là chủ sở hữu đích thực. Đây là nguyên nhân gây ra sự lãnh đạm, thiếu trách nhiệm ,thiếu kỷ cương, kỷ luật của người lao động, sự giảm sút về năng suất, chất lượng và hiệu quả, thiếu minh bạch trong phân phối thu nhập. Còn trong công ty cổ phần quy ền s ở hữu và quyền sử dụng được xác định rõ ràng nên cơ chế phân ph ối l ợi ích được giải quyết thoả đáng. Lợi ích của người lao động và người có vốn gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty nên tr ở thành đ ộng 15
 16. Đề án kinh tế chính trị lực cơ sở bên trong thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Hiện nay quá trình cổ phần hoá ở nước ta đang được triển khai khá mạnh mẽ. Việc hình thành công ty cổ phần thông qua c ổ ph ần hoá góp phần nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước bởi ch ỉ có thế mới nâng cao được hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nước. Hơn nữa Nhà nước với hình thức tham dự cổ phần của mình có thể nhanh chóng can thiệp nhằm điều chỉnh cơ cấu kinh tế thúc đẩy sự phát triển và điều tiết thị trường một cách có hiệu quả Công ty cổ phần ra đời còn góp phần thúc đẩy sự ra đời và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Tháng 7 năm 1998 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Đồng thời với việc ban hành nghị định 48 /1998 /NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Chính phủ đã ký quy ết định số 127 /1998 /QĐ-TTg về thành lập hai Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, phát đi hiệu lệnh kh ởi đ ộng th ị ttrường chứng khoán. Thông qua thị trường chứng khoán, các nhà kinh doanh có thể huy động mọi nguồn tiết kiệm trong dân cư. Nó là cơ sở quan trọng để Nhà nước thông qua đó sử dụng các chính sách tiền tệ can thiệp vào hoạt động của nền kinh tế nhằm đạt được những mục tiêu đã lựa chọn. Thiếu thị trường chứng khoán sẽ không có nền kinh tế th ị trường phát triển. Song sự ra đời của nó không phụ thuộc ý muốn ch ủ quan của con người mà là kết qủa của sự phát triển chung về kinh tế xã hội, trong đó sự ra đời và phát triển, hoạt động một cách hoàn hảo của các công ty cổ phần giữ vai trò quyết định. III. THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ Ở VIỆT NAM. Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được bắt đầu thí điểm từ cuối năm 1991. Quá trình cổ phần hoá ở nước ta về cơ bản có th ể chia làm hai giai đoạn: 1. Thời kỳ thí điểm cổ phần hoá (6/1992 đến hết năm 1996) Thực hiện Quyết định số 202/CT ngày 8/6/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc tiếp tục thí điểm chuyển một số doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, các Bộ, ngành đã hướng dẫn doanh nghiệp nhà nước đăng ký thực hiện thí điểm chuyển sang công ty cổ phần. Trên cơ sở số lượng doanh nghiệp nhà nước đã đăng ký, Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng (nay là Th ủ t ướng chính ph ủ) đã chọn 7 doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ chỉ đạo thí điểm chuyển thành công ty cổ phần, đó là: 1. Nhà máy xà phòng Việt Nam (Bộ công nghiệp) 2. Nhà máy diêm Thống nhất (Bộ công nghiệp) 3. Xí nghiệp nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc Hà Nội (Bộ Nông nghiệp). 16
 17. Đề án kinh tế chính trị 4. Xí nghiệp Chế biến gỗ Lạng Long Bình (Bộ nông nghiệp), 5. Công ty Vật tư Tổng hợp Hải Hưng (Bộ Thương mại). 6. Xí nghiệp Sản xuất Bao bì (Thành phố Hà Nội). 7. Xí nghiệp Dệt da may Lagamex (Thành phố Hồ Chí Minh). Sau một thời gian làm thử, 7 DNNN được Chính phủ chọn làm thí điểm đều xin rút lui, hoặc không đủ điều kiện để tiến hành cổ ph ần hoá như Lagamex, nhà máy Xà phòng Việt Nam... Hơn 30 doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ tài chính để thí điểm thực hiện cổ phần hoá và 3 doanh nghiệp nhà nước xin chuyển thành công ty TNHH theo ch ỉ th ị 84/TTg. Có 5 doanh nghiệp nhà nước được phép chuyển sang công ty cổ phần, đó là: 1. Công ty cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển (thuộc Bộ giao thông). 2. Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (TP Hồ Chí Minh) 3. Công ty cổ phần giầy Hiệp An ( Bộ Công nghiệp). 4. Công ty cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (Tỉnh Long An) 5. Công ty cổ phần Chế biến Thức ăn Gia súc (Bộ công nghiệp). Trong một thời gian thực hiện thí điểm cổ phần hoá, tuy số lượng các doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần còn ít song giai đoạn thí điểm đã đem lại một số kết quả đáng chú ý: • Quá trình thí điểm cổ phần hoá đã huy động được một lượng vốn quan trọng trong nhân dân. Qua bán cổ phiếu, nhà nước đã thu được 14,165 tỷ đồng tiền mặt nộp vào Ngân sách. Đây là số vốn quan trọng làm tăng tài sản thuộc sở hữu Nhà nước để đầu tư vào chiều sâu, đổi mới công ngh ệ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống DNNN • Tại các doanh nghiệp đã cổ phần hoá, 100% cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu. Khi người lao động có vốn trong công ty, lợi ích của họ gắn với lợi ích công ty vì vậy họ làm việc với trách nhiệm cao vì quyền lợi của mình. Mặt khác họ cũng yêu cầu Hội đồng qu ản trị và giám đốc điều hành phải chỉ đạo và tổ chức để công ty hoạt động có hiệu quả. • Hiệu quả của các công ty này tăng lên rõ rệt. Các chỉ tiêu kinh t ế như doanh thu tăng bình quân 56,9%/năm; lợi nhuận tăng 70,2%; n ộp Ngân sách tăng 89%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 14,10%. • Vốn của các doanh nghiệp này tăng lên đáng kể. Tính bình quân v ốn của các doanh nghiệp mỗi năm tăng 45%. • Người lao động trong các doanh nghiệp này tăng 46,8%, thu nh ập của người lao động tăng 20%/năm. 17
 18. Đề án kinh tế chính trị • Nhà nước vẫn giữ được vai trò lãnh đạo doanh nghiệp nhờ duy trì tỷ lệ cổ phiếu chi phối, giám sát các hoạt động bằng luật pháp và nội dung các điều lệ hoạt động phù hợp với quy định của Nhà nước. Tính đến hết thời gian thí điểm cổ phần hoá (hết năm 1996) tổng số doanh nghiệp nhà nước được chuyển sang công ty cổ ph ần là 12 doanh nghiệp. Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp và một số chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp đó sau thời gian cổ phần hoá. Công ty đại lý liên hiệp vận chuyển GEMADEPT Chỉ tiêu Đơn vị Trước CPH Sau CPH 1992 1993 1994 1995 1996 1. Doanh thu Tr. đồng 11.120 16.530 24.134 47.538 65.046 2. Nộp NS Tr.đồng 3.336 3.750 8.700 16.530 25.117 3. Lãi Tr. đồng 3.400 3.700 8.800 15.200 23.000 4. Thu nhập 1000 850 900 1.200 1.400 2.000 bình quân đồng người/tháng 5. Lao động Người 56 320 (Nguồn: Ban cổ phần hoá Bộ Tài chính.) Công ty đại lý Liên hiệp vận chuyển chuy ển làm dịch vụ v ận chuy ển từ kho của người gửi đến kho cuả người nhận bằng các phương tiện đường bộ, đường thuỷ, đường biển tới các cảng quốc tế. Công ty là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở nước ta được tiến hành thí đi ểm c ổ phần hoá. Doanh nghiệp này được chính thức chuyển sang công ty cổ phần vào ngày 01/07/1993. Tổng số vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hoá là 6.207.655.000 đồng được chia thành 31.038 cổ phiếu với mệnh giá 200.000; trong đó tỷ lệ cổ phần của nhà nước là 18%, của cán b ộ công nhân viên chức trong công ty là 77%, của cổ đông ngoài là 5%. Sau 3 năm hoạt động kể từ ngày chuyển sang công ty cổ ph ần, số lao đ ộng c ủa công ty tăng từ 56 người (năm 1993) lên 320 người (năm 1996). Doanh thu năm 1996 tăng gấp gần 4 lần so với năm 1993, nộp ngân sách của công ty cũng tăng từ 3.750 (1993) lên 25.117 (1996) tức khoảng 6,6 lần, thu nh ập ng ười lao động tăng từ 900.000 (năm 1993) lên 2. 000.000 (năm 1996). Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE) được thành lập năm 1987 trên cơ sở công ty liên hợp Thiết bị lạnh trực thuộc Sở công nghi ệp thành ph ố H ồ Chí Minh. Ngay từ khi mới thành lập, công ty đã tổ ch ức lại bộ máy gọn nhẹ, hoạt động theo nguyên tắc hạch toán duy nh ất, năng động trong qu ản lý sản xuất kinh doanh. Công ty đã mạnh dạn nh ập các thi ết b ị lạnh v ới phương thức trả chậm, tiêu thụ nhanh hàng nhập, thanh toán kịp th ời và 18
 19. Đề án kinh tế chính trị đầy đủ phần nợ trả chậm cho bên nước ngoài. Cũng chính từ thành công trong hoạt động ngoại thương, tích tụ và tập trung tư bản được hình thành, công ty đã thành lập 2 công ty liên doanh: Công ty liên doanh CERVICO (liên doanh với công ty MEKONG - một công ty Việt kiều ở Đức) nh ằm lắp ráp thiết bị lạnh trong nước, vốn đầu tư là 820.000 USD. Công ty liên doanh REEYOUNG (liên doanh với công ty BOUYONG của Nam Triều Tiên) chuyên sản xuất túi sách xuất khẩu, vốn đầu tư 1.600.000 USD. Trong những năm trước cổ phần hoá, công ty hoạt động thực sự có hiệu quả. Công ty luôn dự đoán đúng nhu cầu của th ị trường trong n ước nên đã tạo được một số lượng hàng hoá, thiết bị vật tư dự trữ đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng, tạo được niềm tin và giữ được uy tín với khách hàng. Tháng 11/1993 theo quyết định số 1707/QĐ - UB của UBND TP Hồ Chí Minh, Công ty Cơ điện lạnh chính thức được chuyển sang công ty cổ phần. Tổng số vốn điều lệ mới thành lập của công ty là 16 tỷ đồng được chia thành 160.000 cổ phần với mệnh giá một cổ phiếu là 100.000 đồng, Nhà nước chiếm tỷ lệ cổ phần là 30% (gồm 4 đại diện cổ đông), cán bộ công nhân viên chức trong công ty là 50% (gồm 212 c ổ đông), các c ổ đông ngoài công ty là 20% (gồm 238 cổ đông). Cổ đông là cán bộ công nhân công ty được mua không quá 5% tổng số cổ phiếu, cổ đông ngoài công ty không được mua quá 0,5% tổng số cổ phiếu. Như vậy cổ đông là cán bộ công nhân viên công ty không được mua cổ phần quá 800 triệu đồng, cổ đông ngoài công ty không được mua cổ phần quá 800 triệu. Ngoài ra, các cổ đông là nhân viên công ty còn được vay tiền với lãi suất ưu đãi, đ ược chia quỹ khen thưởng và phúc lợi còn lại để có thể mua cổ phiếu. Ba năm sau khi cổ phần hoá, tổng số vốn của công ty tăng từ 16 tỷ đồng (năm 1993) lên 30 tỷ đồng (năm 1996), doanh thu năm 1996 tăng g ấp 5 l ần so v ới năm 1993. Số lao động năm 1996 tăng hơn 3 lần so với những năm công ty chưa được cổ phần hoá. Tổng thu nhập của người lao động đạt 1.800.000/cổ phần. Công ty đang nghiên cứu sẽ bán tiếp cổ phần ưu đãi cho 2/3 s ố công nhân mới được tuyển vào làm, nhằm thu hút thêm số người có tay ngh ề cao. Năm 1996, công ty được nhà nước cho phép phát hành thử trái phiếu chuyển đổi bằng ngoại tệ và bán cho các nhà đầu tư nước ngoài v ới tổng giá trị 5 triệu USD, lãi suất 4,5%/năm. Các trái phiếu được chuy ển đổi thành cổ phiếu trong quý 3/1996, trái chủ được chuyển thành cổ đông sẽ không được tham gia Hội đồng quản trị. Chỉ tiêu Đơn vị tính Trước CPH Sau CPH 1992 1993 1994 1995 1996 1. Doanh thu Tr. đồng 42.000 45.000 77.000 214.000 277.000 2. Nộp NS Tr. đồng 2.570 54.370 13.126 48.000 61.000 3. Lãi Tr. đồng 6.800 7.300 11.300 21.300 5.000 19
 20. Đề án kinh tế chính trị 4. Thu nhập 1000đồng 774 1.200 1.400 1.500 1.800 bình quân người/tháng 5. Lao động Người 200 800 (Nguồn: Ban cổ phần hoá Bộ Tài chính) Công ty cổ phần giầy Hiệp An là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại giày dép phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Công ty được chuyển sang công ty cổ phần tháng 8/1994 với tổng giá trị doanh nghi ệp là 4,793 tỷ đồng. Trong đó Nhà nước giữ 30% vốn cổ phần, cán bộ công nhân công ty giữ 35,5%, cổ đông ngoài doanh nghiệp giữ 34,8%. Doanh thu năm 1996 tăng xấp xỉ gấp 2 lần với năm 1993, nộp ngân sách năm 1996 tăng 5,3 tỷ đồng so với năm 1993. Thu nhập người lao động tăng từ 420.000đ/ người/ tháng lên 1.200.000/người/tháng. Dưới đây là một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của công ty Chỉ tiêu Đơn vị Trước CPH Sau CPH tính 1993 1994 1995 1996 1. Doanh thu Tr. đồng 11.200 13.493 18.624 25.639 2. Nộp ngân sách Tr. đồng 2.100 2.800 5.200 8.100 3. Lãi Tr. đồng 2.718 3.152 5.412 7.918 4. Thu nhập bình 1000 đồng 420 470 850 1.200 quân người/tháng 5. Lao động Người 380 400 (Nguồn: Ban cổ phần Bộ tài chính) 2. Thời kỳ sau thí điểm (từ cuối năm 1996 đến nay) Thực hiện Nghị định 28/CP (7/5/1996) về chuyển các DNNN sang công ty cổ phần ( CTCP), thời kỳ sau thí điểm cổ phần hoá (từ cu ối năm 1996 đến tháng 2 năm 1999) đã có 134 doanh nghiệp đ ược chuy ển sang CTCP, tính chung cả thời kỳ thí điểm hiện nay có t ất c ả 146 doanh nghi ệp (theo báo cáo của Ban cổ phần hoá, bộ tài chính). T ừ bảng danh sách (ph ụ lục), chúng ta thấy tốc độ cổ phần hoá diễn ra còn chậm, số các DNNN chuyển sang CTCP “nhỏ giọt” trong các năm 1993 - 1997, cụ th ể năm 1993: 2 donah nghiệp; năm 1994: 1 doanh nghiệp; năm 1995: 2 doanh nghiệp; năm 1996: 7 doanh nghiệp và năm 1997: 4 doanh nghiệp. Sang năm 1998 đã có sự tiến bộ: 102 doanh nghiệp. Như vậy s ố doanh nghi ệp chuyển sang CTCP năm 1998 lớn hơn nhiều so với số doanh nghiệp chuyển sang CTCP của các năm trước cộng lại. Song kế hoạch đ ề ra là 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2