intTypePromotion=1

Tiểu luận lý thuyết tiền tệ: Sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
100
lượt xem
25
download

Tiểu luận lý thuyết tiền tệ: Sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về việc sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay. Giúp các bạn tìm hiểu ôn tập kiến thức môn tài chính tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận lý thuyết tiền tệ: Sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay

 1. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT TIỀN TỆ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY Tiểu luận Sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay tế thị trường ở nước ta hiện nay SV: §oµn Anh TuÊn 1
 2. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ Lêi nãi ®Çu KÓ tõ khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¶i c¸ch vµ më cöa, chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang kÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, toµn bé hÖ thèng tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· ®­îc ®æi míi s©u s¾c vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi víi nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n thö th¸c ®an xen, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cÇn kh«ng ngõng ®­îc ®æi míi, hoµn thiÖn tõ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh ®Õn chØ ®¹o thùc hiÖn. §ãn nhËn nh÷ng c¬ héi do héi nhËp mang l¹i, ®ång thêi dù ®o¸n n¾m b¾t nh÷ng t¸c ®éng cña nã tíi nÒn kinh tÕ, tõ ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh nh­ thÕ nµo cho thÝch hîp lµ vÊn ®Ò mang tÝnh nh¹y c¶m cña c¸c nhµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. §iÒu tiÕt l­îng tiÒn cung øng nh­ thÕ nµo ®Ó cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn mét c¸ch nhÞp nhµng lu«n lµ vÊn ®Ò nan gi¶i, thiÕu hay thõa tiÒn ®Òu cã t¸c ®éng tiªu cùc cña nã. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, Ng©n hµng Trung ­¬ng ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô nh­: l·i suÊt, h¹n møc tÝn dông, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, dù tr÷ b¾t buéc, t¸i cÊp vèn, nghiÖp vô thÞ tr­êng më. ViÖc hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ sÏ phô thuéc nhiÒu vµo kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ vËn dông hÖ thèng c¸c c«ng cô thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng Nhµ n­íc. C¸c môc tiªu: T¨ng tr­ëng kinh tÕ, kiÓm so¸t l¹m ph¸t, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cã thùc hiÖn ®­îc hay kh«ng lµ phô thuéc vµo viÖc sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Muèn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ chóng ta cÇn ph¶i lµm g×? XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, em ®· chän ®Ò tµi: "Sö dông c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay". Trong bµi viÕt, em xin ®­îc tr×nh bµy ba ch­¬ng: - Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. - Ch­¬ng 2: T×nh h×nh sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay. SV: §oµn Anh TuÊn 2
 3. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ - Ch­¬ng 3: §Þnh h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. MÆc dï cã rÊt nhiÒu cè g¾ng, song do ®iÒu kiÖn thêi gian tr×nh ®é kiÕn thøc vµ tr×nh ®é thùc tÕ cßn h¹n chÕ. Cho nªn bµi tiÓu luËn nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Em kÝnh mong nhËn ®­îc nh÷ng ®¸nh gi¸ chØ b¶o gãp ý cña c¸c thÇy c« còng nh­ cña c¸c b¹n ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn thªm kiÕn thøc cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! SV: §oµn Anh TuÊn 3
 4. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ Ch­¬ng 1 Lý luËn chung vÒ c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ NÕu nh­ ng­êi cho r»ng ng©n hµng trung ­¬ng (NHTW) lµ mét trong ba ph¸t minh lín cña nh©n lo¹i: Löa, c¸i b¸nh xe vµ NHTW, th× chÝnh s¸ch tiÒn tÖ (CSTT) còng ®­îc coi lµ linh hån lµ sîi chØ ®á xuyªn suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, vµ lµ lý do tån t¹i cña bÊt kú NHTW n­íc nµo. Qu¸ tr×nh lÞch sö ra ®êi cña NHTW ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi cho thÊy ù xuÊt hiÖn cña tæ chøc nµy trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hoµn toµn kh«ng ph¶i v× môc tiªu t×m kiÕm doanh nghiÖp lîi cho b¶n th©n nã hay cho ChÝnh phñ. Sù xuÊt hiÖn cña NHTW chÝnh xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt l­u th«ng tiÒn tÖ, b¶o ®¶m cho hÖ thèng ng©n hµng (HTNH) ho¹t ®éng æn ®Þnh an toµn vµ cã hiÖu qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù æn ®Þnh t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. §Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu hÕt søc quan träng ®ã NHTW ®· ph¶i th«ng qua qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh x¸c vµ tæ chøc thùc thi cã hiÖu qu¶ CSTT cña m×nh. Nh­ vËy, NHTW vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Òu cã mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ. D­íi ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 1.1. Môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHTW (NHTW) lµ mét bé phËn quan träng trong hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ - tµi chÝnh vÜ m« cña chÝnh phñ. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ mét tæng hoµ c¸c ph­¬ng thøc, mµ NHTW th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña m×nh t¸c ®éng ®Õn khèi l­îng tiÒn trong l­u th«ng nh»m phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña mét ®Êt n­íc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. 1.1.1. T¨ng tr­ëng kinh tÕ. T¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ môc tiªu hµng ®Çu vµ quan träng nhÊt trong 3 môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Do chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã thÓ ¶nh h­ëng tíi cña c¶i vµ chi tiªu cña x· héi nªn cã thÓ sö dông nã lµm ®ßn bÈy kÝch thÝch t¨ng tr­ëng kinh tÕ. T¨ng tr­ëng kinh tÕ ph¶i ®­îc hiÓu c¶ vÒ khèi l­îng vµ chÊt l­îng. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ph¶i ®¶m b¶o sù t¨ng lªn cña GDP thùc tÕ, tøc lµ tû lÖ t¨ng tr­ëng cã ®­îc sau khi trõ ®i tû lÖ t¨ng gi¸ cïng thêi kú. ChÊt l­îng SV: §oµn Anh TuÊn 4
 5. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ t¨ng tr­ëng ®­îc biÓu hiÖn ë mét c¬ cÊu kinh tÕ c©n ®èi vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh quèc tÕ cña hµng ho¸ trong n­íc t¨ng lªn. Muèn t¨ng tr­ëng kinh tÕ th× ph¶i gia t¨ng ®Çu t­, thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. §Ó gia t¨ng ®Çu t­, bªn c¹nh viÖc sö dông c«ng cô tµi trî cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ng­êi ta ph¶i chñ yÕu tr«ng vao sù gia t¨ng ®Çu t­ tÝn dông cña hÖ thèng ng©n hµng d­íi t¸c ®éng cña NHTW. Nh­ vËy, víi t­ c¸ch lµ trung t©m tiÒn tÖ, tÝn dông vµ thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, NHTW ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu nµy. 1.1.2. KiÓm so¸t l¹m ph¸t. KiÓm so¸t l¹m ph¸t lµ mét môc tiªu quan träng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i th­êng xuyªn cã l¹m ph¸t. æn ®Þnh gi¸ c¶ cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®Ó ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña quèc gia v× nã lµm t¨ng kh¶ n¨ng dù ®o¸n nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng quèc gia v× nã lµm t¨ng kh¶ n¨ng dù ®o¸n nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m«. Møc l¹m ph¸t thÊp vµ æn ®Þnh t¹o nªn m«i tr­êng ®Çu t­ æn ®Þnh, thóc ®Èy nhu cÇu ®Çu t­ vµ ®¶m b¶o sù ph©n bæ nguån lùc x· héi mét c¸ch hiÖu qu¶. §©y lµ lîi Ých cã tÇm quan träng sèng cßn ®èi víi sù thÞnh v­îng kinh tÕ cña quèc gia. L¹m ph¸t cao hay thiÓu ph¸t liªn tôc lµ rÊt tèn kÐm cho x· héi, thËm chÝ ngay c¶ trong tr­êng hîp nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn kh¶ quan nhÊt. Sù biÕn ®éng liªn tôc cña c¸c tû lÖ l¹m ph¸t dù tÝnh lµm mÐo mã, sai lÖch th«ng tin vµ do ®ã lµm cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ trë nªn kh«ng ®¸ng tin cËy vµ kh«ng cã hiÖu qu¶. Nguy hiÓm h¬n, sù bÊt æn ®Þnh gi¸ c¶ lµm dÉn ®Õn sù ph©n phèi l¹i kh«ng d©n chñ c¸c nguån lùc kinh tÕ trong x· héi gi÷a c¸c nhãm d©n c­. 1.1.3. T¹o viÖc lµm. T¹o c«ng ¨n viÖc lµm lµ môc tiªu cña tÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« trong ®ã cã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. T¹o viÖc lµm lu«n lµ mét ®ßi hái bøc xóc vµ th­êng trùc cña x· héi. V× vËy, nã ®­¬ng nhiªn ph¶i lµ mét môc tiªu quan träng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. ViÖc lµm nhiÒu hay Ýt, t¨ng hay gi¶m chñ yÕu tuú thuéc vµo t×nh h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Khi ®Çu t­ t¨ng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®­îc më réng th× ng­êi lao ®éng cµng cã thªm c¬ héi t×m kiÕm viÖc lµm. Tuy nhiªn, khi t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t ®­îc do kÕt qu¶ cña c¶i tiÕn kü thuËt, th× viÖc lµm cã thÓ SV: §oµn Anh TuÊn 5
 6. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ kh«ng t¨ng mµ cã thÓ gi¶m, dÉn ®Õn thÊt nghiÖp t¨ng. T¹o ®­îc nhiÒu viÖc lµm lµ mét môc tiªu cã gi¸ trÞ v× hai lý do sau: - NÕu thÊt nghiÖp cao sÏ g©y ra nhiÒu ®au khæ cho con ng­êi, c¸c gia ®×nh bÞ khèn cïng vÒ tµi chÝnh mÊt ®i lßng tù träng c¸ nh©n vµ g©y ra nhiÒu tÖ n¹n x· héi tiªu cùc. - Khi thÊt nghiÖp t¨ng lªn th× kh«ng nh÷ng cã thªm nhiÒu ng­êi lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm mµ cßn cã c¶ nh÷ng nguån tµi nguyªn ®Ó kh«ng (kh«ng sö dông hÕt c¸c nguån lùc) dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c xÝ nghiÖp bÞ ®ãng cöa, trang thiÕt bÞ kh«ng ®­îc sö dông hÕt, s¶n xuÊt ®×nh trÖ, kÕt qu¶ lµ s¶n phÈm gi¶m ®i. T×nh h×nh ®ã ®Æt ra cho NHTW tr¸ch nhiÖm lµ ph¶i vËn dông c¸c c«ng cô cña m×nh gãp phÇn t¨ng c­êng ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt - kinh doanh. §ång thêi, ph¶i tham gia tÝch cùc vµo viÖc t¨ng tr­ëng liªn tôc vµ æn ®Þnh, khèng chÕ tû lÖ thÊt nghiÖp kh«ng v­ît qu¸ møc thÊt nghiÖp tù nhiªn. Sù phèi hîp gi÷a 3 môc tiªu cuèi cïng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ rÊt quan träng. Bëi v×, kh«ng ph¶i cïng mét lóc c¶ ba môc tiªu ®ã ®Òu cã thÓ thùc hiÖn ®­îc mµ kh«ng cã sù m©u thuÉn. Do vËy, khi x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu nµy, ph¶i tuú lóc, tuú thêi mµ s¾p xÕp thø tù ­u tiªn. §iÒu quan träng lµ ph¶i lu«n n¾m b¾t ®­îc thùc tÕ diÔn biÕn cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ó kÞp thoõi ®iÒu chÝnh chóng khi cÇn thiÕt víi nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp. §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra th× NHTW ®­îc coi lµ cã nhiÒu kh¶ n¨ng thùc hiÖn viÖc nµy v× nã n¾m trong tay c¸c c«ng cô ®iÒu chØnh l­îng tiÒn cung øng. Nh­ vËy, môc tiªu vµ nhiÖm cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ chÝnh lµ xuÊt ph¸t ®iÓm ®Ó ®­a ra c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh. 1.2. C¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. C«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ ho¹t ®éng ®­îc thùc hiÖn bëi NHTW nh»m ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn khèi l­îng tiÒn trong l­u th«ng vµ l·i suÊt thÞ tr­êng, ®Ó tõ ®ã ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 1.2.1. C¸c c«ng cô trùc tiÕp. C¸c c«ng cô trùc tiÕp lµ c¸c c«ng cô mµ th«ng qua chóng, NHTW cã thÓ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn cung cÇu tiÒn tÖ, kh«ng ph¶i th«ng qua mét c«ng cô kh¸c. SV: §oµn Anh TuÊn 6
 7. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ T¸c ®éng chÝnh s¸ch cña c¸c c«ng cô trùc tiÕp cña CSTT C¸c c«ng cô Ên ®Þnh l·i H¹n møc Ph¸t hµnh trùc tiÕp suÊt tiÒn göi tÝn dông tÝn phiÕu - cho vay gi¶m NHTW Môc tiªu L·i suÊt thÞ tr­êng trung gian vèn t¨ng Møc cung tiÒn gi¶m Tû gi¸ TiÕt Nhu cÇu Cung øng hèi ®o¸i kiÖm tÝn dông tÝn dông gi¶m t¨ng gi¶m gi¶m T¸c ®éng XuÊt khÈu rßng gi¶m Chi tiªu ®Çu t­ tiªu dïng gi¶m Tæng cÇu gi¶m Môc tiªu ChØ sè S¶n C«ng ¨n cuèi cïng gi¸ gi¶m l­îng viÖc lµm gi¶m gi¶m 1.2.1.1. Ên ®Þnh khung l·i suÊt tiÒn göi vµ cho vay. NHTW cã thÓ quy ®Þnh khung l·i suÊt tiÒn göi vµ buéc c¸c ng©n hµng kinh doanh ph¶i thi hµnh. NÕu l·i suÊt quy ®Þnh cao thu hót ®­îc nhiÒu tiÒn göi lµm gia t¨ng nguån vèn cho vay. NÕu l·i suÊt thÊp, sÏ lµm gi¶m tiÒn göi, gi¶m kh¶ n¨ng më réng kinh doanh tÝn dông. Song biÖn ph¸p nµy sÏ lµm cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i (NHTM) mÊt tÝnh chñ ®éng, linh ho¹t trong kinh doanh. MÆc kh¸c, nã dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn ë ng©n hµng, nh­ng l¹i thiÕu vèn ®Çu t­, hoÆc khuyÕn khÝch d©n c­ dïng tiÒn vµo dù tr÷ vµng, ngo¹i tÖ, bÊt ®éng s¶n, trong khi ng©n hµng bÞ hôt hÉng vÒ tiÒn mÆt, còng nh­ nguån vèn cho vay. SV: §oµn Anh TuÊn 7
 8. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ NHTW cã thÓ quy ®Þnh khung l·i suÊt cho vay buéc c¸c ng©n hµng trung ­¬ng gi¶m møc l·i suÊt cho vay buéc c¸c ng©n hµng kinh doanh chÊp hµnh. BiÖn ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ gióp ng©n hµng lùa chän dù ¸n kinh tÕ tèi ­u ®Ó cho vay, lo¹i bá nh÷ng dù ¸n kinh tÕ kÐm hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, còng nh­ sù quy ®Þnh khung l·i suÊt tiÒn göi, biÖn ph¸p quy ®Þnh khung l·i suÊt tiÒn göi, biÖn ph¸p quy ®Þnh khung l·i suÊt cho vay cho tÝnh linh ho¹t cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ bÞ suy gi¶m, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i bÞ ®éng trong kinh doanh. ViÖc Ên ®Þnh c¸c khung l·i suÊt tiÒn göi vµ cho vay nhiÒn chung ngµy cµng Ýt ®­îc ¸p dông ë c¸c n­íc theo c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng. Bëi v×, trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng, l·i suÊt rÊt nhËy cam víi ®Çu t­, nã ph¶i ®­îc vËn ®éng theo quan hÖ cung cÇu vèn trªn thÞ tr­êng. 1.2.1.2. Ên ®Þnh h¹n møc tÝn dông. §©y lµ biÖn ph¸p m¹nh, cã hiÖu lùc ®¸ng kÓ. Thùc chÊt, biÖn ph¸p nµy cho phÐp NHTW Ên ®Þnh tr­íc khèi l­îng tÝn dông ph¶i cung cÊp cho nÒn kinh tÕ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ sau ®ã t×m con ®­êng ®Ó ®­a vµo nÒn kinh tÕ. C«ng cô nµy ®­îc ¸p dông phæ biÕn ë c¸c n­íc trong thêi kú ho¹t ®éng tµi chÝnh ®­îc ®iÒu tiÕt chÆt chÏ. VÝ dô trong tr­êng hîp l¹m ph¸t cao, h¹n møc tÝn dông ®­îc sö dông nh»m khèng chÕ trùc tiÕp vµ ngay lËp tøc l­îng tÝn dông cung øng. Trong tr­êng hîp khi c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp kh«ng ph¸t huy hiÖu qu¶ do thÞ tr­êng tiÒn tÖ ch­a ph¸t triÓn hoÆc do møc cÇu tiÒn tÖ kh«ng nh¹y c¶m víi sù biÕn ®éng cña l·i suÊt hay ng©n hµng trung ­¬ng kh«ng cã kh¶ n¨ng khèng chÕ vµ kiÓm so¸t ®­îc sù biÕn ®éng cña l­îng vèn kh¶ dông cña hÖ thèng ng©n hµng trung gian th× c«ng cô h¹n møc tÝn dông lµ cøu c¸nh cña NHTW trong viÖc ®iÒu tiÕt l­îng tiÒn cung øng. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ ®iÒu tiÕt cña c«ng cô nµy kh«ng cao bëi nã thiÕu linh ho¹t vµ ®«i khi ®i ng­îc l¹i chiÒu h­íng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng tÝn dông, do ®ã ®Èy l·i suÊt lªn cao hîc lµm suy gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng trung gian. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cung cÇu tÝn dông biÕn ®éng kh«ng ngõng, biÖn ph¸p nµy chØ ®­îc ¸p dông mét c¸ch h¹n chÕ khi t×nh huèng yªu cÇu. 1.2.1.3. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu Nhµ n­íc ®Ó lµm gi¶m l­îng tiÒn trong l­u th«ng. SV: §oµn Anh TuÊn 8
 9. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ Trong ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c, chÝnh phñ cã thÓ ph¸t hµnh mét l­îng tr¸i phiÕu nhÊt ®Þnh ®Ó thu hót bít l­îng tiÒn trong l­u th«ng. ViÖc ph©n bæ tr¸i phiÕu th­êng mang tÝnh chÊt b¾t buéc. 1.2.2. C¸c c«ng cô gi¸n tiÕp. §©y lµ nhãm c«ng cô t¸c ®éng tr­íc hÕt vµo môc tiªu ho¹t ®éng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, th«ng qua c¬ chÕ thÞ tr­êng mµ t¸c ®éng nµy ®­îc truyÒn ®Õn c¸c môc tiªu trung gian lµ khèi l­îng tiÒn cung øng vµ l·i suÊt. T¸c ®éng chÝnh cña c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp cña CSTT C¸c c«ng L·i suÊt t¸i NghiÖp vô thÞ L·i suÊt Dù tr÷ cô gi¸n tiÕp cÊp vèn tr­êng më t¸i cÊp vèn b¾t buéc t¨ng nghiÖp vô b¸n t¨ng t¨ng ChØ tiªu L·i suÊt thÞ Dù tr÷ d­ ho¹t ®éng tr­êng tiÒn tÖ C¬ sè tiÒn gi¶m thõa gi¶m t¨ng Môc tiªu L·i suÊt thÞ tr­êng trung gian vèn t¨ng Møc cung tiÒn gi¶m Tû gi¸ TiÕt Nhu cÇu Cung øng hèi ®o¸i kiÖm tÝn dông tÝn dông gi¶m t¨ng gi¶m gi¶m T¸c ®éng XuÊt khÈu rßng gi¶m Chi tiªu ®Çu t­ tiªu dïng gi¶m Tæng cÇu gi¶m Môc tiªu ChØ sè S¶n C«ng ¨n cuèi cïng gi¸ gi¶m l­îng viÖc lµm gi¶m gi¶m SV: §oµn Anh TuÊn 9
 10. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ 2.2.1. Dù tr÷ b¾t buéc. Dù tr÷ b¾t buéc lµ sè tiÒn mµ c¸c ng©n hµng trung gian bué ph¶i duy tr× trªn mét tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng h­ëng l·i t¹i NHTW. Nã ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh trªn tæng sè d­ tiÒn göi t¹i mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. Møc dù tr÷ b¾t buév dÞch vô quy ®Þnh kh¸c nhau c¨n cø vµo thêi h¹n tiÒn göi, vµo quy m« vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña ng©n hµng trung gian. 1.2.2.1. C¬ chÕ t¸c ®éng. ViÖc thay ®æi tû lÖ d÷ tr÷ b¾t buéc ¶nh h­ëng ®Õn l­îng tiÒn øng theo ba c¸ch. + Thø nhÊt, khi NHTW quyÕt ®Þnh t¨ng tû lÖ d÷ tr÷ b¾t buéc, bé phËn dù tr÷ d­ thõa tr­íc ®©y cña c¸c ng©n hµng chuyÓn thµnh dù tr÷ b¾t buéc, lµm gi¶m kh¶ n¨ng cho vay cña hÖ thèng ng©n hµng. + Thø hai, tû lÖ d÷ tr÷ b¾t buéc lµ mét thµnh phÇn trong mÉu sè cña hÖ sè më réng tiÒn göi. ViÒ thÕ sù t¨ng lªn cña tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc sÏ lµm gi¶m hÖ sè më réng tiÒn göi vµ do ®ã lµ kh¶ n¨ng më réng tiÒn göi cña hÖ thèng ng©n hµng. + Thø ba, tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc t¨ng lªn lµm gi¶m møc cung vèn NHTW trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. Trong ®iÒu kiÖn nhu cÇu vèn kh¶ dông kh«ng thay ®æi, sù gi¶m sót nµy lµm t¨ng l·i suÊt dµi h¹n vµ gi¶m khèi l­îng tiÒn cung øng. QuyÕt ®Þnh gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc sÏ g©y nªn nh÷ng ¶nh h­ëng ng­îc l¹i. 1.2.2.1.2. ¦u nh­îc ®iÓm cña c«ng cô. ¦u ®iÓm: + Lîi thÕ chñ yÕu cña c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc trong viÖc kiÓm so¸t l­îng tiÒn cung øng lµ sù thay ®æi tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc sÏ ¶nh h­ëng mét c¸ch b×nh ®¼ng ®Õn tÊt c¶ c¸c ng©n hµng. + Ngoµi ra, ®©y lµ c«ng cô cã quyÒn lùc ¶nh h­ëng rÊt m¹nh ®Õn l­îng tiÒn cung øng. ChØ cÇn mét phÇn tr¨m thay ®æi tû lÖ d÷ tr÷ b¾t buéc còng sÏ dÉn ®Õn sù thay ®¸ng kÓ khèi l­îng tiÒn cung øng. Nh­îc ®iÓm: + C«ng cô nµy cã ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn l­îng tiÒn cung øng, bªn c¹nh ­u ®iÓm trªn th× chÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc trë nªn SV: §oµn Anh TuÊn 10
 11. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ thiÕu linh ho¹t. NHTW rÊt khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh÷ng thay ®æi nhá trong cung øng tiÒn tÖ b»ng c¸ch thay ®æi dù tr÷ b¾t buéc. + Mét bÊt lîi kh¸c lµ viÖc t¨ng dù tr÷ b¾t buéc cã thÓ g©y nªn vÊn ®Ò "mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay" ®èi víi nh÷ng hµng cã dù tr÷ v­ît møc qu¸ thÊp. + ViÖc thay ®æi liªn tôc dù tr÷ b¾t buéc sÏ g©y t×nh tr¹ng kh«ng æn ®Þnh cho ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng vµ lµm cho viÖc qu¶n lý kh¶ n¨ng thanh kho¶n cña c¸c ng©n hµng khã kh¨n vµ tèn kÐm h¬n. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy NHTW th­êng sö dông kÕt hîp víi mét vµi c«ng cô kh¸c nh»m gi¶m bít møc ®é ¶nh h­ëng cña nã. Ch¼ng h¹n, cïng víi viÖc n©ng tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc, NHTW tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô mua vµo chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng më hoÆc níi rént c¸c ®iÒu kiÖn vay chiÕt khÊu nh»m gióp cho c¸c ng©n hµng cã thÓ nhanh chãng n©ng møc dù tr÷ b¾t buéc víi chi phÝ thÊp, tr¸nh khái bÞ sèc. 1.2.2.2. T¸i chiÕt khÊu, t¸i cÊp vèn. T¸i chiÕt khÊu vµ t¸i cÊp vèn lµ nh÷ng c¸ch thøc cho vay cña NHTW ®èi víi c¸c NHTM. 1.2.2.2.1. C¬ chÕ t¸c ®éng. Víi viÖc Ên ®Þnh l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu, t¸i cÊp vèn, NHTW cã thÓ t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng vay cña c¸c NHTM vµ do ®ã lµm cho cung cÇu tiÒn tÖ t¨ng lªn hay gi¶m xuèng. Khi l·i duÊt t¸i chiÕt khÊu, t¸i cÊp vèn t¨ng lªn, c¸c ng©n hµng kinh doanh sÏ bÊt lîi nÕu vay vèn cña NHTW. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, c¸c ng©n hµng kinh doanh sÏ kh«ng cã kh¶ n¨ng bµnh tr­íng tÝn dông. Ng­îc l¹i, khi l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu, t¸i cÊp vèn gi¶m, c¸c ng©n hµng kinh doanh sÏ cã kh¶ n¨ng bµnh tr­íng tÝn dông do ®­îc lîi trong viÖc vay vèn cña NHTW. 1.2.2.2.2. ¦u nh­îc ®iÓm cña c«ng cô. ¦u ®iÓm: ViÖd vay m­în ®­îc thùc hiÖn trªn nÒn cña c¸c giÊy tê cã gi¸, nªn thêi h¹n vay m­în t­¬ng ®èi râ rµng, viÖc hoµn tr¶ nî t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n, tiÒn vay vËn ®éng phï hîp víi sù vËn ®éng cña quy luËt cung cÇu thÞ tr­êng. Nh­îc ®iÓm: SV: §oµn Anh TuÊn 11
 12. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ + Trong nghiÖp vô nµy, NHTW ë vµo thÕ bÞ ®éng v× nghiÖp vô nµy chØ thÓ ph¸t huy t¸c dông khi c¸c ng©n hµng trung gian cã nhu cÇu vay tõ NHTW. Víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, c¸c NHTM cã thÓ t×m kiÕm ®­îc c¸c nguån vay kh¸c ngoµi NHTW lµm cho sù phô thuéc cña chóng vµo NHTW gi¶m ®i, do ®ã lµm gi¶m møc ®é ph¸t huy hiÖu qu¶ cña c«ng cô nµy. + NHTW khã kiÓm so¸t ®­îc hoµn toµn nh÷ng t¸c ®éng cña c«ng cô nµy bëi NHTW chØ cã thÓ thay ®æi møc l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu vµ c¸c ®iÒu kiÖn chiÕt khÊu mµ kh«ng thÓ b¾t c¸c NHTM vay tõ m×nh. 1.2.2.3. NghiÖp vô thÞ tr­êng më. C«ng cô thÞ tr­êng më lµ chØ viÖc NHTW mua hoÆc b¸n giÊy tê cã gi¸ trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh, nh»m ®¹t ®Õn môc tiªu ®iÒu chØnh l­îng tiÒn trong l­u th«ng. 1.2.2.3.1. C¬ chÕ t¸c ®éng. + NÕu ý muèn gia t¨ng l­îng tiÒn trong l­u th«ng, NHTW sÏ mua vµo mét l­îng giÊy tê cã gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh. Khi ng©n hµng kinh doanh hoÆc c«ng chóng b¸n giÊy tê cã gi¸ cho NHTW th× dù tr÷ cña ng©n hµng kinh doanh sÏ thõa ra, do ng©n hµng kinh doanh nhËn ®­îc tiÒn cña NHTW vÒ viÖc mua giÊy tê cã gi¸, hoÆc do d©n chóng b¸n ®­îc giÊy tê cã gi¸ mµ chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh t¹i ng©n hµng trung gian. + Khi NHTW muèn gi¶m l­îng tiÒn trong l­u th«ng, th× b¸n c¸c giÊy tê cã gi¸ ®ang n¾m gi÷. ViÖc c¸c ng©n hµng trung gian mua giÊy tê cã gi¸ cña NHTW sÏ lµm gi¶m dù tr÷ cña m×nh, hoÆc d©n chóng chuyÓn tiÒn vµo NHTW ®Ó mua chøng kho¸n còng lµm gi¶m dù tr÷ cña ng©n hµng trung gian. 1.2.2.3.2. §Æc ®iÓm cña viÖc ¸p dông c«ng cô. + C¸c chñ thÓ cã liªn quan ®Õn c«ng cô nµy bao gåm: c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, c¸c C«ng ty vµ c¶ nh÷ng ng­êi chuyªn bu«n b¸n chøng kho¸n - nh÷ng ng­êi nµy sau ®ã sÏ b¸n l¹i chóng cho c¸c chñ thÓ trªn. + C¸c chøng kho¸n mµ NHTW sö dông trong nghiÖp vô thÞ tr­êng më th­êng lµ c¸c chøng kho¸n chÝnh phñ, mµ chñ yÕu lµ tÝn phiÕu kho b¹c. Lý do lµ v× c¸c chøng kho¸n nµy cã tÝnh láng cao, cho nªn NHTW cã thÓ thùc hiÖn nghiÖp vô thÞ tr­êng më mét c¸ch nhanh chãng vµ dÔ dµng. H¬n n÷a, thÞ tr­êng chøng kho¸n chÝnh phñ cã mét l­îng lín nghiÖp vô cña NHTW mµ kh«ng lµm gi¸ trªn thÞ tr­êng biÕn ®éng qu¸ m¹nh, dÉn ®Õn sôp ®æi thÞ tr­êng. SV: §oµn Anh TuÊn 12
 13. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ 1.2.2.3.3. ¦u ®iÓm cña c«ng cô. ¦u ®iÓm: + NghiÖp vô thÞ tr­êng më ®­îc tiÕn hµnh theo s¸ng kiÕn cña NHTW, NHTW cã thÓ kiÓm so¸t hoµn toµn khèi l­îng cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më mµ kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña bÊt kú nh©n tè nµo kh¸c. + NghiÖp vô thÞ tr­êng më rÊt linh ho¹t vµ chÝnh x¸c. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç dï NHTW muèn thay ®æi mét møc rÊt nhá hay rÊt lín cña l­îng cung tiÒn, nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®Çu cã thÓ ®¸p øng ®­îc. H¬n n÷a, nghiÖp vô thÞ tr­êng më cã thÓ dÔ dµng ®¶o ng­îc l¹i khi cã mét sai lÇm x¶y ra trong lóc tiÕn hµnh nghiÖp vô. Ch¼ng h¹n, NHTW nhËn thÊy r»ng m×nh ®· mua qu¸ nhiÒu chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng më khiÕn cho cung tiÒn t¨ng qu¸ nhanh, nã cã thÓ ngay lËp tøc söa ch÷a sai lÇm b»ng c¸ch tiÕn hµnh nghiÖp vô b¸n trªn thÞ tr­êng më. + NghiÖp vô thÞ tr­êng më ®­îc hoµn thµnh nhanh chãng mµ kh«ng v­íng ph¶i nh÷ng chËm trÔ vÒ hµnh chÝnh vµ do ®ã cã thÓ g©y t¸c ®éng tøc th× ®Õn l­îng cung tiÒn tÖ. + NghiÖp vô thÞ tr­êng më t¸c ®éng th«ng qua c¬ chÕ thÞ tr­êng nªn c¸c ®èi t­îng chÞu sù t¸c ®éng th­êng khã chèng ®ì hoÆc ®¶o ng­îc chiÒu h­íng ®iÒu chØnh cña NHTW. MÆc dï nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®­îc thùc hiÖn b¾t buéc mua hoÆc b¸n theo møc gi¸ do NTW Ên ®Þnh nh­ng NHTW cã thÓ thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu cña m×nh b»ng viÖc ®iÒu chØnh gi¸ sao cho nã trë nªn hÊp dÉn ®èi t¸c. Nhê nh÷ng ­u ®iÓm nªu trªn mµ nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®­îc coi lµ c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt trong c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn c«ng cô nµy ®ßi hái sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh thø cÊp nãi chung vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ nãi riªng. Ngoµi ra, NHTW ph¶i cã kh¶ n¨ng dù ®o¸n vµ kiÓm so¸t sù biÕn ®éng cña l­îng vèn kh¶ dông trong hÖ thèng ng©n hµng. SV: §oµn Anh TuÊn 13
 14. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ Ch­¬ng 2 T×nh h×nh sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay 2.1. T×nh h×nh sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam hiÖn nay. 2.1.1. Thùc tr¹ng cña viÖc sö dông c¸c c«ng cô trùc tiÕp. 2.1.1.1. T×nh h×nh sö dông c«ng cô l·i suÊt. L·i suÊt do ng©n hµng Nhµ n­íc (NHNN) quy ®Þnh cã vai trß hÕt søc h¹n chÕ trong kho¶ng tõ 1976 - 1985. Ngay tõ 1986 - 1990, ViÖt Nam ®· thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi th× vai trß cña l·i suÊt còng cßn rÊt lu mê. NÐt chung nhÊt lóc nµy lµ c¬ chÕ ®a l·i suÊt, t¸ch rêi tÝn hiÖu thÞ tr­êng. L·i suÊt vµ l¹m ph¸t hÇu nh­ kh«ng cã quan hÖ g× víi nhau trong nhiÒu n¨m. Tõ cuèi n¨m 1995 cã sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch l·i suÊt, b¾t ®Çu tõ QuyÕt ®Þnh sè 318/Q§ - NH1 ngµy 28/12/1995 cña Thèng ®èc NHNN vµ mét lo¹t c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh l·i suÊt ®­îc ban hµnh sau ®ã: l·i suÊt trÇn trë thµnh c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, c¬ chÕ ®a l·i suÊt ®­îc thu hÑp. QuyÕt ®Þnh nµy còng ®­a ra mét quy ®Þnh g©y nhiÒu tranh c·i vµ tû lÖ chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt huy ®éng vèn víi l·i duÊt cho vay kh«ng qu¸ 0,35%/th¸ng, ®­îc cho lµ mang ®Ëm dÊu Ên cña c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung bao cÊp. Tõ n¨m 1996 - 1999, l·i suÊt ®­îc ®iÒu chØnh gi¶m thÊp h¬n so víi thêi kú tr­íc nh­ng vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò, trong ®ã cã viÖc ¸p ®Æt khung l·i suÊt, møc chªnh lÖch gi÷a tû lÖ l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng vèn. Mét ®iÓm ®¸ng chó ý kh¸c lµ c¬ chÕ l·i suÊt thiÕu linh ho¹t. Cã lóc l·i suÊt hÇu nh­ kh«ng ®æi trong kho¶ng thêi gian dµi, mÆc dï t×nh h×nh kinh tÕ cã nhiÒu yªu cÇu ph¶i thay ®æi. §Õn khi thay ®æi, ®iÒu chØnh liªn tôc nh­ trong c¸c n¨m 1996 - 1999. Trong n¨m 1996. NHNN ban hµnh 4 quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh l·i suÊt, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i c¶m thÊy hÕt søc lóng tóng v× ph¶i liªn tôc ®iÒu chØnh mµ trªn thùc tÕ t¸c dông kh«ng cã lµ bao (v× biªn ®é cña mçi lÇn ®iÒu chØnh chØ tõ 0,1 - 0,2%). TrÇn l·i suÊt trong n¨m 1999 ®­îc NHNN ®iÒu cØnh liªn tôc, phï hîp víi chØ sè l¹m ph¸t, quan hÖ cung cµu vèn tÝn dông t¹i tõng thêi ®iÓm vµ gãp SV: §oµn Anh TuÊn 14
 15. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ phÇn thùc hiÖn gi¶i ph¸p kÝch cÇu vÒ ®Çu t­ chÝnh phñ th«ng qua c¬ chÕ níi láng l·i suÊt tÝn dông. Cã thÓ nãi, ®©y lµ n¨m NHNN ®iÒu chØnh l·i suÊt tÝn dông nhiÒu nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay, l·i suÊt n¨m 1999 lu«n cã xu h­íng gi¶m sau c¸c lÇn ®iÒu chØnh, cô thÓ nh­ sau: + Ngµy 17/1/1999, thèng ®èc NHNN cã ChØ thÞ 01/1999/CT - NHNN 1 ®iÒu chØnh gi¶m l·i suÊt cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam cña c¸c NHTM quèc doanh ®èi víi kh¸ch hµng ë khu vùc thµnh thÞ tõ 1,2 - 1,25%/th¸ng xuèng 1,1 - 1,15% ; c¸c tæ chøc tÝn dông (TCTD) kh¸c vÉn thùc hiÖn theo møc trÇn 1,2%/th¸ng ®èi víi cho vay ng¾n h¹n vµ 1,25%/th¸ng ®èi víi cho vay trung dµi h¹n. + Ngµy 29/5/1999 do nÒn kinh tÕ ®ang cã dÊu hiÖu thiÓu ph¸t, t¨ng tr­ëng kinh tÕ chËm l¹i, søc mua gi¶m sót, thèng ®èc NHNN ®· cã quyÕt ®Þnh 184/1999/Q§ - NHNN 1 vÒ viÖc ®iÒu chØnh gi¶m trÇn l·i suÊt cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam tõ 1,2 - 1,25%/th¸ng xuèng møc 1,15%/th¸ng ¸p dông chung cho c¸c TCTD cho vay trªn ®Þa bµn thµnh thÞ vµ n«ng th«ng kh¸c nhau ®· thèng nhÊt mét trÇn ¸p dông chung cho c¸c TCTD, kh«ng ph©n biÖt quèc doanh hay cæ phÇn. §©y lµ mét b­íc tiÕn trong chÝnh s¸ch, t¹o chñ ®éng h¬n cho c¸c TCTD trong viÖc Ên ®Þnh l·i suÊt tiÒn göi vµ cho vay phï hîp víi ®iÒu kiÖn vÒ chi phÝ, cung cÇu víi trªn tõng vïng kh¸c nhau vµ møc ®é rñi ro cña tõng kho¶n vay; t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc ¸p dông c¬ chÕ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt cña NHNN theo l·i suÊt c¬ b¶n. + §Õn ®Çu th¸ng 8/1999, l¹m ph¸t 7 th¸ng ®Çu n¨m ë møc thÊp, tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 7 liªn tôc gi¶m ph¸t, t×nh h×nh cung v­ît qu¸ cÇu vÒ vèn tÝn dông, NHNN tiÕp tôc ®iÒu chØnh gi¶m trÇn l·i suÊt cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam tõ 1,15%/th¸ng vµ Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së cho vay thµnh viªn lµ 1,5%/th¸ng. + Th¸ng 9/1999, Thèng ®èc NHNN cã ChØ thÞ 05/1999/C«ng ty - NHNN1 ®iÒu chØnh gi¶m l·i suÊt cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam cña c¸c NHTM quèc doanh ®èi víi kh¸ch hµng ë khu vùc thµnh thÞ tõ 1,05%/th¸ng xuèng 0,95%/th¸ng. §©y lµ lÇn thø 2 trong n¨m, NHNN tiÕp tôc chØ ®¹o c¸c NHTM gi¶m l·i suÊt cho gay ®èi víi khu vùc thµnh thÞ 0,1%/th¸ng ®Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p kÝch cÇu vÒ ®Çu t­ cña ChÝnh phñ nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 1999. + Th¸ng 10/1999, tr­íc t×nh h×nh thiÓu ph¸t cña c¸c th¸ng ®Çu n¨m 1999, NHNN mét lÇn n÷a ®iÒu chØnh gi¶m 0,2% trÇn l·i suÊt cho vay cña c¸c TCTD ®èi víi nÒn kinh tÕ. Nh­ vËy, n¨m 1999, l·i suÊt tÝn dông ®· gi¶m SV: §oµn Anh TuÊn 15
 16. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ 0,35% - 0,4% so víi ®Çu n¨m vµ ®ang ë møc thÊp nhÊt trong vßng 10 n¨m trë l¹i ®©y. Sau mét thêi gian chuÈn bÞ x©y dùng ®Ò ¸n víi nhiÒu ý kiÕn, quan ®iÓm kh¸c nhau, cuèi cïng ®Õn ngµy 5/8/2000, theo quyÕt ®Þnh 241/Q§ - NHNN1 cña Thèng ®èc NHNN ®· chÝnh thøc thay ®æi c¬ chÕ ®iÒu hµnh trÇn l·i suÊt cho vay b»ng c¬ chÕ l·i suÊt c¬ b¶n ®èi víi cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam vµ c¬ chÕ l·i suÊt thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý ®èi víi cho vay b»ng ngo¹i tÖ. Theo c¬ chÕ nµy, c¸c NHTM ®­îc chñ ®éng quy ®Þnh c¸c møc l·i suÊt cho vay cô thÓ cña m×nh theo biªn ®é xoay quanh møc l·i suÊt c¬ b¶n, trªn c¬ së ®ã chñ ®éng quy ®Þnh c¸c møc l·i suÊt tiÒn göi. Trong ®ã, l·i suÊt c¬ b¶n ®­îc NHNN c«ng bè trªn c¬ së tham kh¶o møc l·i suÊt cho vay th­¬ng m¹i ®èi víi kh¸ch hµng tèt nhÊt cña nhãm c¸c TCTD ®­îc lùa chän theo quyÕt ®Þnh cña thèng ®èc NHNN trong tõng thêi kú, cßn biªn ®é th× ®­îc c«ng bè hµng th¸ng trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, NHNN sÏ c«ng bè ®iÒu chØnh kÞp thêi. §èi víi l·i suÊt cho vay b»ng USD: c¸c TCTD sÏ Ên ®Þnh møc l·i suÊt cho vay theo nguyªn t¾c l·i suÊt cho vay kh«ng v­ît qu¸ l·i suÊt USD trªn thÞ tr­êng tÒn tÖ liªn ng©n hµng Singgapore (SIBOR) kú h¹n 3 th¸ng ®èi víi cho vay ng¾n h¹n, kú h¹n 6 th¸ng ®èi víi cho vay trung dµi h¹n t¹i thêi ®iÓm cho vay vµ biªn ®é do Thèng ®èc NHNN quy ®Þnh trong tõng thêi kú. Víi c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt míi nµy, vÒ mÆt b¶n chÊt còng gièng nh­ c¬ chÕ l·i suÊt trÇn, bëi v× l·i suÊt nã mang tÝnh cho vay bÞ khèng chÕ bëi l·i suÊt c¬ b¶n céng thµnh l·i suÊt ho¹t ®éng cho m×nh mét c¸ch dÔ dµng h¬n. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi mµ Nhµ n­íc ch­a thÓ th¶ næi l·i suÊt th× viÖc quy ®Þnh biªn ®é dao ®éng lµ nh»m b¶o ®¶m qu¶n lý cña Nhµ n­íc tr­íc khi chuyÓn sang l·i suÊt thÞ tr­êng, lóc ®ã viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ chñ yÕu b»ng c«ng cô l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu, nghiÖp vô thÞ tr­êng më, tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc. Trong tÊt c¶ c¸c th¸ng: 8,9,10,11 vµ 12/2000, l·i suÊt c¬ b¶n ®èi víi tiÒn ®ång ViÖt Nam (néi tÖ) vÉn liªn tôc ®­îc gi÷ nguyªn ë møc 0,75%/th¸ng; c¸c NHTM ®­îc quy ®Þnh møc l·i suÊt cho vay cô thÓ xoay quanh biªn ®é: 0,3% ®èi víi cho vay ng¾n h¹n 0,5% ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n. L·i suÊt cho vay ngo¹i tÖ ®­îc dùa trªn c¬ së l·i suÊt trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng Singapore kú h¹n 3 th¸ng, céng víi biªn ®é: 1,0% ®èi víi cho vay ng¾n h¹n: 2,5% ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n. SV: §oµn Anh TuÊn 16
 17. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ Trong c¸c th¸ng cuèi n¨m 2000, nhu cÇu vèn t¨ng lªn, søc Ðp t¨ng l·i suÊt rÊt lín, c¸c NHTM c¹nh tranh víi nhau ®ång lo¹t t¨ng l·i suÊt huy ®éng vèn lªn mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh, cßn l·i suÊt cho vay th× hÇu nh­ kh«ng t¨ng, møc l·i suÊt tiÒn göi 12 th¸ng ë c¸c NHTM cæ phÇn lªn tíi 0,6 - 0,65%/th¸ng, t­¬ng ®­¬ng víi 7,2% - 7,8%/n¨m, kú h¹n 6 th¸ng: 0,4% - 0,55%/th¸ng. TiÒn göi ®« la Mü kú h¹n 12 th¸ng phæ biÕn ë c¸c ng©n hµng lµ 5,5% - 6,0%/n¨m. Biªn ®é l·i suÊt qu¸ réng, g©y ra sù chªnh lÖch l·i suÊt qu¸ lín gi÷a c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng. C¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã quy m« lín, ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i, l¹i ®­îc Nhµ n­íc b¶o hé, nªn ®­îc c¸c NHTM c¹nh tranh víi nhau t×m mäi c¸ch thu hót, ®­a ra c¸c møc l·i suÊt cho vay thÊp, thËm chÝ d­íi 0,6%/th¸ng. Cßn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ph¶i vay víi l·i suÊt cao, tíi 0,75% , hoÆc 0,85%/th¸ng. §Æc biÖt c¸c hé n«ng d©n ph¶i vay víi l·i suÊt tíi 1,0% - 1,25%/th¸ng, gÊp 2 lÇn l·i suÊt cho vay doanh nghiÖp Nhµ n­íc. C¬ chÕ l·i suÊt mµ c¸c NHTM thùc hiÖn kh«ng t¹o ra sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, kh«ng thóc ®Èy c¶i c¸ch doanh nghiÖp Nhµ n­íc. §ång thêi mèi quan hÖ gi÷a l·i suÊt néi tÖ vµ ngo¹i tÖ kh«ng hîp lý, nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho sù chuyÓn dÞch tõ ®ång ViÖt Nam sang ®« la Mü g©y nªn t×nh tr¹ng ®« la Mü ho¸ nÒn kinh tÕ. Sang n¨m 2001, NHNN tiÕp tôc thùc hiÖn c¬ chÕ l·i suÊt c¬ b¶n ®èi víi ®ång néi tÖ (VN§). L·i suÊt c¬ b¶n ®· 3 lÇn gi¶m, tõ 0,75%/th¸ng xuèng 0,725%/th¸ng vµ xuèng cßn 0,65%/th¸ng, nh­ng vÉn gi÷ nguyªn biªn ®é 0,3%/th¸ng ®èi víi cho vay ng¾n h¹n vµ 0,5% ®èi víi cho vay trung, dµi h¹n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM gi¶m l·i suÊt cho vay ®èi víi kh¸ch hµng. Do ®ã, trªn thÞ tr­êng l·i suÊt cho vay cña NHTM thêi gian qua vµ hiÖn nay phæ biÕn ®èi víi ng¾n h¹n lµ 0,6% - 0,75%/th¸ng, trung vµ dµi h¹n tõ 0,65% - 1,0%/th¸ng. §ång thêi, l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt huy ®éng vèn còng gi¶m tõ 0,05% - 0,1%/th¸ng mçi kú h¹n. Møc l·i suÊt nµy phæ biÕn trong thêi gian qua vµ hiÖn nay ®èi víi kh«ng kú h¹n lµ 0,5%/th¸ng; kú h¹n 3 th¸ng 0,35 - 0,4%; kú h¹n 6 th¸ng: 0,4 - 0,5%/th¸ng vµo 0,55 - 0,6%/th¸ng. C¸c møc l·i suÊt cho vay, huy ®éng vèn cã sù chªnh lÖch nhá gi÷a c¸c khèi ng©n hµng n­íc ngoµi vµ NHTM quèc doanh cã thÊp h¬n, c¸c NHTM cæ phÇn cã møc cao h¬n. §èi víi l·i suÊt ngo¹i tÖ: trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001, NHNN tiÕp tôc ®iÒu hµnh l·i suÊt cho vay b»ng USD dùa trªn c¬ së l·i suÊt SIBOR 3 SV: §oµn Anh TuÊn 17
 18. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ th¸ng céng 1%/n¨m ®èi víi cho vay trung dµi h¹n lµ l·i suÊt SIBOR 6 th¸ng céng 2,5%/n¨m. Ngµy 29/5/2001, Thèng ®èc NHNN ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 718 vÒ viÖc thay ®æi c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt cho vay b»ng ®« la Mü. Theo ®ã, c¸c TCTD ®­îc quyÒn chñ ®éng Ên ®Þnh l·i suÊt cho vay b»ng ®« la Mü trªn c¬ së l·i suÊt thÞ tr­êng quèc tÕ vµ cung cÇu vèn tÝn dông b»ng ngo¹i tÖ trong n­íc. §©y lµ mét b­íc ®i tù tin, t¸o b¹o vµ s¸ng suèt, ®Æt tiÒn ®Ò hÕt søc quan träng cho qu¸ tr×nh tù do ho¸ l·i suÊt ë ViÖt Nam. Theo quyÕt ®Þnh sè: 546/2002/Q§-NHNN, ngµy 30/5/2002 cña thèng ®èc NHNN, kÓ tõ ngµy 1/6/2002 chÝnh thøc thùc hiÖn c¬ chÕ l·i suÊt tho¶ thuËn b»ng ®ång ViÖt Nam cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Theo quyÕt ®Þnh nµy, c¸c TCTD ®­îc quyÒn chñ ®éng x¸c ®Þnh l·i suÊt cho vay néi tÖ trªn c¬ së cung cÇu vèn vµ møc ®é tÝn nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, hµng th¸ng NHNN vÉn tiÕp tôc c«ng bè møc l·i suÊt c¬ b¶n trªn c¬ së tham kh¶o møc l·i suÊt cho vay th­¬ng m¹i ®èi víi kh¸ch hµng tèt nhÊt cña nhãm c¸c TCTD ®­îc lùa chän, ®Ó c¸c TCTD tham kh¶o vµ ®Þnh h­íng l·i suÊt thÞ tr­êng. §ång thêi NHNN chñ ®éng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó kiÓm so¸t sù biÕn ®éng l·i suÊt thÞ tr­êng, ®¶m b¶o yªu cÇu vµ môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong tõng thêi kú. Ngay tõ ®Çu n¨m 2002, l·i suÊt huy ®éng vèn vµ l·i suÊt cho vay cña c¸c TCTD ®· liªn tôc t¨ng cao, bá xa l·i suÊt c¬ b¶n cña NHNN. L·i suÊt cho vay c¸c kh¸ch hµng tèt nhÊt cña nhãm c¸c TCTD ®­îc lùa chän ®· t¨ng lªn tíi ,62% vµ 0,65%/th¸ng. L·i suÊt huy ®éng vèn cao nhÊt còng lªn tíi 0,60% - 0,65%/th¸ng. Trong khi l·i suÊt c¬ b¶n cña NHNN tõ th¸ng 11/2001 ®Õn nay vÉn gi÷ nguyªn lµ 0,60%/th¸ng, nã trë nªn kh«ng cßn ý nghÜa víi c¸c tæ chøc tÝn dông. C¸c NHTM, c¸c TCTD kh¸c, ®«ng ®¶o c¸c doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng cña c¸c NHTM rÊt phÊn khëi ®ãn chê c¬ chÕ l·i suÊt míi ban hµng. Theo c¬ chÕ l·i suÊt míi ban hµnh nµy th× c¸c TCTD ®­îc quyÒn chñ ®éng hoµn toµn, linh ho¹t ®­a ra c¸c møc l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt cho vay cña m×nh, c¶ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ (l·i suÊt ngo¹i tÖ ®· ®­îc thùc hiÖn theo c¬ chÕ tho¶ thuËn tõ th¸ng 6/2001, giê ®©y NHNN chØ quy ®Þnh l·i suÊt tiÒn göi USD ®èi víi c¸c ph¸p nh©n). 2.1.1.2. T×nh h×nh sö dông c«ng cô h¹n møc tÝn dông. Ng©nhµng Nhµ n­íc ViÖt Nam b¾t ®Çy sö dông h¹n møc tÝn dông nh­ c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tõ th¸ng 6/1994. §èi t­îng ¸p dông ban ®Çu lµ SV: §oµn Anh TuÊn 18
 19. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ 4 ng©n hµng trung th­¬ng m¹i quèc doanh, chiÕm ®Õn 90% tæng d­ nî cho vay cña c¶ hÖ thèng c¸c tæ chøc. B­íc ®Çu h¹n møc nµy ®· khèng chÕ ®­îc møc t¨ng d­ nî ng¾n h¹n lµ 24% so víi n¨m 1993. Tuy nhiªn, ®Õn n¨m 1995 h¹n chÕ cña c«ng cô nµy thÓ hiÖn râ nÐt khi møc t¨ng nî tÝn dông thùc tÕ v­ît h¹n møc tÝn dông cho phÐp tíi 1,66 lÇn, n¨m 1996 v­ît tíi 2 lÇn. Sang ®Õn n¨m 1997 vµ 1998, t×nh h×nh l¹i biÕn chuyÓn ng­îc l¹i, h¹n møc tÝn dông thõa ra so víi kh¶ n¨ng hÊp thô vèn cña nÒn kinh tÕ. C«ng cô h¹n møc tÝn dông trë nªn kh«ng cã hiÖu qu¶ mét phÇn v× b¶n th©n c«ng cô nµy ®· mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh vµ thiÕu linh ho¹t, nh­ng h¹n chÕ chñ yÕu cña nã lµ xuÊt ph¸t tõ sù thiÕu c¨n cø trong x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông vµ sù láng lÎo cña c¸c chÕ tµi trong viÖc qu¶n lý h¹n møc nµy. ViÖc ¸p dông c«ng cô h¹n møc tÝn dông tõ n¨m 1994 ®Õn 1997 ®· gãp phÇn kiÓm so¸t møc ®é gia t¨ng tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n, gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Tuy nhiªn, h¹n møc tÝn dông lµ c«ng cô ®iÒu hµnh mang tÝnh trùc tiÕp, h¹n møc tÝn dông chØ ph©n bæ ®èi víi mét sè c¸c NHTM nªn phÇn nµo h¹n chÕ tÝnh c«ng b»ng trong c¹nh tranh. NhÊt lµ trong c¸c n¨m tõ 1998 ®Õn nay, trong ®iÒu kiÖn nhu cÇu vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam rÊt lín, l¹m ph¸t cã xu h­íng gi¶m thÊp, viÖc ¸p dông c«ng cô nµy phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®¸p øng vèn cho nÒn kinh tÕ. Do ®ã, tõ Quý II n¨m 1998, NHNN ®· quyÕt ®Þnh kh«ng sö dông c«ng cô h¹n møc tÝn dông nh­ mét c«ng cô th­êng xuyªn trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ mµ chØ dïng ®Õn h¹n møc tÝn dông khi cÇn ph¶i h¹n chÕ sù gia t¨ng tÝn dông nhanh. 2.1.1.3. T×nh h×nh sö dông c«ng cô ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. N¨m 1991, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ra ®êi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu chi tiªu cña chÝnh phñ (kh«ng th«ng qua kªnh NHTW ph¸t hµnh tiÒn n÷a); ®Õn 1994, khi tr¸i phiÕu kho b¹c, tÝn phiÕu kho b¹c vµ tr¸i phiÕu c«ng tr×nh ®­îc phÐp ph¸t hµnh réng r·i th× thÞ tr­êng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ míi t­¬ng ®èi ®­îc më réng. Tr­íc n¨m 1995, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ph¸t hµnh trùc tiÕp ®Õn c«ng chóng t¹i c¸c chi nh¸nh kho b¹c nªn khèi l­îng tr¸i phiÕu nhá: 17 tû ®ång (trong c¶ giai ®o¹n tõ 1991 - 1995). Tõ 6/1995, b¾t ®Çu ph¸t hµnh qua NHNN, l­îng tr¸i phiÕu ®· dåi dµo h¬n: tuy nhiªn, do l·i suÊt chØ ®¹o kh«ng s¸t víi thùc tÕ, ®ång thêi còng kh«ng cã thÞ tr­êng thø cÊp cho c«ng cô nµy, nªn sè l­îng tr¸i phiÕu hiÖn ®ang l­u hµnh cã gi¸ trÞ kh«ng lín nh­ sè l­îng dù kiÕn ph¸t hµnh. Theo quy chÕ l­u hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®­îc ban hµnh kÌm theo NghÞ SV: §oµn Anh TuÊn 19
 20. TiÓu luËn lý thuyÕt tiÒn tÖ ®Þnh 01/2000/Q§ - CP ngµy 13/01/2000 cña ChÝnh phñ ®­îc ph¸t hµnh qua c¸c kªnh nh­: ®Êu thÇu qua NHNN (®èi víi tÝn phiÕu kho b¹c); ph¸t hµnh th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n, b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n­íc, ®¹i lý ph¸t hµnh vµ b¶o hµnh ph¸t hµnh (®èi víi tr¸i phiÕu kho b¹c vµ tÝn phiÕu ®Çu t­). Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®­îc n¾m gi÷a chñ yÕu bëi c¸c NHTM quèc doanh vµ mét sè Ýt NHTM cæ phÇn, chñ yÕu lµ gi¶i quyÕt l­îng vèn tån ®äng: do ®ã, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thÞ tr­êng thø cÊp lµ rÊt yÕu. HiÖn nay, khèi l­îng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®ang cßn gi¸ trÞ l­u hµnh chØ ®¹t kho¶ng 4000 tû ®ång. 2.1.2. Thùc tr¹ng cña viÖc sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp ë ViÖt Nam. 2.1.2.1. T×nh h×nh sö dông c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc. Khi hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp ®­îc h×nh thµnh, §iÒu 45 Ph¸p lÖnh NHNN ghi. "NHNN quy ®Þnh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc Ýt nhÊt ë møc 10% vµ nhiÒu nhÊt ë møc 35% trªn toµn bé tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, Héi ®ång qu¶n trÞ NHNN quyÕt ®Þnh t¨ng tû lÖ dù tr÷ trªn 35% vµ NHNN tr¶ l·i cho møc t¨ng ®ã". TriÓn khai dù tr÷ b¾t buéc theo Ph¸p lÖnh, n¨m 1991, NHNN ban hµnh QuyÕt ®Þnh 22/Q§ ngµy 2/3/1991, tiÕp theo lµ QuyÕt ®Þnh sè 108/Q§ NH5 ngµy 9/6/1992 vµ ®Õn n¨m 1995 trong sù ®æi míi cña chÝnh s¸ch l·i suÊt theo h­íng tù do ho¸, NHNN ban hµnh QuyÕt ®Þnh 260/Q§ NH1 ngµy 19/9/1995 nh»m n©ng cao mét b­íc hiÖu qu¶ sö dông c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Nh÷ng kinh nghiÖm cã ®­îc ë giai ®o¹n ®Çu vÒ viÖc thùc hiÖn dù tr÷ b¾t buéc theo Ph¸p lÖnh lµ c¬ së chøng thùc quan träng ®Ó NHNN ®æi míi quy chÕ dù tr÷ b¾t buéc theo LuËt NHNN ®­îc Quèc héi ban hµnh ngµy 12/12/1997. Nh×n chung, chÕ ®é dù tr÷ b¾t buéc kÓ tõ khi cã luËt NHNN cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau (thÓ hiÖn ë c¸c Q§ 396/1997 cã hiÖu lùc tõ 1/1/1998; Q§ 51 ngµy 10/2/1999; Q§5 ngµy 16/2/1999...) - Toµn bé sè tiÒn göi dù tr÷ b¾t buéc ®Òu ph¶i göi vµo NHNN. TiÒn tÝnh dù tr÷ b¾t buéc bao gåm c¶ tiÒn néi tÖ vµ tiÒn göi ngo¹i tÖ. - TiÒn göi cã kú h¹n trªn 12 th¸ng ¸p dông tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc lµ 0%. TiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n d­íi 12 th¸ng cïng ¸p dông thèng nhÊt chung mét tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc. - Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ¸p dông cã ph©n biÖt cho c¸c TCTD ë khu vùc thµnh thÞ vµ khu vùc n«ng th«n th× ­u ®·i h¬n. - So víi tr­íc, møc trÇn tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc cã h¹n thÊp h¬n, tèi ®a lµ 20%. SV: §oµn Anh TuÊn 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2