intTypePromotion=1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Hoàng Minh Tú Ceo Minh Tú | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
159
lượt xem
23
download

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên học phần: Thị trƣờng tài chính Số đơn vị học trình: 3 đơn vị học trình Trình độ: Cao đẳng Chính quy Phân bổ thời gian: 45 tiết học 50 phút Lên lớp: 80% Thực hành, thực tế, thảo luận, kiểm tra: 20% 5. Điều kiện tiên quyết: Đã học môn Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ - Ngân hàng 6. Mục tiêu của học phần - Hiểu đƣợc các vấn đề lý luận cơ bản về thị trƣờng tài chính, thị trƣờng tiền tệ và thị trƣờng chứng khoán (thị trƣờng vốn). - Nắm đƣợc các nguyên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

  1. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: Ngân hàng – tài chính ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Thời gian áp dụng: năm học 2012-2013) Tên học phần: Thị trƣờng tài chính Số đơn vị học trình: 3 đơn vị học trình Trình độ: Cao đẳng Chính quy Phân bổ thời gian: 45 tiết học 50 phút Lên lớp: 80% Thực hành, thực tế, thảo luận, kiểm tra: 20% 5. Điều kiện tiên quyết: Đã học môn Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ - Ngân hàng 6. Mục tiêu của học phần - Hiểu đƣợc các vấn đề lý luận cơ bản về thị trƣờng tài chính, thị trƣờng tiền tệ và thị trƣờng chứng khoán (thị trƣờng vốn). - Nắm đƣợc các nguyên tắc tổ chức, các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trên các loại thị trƣờng. - Nắm bắt đƣợc các thông tin trên thị trƣờng tài chính và ý nghĩa của thông tin - Nắm đƣợc thực trạng hoạt động thị trƣờng tài chính Việt nam. 7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần Môn học trang bị những kiến thức chuyên môn về cơ chế tổ chức và hoạt động của thị trƣờng tài chính, bao gồm thị trƣờng sơ cấp và thị trƣờng thứ cấp. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp:Theo quy chế - Làm bài kiểm tra, thảo luận, thực hành, thực tế theo quy định 9. Tài liệu học tập: Giảng viên: Hoàng Minh Tú Page 1 of 6
  2. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - Giáo trình chính:Giáo trình thị trƣờng tài chính của trƣờng Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nhật. Sách tham khảo khác: Giáo trình thị trƣờng tiền tệ, thị trƣờng chứng khoán, tài chính học và một số tài liệu liên quan của các trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng. 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Thời gian dự lớp, thảo luận, thực hành, thực tế: 10% - Thi giữa học kỳ: 2 bài. Mỗi bài chiếm 15% - Thi cuối kỳ: 60% 11. Thang điểm: hệ 10 và hệ 4. 12. Nội dung chi tiết học phần Chƣơng I: Tổng quan về thị trƣờng tài chính 5 tiết I. Sự hình thành thị trƣờng tài chính 4 tiết 1. Kinh tế thị trƣờng và nhu cầu giao lƣu vốn 2. Sự xuất hiện giấy tờ có giá - cơ sở hình thành thị trƣờng tài chính 3. Khái niệm thị trƣờng tài chính II. Phân loại thị trƣờng tài chính 1. Căn cứ vào cách thức huy động vốn 2. Căn cứ vào tính chất của việc phát hành các công cụ tài chính 2. Căn cứ thời hạn vận động vốn III. Hàng hoá của thị trƣờng tài chính 1. Khái niệm 2. Thuộc tính 3. Các loại hàng hoá IV. Chủ thể tham gia V. Chức năng và vai trò thị trƣờng tài chính Thảo luận 1 tiết Chƣơng II: Thị trƣờng tiền tệ 10 tiết Giảng viên: Hoàng Minh Tú Page 2 of 6
  3. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH I. Khái niệm 8 tiết 1. Khái niệm 2. Đặc điểm II. Phân loại thị trƣờng tiền tệ III. Hàng hoá của thị trƣờng tiền tệ IV. Các nghiệp vụ của thị trƣờng tiền tệ 1. Nghiệp vụ của thị trƣờng nội tệ liên ngân hàng 2. Nghiệp vụ thị trƣờng mở 3. Nghiệp vụ thị trƣờng hối đoái 4. Vai trò Thảo luận 2 tiết Kiểm tra Chƣơng III: Thị trƣờng chứng khoán 30 tiết Phần 1 – Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán 5 tiết I. Bản chất và chức năng của thị trƣờng chứng khoán. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của thị trƣờng chứng khoán. 2. Khái niệm và đặc điểm của thị trƣờng chứng khoán. 3. Chức năng và nguyên tắc hoạt động của thị trƣờng chứng khoán. II. Cơ cấu của thị trƣờng chứng khoán. III. Hàng hoá của thị trƣờng chứng khoán. 1. Khái niệm 2. Các loại chứng khoán Cổ phiếu Trái phiếu Các chứng khoán phái sinh 3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến giá chứng khoán IV. Các chủ thể tham gia thị trƣờng chứng khoán. 1. Nhà phát hành Giảng viên: Hoàng Minh Tú Page 3 of 6
  4. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 2. Nhà đầu tƣ 3. Tổ chức kinh doanh chứng khoán 4. Tổ chức quản lý và giám sát TTCK 5. Tổ chức hỗ trợ thị trƣờng V. Giới thiệu về thị trƣờng chứng khoán một số nƣớc trên thế giới Thảo luận 1 tiết Kiểm tra Phần 2 – Thị trƣờng sơ cấp 5 tiết I. Phân loại nghiệp vụ phát hành II. Các phƣơng thức phát hành chứng khoán III. Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu và trái phiếu 1. Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu Phát hành cổ phiếu khi thành lập công ty cổ phần Phát hành cổ phiếu khi tăng vốn 2. Nghiệp vụ phát hành trái phiếu Thảo luận 1 tiết Kiểm tra Phần 3 – Sở giao dịch chứng khoán 8 tiết I. Khái niệm và chức năng của SGDCK - Các phƣơng thức phát hành chứng khoán 1. Khái niệm 2. Hình thức tổ chức và sở hữu của SGDCK 3. Chức năng của SGDCK II. Thành viên Sở giao dịch chứng khoán 1. Khái niệm 2. Phân loại thành viên 3. Tiêu chuẩn thành viên 4. Thủ tục kết nạp thành viên Giảng viên: Hoàng Minh Tú Page 4 of 6
  5. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên III. Niêm yết chứng khoán 1. Khái niệm 2. Phân loại niêm yết 3. Tiêu chuẩn niêm yết 4. Thủ tục niêm yết 5. Thuận lợi và bất lợi của niêm yết chứng khoán 6. Quản lý chứng khoán sau khi niêm yết IV. Hệ thống giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán 1. Quy trình giao dịch chứng khoán trên SGDCK Giao dịch thủ công tại sàn giao dịch Giao dịch bán tự động và tự động hoá hoàn toàn 2. Mở tài khoản Các thông tin liên quan đến tài khoản Các loại tài khoản 3. Lệnh và các hình thức đặt lệnh 4. Khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục 5. Các quy định liên quan đến giao dịch chứng khoán trên SGDCK Các quy định chung - Đơn vị giao dịch - Đơn vị yết giá - Biên độ giao động giá - Phí giao dịch - Thời gian giao dịch và thanh toán - Các quy định về giao dịch đặc biệt Giao dịch ký quỹ và bán khống Giao dịch thâu tóm công ty Thảo luận 1 tiết Giảng viên: Hoàng Minh Tú Page 5 of 6
  6. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Phần 4 – Thị trƣờng OTC 2 tiết I. Những vấn đề chung về thị trƣờng OTC 1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Vị trí và vai trò của thị trƣờng OTC II. Tổ chức và hoạt động trên thị trƣờng OTC III. Thị trƣờng OTC ở một số nƣớc trên thế giới Thảo luận 1 tiết Phần 5 – Phân tích chứng khoán 3 tiết I. Quy trình của đầu tƣ chứng khoán và vai trò của phân tích đầu tƣ chứng khoán Khái niệm 1. Quy trình 2. Vai trò II. Nội dung phân tích chứng khoán 1. Phân tích cơ bản 2. Phân tích kỹ thuật III. Định giá chứng khoán IV. Điều kiện thực hiện phân tích chứng khoán tại Việt Nam Thảo luận 3 tiết Kiểm tra Giảng viên: Hoàng Minh Tú Page 6 of 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2