intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận môn Quản trị sản xuất tác nghiệp: Một số biện pháp trong quản trị sản xuất tác nghiệp nâng cao

Chia sẻ: Duong Thanh Hai Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

437
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

  Tiểu luận môn Quản trị sản xuất tác nghiệp: Một số biện pháp trong quản trị sản xuất tác nghiệp nâng cao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là để đánh giá thực trạng quản trị sản xuất tác nghiệp tại công ty, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận môn Quản trị sản xuất tác nghiệp: Một số biện pháp trong quản trị sản xuất tác nghiệp nâng cao

 1. LêI Më §ÇU Trong xu thÕ ngµy cµng ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc vµ nªn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng më réng. Doanh nghiÖp sÏ ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch. S¶n xuÊt lµ chøc n¨ng chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp. Cïng víi chøc n¨ng Marketing vµ chøc n¨ng tµi chÝnh nã t¹o ra thÕ v÷ng ch¾c cña mçi doanh a t g t nghiÖp . C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ yÕu tè trùc tiÕp t¸c ®éng in ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th«ng qua u c u s Víi nÒn kinh tÕdthÞ o chÊt l­îng s¶n phÈm , dÞch vô vµ thêi gian cung cÊp chóng. d tr­êng cã tÝnh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay , c¸c doanh nghiÖp lu«n bÞ ®Æt trong r p m×nh t×nh esù sèng cßn cña chÝnh tr¹ng c¹nh tranh gay g¾t , ng¸y cµng khèc liÖttv× e tÊt yÕu/ a e r h t om r th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸tctriÓn méte nghiÖp lµ c¸ch v÷ng e ®iÒu kiÖn s r t s . c ch¾c trªn thÞ tr­êng. Do vËy, viÖc nghiªn cøu vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸pa®Ó n©ng cao a e h t s hiÖu qu¶ w n v chØrcãc ý nghÜaevÒnmÆt lÝ thyÕt n t thùc tiÔno. u m c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp kh«ng e C p cut¸c nghiÖp nh»m n©ng mµ nã cßn cã ý nghÜa vÓ mÆt §Ò tµi Mét sè biÖn ph¸p trong qu¶n, trÞ s¶n xuÊt m lid nghiÖp,e lµ mét häc cao hiÖu qu¶ ho¹tu®éng cña doanh o c o g D a ®· häcidë tr­êng vµ kinh nghiÖm thùc tÕ viªn chuyªn ngµnh qu¶n d o trÞ kinh doanh, S b»ng nh÷ng s s kiÕn thøc l i S o t¹i C«ngsty Cæ phÇn x©y dùngesè 3 H¶i Phßng. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu tr¹ng qu¶n.trÞ s¶n xuÊt t¸c nghiÖp t¹i c«ng ty, tõ ®ã ®Ò tµihlµ ®Ó ®¸nh gi¸ thùc m T is nh»mwn©ngw cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng th /w ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p ty. v e :/ o ttp e m h r T o Trang 1
 2. CH¦¥NG I : Lý LUËN CHUNG VÒ C¤NG T¸C §IÒU HµNH S¶N XUÊT T¸C NGHIÖP . I . C¸c kh¸i niÖm , b¶n chÊt vµ ®Æc tr­ng . Trong bÊt kú nÓn kinh tÕ nµo , c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng cã vÞ trÝ rÊt ®Æc biÖt , nã lµ c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña toµn x· héi . a t g ViÖc qu¶n lý , ®iÒu hµnh viÖc s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc, hiÖu qu¶ lµ nhiÖm n ct si u vô quan träng cña c¶ Nhµ n­íc , c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh . Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnhuh­íng XHCN ë n­íc o d ta d p r theo nhÊt thiÕt c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp e ph¶i ®­îc thùc hiÖn ph­¬ng thøc QTKD . C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶nt xuÊt t¸c nghiÖp kh«ng e / l¹i ë møc thÓ hiÖn tèt mµ nã ph¶i kh«ngre a h chØ dõng ngõng ®­îc c¶i thiÖnt , n©ng caom r c rÊt tlíne mçi doanh o e nghiÖp.cc¬ së s¶n hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy v× nã cã tÇm quan träng s s r nghiÖpacã thÓ tåntst¹i vµ ®øng a së ®Óvdoanh e h n w xuÊt kinh doanh , nã chÝnh lµ c¬ t o u m n r c e n v÷ng trªn thÞ tr­êng . Nh­ng tr­íc khi ®i s©u nghiªn cøu vÊn ®Òpn©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu e C , c uc¬ b¶n cña nã nh­ s¶n u m lid e o hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ta ph¶i t×m hiÓu c¸c néi dung xuÊt , ®iÒu hµnhc, ... o a g D do vÒ s¶n xuÊt S . ss lid e song Shµnho tån t¹i mét sè quan ®iÓm kh«ng 1 . Kh¸i niÖm i snay trªn thÕ giíi cïng . T h HiÖn m w gièng nhau . Quan niÖm h is wcho r»ng : t truyÒn thèng / wbiÕn ®æi hoµn toµn ®èi t­îng lao ®éng ®Ó t¹o ra v e S¶n xuÊt : / lµ qu¸ tr×nh nh÷ng vËt o t phÈm lµ hµng p t ho¸ trong kinh doanh nh­ c¸c qu¸ tr×nh : chÕ t¹o ®­êng tõm mÝa , nu«ihtrång thuû s¶n … re vËy theo quan ®Øªm nµy th× c¸c ho¹t ®éng dÞch vô lµ nh÷ng qu¸ tr×nh o Nh­ T ®æi kh«ng hoµn toµn ®èi t­îng lao ®éng nh­ : c¸c qu¸ tr×nh söa ch÷a , biÕn hoµn thiÖn vËt phÈm cña s¶n xuÊt , tiªu dïng ... kh«ng ®­îc coi lµ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Trang 2
 3. Theo quan niÖm s¶n xuÊt gÇn ®©y ®¹i diÖn cho quan ®iÓm cña c¸c nhµ nghiªn cøu hiÖn ®¹i trªn c¬ së nh÷ng ®Øªm chung cña qu¸ tr×nh t¹o ra vËt phÈm vµ dÞch vô l¹i quan niÖm vÒ s¶n xuÊt nh­ sau : “ S¶n xuÊt ( production ) lµ mét qui tr×nh ( process ) t¹o ra s¶n phÈm vµ dÞch vô ” . Nh­ vËy theo quan niÖm nµy th× s¶n xuÊt lµ mét trong tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm hay dÞch vô hay nãi c¸ch kh¸c s¶n xuÊt chÝnh lµ qu¸ tr×nh a t g chuyÓn ho¸ c¸c ®Çu vµo thµnh c¸c ®Çu ra d­íi d¹ng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô . n ct i u us s¬ ®å nh­ saur:od Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ ®­îc biÒu diÔn d­íi d¹ng e d p t §Çu vµo §Çu ra - §Êt ®ai . a Qu¸ tr×nhe doanh e - M¸y mãc thiÕt bÞ h / - Lao ®éng . r r - t dôc . om Thùc phÈm - Vèn . c ra -seTin tøc .. c ®Çu vµo thµnh ®Çute nghiÖp chuyÓn hãa - Gi¸o - ThiÕt bÞ . a s r , a- ¤t« .ts qua s¶nexuÊt chÝnh h - .. ..n.. .. .. .. ... .. - TiÒn . v th«ng - Nguyªn liÖu . t w ho¹t n ®éng tµi ®éngrc e o u en Marketing - N¨ng l­îng . C . , p cum vµ ho¹t - Ph­¬ng tiÖn . m lid e o - Khoa häc vµ u nghÖ thuËt qu¶n c o g D lý . a do S ess olid i shµnh vµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh.Ss¶n xuÊt t¸c nghiÖp . h 2 . §iÒu T§iÒu hµnh lµ mét ichøc m w l·nh ®¹o vµ qu¶n lý trong mét tæ chøc s n¨ngwcña nh»m kÕt nèi c¸c tbé hphËn c¸cw c¸ nh©n trong mét hÖ thèng vËn ®éng cña tæ chøc ®ã theo chøc n¨ng vµ /®Þa vÞ cña nã sao cho c¶ bé m¸y cã thÓ ho¹t ®éng e / mét c¸ch tr«i vch¶y vµ cã :hiÖu qu¶ nhÊt. Nh­ vËyoc«ng viÖctp m t ®iÒu hµnh lµ chøc n¨ng tæ chøc , chØ huy vµ vËn hµnh . Chøchn¨ng cña ®iÒu hµnh chØ xuÊt hiÖn khi cã lao ®éng hîp t¸c , e cña bé m¸y r lao ®éng ®­îc tiÕn hµnh trong m«i tr­êng chung cña mét doanh nghiÖp hay o mét tæ chøc . Chøc n¨ng ®iÒu hµnh ( chøc n¨ng s¶n xuÊt ) lµ mét trong ba chøc T c¬ b¶n trong mét doanh nghiÖp . Ba chøc n¨ng ®ã lµ chøc n¨ng ®iÒu hµnh n¨ng , chøc n¨ng tµi chÝnh vµ chøc n¨ng Marketing . Qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh cña mét doanh nghiÖp cã thÓ tãm t¾t d­íi d¹ng m« h×nh nh­ sau : Trang 3
 4. kÕ ho¹ch Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t ®Çu vµo gi¸m s¸t ®Çu ra C¸c yÕu tè Qu¸ tr×nh s¶n phÈm , t ®Çu vµo chuyÓn ho¸ dÞch vô KiÓm so¸t g t a n c u si d u Th«ng tin ph¶n håi d r o t e p a h e / r ethÊy r»ngr : t om c te se .c §Õn ®©y ta cã thÓ s c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh­ ®Êt ®ai ,alao ®éng e Qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ( hay cßn gäi lµ qu¶n rtrÞ s¶n xuÊt ) lµ qu¸ s a t ra nh­ hµng tr×nh qu¶n lý ho¸ , dÞch vô mong muèn . w v c h , vèn ... thµnh n c¸c ®Çu t o n u r e n t¸c nghiÖp ptrong métudoanh Tõ ®ã ta cã thÓ rót ra r»ng : C«ng t¸c ®iÒu hµnhes¶n xuÊt C m nghiÖp lµ chøc m id e , c n¨ng vËn hµnh vµ gi¸m s¸t qóa tr×nh s¶n u o gthÝch hîpD. o hãa c¸cl yÕu tè ®Çu vµo thµnh c¸c s¶n phÈm ®Çu ra mong xuÊt kinh doanh cña mét doanh c nghiÖp nh»m chuyÓn Trong qu¸ o muèn b»ng c«ng tr×nh nµy S nghÖ vµ c¸c s a kü thuËt i d xuÊt t¸c nghiÖp ph¶i ®­îc thùc d s c«ng t¸c ®iÒu l hµnh s¶n o i s e hiÖn vµ dùa trªn kÕ ho¹ch ®· v¹ch s½n , ®­îc S tæ chøc mét c¸ch hîp lý vµ ®­îc phÐph kiÓm so¸t m mét c¸ch ch¾t chÏ . ViÖc thu . nhËn vµ sö lý th«ng tin ph¶n håi cho T isthiÖn b»ng wnh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt ngay trong qu¸ tiÕp tôc hoµn thiÖn qu¸ tr×nh qu¶n trÞ ®iÒu hµnh trong nh÷ng giai ®o¹n kÕ tiÕp , ®«i khi ®­îc hoµn t h w tr×nh qu¶n lý . e / / w cã tÝnh chÊt toµn cÇu nh­ hiÖn nay c¸c doanh ®Æt trong :t×nh tr¹ng canh tranh ngµy cµng khèc liÖt v× sù sèng Trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh v cßn vµ phånovinh cña tchÝnh nghiÖp lu«n bÞ p m t m×nh . V× thÕ mçi doanh nghiÖp ph¶i tù t×m kiÕm doanhhmíi trªn thÞ tr­êng vµ t×m hiÓu râ vÒ nhu cÇu cña kh¸ch e c¬ héi kinh r hµng ®Ó ph¸t triÓn s¶n phÈm míi , hoµn thiÖn s¶n phÈm cò , tõ ®ã ®­a ra ®­îc o nh÷ng s¶n phÈm míi nhanh h¬n , ph©n phèi s¶n phÈm kÞp thêi h¬n mçi khi cã Tho¹t ®Æth¬nhµng ®¬n cña kh¸ch hµng . YÒu cÇu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i linh trong tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ngµy cµng cã hiÖu qu¶ cao v× chÊt l­îng cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ph¶n ¸nh chÊt l­îng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . ChÝnh v× ®iÒu nµy nhiÒu doanh nghiÖp cã xu h­íng tinh gi¶m bé m¸y gi¸n tiÕp , tæ chøc vµ ph©n c«ng l¹i lao Trang 4
 5. ®éng , s¾p xÕp c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt , tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n c«ng , ... ®Ó ®¶m b¶o ®¹t møc hiÖu qu¶ míi cao h¬n linh ho¹t trong tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh . Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ngµy cµng chó träng h¬n ®Õn mÆt chÊt l­îng , thay thÕ c«ng nghÖ míi vµ t×m kiÕm nguån cung øng lín h¬n , æn ®Þnh h¬n tõ c¸c nhµ cung cÊp . TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Òu lµ nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp trong doanh nghiÖp hiÖn nay . XÐt vÒ mÆt b¶n chÊt , c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp chÝnh lµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ , g¾n víi nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ ®· ®­îc ph©n c«ng cho tõng bé phËn trong c¶ hÖ thèng s¶n xuÊt vµ dÞch vô a t g cu¶ doanh nghiÖp . §ã chÝnh lµ vÞªc tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c nguån nh©n tµi vµ n c t si vËt lùc ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu kinh doanh ®· v¹ch s½n . C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghÞªp ®ång thêi víi t­ c¸ch lµ tæ chøc d u u o qu¶n lý sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ cung cÊp ®Çu ra phôc vô nhu cÇu cña thÞ r e d tr­êng , v× vËy môc tiªu tæng qu¸t ®Æt ra lµ ®¶m b¶o tháa m·n tèi ®a nhu cÇu p t kh¸ch hµng trªn c¬ së sö dông hiÖu qu¶ nhÊt c¸c yÕu tè s¶n xuÊt . a e / Néi dung cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp bao gåm dù b¸o h r e r t om nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm , thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ qui tr×nh c«ng nghÖ qu¶n trÞ c te se .c c«ng suÊt cña doanh nghiÖp , x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt doanh nghiÖp bè trÝ , s¶n xuÊt s a ver ha nts trong doanh nghiÖp , lËp kÕ ho¹ch c¸c nguån lùc , ®iÒu ®é s¶n xuÊt , kiÓm so¸t toµn bé c¸c ho¹t ®éng cô thÓ liªn quan tíi c¸c nhiÖm vô ®· x¸c ®Þnh . w n rc e 3 . Vai trß vµ mèi quan hÖ cña chøc n¨ng s¶n xuÊt víi c¸c chøc n¨ng qu¶n t o pu m trÞ chÝnh kh¸c . n e C , Doanh nghiÖp víi t­ c¸ch lµ mét thùc thÓ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh u c trong nÒn kinh tÕ , nã ho¹t ®éng t¹o ra c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®Òu dùa trªn u m lid e o ba chøc n¨ng c¬ b¶n sau : c o a g D - Chøc n¨ng s¶n xuÊt . do S ess olid - Ch­c n¨ng tµi chÝnh . - Chøc n¨ng Marketing . i s .S Chøc n¨ng Marketing lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña doanh h m nghiÖp , nã ph¸t hiÖn hoÆc ph¸t triÓn nhu cÇu ®èi víi hµng hãa hoÆc dÞch vô T is ww cña doanh nghiÖp vµ duy tr× mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng hoÆc kh¸ch hµng th /w tiÒm n¨ng . Cßn chøc n¨ng tµi chÝnh l¹i ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh»m cung cÊp c¸c nguån tµi chÝnh cho doanh nghiÖp vµ h­íng dÉn doanh nghiÖp sö v e :/ dông mét c¸ch kh«ng ngoan c¸c nguån tµi chÝnh ®ã sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt . o ttp Nh­ng ®iÒu quan träng trong mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp , mäi ho¹t m h ®éng ®Òu ®ßi hái sù cè g¾ng cña con ng­êi vµ nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan t¸c r e ®éng lªn nç lùc cña hä . VÊn ®Ò lµ lµm sao phèi hîp sù ho¹t ®éng , nç lùc c¸ nh©n riªng lÎ thµnh cè g¾ng , nç lùc chung cña toµn doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®­îc T o hiÖu qu¶ cac h¬n ? TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ®Òu thuéc chøc n¨ng qu¶n trÞ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp hay chøc n¨ng s¶n xuÊt . Cã nguån tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mµ kh«ng cã thÞ tr­êng tiªu thô th× còng v« nghÜa v× hÞªn nay , doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ù¬c th× ph¶i s¶n xuÊt nh÷ng g× mµ thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i lµ s¶n xuÊt nh÷ng g× m×nh cã . Trang 5
 6. Nh­ng nÕu cã nguån tµi chÝnh vµ thÞ tr­ßng mµ kh«ng cung cÊp ®­îc s¶n phÈm th× còng ch¶ cã nghÜa g× , cã thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mµ kh«ng cã vèn cÇn thiÕt ®Ó thuª nh©n c«ng , mua s¾m thiÕt bÞ , ph­¬ng tiÖn còng nh­ ®­a toµn bé c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt kh¸c vµo ho¹t ®éng th× còng kh«ng vËn hµnh doanh nghiÖp ®­îc . §iÒu ®ã ®ßi hái ba chøc n¨ng ph¶i vËn hµnh ®ång thêi vµ qu¶n lý mét c¸ch tæng hîp . Trong ba chøc n¨ng ®ã chøc n¨ng s¶n xuÊt ®ãng vai trß quan träng bëi nã lµ bé phËn vËn hµnh doanh nghiÖp . NÕu ta coi ba chøc n¨ng cña doanh nghiÖp lµ b¶n hoµ tÊu th× chøc n¨ng s¶n xuÊt lµ chñ c«ng vµ ngõ¬i lµm c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ®ãng vai trß lµ nh¹c tr­ëng trong giµn nh¹c s«i ®éng cña ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp . a t g Tuy nhiªn gi÷a c¸c ph©n hÖ còng cã nh÷ng m©u thuÉn víi nhau . Ch¼ng h¹n n c t si chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ Marketing cã nh÷ng môc tiªu m©u thuÉn víi nhau vÒ u thêi gian , vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ . Trong khi c¸c c¸n bé Marketing ®ßi hái d u o c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao , gi¸ thµnh h¹ vµ thêi gian giao hµng nhanh th× r e d qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l¹i cã nh÷ng giíi h¹n vÒ c«ng nghÖ , chu kú s¶n xuÊt , kh¶ p t n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ nhÊt ®Þnh . Còng do nh÷ng giíi h¹n trªn kh«ng ph¶i lóc a e / nµo s¶n xuÊt còng ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng nh÷ng chØ tiªu vÒ tµi chÝnh ®Æt ra h r e r t om vµ ng­îc l¹i nhiÒu khi nh÷ng nhu cÇu vÒ ®Çu t­ , dæi míi c«ng nghÖ hoÆc tæ c te se .c chøc thiÕt kÕ , x¾p xÕp l¹i bé phËn s¶n xuÊt kh«ng ®­îc bé phËn tµi chÝnh cung s a ver ha nts cÊp kÞp thêi . 4 . HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp vµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn nã . t w n rc e o pu m 4.1 . HiÖu qu¶ vµ tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c n e C , ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp u c Trªn b×nh diÖn cña c¸c doanh nghiÖp khi nãi ®Õn nguyªn nh©n ph¸ s¶n ta m lid e o u thÊy cã nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng nguyªn nh©n hµng ®Çu th­êng vÉn lµ ®iÒu c o a g D hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp kÐm hiÖu qu¶ . Trong cïng nh÷ng hoµn c¶nh nh­ do S ess olid nhau nh­ng doanh nghiÖp biÕt c¸ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt h¬n khoa häc h¬n th× triÓn väng ®¹t ®­îc sÏ ch¾c ch¾n h¬n . §Æc biÖt quan träng i s .S kh«ng ph¶i chØ lµ viÖc ®¹t kÕt qu¶ mµ sÏ cßn lµ vÊn ®Ò Ýt tèn kÐm thêi gian , h m tiÒn b¹c , nhiªn nguyªn vËt liÖu vµ nhiÒu c¸c lo¹i phÝ tæn kh¸c h¬n hay nãi T is ww c¸ch kh¸c lµ cã hiÖu qu¶ h¬n . th /w Khi chóng ta so s¸nh kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc víi nh÷ng chi phÝ ®· bá ra chóng ta cã kh¸i niÖm hiÖu qu¶ . HiÖu qu¶ cao khi chÝ bá ra thÊp mµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc v e :/ l¹i nhiÒu vµ hiÖu qu¶ thÊp khi chÝ phÝ nhiÒu mµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc kh«ng ®¸ng o ttp bao nhiªu . Kh«ng biÕt c¸ch ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp th× còng cã thÓ ®¹t m h ®­îc kÕt qu¶ nh­ng khi xem xÐt ®Õn chi phÝ th× kÕt qu¶ ®¹t ®­îc lµ qu¸ ®¾t . r e Tøc lµ cã kÕt qu¶ nh­ng kh«ng cã hiÖu qu¶ hay chÝnh x¸c h¬n lµ hiÖu qu¶ thÊp . Trong ho¹t ®éng kinh tÕ nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã c¹nh tranh , T o c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i t×m c¸ch h¹n chÕ chi phÝ , gia t¨ng kÕt qu¶ tøc lµ ph¶i lu«n lu«n t×m c¸ch gia t¨ng hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ v« cïng cÇn thiÕt v× nã sÏ lµm gia t¨ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp , gióp doanh nghiÖp cã ®­îc vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thi tr­êng vµ ngµy cµng ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn lín h¬n . Trang 6
 7. 4.2 . C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp . Thø nhÊt nhãm cã ¶nh h­ëng lín nhÊt , trªn b×nh diÖn réng vµ l©u dµi ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp lµ nhãm yÕu tè m«i tr­êng vÜ m« . §èi víi mét doanh nghiÖp nhãm nµy bao gåm : c¸c yÕu tè kinh tÕ vÜ m« c¸c yÕu tè x· héi ; c¸c yÕu tè v¨n ho¸ ; c¸c yÕu tè nh©n khÈu , d©n sè ; c¸c yÕu tè thuéc vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ , vÒ sù l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc ; c¸c yÕu tè vÒ c«ng nghÖ vµ KHKT ; c¸c yÕu tè quèc tÕ ; c¸c yÕu tè thiªn nhiªn . Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« ta thÊy chóng bao gåm a t g tõ c¸c yÕu tè kh«ng chØ ®Þnh h­íng vµ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c n c t si ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng vi m« cña doanh nghiÖp . C¸c yÕu tè nµy còng lµ nguyªn nh©n chÝnh t¹o ra c¬ héi còng d u u nh­ c¸c nguy c¬ cho doanh nghiÖp . C¸c yªó tè kinh tÕ vi m« cã ¶nh h­ëng r o e d rÊt lín ®Õn qu¶n trÞ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp , ®ã lµ c¸c yÕu p t tè : tæng s¶n phÈm quèc néi ( GDP ) ; yÕu tè l¹m ph¸t tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp ; a e / nh÷ng yÕu tè x· héi ( ®­îc xem lµ cã t¸c ®éng rÊt m¹nh ®Õn tÊt c¶ ho¹t ®éng h r e r t om ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ) nh­ d©n sè , v¨n ho¸ , nh¸nh v¨n hãa , nghÒ c te se .c nghiÖp , t©m lý d©n téc , phong c¸ch , lèi sèng , h«n nh©n , gia ®×nh vµ t«n gi¸o s a ver ha nts C¸c yÕu tè thuéc vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ , ph¸p luËt , vÒ sù l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc còng lµ nh÷ng yÕu tè vÜ m« cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hÇu hÕt w n rc e c¸c c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp trong c¸c doanh nghiÖp . C¸c nhµ t o pu m qu¶n trÞ ë c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chÊp hµnh chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc . n e C , u c ¶nh h­ëng cña tiÕn bé KHKT vµ c«ng nghÖ lµ v« cïng phong phó vµ ®a m lid e o u d¹ng , ®iÒu quan träng cÇn ph¶i nhËn thøc ®­îc lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ thuéc mäi c o a g D tæ chøc nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®Òu cÇn ph¶i tÝnh tíi ¶nh do S ess olid h­ëng cña yÕu tè nµy trong c¸c mÆt ho¹t ®éng cña m×nh . Thùc tÕ ®ang chøng tá r»ng nhµ qu¶n trÞ nµo n¾m b¾t nhanh nhËy vµ ¸p dông kÞp thêi nh÷ng thµnh i s .S tùu tiÕn bé nh­ vò b·o cña KHKT th× ng­êi ®ã sÏ thµnh c«ng . h m Thiªn nhiªn lµ thÕ giíi xung quanh cuéc sèng cña chóng ta . Chóng kh«ng T is ww chØ lµ lùc l­îng chØ g©y ra tai häa cho con ng­êi mµ cßn lµ c¸i n«i cña sù sèng th /w , cung cÊp c¸c nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . §èi víi nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp th× th× thiªn nhiªn lµ thøc ¨n chñ yÕu ®Ó nu«i sèng chóng . B¶o vÖ , ph¸t v e :/ triÓn vµ khai th¸c hîp lý c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ mét yªu cÇu cÊp o ttp b¸ch , bøc xóc , tÊt yÕu kh¸ch quan trong nhiÒu ho¹t ®éng cña mäi nhµ qu¶n m h trÞ . r e Thø hai lµ nhãm c¸c yÕu tè vi m« . §©y lµ nhãm yÕu tè t¸c ®éng trªn b×nh diÖn gÇn gòi ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña T o doanh nghiÖp . §èi víi doanh nghiÖp chóng lµ c¸c nhãm yÕu tè sau : nhãm ®èi thñ c¹nh tranh trùc diÖn ; nhãm cac nhµ cung øng ; nhãm kh¸ch hµng ; nhã nh÷ng ng­êi m«i giíi trung gian ; nhãm c¸c ®èi thñ tiÒm Èn ; nhãm c¸c giíi chøc ®Þa ph­¬ng cïng c«ng chóng vµ nhãm c¸c yÕu tè m«i tr­êng néi bé nh­ Trang 7
 8. t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp , c¬ së vËt chÊt kü thuËt , bé m¸y qu¶n lý hay tæ chøc hµnh chÝnh ... Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng kinh tÕ vi m« ta thÊy c¸c lùc l­îng nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín vµ s©u s¾c tíi c¸c ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ ë c¸c doanh nghiÖp . Trong sè c¸c lùc l­îng vµ yÕu tè cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp ph¶i kÓ ®Õn c¸c nhµ cung øng . C¸c nhµ cung øng cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn viÖc cung cÊp nguån tµi nguyªn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . C¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cè g¾ng cã ®­îc nguån cung øng æn ®Þnh . Nõu nhµ cung øng ¶nh h­ëng ®Õn ®Çu vµo th× kh¸ch hµng ¶nh h­ëng ®Õn ®Çu ra cña doanh nghiÖp . Kh«ng câ kh¸ch a t g hµng th× c¸c doanh nghiÖp sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiªu thô s¶n n c t si phÈm vµ dÞch vô cña m×nh . T×m hiÒu kü l­ìng vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vµ u së thÝch , thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng môc tiªu sÏ lµ sù sèng cßn cho sù tån t¹i vµ d u o ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ hÖ thèng qu¶n trÞ nãi riªng . r e d Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng mét nhµ qu¶n trÞ nµo cã thÓ coi th­êng p t ®èi thñ c¹nh tranh . §èi thñ c¹nh tranh th­êng cã nh÷ng d¹ng sau nhãm ®èi a e / thñ c¹nh tranh trùc tiÕp ; nhãm ®èi thñ c¹nh tranh gi¸n tiÕp ; ®èi thñ c¹nh h r e r t om tranh tr­íc m¾t ; ®èi thñ c¹nh tranh l©u dµi ... Nghiªn cøu kü l­ìng vµ v¹ch ra c te se .c c¸c ®èi s¸ch c¹nh tranh phï hîp lu«n lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cho c¸c ho¹t s a ver ha nts ®éng qu¶n trÞ ë mäi doanh nghiÖp . Trong c¸c ho¹t ®éng vÒ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ t w n rc e kh«ng cã quan hÖ víi c¸c nhµ m«i giíi , trung gian . Hä th­êng lµ nh÷ng c«ng ty hç trî cho c«ng ty vÒ mÆt chuyªn chë , vËn chuyÓn , tuyÓn chän nh©n sù , n o pu m gióp ®ì vÒ mÆt kü thuËt , tµi chÝnh , tiªu thô vµ phæ biÕn hµng hãa cña c«ng ty e C , c u trong giíi kh¸ch hµng . Trong qu¸ tr×nh lùa chän c¸c nhµ m«i giíi chung gian m lid e o doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc thËn träng vµ ph¶i x©y dùng quan hÖ hîp t¸c tèt u ®Ñp víi hä . c o a g D do S ess olid Trong thµnh phÇn cña m«i tr­êng qu¶n trÞ vi m« cßn cã nhiÒu giíi cã quan hÖ trùc tiÕp kh¸c nhau víi doanh nghiÖp . C¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn vµ cã thÓ x©y i s .S dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng thÝch hîp cho 7 giíi cã quan hÖ trùc tiÕp c¬ b¶n sau : h m giíi tµi chÝnh ; c¸c giíi cã quan hÖ trùc tiÕp thuéc c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ; T is ww c¸c giíi cã quan hÖ trùc tiÕp thuéc c¸c c¬ quan Nhµ n­íc , c¸c nhãm c«ng d©n th /w hµnh ®éng ; c¸c giíi cã quan hÖ trùc tiÕp ë ®Þa ph­¬ng; quÇn chóng ®«ng ®¶o vµ c«ng chóng trùc tiÕp néi bé . e :/ II . C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp v tt pchung : th«ng th­êng khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña mét 1. ChØ tiªuo®¸nh gi¸ phÝ .re m doanh nghiÖp h ng­êi ta th­êng dïng c¸c chØ tiªu nh­ doanh thu , lîi nhuËn chi o 1.1 . Doanh thu : doanh thu cña doanh nghiÖp lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn thu T tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c mang l¹i ®­îc 1.2 . Chi phÝ : lµ toµn bé c¸c kho¶n cho cho ho¹t ®éng kinh doanh , cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c vµ toµn bé c¸c kho¶n thuÕ gi¸n thu mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh Trang 8
 9. 1.3 . Lîi nhuËn : lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Lîi nhuËn lµ chØ tiªu chÊt l­îng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Lîi nhuËn = doanh thu – chi phÝ LN • HÖ sè doanh lîi vèn kinh doanh = VKD VKD bao gåm tång nguån vèn hay vèn chñ së h÷u , vèn vay . HÖ sè nµy cho biÕt doanh nghiÖp thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn khi bá ra mét ®ång vèn kinh doanh . a t • HÖ sè doanh lîi doanh thu thuÇn = LN n g c t si u DTT DTT : doanh thu thuÇn . u od DTT = Doanh thu - c¸c kho¶n gi¶m trõ . d p r e HÖ sè nµy cho biÕt doanh nghiÖp thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn t khu ®­îc mét ®ång doanh thu thuÇn . a e / r e r • HÖ sè doanh lîi vèn chñ së h÷u = h t om L·i rßng tr­íc thuÕ c te se .c VCSH s a ver ha nts L·i rßng tr­íc thuÕ = DTT – tæng chi phÝ . HÖ sè nµy cho biÕt doanh nghiÖp thu bao nhiªu ®ång l·i rßng tr­íc t w n rc e thuÕ khi bá ra 1 ®ång vèn chñ së h÷u . DT n o pu m • Sè lÇn chu chuyÓn vèn s¶n xuÊt = e C , u VSX m lid e o VSX : vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n . c u g D ChØ sè nµy cho biÕt trong mét kú kinh doanh vèn s¶n xuÊt cña c«ng ty c o a lu©n chuyÓn ®­îc bao nhiªu lÇn . do S ess olid 2 . ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh : s DTT h i m .S • Søc s¶n xuÊt cña TSC§ = NGTSC § T s ww NGTSC§ : nguyªn gi¸ TSC§ . i ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång TSC§ cña doanh nghiÖp cho bao nhiªu th /w ®ång doanh thu . v e :/ • Søc sinh lîi cña TSC§ = LNT o ttp NGBQTSC § m h NGBQTSC§ : nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ r e HÖ sè nµy cho biÕt mét ®ång doanh nghiÖp bá ra ®Çu t­ vµo TSC§ th× thu d­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn . T o • Søc hao phÝ TSC§ = NGBQTSC § DTT HÖ sè nµy cho biÕt dÓ thu ®­îc mét ®ång doanh thu th× doanh nghiÖp ph¶i bá ra bao nhiªu ®ång ®Çu t­ vµo TSC§ . Trang 9
 10. 3 . ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n s¶n l­u ®éng : DTT • Søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng = VL § VL § : vèn l­u ®éng b×nh qu©n . LNT • Søc sinh lîi cña VL§ = VL § DTT • Sè vßng quay cña VL§ = t VLD • Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn = TGKPT g t a c SVQ n si u TGKPT : thêi gian kú ph©n tÝch . SVQ : sè vßng quay cña VL§ . u o d • SuÊt hao phÝ VL§ = VL § d p r DTT t e e / a 4 . ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng : e r h t om • N¨ng suÊt lao ®éng = DT L§ r c te se .c s a ver ha nts L § : sè lao ®éng b×nh qu©n . w n rc e LN • Møc sinh lîi cña mét lao ®éng = n t o pu m L§ 5 . C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh : e C , TSL § c u m lid e o • Tû sè lu©n chuyÓn TSL§ = u g D NNH c o NNH : nî ng¾n h¹n . a do S ess olid Nî • Tû sè nî = is TS III . h m .S T So s¸nh lµ ph­¬ng w®­îc Ph­¬ng ph¸p so s¸nh . s ph¸p ph©n tÝch kinh doanhh,iviÖc so s¸nh w nhiÒu m«n khoa häc sö dông . §èi víi t / w nh»m c¸c môc ®Ých : môc tiªu do ®¬nevÞ ®Æt ra:/. Muèn vËy ph¶i so s¸nh b»ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc víi - Qua so s¸nh ng­êi ta biÕt ®­îc kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn c¸c o v. tp môc tiªu ®Æt ra m h t cã thÓ biÕt ®­îc tèc ®é , nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn cña c¸c - Qua so s¸nh e r tr­íc . hiÖn t­îng vµ kÕt qu¶ kinh tÕ th«ng qua viÖc so s¸nh kÕt qu¶ kú nµy víi kÕt o qu¶ kú Tcña tõng ®¬n vÞ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu do chÝnh ®¬n vÞ ®Æt ra . - KÕt qu¶ so s¸nh gióp ta biÕt ®­îc møc ®é tiÕn triÓn hay l¹c hËu Muèn vËy ph¶i so s¸nh kÕt qu¶ cña tõng ®¬n vÞ víi kÕt qu¶ cña tæng thÓ . Trang 10
 11. 1 . Ph­¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi : cho biÕt khèi l­îng , qui m« mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc hay hôt cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ gi÷a kú ph©n tÝch víi kú gèc biÓu hiÖn b»ng c¸c th­íc ®o kh¸c nhau . 2 . Ph­¬ng ph¸p so s¸nh t­¬ng ®èi : cho biÕt møc v­ît hay hôt cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ kú ph©n tÝch so víi kú gèc . So s¸nh b»ng sè t­¬ng ®èi bao gåm sè t­¬ng ®èi kÕt cÊu , sè t­¬ng ®èi quan hÖ ( tû träng ) , sè t­¬ng ®èi tèc ®é ph¸t triÓn ( t¨ng tr­ëng ) , sè t­¬ng ®èi møc ®é phæ biÕn cña sù vËt hiÖn t­îng ... t 3 . So s¸nh b»ng sè b×nh qu©n :ph¶n ¸nh ®iÓm ®iÓn h×nh cña mét ®¬n vÞ , bé phËn b»ng c¸ch san b»ng mäi chªnh lÖch gi÷a c¸c bé phËn cÊu thµnh . g t a in u c Ch­¬ng ii : thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸cs®iÒu hµnh s¶n u x©y dùng sè o d3 h¶i phßng d xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cæ phÇn p r t e e / e a h cña c«ng tytcæ phÇn m I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn x©y dùng sè 3 h¶i phßng. c r r e .c o s t e s r cæ phÇnahãa tõ doanh a e h t s nghiÖp w vcña ñyrban nh©n d©nnthµnh phè H¶i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng ®­îc t nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh sè 3270/Q§-UB n c e Phßng ngµy 20 th¸ng 12 n¨m o u nnghiÖmCcña C«ngpty x©y dùngumsè 3 H¶i Phßng, sau 2002. e KÕ thõa thµnh tÝch vµ kinh , c bé l·nh ®¹o qu¶n lým id e 6 n¨m cæ phÇn hãa, víi m« h×nh qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn vµ ®éi ngò c¸n u o n¨ng ®éng,l s¸ng t¹o; ®éi ngò o g b­ícDtiÕn v­ît bËc trë thµnh c«ng kü s­, kiÕn tróc s­, c«ng o c nh©n kü thuËt lµnh vµ cãS nghÒ, C«ng a uy tÝn cñasthµnh phèid ty cã nh÷ng C«ng ty cæd ty x©y dùng m¹nh s l H¶i Phßng. s trong viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸co e phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng lµ doanh nghiÖp ®i ®Çu vµ thµnh h i c«ng nhÊt m . S khu ®« thÞ míi, c¸c khu chung c­ T cao cÊp. i s w t h w tÕ , kü thuËt cña C«NG TY cæ phÇn II . Mét sè ®Æc e / / w ®iÓm kinh x©y dùng sè 3 H¶i Phßng. 1 . §Æc v p :. o t ®iÓm kinh tÕ m yÓu: h C«ng t ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng lµ mét ®¬n vÞ kinh re -- X©y doanh chñ dùng d©n dông. T o X©y dùng c«ng nghiÖp vµ h¹ tÇng kü thuËt - S¶n xuÊt ®å gç néi thÊt cao cÊp vµ trang trÝ néi ngo¹i thÊt - Ph¸t triÓn ®« thÞ vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n - Kinh doanh v¨n phßng vµ c¨n hé cho thuª - T­ vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng Trang 11
 12. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 H¶i Phßng víi nh÷ng n¨ng lùc vµ chuyªn m«n ®· hoµn thµnh nhiÒu c«ng tr×nh ®a d¹ng vÒ thÓ lo¹i vµ kÕt cÊu , cã yªu cÇu cao vÒ kü, mü thuËt. C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn vµ nh©n lùc còng nh­ tr×nh ®é ®Ó thùc hiÖn nhiÒu dù ¸n víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau . C¸c c¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty ho¹t ®éng kh¸ tèt, chÊt l­îng s¶n phÈm cña c¸c ph©n x­ëng chÕ t¹o ra ngµy cµng ®­îc n©ng cao. §iÓn h×nh nh­ x­ëng gia c«ng méc vµ gia c«ng ®å gç víi ®éi ngò thî lµnh nghÒ , c¸n bé qu¶n lý tËn tôy víi c«ng viÖc , cã tr×nh ®é nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt hay qu¶n lý ®Òu ®¹t kÕt qu¶ tèt. S¶n phÈm cña x­ëng s¶n xuÊt ra kh«ng chØ phôc vô cho c¸c a t g c«ng tr×nh cña c«ng ty vÒ c¸c s¶n phÈm gç cã ®é chÝnh x¸c vµ tinh x¶o ®Ó n c t si phôc vô viÖc tu bæ , n©ng cÊp , x©y míi c¸c c«ng tr×nh mµ cßn ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña kh¸ch hang cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi c«ng ty. Víi nhu cÇu thÞ d u u tr­êng vÒ c¸c s¶n phÈm gç ngµy cµng t¨ng nh­ hiÖn nay th× x­ëng gia c«ng r o e d méc vµ gia c«ng ®å gç sÏ cßn cã thÓ më réng qui m« s¶n xuÊt h¬n n÷a vµ p t ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu thµnh tÝch chung cña c«ng ty .C¸c s¶n phÈm cña a c¸c x­ëng s¶n xuÊt ra gióp cho c«ng ty cã thÓ chñ ®éng vÒ mét sè nguyªn vËt h e / r e r t om liÖu ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty ®ång thêi ®¶m b¶o ®Çu ra cho mét sè mÆt hµng cña c«ng ty . c te se .c VÒ n¨ng lùc kü thuËt a 2 . §Æc ®iÓm kü thuËt s , hiÖn nay e r aphÇn x©y tdùng s sè 3 H¶i w v rc en c«ng ty cæ h Phßng cã : n t kü thuËtotrùc tiÕpus¶n xuÊt c¸c 30 kü s­e n , kiÕn trócC - 330 c«ng nh©n s­ cã tr×nhp®é . u m lo¹i . - m lidnh©n cã e50 c«ng nh©n, c - rong u 20 c¸n bé qu¶n o lý cã tr×nh g ®é trung o cÊp. T o c nghÒSbËc 4 trë lªna. Cã 10dlaoD ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng , sè 330 c«ng cã tay nghÒ bËc 3 , 50 314 ng­êi cã tr×nh ®é trung häc .sTuy nhiªn i c«ng nh©n cã tay d s l ®­îc viÖc lµm . §Æc biÖt , do c«ng viÖcot«n t¹o trïng tu c¸c c«ng tr×nh nªn vÉn cßn 50 lao ®éng ch­a bè trÝ i e ty cãSnh÷ng ng­êi tuæi ®êi cßn rÊt trÎ nh­ng sc¸c c«ng nh©n cña c«ng l¹i lµhnh÷ng ng­êi cã taym trong sè . T vÒ c«ng viÖc nµy.is ww nghÒ do hä xuÊt th©n tõ nh÷ng gia ®×nh cã truyÒn th /w thèng v e :/ o ttp e m h r T o Trang 12
 13. Nh÷ng c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong x©y dùng d©n dông: Năm hoàn STT Tên công trình Chủ đầu tư thành 1 Trung tâm thương 1998 Cty XNK và dịch vụ TM Hải mại 32 Trần Phú Hải Phòng t Phòng 2 Dự án khu căn hộ 1998 Cty LD Làng quốc tế Hướng g t a c tiêu chẩn quốc tế Dương GS-HP n si u Làng Quốc tế Hướng Dương (Giai đoạn I) u Nhân dân ro d dCty TNHH Sao Xanh 3 Khu biệt thự An 2002 Phú-TP.HCM t e p 4 Cao ốc văn phòng 70 2003 a h e / Phạm Ngọc Thạch – r e r t ướng tạiom c teBQL VPTP.HCM e ủ t .c TP.HCM s s a ver ha nts 5 Nâng cấp văn phòng2004 Th Thủ tướng Chính phủ - 7 Lê Duẩn, t w n rc e o puCty CP m Q1,TP.HCM 6 n e C , Trung tâm trưng bày 2005 u gạh Đồng Tâm m lid 2007e o HACO3 c GTSP gạch Đồng u g D Tâm HP 7 c o Toà nhà H Tower o S ss lid a d 195 Văn Cao, Hải 8 s e 2008So Cty CPHSXải VXDươngTM&NN Phòng h i m Nhà điêgu hành . T s ww trung tâm thương i mại Thanh Bình - th /w 2009 VP UBND TP.Hải Phòng Bình Phước 9 v e :/ Cải tạo VP UBND o ttp thành phố Hải Phòng 10 Dự án khu căn hộ m h re tiêu chẩn quốc tế Cty LD làng quốc tế Hướng 2010 Làng Quốc tế Hướng Dương GS-HP o T 11 Dương (Giai đoạn II) Trụ sở làm việc và 2011 Tập đoàn PG Hải Phòng văn phòng cho thuê 12 Toà nhà hành chính Cty CP nhiệt điện Hải Phòng 2012 nhà máy nhiệt điện Trang 13
 14. Hải Phòng Nh÷ng c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong x©y dùng c«ng nghiÖp vµ h¹ tÇng kü thuËt: a t n g ct i u Năm STT Tên công trình hoàn u s Chủ đầu tư d thành d r o p 1 Cải tạo nâng cấp công 2000 Công ty May 2 Hải ty May 2 Hải Phòng e 2001 tCty XNK và dịch vụ Phòng e / 2 Trung tâm dịc h vụ hậu a e r h t om cần nghề cá Bạch Long r c Công TM H ải Phòng echế biến.c Vĩ s t e s rthực phẩma Kinh Đôts a e 3 Nhà xưởng nhà máy 2002 ty CP chế biến thực phẩm w v c h n Kinh Đô t o n uCtyr TNHH Thành e 4 Kho lạnh Thành Công e n C p Công – 2002 u m 2003 , Công c TP.HCM u mgiày Vĩnhlid e o Phòng 5 Xưởng sản xuất 2 tầng ty Da giày Hải Niệm - c – Xí nghiệp o a g D d o thép S ss 2004 lidCông ty cổ phần thép HP e So VINAKANSAI 6 Nhà máy isPhòng VINAKANSAI - Hải . Cty Cp đầu tư và phát 7 h Kho chứa hàng cảng T Đình Vũ is ww m 2005 h 8 Xưởng sảntxuất nhàw triển cảng Đình Vũ máy sảnexuất đồ gỗ :/ / 2005 Công ty CP An dụng,v p gia Khánh o t t thép gỗ mỹ nghệ e m h 9 Cụm công nghiệp 2005 Công ty cổ phần thép 10r Trạm biến áp 110/15Kv C ửu Long -H ải Ph òng Cửu Long o 2005 Tổng công ty điện lực T Bến Thành – TP.HCM VN - Công ty xây lắp điện II 11 Xưởng SX ngói màu 2007 Công ty CP Đồng Đồng Tâm – Hưng Yên Tâm miền bắc Trang 14
 15. 12 Móng ống khói nhà Cty CP nhiệt điện Hải máy nhiệt điện Hải 2007 Phòng Phòng 13 Khu đô thị mới Văn 1995 HACO3 Cao-HP 14 Xây dựng hạ tầng kỹ 1997 Cty LD Làng quốc tế thuật Làng quốc tế Hướng Dương GS -HP Hướng Dương Hải a t g t Phòng n c si 15 Xây dựng hạ tầng kho 2001 Công ty vận tải và bãi trung chuyển hàng thuê tàu d u hoá u VIETFRACHT r o 16 Xây dựng hạ tầng khu 2000 d Cty CP đầu tư TM e p 2003 t biệt thự Đầm Trung HP Cửu Long 17 Xây dựng hạ tầng khu a h Cty XD và phát triển e / đô thị Cựu Viên HP r e r đầu tư t om 18 Xây dựng hạ tầng cảng c te se .c 2005 Cty CP đầu tư và phát Đình Vũ -Hải Phòng s a 2005ver ha nts triển cảng Đình Vũ w n rc e 19 Xây dựng hạ tầng nhà Cty CP thép t máy thép VINAKANSAI VINAKANSAI HP n o pu m e C , c u u m lid e o o N¨ngclùc hiÖn cã a g, thiÕt bÞDvµ nguån lùc kh¸c cña c«ng ty t­¬ng ®èi ®Çyo®ñ . C«ng d S ty cã s®ñs®iÒu kiÖnlidvÒ thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o vÒ tµi s¶n i s e So ký kÕt . hoµn thµnh tèt c¸c hîp ®ång mµ c«ng ty ®· Sè h m . T1 TT i w s trénwbª t«ng ( 100-600 lÝt ) ThiÕt bÞ m¸y thi c«ng Sè l­îng t h M¸y w 4 chiÕc 2 e :/ / M¸y vËn th¨ng , têi ®iÖn c¸c lo¹i 5 bé v 3 CÇn cÈu ADK 2 bé 4 o t tp M¸y ®Çm c¸c lo¹i 12 chiÕc 6 m h gia c«ng cÊu kiÖn vµ ®å dïng b»ng gç 10 chiÕc 5 M¸y hµn c¸c lo¹i 6 chiÕc 7r e M¸y M¸y vµ thiÕt bÞ gia c«ng nh«m kÝnh 4 bé o T 9 8 M¸y khoan , mµi , c¾t g¹ch , ®¸ ... M¸y b¬m n­êc c¸c lo¹i 10 chiÕc 10 chiÕc 10 C¸c lo¹i m¸y ®o ®¹c kiÓm tra c«ng tr×nh 4 bé 11 Giµn gi¸o thÐp 500 m2 12 ¤t« vËn t¶i c¸c lo¹i ( tõ 2-10 tÊn ) 10 chiÕc Trang 15
 16. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mé sè m¸y mãc chuyªn dïng kh¸c phôc vô cho ngµnh nghÒ x©y dùng . 3 . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y : HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp phô thuéc nhiÒu vµo n¨ng lùc , tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lÝ . Tr×nh ®é cña nhµ qu¶n lÝ thÓ hiÖn ngay ë viÖc x¾p xÕp c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp . V× vËy viÖc tæ chøc , x¾p xÕp mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lÝ vµ tËn dông hÕt n¨ng lùc cña tõng bé phËn , tõng ng­êi sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c ngiÖp vµ kÕt qu¶ cuèi cïng lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty còng a t sÏ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt . n g c t si Sau khi nghiªn cøu c¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc còng nh­ tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh , c«ng ty xÐt thÊy ®¬n vÞ m×nh cã qui m« d u u kh«ng lín nªn ®· chän c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty lµ c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc r o e d n¨ng theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng. Trong ®ã gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn cao p t nhÊt vµ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng tr­íc c«ng ty . a • Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña ban l·n ®¹o vµ c¸c phßng ban : h e / r e n¨ngr®øng ®Çu c«ng t ty , trùc omtiÕp chØ huy toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊtckinh doanh e e ty , x©y.cdùng c¸c - Ban gi¸m ®èc gi¸m ®èc : lµ ban chøc t s kÒ ho¹ch ng¾n vµ dµi h¹n , ®iÒushµnh ho¹tr®éng cñaac¸c phßngsban . cña c«ng - Phßng tæ chøc hµnh chÝnha v e h tæ chøc n t chÝnh , v¨n t wninh trËtntù , qu¶n lÝrctrang thiÕtebÞ lµm viÖc , tiÕp : thùc hiÖn chÕ ®é vÒ hµnh ty … o u th­ b¶o mËt , ®¶m b¶o an - Phßng kÕ ho¹ch e kh¸ch trong ph¹m vi c«ngn C p bé phËn tham m­u u m m d , kÕ ho¹ch, s¶n xuÊtccung øng vËt t­ mét c¸ch kü thuËt : lµ , gióp ban gi¸m ®èc x¸c u ®Þnh ph­¬ng h­íng l i nhÊt g®Þnhe , chÞu tr¸ch môc tiªu o c cô thÓ trong tõng o giai ®o¹n a D nhiÖm vÒ mÆt kÜ thuËt o trong c«ng ty . d S s s l id m­u gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi ph¶n ¸nho - Phßng kÕ to¸n tµi vô : lµ bé phËn tham i s e .S, kiÓm tra c¸c nghiÖp vô ®ã . chÝnh , kÕ to¸n . §¶m b¶o tøc thêi vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô h m kinh tÕ ph¸t sinh ®ång thêi gi¸m s¸t T is ww th /w v e :/ o ttp e m h r T o Trang 16
 17. a t M« h×nh tæ chøc t c u C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh v¨n ho¸ e / d t om r o p c te se .c a ver ha nts Ban gi¸m ®èc h w n rc e g o pu m n si u u m lid e o c Khèi Khèi Khèi xn d e r g D e V¨n phßng s¶n xuÊt liªn doanh do S ess olid a t e C , Trang 17 r .S a s ww s th /w Xn m t o Phßng Phßng liªn e :/ n Phßng C¸c Xn gia Xn Xn o ttp hµnh kÕ doanh i chÝnh ho¹ch kÕ xn c«ng vlxd liªn liªn m h to¸n x©y vµ néi doanh doanh u tæ kü vµ tµi vô c chøc thuËt l¾p thÊt dÞch I II v 1-2-3 vô kt s e h i r T T o
 18. III . Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 h¶i phßng. 1 . §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung : B¶ng1: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung N¨m 2010 2011 2012 ChØ tiªu TH TH % 01 / 02 TH % 02 / 01 t Doanh thu thuÇn ( tr ®ång ) 9732,195 14430,75 148,28 22503 155,94 a Lîi nhuËn thuÇn ( tr ®ång ) 189,45 121,421 64,09 120 99 Vèn kinh doanh ( tr ®ång ) g t 2558,241 3287,594 128,5 4025 122,43 n c si Vèn chñ së h÷u ( tr ®ång ) 876,339 876,339 100 876,339 100 1 . HÖ sè doanh lîi DTT 0,0195 0,0084 43,14 0,0053 63,095 d u u 2 . HÖ sè doanh lîi VKD 0,074 0,037 50 0,03 81,08 3 . Sè lÇn chu chuyÓn VKD 3,8 4,39 d 115,53 5,59 r o 127,33 4 . HÖ sè doanh lîi VCSH 0,216 e 0,139 64,35 0,137 p t 2011vµ 2012 so víie n¨m tr­íc/ 98,56 e a ®Òu gi¶m lµ 56,86% (2011/2010 ) vµ 36,905% (2012/2011 ) . h HÖ sè doanh lîi DTT cña c¶ 2 n¨m t mcña do lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m ( 35,91%r n¨m 2011/2010 Cã ®iÒu nµy lµ DTT t¨ng rÊt nhanh . Tuy nhiªn hÖ sè c e r o e Ýt h¬n.cvµo n¨m ) cßn tèc ®é t¨ng s t r a ts nµy cã chiÒu s h­íng gi¶m 2012 . a e HÖ sè doanh lîi VKD cña c«ng ty gi¶mhm¹nh trong n¨m 2011 ( n % nh­ng lîi v ty n¨mrc2011 t¨nge28,5 w t nhiªn ®Õn n o n¨mp2012 u gi¶m 50% ) lµ do vèn kinh doanh cña c«ng e nhuËn l¹i gi¶m xuèng . Tuy n C m hÖ sè nµy d· gi¶m Ýt h¬n ( uty t¨ng víi tèc ®é kh¸ 19,92 % ) . m thu cñalidc«ng ty t¨ng, c e m¹nho, nh­ng do hiÖu qu¶ kh«ng u Sè lÇn chu chuyÓn vèn kinh doanh cña c«ng c cao ®· lµm cho doanh cña c«ngoty gi¶m a g xuèng . D o cao nªn lîi nhuËn d S s ssë h÷u cña l i dc¶ n¨m 2011 vµ 2012 ®Òu gi¶m 1,44 % ( o HÖ sè doanh lîi vèn chñ i s 35,65% ( 2011/2010 ) vµ gi¶m e S 2012/2011) lµ do lîi nhuËn cña c«ng h m ty gi¶m xuèng trong khi vèn chñ së h÷u . kh«ng t¨ng . Tuy nhiªn n¨m 2012 tèc T is ww ®é gi¶m ®· cã xu h­íng chËm h¬n . h qu¶ wsö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo . 2 . §¸nh gi¸ thiÖu 2.1 . HiÖue :/ / tµi s¶n cè ®Þnh : ov ttp qu¶ sö dông e m h r T o B¶ng 2 : HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh Trang 18
 19. N¨m 2010 2011 2012 ChØ tiªu TH TH % 01/00 TH % 02/01 Doanh thu thuÇn ( tr ® ) 9732,19 14430,7 148,28 22503 155,94 Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) 189,45 121,421 64,09 120 99 Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ 1854 2015 108,68 2609 129,48 1 . Søc s¶n xuÊt cña TSC§ 5,25 7,16 136,38 8,625 120,46 2 . Søc sinh lîi cña TSC§ 0,102 0,06 58,82 0,046 76,67 3 . SuÊt hao phÝ cña TSC§ theo 0,19 0,14 73,68 0,116 82,86 DTT 4 . SuÊt hao phÝ cña TSC§ theo 9,78 16,62 169,98 21,74 130,81 LNT a t n g Søc s¶n xuÊt cña TSC§ qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kÓ . N¨m ct si u 2010 c«ng ty ®Çu t­ 100 ®ång vµo TSC§ th× thu ®­îc 525 ®ång doanh thu , u ®Õn n¨m 2001 th× c«ng ty thu ®­îc 716 ®ång doanh thu trong khi chØ ph¶i ®Çu o d d t­ 100 ®ång TSC§ . §Õn n¨m 2012 sè doanh thu thu ®­îc lªn tíi 862,5 p r t e ®ång/100 ®ång TSC§ . Së dÜ cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do sù tÝn nhiÖm cña c«ng e / a ty ®èi víi kh¸ch hµng nªn c«ng ty kh«ng ngõng nhËn ®­îc c¸c ®¬n ®Æt hµng e r h t om cã gi¸ trÞ cao , mét phÇn còng do nhu cÇu vÒ x©y dùng ngµy cµng t¨ng lªn nªn r c te se .c c«ng ty còng nhËn ®­îc thªm ®­îc nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ kh¸c . Tuy chØ tiªu søc s¶n xuÊt cña TSC§ t¨ng lªn nh­ng chØ tiªu søc sinh s a ver ha nts lîi cña TSC§ l¹i gi¶m ®i . N¨m 2010 khi bá ra 100 ®ång ®Çu t­ vµo TSC§ w n rc e c«ng ty thu ®­îc 10,2 ®ång lîi nhuËn th× ®Õn n¨m 2011 còng víi 100 ®ång n t ®Çu t­ vµo TSC§ c«ng ty chØ thu ®­îc 6 ®ång lîi nhuËn vµ ®Õn n¨m 2012 chØ o pu m thu ®­îc 4,6 ®ång/100 ®ång ®Çu t­ vµo TSC§ . Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh e C , u tr¹ng nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng cã 2 nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ gi¸ c¶ c m lid e o cña ®Çu vµo t¨ng lªn trong thêi gian nµy ®· lµm chi chi phÝ ®Çu vµo t¨ng lªn u o g D trong khi c«ng ty t¨ng gi¸ thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hµng kh«ng cao nªn c a do S ess olid lµm lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m xuèng . Thø hai lµ do c«ng ty sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo ch­a ®¹t hiÖu qu¶ tèt hay nãi c¸ch kh¸c lµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c s ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¸c nghiÖp cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ ch­a cao . h i m .S ChØ tiªu suÊt hao phÝ TSC§ theo doanh thu thuÇn cña c«ng ty kh«ng T s ww ngõng gi¶m xuèng trong giai ®o¹n nµy lµ do doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn i ®ét biÕn do c¸c nguyªn nh©n ®· ph©n tÝch ë trªn . N¨m 2010 ®Ó t¹o ra ®­îc th /w 100 ®ång doanh thu c«ng ty ph¶i bá ra 19 ®ång TSC§ nh­ng ®Õn n¨m 2001 e :/ con sè nµy gi¶m xuèng cßn 14 ®ång ( gi¶m 26,32% ) vµ n¨m 2012 tiÕp tôc v o ttp gi¶m thªm 17,14% so víi n¨m 2011 tøc lµ chØ cßn 11,6 ®ång . ChØ tiªu suÊt hao phÝ TSC§ theo lîi nhuËn thuÇn cho biÕt muèn cã m h ®­îc 100 ®ång lîi nhuËn thuÇn th× c«ng ty ph¶i sö dông 978 ®ång vµo TSC§ e r trong n¨m 2010. N¨m 2011 ®Çu t­ vµo TSC§ t¨ng 161 tr ®ång ( t­¬ng øng o 8,68% ) nh­ng lîi nhuËn l¹i gi¶m ®i 68,029 tr ®ång ( t­¬ng øng 35,91% ) do T c¸c nguyªn nh©n ®· ph©n tÝch ë trªn ®· lµm cho suÊt hao phÝ nµy t¨ng tíi 69,98% . N¨m 2012 ®Çu t­ vµo TSC§ tiÕp tôc t¨ng 594 tr ®ång ( øng víi 29,48% ) so víi n¨m 2011 , nh­ng do lîi nhuËn tiÕp tôc gi¶m nªn suÊt hao phÝ tiÕp tôc t¨ng lªn ®Õn 217,4 ®ång ( t­¬ng øng víi 30,81% ) Trang 19
 20. 2.2 . HiÖu qña sö dông vèn l­u ®éng : B¶ng 3: HiÖu qña sö dông vèn l­u ®éng N¨m 2010 2011 2012 ChØ tiªu TH TH % 01/00 TH % 02/01 Doanh thu thuÇn ( tr ® ) 9732,19 14430,7 148,28 22503 155,94 Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) 189,45 121,421 64,09 120 99 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n ( tr ® ) 4033,47 5376,47 133,29 6398,67 119,01 t 1 . Søc s¶n xuÊt kinh doanh cña 2,41 2,68 111,2 3,52 131,34 a VL§ ( tr ® ) 2 . Søc sinh lîi cña VL§ ( tr ® ) g t 0,047 0,0084 17,87 0,0053 63,09 n c si 3 . Sè vßng chu chuyÓn cña VL§ 2,41 2,68 111,2 3,52 131,34 4 . Thêi gian cña 1 vßng 149,38 143,33 89,92 102,27 u 71,35 d u 5 . SuÊt hao phÝ VL§ theo DTT 0,414 0,373 89,99 0,284 76,23 6 . SuÊt hao phÝ VL§ theo LNT 21,29 44,28 d 207.98 53,32 r o 120,42 e tVL§ lµ 2,68 t¨ng 11,2% p a n¨m 2010 nghÜa lµ trong n¨m nµy doanhenghiÖp bá ra 100 ®ång h e / t m Trong n¨m 2011 søc s¶n xuÊt cña so víi c r r con sè nµy tiÕp tôc t¨ng lªn o e VL§ th× thu ®­îc 268 ®ång doanh thu . §Õn n¨m 2002 s e®iÒu e rt thunµy®­îc c s352 ®ångs.quay 31,34% so víi n¨m 2011 , tøc lµ trong n¨m nµy c«ng ty trong khi chØ ph¶i bá ra 100 ®ångaVL§ . Cã h a t doanh thu v n lµ do sè vßng VL§ cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng t w lªn qua c¸c c n ( 2011ur) ngµy métevßng xuèng cßn n¨m nªn lµm gi¶m thêi gian cña 102,27 ngµy ( 2012 ) tøc n mét vßng chu chuyÓn VL§ o tõ 143,33 p m e C lµ gi¶m ®­îc 28,65% ®· lµm cho , c u thu t¨ng lªn lµ do doanh thu cña c«ng u mphÊn ®Êu l id ty t¨ng lªn 55,94% ®¹t møc 22,503 tû ®ång e . ViÖc doanh o c«ng ty kh«ng ngõng c cña c¸c b¹n hµng ®ång thêi o a c«ng ty chó gs¸chträngkhuyÕn hoµn thµnh sím c¸c D c«ng tr×nh , ®¬n ®Æt hµng ®Õn viÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nh©n d ngµy mét hiÖn o ®¹i h¬n S , cã c¸c s s chÝnh i d l do ®ã n¨ng suÊt cña c«ng nh©n khÝch , ®éng viªn c¸n bé i s e viªn c¶ vÒ mÆt vËt chÊt o lÉn tinh thÇn .S. kh«ng ngõng t¨ng lªn . Bªn c¹nh ®ã viÖc qu¶n lý vµ sö dông VL§ cã hiÖu qu¶ h m T s ww h¬n ®ãng gãp rÊt lín vµo thµnh qu¶ nµy i h ®éng : 2.3 . HiÖu qu¶ sö tdông lao w e / B¶ng:/4 : HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ov ttp e m h N¨m 2010 2011 2012 r ChØ tiªu TH TH % 01/00 TH % 02/01 Doanh thu thuÇn ( tr ® ) 9732,19 14430,7 148,28 22503 155,94 T o Lîi nhuËn thuÇn ( tr ® ) Sè lao ®éng b×nh qu©n ( ng­êi ) 189,45 330 121,421 300 64,09 90,90 120 310 99 103,33 1 . N¨ng suÊt lao ®éng ( tr ®/ng­êi) 29,49 48,1 163,11 82,27 171,03 2 . Møc sinh lîi cña L§( tr®/ng­êi) 0,57 0,4 71 0,39 96,78 Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=437

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2