intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận : Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên kinh tế tại kí túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ: Cactus Cactus | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

1.162
lượt xem
368
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường có số lượng sinh viên thuộc hàng cao nhất ở khu vực TP.HCM. Do đó, số lượng sinh viên có nhu cầu muốn ở trong kí túc xá ( KTX) cũng theo đó mà tăng theo hàng năm nhưng điều này cũng kéo theo chất lượng của KTX của nhà trường nói chung và KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh nói riêng lại giảm đi. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt và học tập hằng ngày của sinh viên....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận : Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên kinh tế tại kí túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh

 1. Ph n p pn n ứu o ọ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN *** ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU M N PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KINH TẾ TẠI KÍ TÚC XÁ 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH Giảng viên hướng dẫn: N óm o v n bộ môn N óm s n v n t ự ện: NHÓM 1 1. Hoàng Lê Dân_DT1 2. Võ Thị Hồng Diễm_DT1( n óm tr ởng) 3. Đậu Đìn Đôn _DT1 4. Võ Thành Long_DT1 5. Trần Lê Thùy Trang_DT1 Lớp KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 1 Khóa 33 – DT1 Trang 1
 2. Ph n p pn n ứu o ọ TP. Hồ C í M n , năm 2009 I. Đặt vấn đề ………………………………………………………………………….. 1 1. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu ……………………………………… 1 2. h vi nghiên ứu …………………………………………………………. 1 3. Lợi ích ………………………………………………………………………... 1 II. Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………… 2 1. Tổng quát ……………………………………………………………………. 2 2. Cụ thể ………………………………………………………………………... 2 III. Câu hỏi nghiên cứu ………………………………………………………………… 2 1. Câu hỏi nghiên cứu tổng quát ……………………………………………….. 2 2. Câu hỏi nghiên cứu cụ thể …………………………………………………... 2 IV. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết ……………………………………………… 3 1. Các lý thuyết liên quan đề tài ………………………………………………... 3 2. Cá đề tài nghiên cứu liên quan …………………………………………….. 4 3. Nguồn và cách thu thập các lo i số liệu …………………………………….. 4 V. Phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………………………… 4 1. Giả thuyết nghiên cứu ……………………………………………………….. 4 2. hương pháp ………………………………………………………………… 5 – DT1 Trang 2
 3. Ph n p pn n ứu o ọ I. Đặt vấn đề: Tr ờn đạ ọ n tế t àn p ố Hồ C í M n là một tron n ữn tr ờn ó số l ợn s n v n t uộ àn o n ất ở u vự TP.HCM. Do đó, số l ợn s n v n ó n u ầu muốn ở tron í tú x ( KTX) ũn t eo đó mà tăn t eo àn năm n n đ ều này ũn éo t eo ất l ợn ủ KTX ủ n à tr ờn nó un và KTX 43-45 N uyễn C í T n nó r n lạ ảm đ . Đ ều này ản ởn rất n ều đến ết quả ọ tập ũn n ản ởn tớ uộ sốn s n oạt và ọ tập ằn n ày ủ s n v n. Vì vậy, n óm ún tô quyết địn t ự ện đề tà “NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KINH TẾ TẠI KÍ TÚC XÁ 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH” 1. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: - Tìm ểu uộ sốn và s n oạt ằn n ày ủ s n v n tạ KTX. - Đn ất l ợn KTX để ịp t ờ ắ pụ ũn n sử ữ. h m vi nghiên cứu 2. ề h ng gian: Để n n ứu đề tà t ôn t n s đ ợ - t u t ập trự t ếp ở KTX 43-45 Nguyễn C í T n . ề th i gian: V ệ n n ứu t u t ập số l ệu s đ ợ - tự ện t t n 11 2009 đến t n 12 2009 3. Lợi ích – DT1 Trang 3
 4. Ph n p pn n ứu o ọ G úp ún t ểu đ ợ p ần nào uộ sốn s n oạt và ọ tập ủ s n v n tạ KTX. Qu đó p ần nào đ n đ ợ n ữn ó ăn và t uận lợ để ó một n ìn tổn qu t n về KTX để ó t ể nn ón p t uy n ữn mặt tốt ũn n ắ pụ ịp t ờ n ữn mặt ạn ế n ằm tạo một mô tr ờn t uận lợ osn v n tron ọ tập và s n oạt. II. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Tổng quát  Đ nh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất l ợng kí túc xá 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH. 2. Cụ thể:  Xác định các nhân tố ảnh h ởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất l ợng kí túc xá 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH  Đề xuất một số định h ớng giải pháp để nâng cao chất l ợng kí túc xá trong thời gian tới. III. Câu hỏi nghiên cứu: 1. Câu hỏi nghiên cứu tổng quát: Sinh viên có hài lòng với chất l ợng của KTX Nguyễn Chí Thanh hay không ? 2. Câu hỏi nghiên cứu cụ thể: Sinh viên có hài lòng về giá cả tại KTX hay không ? - Sinh viên có hài lòng vớ sở hạ tầng và trang thiết bị - của KTX hay không ? – DT1 Trang 4
 5. Ph n p pn n ứu o ọ Nhu cầu của sinh viên tạ KTX ó đ ợ đ p ứn đầy đủ - hay không? Năn lực nhân viên phục vụ tạ KTX n t ế nào ? - N à tr ờn ó qu n tâm đến đời sống sinh viên hay - không? IV. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết: 1. Các lý thuyết liên quan đề tài : Lý t uyết độ t ỏ dụn sử dụn mô hình Parasuraman. -  Lý thuyết độ thỏa dụng: Lý t uyết về sự lự ọn ủ n ờ t u dùn : Có sự đ n đổ tron lự ọn ủ n ờ t u dùn n ằm đạt mứ t ỏ dụn o n ất vớ mứ p í n ất địn . Hữu dụn : là sự t ỏ mãn ủ một n ờ n ận đ ợ t u dùn một loạ àn ó y dị vụ nào đó. Hữu dụn m n tín ủ qu n. Tổn ữu dụn (TU: Tot l Ut l ty): là tổn mứ t ỏ mãn đ ạt đ ợ t t u t ụ một số l ợn sản p ẩm, n ất địn tron mỗ đ n vị t ờ n. Hữu dụn b n: là sự t y đổ tron tổn ữu dụn ty đổ 1 đ n vị sản p ẩm t u dùn tron mỗ đ n vị t ờ n( vớ đ ều ện yếu tố ôn đổ ) (Trích dẫn :Tác giả Dennis C. McCornac)  Mô hình Parasuraman: – DT1 Trang 5
 6. Ph n p pn n ứu o ọ Để ó t ể t ự àn đ ợ , P r sur m n đã ố ắn xây dựn t n đo dùn để đ n í ất l ợn tron lĩn vự dị vụ, t eo ôn bất ỳ dị vụ nào ất l ợn ũn đ ợ khách àn ảm n ận dự trên: - Mứ độ t n ậy -C p n t ện ữu ìn . - K ả năn đ p ứn - Năn lự p ụ vụ - Sự ảm t ôn -G ả (Trích dẫn : Tác giả: ThS. Võ Khánh Toàn(MBA-12) ) 2. Các đề tài nghiên cứu liên quan: Tr ớ đây đã ó một số n n ứu ũn n ểm tr về tìn ìn s n oạt ủ s n v n tạ í tú x này và đã ó một số t y đổ để p ần nào ả t ện tìn ìn ất l ợn ủ í tú x . Tuy n ữn n n ứu đó đã lâu n n ập n ật đ ợ t ự trạn ện tạ n n ũn p ần nào đn đợ ất l ợn ủ í tú x . 3. Nguồn và cách thu thập các lo i số liệu - Số l ệu t ứ ấp: đọ , n n ứu, p ân tí số l ệu t s , b o tr n nternet ó l n qu n đến đề tà s u đó rút r ết luận - N uồn: 1.Tác giả: ThS. Võ Khánh Toàn(MBA-12) N ày đăn 30 11 2008 Tờ n truy ập 18 9 2009 – DT1 Trang 6
 7. Ph n p pn n ứu o ọ http://www.mba-15.com/view_news.php?id=1073 2.Tác giả: ThS. Võ Khánh Toàn(MBA-12) N ày đăn 30 11 2008 Tờ n truy ập 18 9 2009 http://www.kinhtehoc.com/kinhte/micro/87consumer.htm 3.H ớng dẩn p n p pn n ứu khoa học N ày đăn 16 7 2008 Thời gian truy cập 21/9/2009 http://www.scribd.com/doc/3963213/-cng-Phng-phap-nghien-cu- khoa-hc 4.H ớng dẩn p n p p n iên cứu khoa học N ày đăn 16 7 2008 Thời gian truy cập 21/9/2009 http://www.kinhtehoc.com/index.php?name=News&file=article&sid=179 V. Phƣơng pháp nghiên cứu: 1. Giả thuyết nghiên cứu  Sinh viên khá hài lòng vớ sở hạ tầng, tr n t ết bị tại KTX.  Tìn ìn n n n trật tự ở kí túc xá là khá tốt.  Chất l ợng t ứ ăn nteen đ p ứn đún nhu cầu của sinh viên.  Vệ sinh ở KTX là khá sạch  n quản lý luôn qu n tâm tớ đờ sốn ủ sn v n hương pháp 2. - Đ ều tr trự t ếp. – DT1 Trang 7
 8. Ph n p pn n ứu o ọ - T ốn mô tả. - T ốn so s n . Chọn biến: Biến số Những thuộc tính Tr n t ết bị ện đạ ( đ ện , n ớ , net , .) HH1 Tính hữu C sở vật ất ủ KTX n tr n ( p òn , to let , n p đồ , bã ữ xe rộn , p òn hình HH2 ọ un ..) Dị vụ y tế , ăn t n , ữ xe , bảo vệ , Khả năng vệ s n , n n n rất ịp t ờ đ p ứn n u ầu ủ s n DU đáp ứng viên. Nhân viên canteen – bảo vệ - vệ s n luôn p ụ vụ rất Năng lực NL tốt. ( n ệt tìn ) phục vụ KTX t ự ện đún m ết đố vớ s n v n ( ả Mức độ tin TC tạo, sử ữ sở vật ất ) cậy n quản lý và n à tr ờn rất qu n tâm đến đờ sốn Sự cảm CT s n v n tạ KTX thông G ả dị vụ hoàn toàn p ù ợp vớ s n v n Giá cả GC G ả t uyết mô ìn : G ả t uyết rằn ữ à lòn àn và t àn p ần (mứ độ đ p ứn , năn lự p ụ vụ, mứ độ t n ậy, mứ độ đồn ảm, p n t ện ữu ìn ) ủ ất l ợn dị vụ ó mố qu n ệ đồn b ến. G ả t uyết rằn ữ í ả và à lòn àn ó qu n ệ n ị b ến. – DT1 Trang 8
 9. Ph n p pn n ứu o ọ Khi í ảđ ợ àn ảm n ận o oặ t ấp t ì mứ độ à lòn ủ àn s ảm oặ tăn t n ứn Chọn mẫu: mẫu x suất n ẫu n nđ n ản. Cách tính cỡ mẫu : *Tổn t ể : 800 n ờ. *Phạm vi sai số: 7% nên d= ±0,07 là khoảng tin cậy mong muốn mà ta kì vọng *Dự đo n tỷ lện sinh viên hài lòng KTX p = 70% , suy ra : q = 100% - 70% = 30% *Mứ ý n ĩ : 5% ( mức tin cậy 95%), suy ra Zα 2=1,96 Zα 2 = 1,96 : mức tin cậy 95% để ớ l ợng khoảng tin cậy mà ta kì vọng. *pq = Chỉ thị độ biến thiên của mẫu. *Công thức tính: δp = d = 0.07 = 1 1.96 1.96 28 Mà công thức tính: δp = pq n pq 0.7x0.3 ↔ n= 2) = =165 . (1/28)2 (δp) Vậy ỡ mẫu ần đ ều tr là 165 n ờ. Cách đo lƣờng dữ liệu: - T n đo t ứ bậ . - T n đo o đ ểm l ert - T n đo o đ ểm p ân loạ ản đ n – DT1 Trang 9
 10. Ph n p pn n ứu o ọ Cách thức thu thập dữ liệu Số liệu sơ ấp : Đ ều tr trự t ếp t bản âu ỏ . PH L C THAM KH O 1. K o n p t tr ển. (2009). Tà l ệu ản dạy P n p pn n ứu n tế. Đạ ọ K n tế TP. Hồ C í M n 2. Hoàn Trọn – C u N uyễn Mộn N ọ . (2005). h n t h d liệu nghiên ứu với S SS. TP.HCM. NX T ốn K . 3. Bài viết về “C ất l ợng dịch vụ, giá cả và sự à lòn àn ” Tác giả: ThS. Võ Khánh Toàn(MBA-12) N ày đăn 30 11 2008 Thời gian truy cập 18/9/2009 http://www.mba-15.com Link http://www.mba-15.com/view_news.php?id=1073 4. Bài viết “Hàn v n ờ t u dùn ” Tác giả : Dennis C. McCornac Phiên dịch : Hiếu Hạnh, Hiệu Đính, Văn Thanh N ày đăn 09 03 2006 Thời gian truy cập 27/9/2009 http://www.kinhtehoc.com Link http://www.kinhtehoc.com/kinhte/micro/87consumer.htm 5. H ớng dẩn p n p pn n ứu khoa học N ày đăn 16 7 2008 Thời gian truy cập 21/9/2009 http://www.scribd.com Link http://www.scribd.com/doc/3963213/-cng-Phng-phap-nghien-cu-khoa-hc 6. Bài viết: Lý thuyết về sự lựa chọn đăn n y 31 10 2006 Tác giả John Kane N ời dịch: Nguyễn H n Ln – DT1 Trang 10
 11. Ph n p pn n ứu o ọ N ày đăn : 31 10 2006 Thời gian truy cập 09/10/2009 http://www.kinhtehoc.com Link http://www.kinhtehoc.com/index.php?name=News&file=article&sid=179 PHIẾU ĐIỀU TRA C ún tô là n óm s n v n tr ờn ĐH K n Tế TPHCM, đ n t ến àn n n ứu đề tà : “NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KINH TẾ TẠI KÍ TÚC XÁ 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH”. Mụ đí ủ đề tà ún tô n ằm ảo s t sự à lòn ủ s n v n tạ KTX, t đó n óm ún tô ót ểđ r n ữn n ận xét yđ n để ử tớ n à tr ờn để ó t ể ó n ữn sử ữ y t y t ế n ằm tạo một mô tr ờn ọ tập tốt n ất o bạn s n v n.   Thông tin cá nhân  T n :…………………………... N m Nữ  Lớp :…………..… K o :…… K ó :……….  P òn :……………..  Đị ỉ l n lạ :………………………………………………….  Số đ ện t oạ :…………………………………………………… – DT1 Trang 11
 12. Ph n p pn n ứu o ọ  Câu hỏi điều tra: ạn vu lòn đ n qu n nộ dun s u đây t eo mứ độ 1. Hoàn toàn p ản đố 2.P ản đố 3. ìn t ờn 4.Đồn ý 5.Hoàn toàn đồn ý MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN CHO THEO THANG ĐIỂM TỪ HOÀN TOÀN PH N ĐỐI (1) TỚI HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý (5) (đánh dấu (x) vào ô chọn) A. CÁC PHƢƠNG TIỆN HỮU HÌNH 12345       P òn ở ủ bạn tạ KTX rất rộn 1 Tr n t ết bị tron p òn (đ ện, n ớ , quạt, ờn , nternet, to let…)       đ ợ un ấp rất đầy đủ 2       Vị trí và d ện tí p đồ rất t uận t ện và rộn rã 3 B. KH NĂNG ĐÁP ỨNG Dị vụ y tế, ăm só sứ ỏe ủ KTX đ ợ đ p ứn rất đầy đủ o       n u ầu ủ s n v n 4       ữ xe rất rộn rã N 5       N ữ xe rất n toàn 6 Tìn ìn n n n (mất trộm, đ n n u, ờ bạ ….) đ ợ ả quyết rất       tốt 7 Dị vụ ăn uốn , ả t ( nteen) tron KTX rất p ù ợp vớ n u       ầu s n v n 8 K u vự vệ s n un ( àn l n , ầu t n , nteen….) luôn đ ợ       t ờn xuy n quét dọn 9 C. NĂNG LỰC PH C V       ảo vệ rất n ệt tìn vớ ôn v ệ 10       N ân v n ủ nteen rất vu vẻ p ụ vụ 11       Nhân v n vệ s n rất n ệt tìn vớ ôn v ệ 12       ảo vệ rất yđ ểm tr tìn ìn tron KTX 13 D. MỨC ĐỘ TIN CẬY K sở vật ất ( ờn , quạt, bón đèn, m y tín un ..) ỏn       14 t ì KTX luôn ữ đún t ờ n ẹn n ày sữ ữ – DT1 Trang 12
 13. Ph n p pn n ứu o ọ       ạn ó t n t ởn vào lờ m ết ủ n ân v n KTX 15 E. SỰ CẢM THÔNG N à tr ờn t ờn xuy n ử n ờ đến KTX ỏ t ăm và n e ý ến       16 ủ s n v n về uộ sốn ở KTX n quản lý KTX t ờn xuy n tổ ứ n ữn buổ nó uyện, lắn       17 n e để b ết n ữn n u ầu S n v n F. GIÁ CẢ       G t u p òn àn t n oàn toàn p ù ợp vớ s n v n 18       G ả C nteen oàn toàn p ù ợp vớ s n v n 19       G ữ xe oàn toàn p ù ợp vớ tú t ền s n v n 20 Cảm n bạn đã đón óp ý ến quý b u. – DT1 Trang 13
 14. Ph n p pn n ứu o ọ ĐÁNH GIÁ SỰ ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN TRONG NHÓM T ôn qu qu trìn làm v ệ ủ mỗ t àn v n tron t ờ n qu và buổ ọp n óm n ày 27 10 2009. Đã ó ết quả n s u: 1. ạn Hoàn L Dân đón óp 100% ả năn , năn lự và sự n ệt tìn ủ mìn . 2. ạn Võ T ị Hồn D ễm đón óp 100% ả năn , năn lự và sự n ệt tìn ủ mìn . 3. ạn Đậu Đìn Đôn đón óp 70% ả năn , năn lự và sự n ệt tìn ủ mìn . 4. ạn Võ T àn Lon đón óp 100% ả năn , năn lự và sự n ệt tìn ủ mìn . 5. ạn Trần L T ùy Tr n đón óp 100% ả năn , năn lự và sự n ệt tìn ủ mìn . – DT1 Trang 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2