intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận - Thực trạng công tác quản lí giáo dục nguyên nhân và biện pháp giải quyết

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

450
lượt xem
173
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta đang sống những thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI- Thế kỷ của nền kinh tế tri thức. Đặc trưng nổi bật của nền kinh tế tri thức là quá trình phát triển kinh tế không còn dựa nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, mà dự chủ yếu vào tri thức - kết quả sáng tạo của bộ óc con người và khoa học - công nghệ. Trong xã hội kinh tế tri thức, nhân tài và con người có tri thức trở thành nguồn tài nguyên số một của mỗi Quốc gia. Con người vừa là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận - Thực trạng công tác quản lí giáo dục nguyên nhân và biện pháp giải quyết

 1. Thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû- Maãu giaùo TW2, nguyeân nhaân vaø giaûi phaùp caûi tieán”. PHAÀN I : MÔÛ ÑAÀU 1- LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Chuùng ta ñang soáng nhöõng thaäp nieân ñaàu tieân cuûa theá kyû XXI- Theá kyû cuûa neàn kinh teá tri thöùc. Ñaëc tröng noåi baät cuûa neàn kinh teá tri thöùc laø quaù trình phaùt trieån kinh teá khoâng coøn döïa nhieàu vaøo taøi nguyeân thieân nhieân, maø döï chuû yeáu vaøo tri thöùc - keát quaû saùng taïo cuûa boä oùc con ngöôøi vaø khoa hoïc - coâng ngheä. Trong xaõ hoäi kinh teá tri thöùc, nhaân taøi vaø con ngöôøi coù tri thöùc trôû thaønh nguoàn taøi nguyeân soá moät cuûa moãi Quoác gia. Con ngöôøi vöøa laø muïc tieâu , vöøa laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån. Ñaáùt nöôùc ta tieáp tuïc thöïc hieän coâng cuoäc ñoåi môùi vaø hoäi nhaäp quoác teá quy moâ hôn, saâu saéc hôn, toaøn dieän hôn. Toaøn caàu hoùa laø moät xu theá khaùch quan, loâi cuoán moïi quoác gia tham gia, vöøa coù maët tích cöïc, vöøa coù maët tieâu cöïc, caïnh tranh kinh teá ngaøy caøng quyeát lieät hôn, caùc ngaønh ngheà caàn söû duïng lao ñoäng coù tay ngheà vaø trình ñoï cao ñeå taêng naêng suaát lao ñoäng, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. “ Khoa hoïc – coâng ngheä, giaùo duïc - ñaøo taïo laø quoác saùch haøng ñaàu”, giaùo duïc laø neàn taûng cuûa söï phaùt trieån khoa hoïc – coâng ngheä. Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa laø yeáu toá cô baûn cho söï nghieäp phaùt trieån nhanh, beàn vöõng vaø ñoùng vai troø chuû yeáu trong vieäc naâng cao yù thöùc daân toäc vaø naêng löïc caùc theá heä treû. Chính vì vaäy ñoøi hoûi giaùo duïc phaûi ñoåi môùi maïnh meõ, toaøn dieän vaø moïi ngöôøi quan taâm ñeán chaát löôïng giaùo duïc, ñeán nhaân caùch ngöôøi hoïc, ñeán caùch toå chöùc quaù trình giaùo duïc vaø heä thoáng giaùo duïc. Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang -1-
 2. Hoïc sinh, sinh vieân noùi chung vaø hoïc sinh, sinh vieân sö phaïm noùi rieâng laø moät nhoùm xaõ hoäi coù vai troø quyeát ñònh ñeán töông lai cuûa ñaát nöôùc. Nhöõng thay ñoåi treân toaøn caàu cuõng nhö trong nöôùc ñaõ coù nhöõng taùc ñoäng khoâng nhoû ñeán tö töôûng, phaåm chaát ñaïo ñöùc, naêng löïc trí tueä, loái soáng vaên hoùa cuûa hoïc sinh, sinh vieân. Hoäi nghò laàn thöù saùu Ban Chaáp Haønh TW khoùa IX xaùc ñònh cho toaøn Ñaûng, toaøn daân maø noøng coát laø ñoäi nguõ giaùo vieân vaø caùn boä giaùo duïc, töø nay ñeán naêm 2010, caàn ñaëc bieät taäp trung vaøo caùc nhieäm vuï, trong ñoù, veà naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû giaùo duïc laø phaûi: “ Taïo chuyeån bieán cô baûn veà chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo, thöïc hieän giaùo duïc toaøn dieän, ñaëc bieät chuù troïng giaùo duïc tö töôûng chính trò, nhaân caùch, ñaïo ñöùc, loái soáng cho ngöôøi hoïc, taêng cöôøng phoái hôïp nhaø tröôøng, gia ñình vaø xaõ hoäi”. Coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân noùi chung vaø coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân cuûa caùc nhaø tröôøng ñaøo taïo coù nhieäm vuï toå chöùc vaø quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân thöïc hieän caùc noäi quy, quy cheá, caùc cheá ñoä chính saùch, toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc, caùc phong traøo hoïc taäp vaø reøn luyeän. Vieäc ñònh höôùng nhöõng giaù trò ñuùng ñaén, goùp phaàn xaây döïng theá heä treû coù tö töôûng, tình caûm cao ñeïp, coù haønh ñoäng tích cöïc, chuû ñoäng, saùng taïo trong hoïc taäp vaø reøn luyeän laø coâng vieäc chuû yeáu, thieát thöïc vaø coù vò trí ñaëc bieät quan troïng goùp phaàn ñaøo taïo nguoàn löïc con ngöôøi coù chaát löôïng – nhaân toá quyeát ñònh ñoái vôùi phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi nhanh vaø beàn vöõng. Trong tình hình hieän nay, ñaát nöôùc ñang hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø quoác teá. Quan heä hôïp taùc, giao löu vaø hoäi nhaäp vaên hoùa – giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng vôùi caùc ñôn vò trong ngaønh, trong xaõ hoäi, vôùi caùc nöôùc ñöôïc môû roäng. Coâng taùc quaûn lyù vaø giaùo duïc hoïc sinh, sinh vieân, ñaëc bieät ñoái vôùi sinh vieân sö phaïm coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû giaùo duïc - ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi. Laø moät caùn boä coâng chöùc trong ngaønh giaùo duïc, thöïc hieän nhieäm vuï chöùc traùch ñöôïc giao vaø tham döï lôùp boài döôõng caùn boä quaûn lyù khoa phoøng taïi Nha Trang, nhaän thöùc ñöôïc traùch nhieäm cuûa mình, toâi choïn ñeà taøi: “ Thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû- Maãu giaùo TW2, nguyeân nhaân vaø giaûi phaùp caûi tieán”. 2- MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU: Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang -2-
 3. - Nhaèm heä thoáng hoùa noäi dung coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh,sinh vieân nhaø tröôøng. - Phaûn aùnh thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû - Maãu giaùo TW2, xaùc ñònh caùc nguyeân nhaân haïn cheá – toàn taïi. - Ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp caûi tieán coâng taùc toå chöùc vaø quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân sö phaïm ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng vaø phaùt trieån nhaø tröôøng vaø ñaát nöôùc. 3- NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU: - Nghieân cöùu cô sôû lyù luaän, vaên baûn quy phaïm phaùp luaät coù lieân quan ñeán ñeà taøi. - Nghieân cöùu thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû - Maãu giaùo TW2. - Töø ñoù xaùc ñònh moät soá nguyeân nhaân toàn taïi, haïn cheá vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp, bieän phaùp caûi tieán nhaèm naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân. 4- ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ KHAÙCH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU: - Ñoái töôïng nghieân cöùu: Thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû- Maãu giaùo TW2, nguyeân nhaân haïn cheá vaø giaûi phaùp caûi tieán. - Khaùch theå nghieân cöùu: Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû- Maãu giaùo TW2. 5- PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU: Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân cuûa phoøng Coâng taùc Chính trò – Quaûn lyù sinh vieân, Tröôøng CÑSP Nhaø treû - Maãu giaùo TW2 töø naêm 2002 ñeán nay. 6- PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Trong quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi, toâi vaän duïng phoái hôïp caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau : 6.1- Phöông phaùp nghieân cöùu söu taàm taøi lieäu lí luaän: Nhaèm khai thaùc nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán ñeà taøi qua caùc taøi lieäu, saùch, caùc vaên baûn, noäi quy quy cheá… 6.2- Phöông phaùp quan saùt: Quan saùt nhöõng hoaït ñoäng, nhöõng bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân trong nhaø tröôøng… Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang -3-
 4. 6.3- Phöông phaùp thoáng keâ: Baèng heä thoáng caùc baùo caùo cuûa caùc ñôn vò nhaø tröôøng, caùc phoøng, khoa veà coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân caùc naêm hoïc. 6.4- Phöông phaùp chuyeân gia: Tham khaûo caùc yù kieán cuûa Ban giaùm hieäu, Phoøng Coâng taùc Chính trò – Quaûn lyù sinh vieân töø ñoù ñeà xuaát caùc giaûi phaùp caûi tieán cho hôïp lyù… -------------------------------- PHAÀN II NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Chöông I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1- Lyù luaän veà Coâng taùc quaûn lyù : Xaõ hoäi loaøi ngöôøi phaùt trieån töø baày ñaøn nguyeân thuûy ñeán theá kyû 18 ñaõ xuaát hieän vieäc phaân chia lao ñoäng töøng coâng ñoaïn trong xöôûng thôï laøm naêng xuaát lao ñoäng taêng leân nhieàu laàn. Ñaàu theá kyû 20, khoa hoïc kyõ thuaät vaø löïc löôïng lao ñoäng phaùt trieån maïnh, söï xuaát hieän cuûa hôïp taùc vaø phaân coâng lao ñoäng ñoøi hoûi coù ngöôøi, nhoùm ngöôøi laøm caùc hoaït ñoäng toå chöùc, phoái hôïp, ñieàu khieån, kieåm tra … hoaït ñoäng cuûa moïi ngöôøi ñoù chính laø hoaït ñoäng quaûn lyù. Hôïp taùc vaø phaân coâng lao ñoäng laø moät taát yeáu vaø caàn thieát ñeå xaõ hoäi loaøi ngöôøi toàn taïi vaø phaùt trieån vôùi caùc muïc tieâu vaø khaû naêng thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu chung cuûa toå chöùc. Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang -4-
 5. Theo Henry Fayol: “ Quaûn lyù – nghóa laø döï kieán, toå chöùc, laõnh ñaïo, phoái hôïp vaø kieåm tra”. - Theo Marx: Quaûn lyù laø daïng ñaëc bieät cuûa lao ñoäng saûn xuaát tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát xaõ hoäi ñeå hoaøn thieän chöùc naêng quaûn lyù cuûa quaù trình lao ñoäng ñoù. Lao ñoäng quaûn lyù laø lao ñoäng mang tính giaùn tieáp, ñoái töôïng laø thoâng tin, phöông tieän laø tö duy vaø tri thöùc khoa hoïc, saûn phaåm laø chaát löôïng caùc quyeát ñònh quaûn lyù. Lao ñoäng quaûn lyù laø lao ñoäng phöùc taïp, ña daïng vaø bieán hoùa. Quaûn lyù bao goàm 2 boä phaän gaén boù khaêng khít vôùi nhau goàm: Boä phaän quaûn lyù vaø boä phaän bò quaûn lyù ôû moät thôøi ñieåm nhaát ñònh. Moái quan heä trong quaûn lyù luoân dieãn ra söï töông taùc vaø lieân heä qua laïi vôùi nhau vaø vôùi caùc quan heä xaõ hoäi khaùc. - Quaûn lyù vöøa laø khoa hoïc vöøa laø ngheä thuaät Khoa hoïc laø heä thoáng tri thöùc tích luõy trong quaù trình lòch söû vaø ñöôïc thöïc tieãn chöùng minh, phaûn aùnh nhöõng quy luaät khaùch quan cuûa theá giôùi beân ngoaøi cuõng nhö hoaït ñoäng tinh thaàn cuûa cao ngöôøi, giuùp con ngöôøi coù khaû naêng caûi taïo theá giôùi hieän thöïc, khoa hoïc quaûn lyù laø moät boä phaän tri thöùc ñaõ ñöôïc tích luõy qua nhieàu naêm, moät khoa hoïc toång hôïp, thöøa höôûng keát quaû töø caùc ngaønh khoa hoïc khaùc nhö : Trieát hoïc, toaùn hoïc, kinh teá hoïc, ñieàu khieån hoïc … Khoa hoïc quaûn lyù laø moân khoa hoïc veà coâng vieäc quaûn lyù trong moät toå chöùc, khaùi quaùt hoùa vaø toång hôïp caùc kinh nghieäm quaûn lyù thaønh nguyeân taéc vaø lyù thuyeát cung caáp cho caùc nhaø quaûn lyù caùc tri thöùc nhaèm phaân tích ñaùnh giaù vaø nhaän dieän baûn chaát caùc vaán ñeà, giuùp nhaø quaûn lyù suy nghó coù heä thoáng tröôùc caùc vaán ñeà phaùt sinh, trang bò cho hoï nhöõng phöông phaùp khoa hoïc vaø kyõ thuaät caàn thieát ñeå giaûi quywts caùc vaán ñeà trong thöïc tieãn quaûn lyù. Quaûn lyù laø moät khoa hoïc nhöng ñoàng thôøi cuõng laø moät ngheä thuaät. Nhaø quaûn lyù khi giaûi quyeát caùc nhieäm vuï quaûn lyù phaûi bieát vaän duïng moät caùch linh hoaït, saùng taïo, phaûi bieát ñoåi môùi cho phuø hôïp vôùi nhöõng hoaøn caûnh môùi, ñieàu kieän môùi, xaây döïng moâi tröôøng lao ñoäng coù loøng nhaân aùi, neùt ñeïp vaên hoùa trong quan heä con ngöôøi. Phaûi bieát giao tieáp, ñoäng vieân, thuùc ñaåy boä phaän bò quaûn lyù noã löïc laøm vieäc ñaït hieäu quaû. 2- Coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc: Khi saûn xuaát vaø xaõ hoäi phaùt trieån ñeán moät möùc ñoä nhaát ñònh hình thaønh hình thaùi nhaø nöôùc vôùi boä maùy nhaø Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang -5-
 6. nöôùc ñeå thöïc hieän quyeàn löïc cuûa mình. Quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc laø hoaït ñoäng toå chöc vaø ñieàu haønh ñeå thöïc hieän quyeàn löïc nhaø nöôùc. Ñoù laø söï taùc ñoäng coù toå chöùc vaø ñieàu chænh baèng quyeàn löïc phaùp luaät nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc quaù trình xaõ hoäi vaø haønh vi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ñeå duy trì vaø phaùt trieån caùc moái quan heä xaõ hoäi vaø traät töï phaùp luaät nhaèm thöïc hieän nhöõng chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa nhaø nöôùc. 3- Coâng taùc Quaûn lyù nhaø nöôùc veà giaùo duïc: Laø söï taùc ñoäng coù toå chöùc vaø ñieàu chænh baèng quyeàn löïc nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng giaùo duïc vaø ñaøo taïo do caùc cô quan quaûn lyù giaùo duïc cuûa nhaø nöôùc töø trung öông ñeán cô sôû tieán haønh ñeå thöïc hieän nhöõng chöùc naêng vaø nhieäm vuï veà giaùo duïc vaø ñaøo taïo do nhaø nöôùc uûy quyeàn nhaèm phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc – ñaøo taïo, duy trì kyû cöông, thoûa maõn nhu caàu hoïc taäp cuûa nhaân daân, ñieàu haønh, ñieàu chænh toaøn boä caùc hoaït ñoäng giaùo duïc – ñaøo taïo trong phaïm vi toaøn xaõ hoäi. 4- Coâng taùc quaûn lyù cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo: Thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi coâng taùc HSSV trong phaïm vi caû nöôùc, phoái hôïp vôùi caùc ngaønh, caùc caáp höõu quan xaây döïng vaø ban haønh caùc chuû tröông, chính saùch, caùc vaên baûn phaùp quy, chæ ñaïo höôùng daãn vaø kieåm tra caùc tröôøng thöïc hieän. Theo höôùng daãn cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, caùc ngaønh coù tröôøng ñaøo taïo vaø caùc Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo coù quyeàn vaø coù traùch nhieäm cuï theå hoùa coâng taùc HSSV cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm ñaøo taïo cuûa ngaønh, cuûa ñòa phöông, tieán haønh chæ ñaïo, kieåm tra coâng taùc HSSV taïi caùc tröôøng thuoäc quyeàn quaûn lyù cuûa mình. Ñeå taïo ñöôïc chuyeån bieán cô baûn veà chaát löôïng giaùo duïc, beân caïnh vieäc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo, caùc tröôøng caàn taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc toaøn dieän cho hoïc sinh, sinh vieân, ñaëc bieät chuù troïng giaùo duïc tö töôûng chính trò, nhaân caùch, ñaïo ñöùc, loái soáng, naâng cao theå löïc cho ngöôøi hoïc nhö tinh thaàn cuûa keát luaän Hoäi nghò laàn thöù saùu ban chaáp haønh Trung öông khoùa IX veà tieáp tuïc thöïc hieän Nghò quyeát Trung öông 2 khoùa VIII vaø phöông höôùng giaùo duïc – ñaøo taïo ñeán naêm 2010. 5- Coâng taùc quaûn lyù cuûa caùc tröôøng ñaøo taïo: Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang -6-
 7. Chòu söï chæ ñaïo vaø quaûn lyù thoáng nhaát theo ngaønh cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo veà coâng taùc HSSV, chòu söï laõnh ñaïo vaø quaûn lyù tröïc tieáp cuûa cô quan chuû quaûn, ñoàng thôøi chòu söï chæ ñaïo cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi tröôøng ñöùng chaân ñoái vôùi moät soá coâng vieäc coù lieân quan ñeán hoïc sinh, sinh vieân. 6- Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân: Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân ôû caùc tröôøng ñaøo taïo do Phoøng ( Boä phaän) coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân phuï traùch, coù traùch nhieäm tham möu vaø giuùp Hieäu tröôûng theo doõi, toång hôïp, ñeà xuaát yù kieán trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï giaùo duïc chính trò tö töôûng, toå chöùc caùc hoaït ñoäng reøn luyeän vaø quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân cuûa tröôøng theo caùc nhieäm vuï ñöôïc quy ñònh. II. CÔ SÔÛ PHAÙP LYÙ CUÛA ÑEÀ TAØI 1.– Luaät giaùo duïc Nöôùc Coäng Hoøa XHCN Vieät Nam naêm 2005. Luaät giaùo duïc 2005 quy ñònh noäi dung quaûn lyù nhaø nöôùc veà giaùo duïc ñöôïc Quoác hoäi khoùa XI taïi kyø hoïp thöù 7 thoâng qua ngaøy 20/5/2005 coù hieäu löïc thi haønh töø 1/1/2006. Luaät giaùo duïc 2005 theå cheá hoùa ñöôøng loái, quan ñieåm giaùo duïc cuûa Ñaûng veà phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc trong thôøi kyø môùi: Tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng giaùo duïc toaøn dieän, ñoåi môùi noäi dung, phöông phaùp daïy vaø hoïc, heä thoáng tröôøng lôùp vaø heä thoáng quaûn lyù giaùo duïc maø noøng coát laø ñoäi nguõ giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù nhaèm taïo chuyeån bieán cô baûn veà chaát löôïng giaùo duïc vaø quaûn lyù giaùo duïc theo höôùng “ chuaån hoùa, hieän ñaïi hoùa, xaõ hoäi hoùa” goùp phaàn thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø xaây döïng xaõ hoäi hoïc taäp. Muïc tieâu giaùo duïc laø ñaøo taïo con ngöôøi Vieät Nam phaùt trieån toaøn dieän, coù ñaïo ñöùc, tri thöùc, söùc khoûe, thaåm myõ vaø ngheà nghieäp, trung thaønh vôùi lyù töôûng ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi; hình thaønh vaø boài döôõng nhaân caùch, phaåm chaát vaø naêng löïc cuûa coâng daân, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä toå quoác. 2 – Ñieàu leä tröôøng cao ñaúng – Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo naêm 2003. Ñieàu 9: Quy ñònh nhieäm vuï cuûa tröôøng cao ñaúng 1. Ñaøo taïo nhaân löïc coù phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc toát, coù kieán thöùc vaø naêng löïc thöïc haønh ngheà nghieäp töông Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang -7-
 8. xöùng vôùi trình ñoä ñaøo taïo, coù söùc khoeû, coù naêng löïc thích öùng vôùi vieäc laøm trong xaõ hoäi, töï taïo vieäc laøm, coù khaû naêng hôïp taùc bình ñaúng trong quan heä quoác teá, ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng vaø baûo veä toå quoác. 2. Giöõ gìn vaø phaùt trieån nhöõng di saûn vaø baûn saéc vaên hoaù daân toäc. 3. Tieán haønh nghieân cöùu khoa hoïc vaø phaùt trieån coâng ngheä; keát hôïp ñaøo taïo vôùi nghieân cöùu khoa hoïc vaø saûn xuaát, dòch vuï khoa hoïc vaø coâng ngheä theo quy ñònh cuûa Luaät Khoa hoïc Coâng ngheä, Luaät Giaùo duïc vaø caùc quy ñònh khaùc cuûa phaùp luaät. 4. Phaùt hieän vaø boài döôõng nhaân taøi trong nhöõng ngöôøi hoïc vaø trong ñoäi nguõ caùn boä giaûng vieân cuûa tröôøng. 5.Quaûn lyù giaûng vieân, caùn boä,nhaân vieân; xaây döïng ñoäi nguõ giaûng vieân cuûa tröôøng ñuû veà soá löôïng, caân ñoái veàø cô caáu trình ñoä, cô caáu ngaønh ngheà, cô caáu tuoåi vaø giôùi. 6. Tuyeån sinh vaø quaûn lyù ngöôøi hoïc. 7.Phoái hôïp vôùi gia ñình ngöôøi hoïc, caùc toå chöùc, caù nhaân trong hoaït ñoäng giaùo duïc 8. Toå chöùc cho giaûng vieân, caùn boä , nhaân vieân vaø ngöôøi hoïc tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi phuø hôïp vôùi ngaønh ngheà ñaøo taïo vaø nhu caàu cuûa xaõ hoäi. 9. Quaûn lyù, söû duïng ñaát ñai, tröôøng sôû, trang thieát bò vaø taøi chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 10. Thöïc hieän caùc nhieäm vuï khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 3 – Quy cheá Coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân 1993, söûa ñoåi boå xung naêm 2000 Ñieàu 8: Quy ñònh nhieäm vuï coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân 1. Toå chöùc tieáp nhaän HSSV truùng tuyeån vaøo tröôøng. Saép xeáp boá trí HSSV vaøo caùc lôùp hoïc theo ñuùng ngaønh ngheà ñöôïc tuyeån choïn…. Xöû lyù nhöõng tröôøng hôïp HSSV khoâng ñuû ñieàu kieän vaøo tröôøng. Laøm theû HSSV, theû Kyù tuùc xaù, theû thö vieän cho HSSV. 2. Toå chöùc khaùm söùc khoûe cho HSSV môùi vaøo tröôøng, khaùm söùc khoûe ñònh kì cho HSSV trong thôøi gian hoïc taäp, xöû lyù nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñuû tieâu chuaån söùc khoûe ñeå hoïc taäp. Trieån khai coâng taùc baûo hieåm y teá, baûo hieåm thaân theå Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang -8-
 9. cho HSSV, phoái hôïp giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp HSSV, bò oám ñau, tai naïn, ruûi ro. 3. Phoái hôïp vôùi caùc phoøng ban, toå chöùc “Tuaàn sinh hoaït coâng daân HSSV” vaøo ñaàu moãi naêm hoïc, khoùa hoïc cho HSSV theo noäi dung cuûa Boä GD&ÑT vaø nhaø tröôøng. 4. Phoái hôïp vôùi caùc khoa tieán haønh phaân loaïi HSSV theo töøng hoïc kyø, naêm hoïc vaø khoùa hoïc ñeå thöïc hieän cheá ñoä hoïc boång, trôï caáp xaõ hoäi vaø hoïc phí cho HSSV. Kieán nghò bieåu döông khen thöôûng, kæ luaät ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh, sinh vieân. Giaûi quyeát caùc thuû tuïc haønh chính coù lieân quan ñeán hoïc sinh, sinh vieân. 5. Caên cöù cheá ñoä chính chính saùch hieän haønh, toå chöùc xeùt caáp hoïc boång, trôï caáp xaõ hoäi, mieãn giaûm hoïc phí cho HSSV. Ñoân ñoác vieäc thu hoïc phí vaø kieán nghò xöû lí nhöõng HSSV khoâng ñoùng hoïc phí ñaày ñuû theo quy ñònh. 6. Phoái hôïp vôùi phoøng ñaøo taïo toå chöùc kieåm tra vaø ñoân ñoác vieäc thöïc hieän keá hoaïch, chöông trình hoïc taäp, thöïc taäp, thi vaø kieåm tra hoïc phaàn, moân hoïc, hoïc kyø, xeùt leân lôùp, thi toát nghieäp cho caùc lôùp, khoùa hoïc. 7. Phoái hôïp vôùi phoøng ñaøo taïo vaø caùc khoa, phoøng, ban lieân quan toå chöùc cho HSSV tham gia thi HSSV gioûi, nghieân cöùu khoa hoïc. 8. Tröïc tieáp hoaëc phoái hôïp vôùi caùc boä phaän chöùc naêng ñöôïc Hieäu tröôûng uûy quyeàn thu nhaän ñôn xin ôû noäi truù, xem xeùt vaø boá trí choã ôû trong kí tuùc xaù, kieåm tra hoïc sinh, sinh vieân trong vieäc chaáp haønh quy cheá KTX , kieán nghò xöû lyù caùc tröôøng hôïp vi phaïm. 9. Phoái hôïp vôùi Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh, Hoäi sinh vieân vaø caùc phoøng ban toå chöùc vaø taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh, sinh vieân tham gia caùc hoaït ñoäng vaên hoùa vaên ngheä, TDTT, caùc caâu laïc boä vaø caùc hoaït ñoäng giaûi trí laønh maïnh khaùc. Ñònh kyø toå chöùc caùc cuoäc tieáp xuùc, ñoái thoaïi tröïc tieáp giöõa laõnh ñaïo nhaø tröôøng vôùi hoïc sinh, sinh vieân. 10. Cuøng vôùi Phoøng baûo veä vaø ban quaûn lyù KTX, chuû ñoäng phoái hôïp vôùi chính quyeàn ôû quaän (huyeän), phöôøng(xaõ) nôi tröôøng ñoùng trong vieäc giöõ gìn an ninh chính trò, traät töï an toaøn xaõ hoäi. Phoái hôïp xöû lyù nghieâm minh vaø kòp thôøi caùc vuï vieäc vi phaïm. 11. Phoái hôïp vôùi caùc phoøng, ban giaûi quyeát caùc thuû tuïc haønh chính cho HSSV chuyeån tröôøng, chuyeån ngaønh hoïc vaø caùc thuû tuïc veà vieäc boài hoaøn kinh phí ñaøo taïo vaø HSSV ñang hoïc xin ñi ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi. Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang -9-
 10. 12. Tieán haønh giôùi thieäu vaø tìm vieäc laøm cho hoïc sinh, sinh vieân ngheøo coù khoù khaên ngay trong quùa trình hoïc taäp. 13. Tieáp nhaän vaø quaûn lyù löu hoïc sinh nöôùc ngoaøi ñeán hoïc taäp taïi tröôøng theo quy cheá tieáp nhaän vaø quaûn lyù Löu hoïc sinh nöôùc ngoaøi ñeán hoïc taäp taïi Vieät nam. 4 – Quy cheá coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân noäi truù naêm 1997. Ñieàu 5: Coâng taùc HSSV noäi truù ñaët döôùi söï chæ ñaïo vaø quaûn lyù thoáng nhaát cuûa Hieäu tröôûng nhaø tröôøng. Hieäu tröôûng coù traùch nhieäm chæ ñaïo coâng taùc HSSV noäi truù theo ñuùng phaùp luaät vaø Quy cheá coâng taùc HSSV noäi truù vôùi nhöõng coâng taùc chuû yeáu: 1. Boå nhieäm vaø mieãn nhieäm Tröôûng, Phoù tröôûng ban quaûn lyù khu noäi truù cuûa tröôøng. 2. Ban haønh noäi quy khu noäi truù phuø hôïp vôùi Quy cheá vaø ñieàu kieän cuûa nhaø tröôøng. 3. Duyeät keá hoaïch phaân phoái vaø söû duïng caùc nguoàn thu cuûa khu noäi truù, keá hoaïch xaây döïng, tu boå, naâng caáp, söûa chöõa nhaø ôû, nhaø aên, caùc coâng trình cuûa khu noäi truù. 4. Quy ñònh möùc phí noäi truù thích hôïp vôùi chaát löôïng phoøng ôû vaø ñieàu kieän phuïc vuï treân nguyeân taéc khoâng nhaèm muïc ñích kinh doanh. 5. Xeùt duyeät danh saùch hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc mieãn hoaëc giaûm phí noäi truù. 6. Haøng naêm coâng boá coâng khai soá choã ôû coù theå tieáp nhaän hoïc sinh, sinh vieân vaøo ôû noäi truù ñoái vôùi töøng khoùa tuyeån sinh. 7. Chæ ñaïo vaø kieåm tra vieäc toå chöùc aên, ôû, töï hoïc, sinh hoaït khu noäi truù. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng phuïc vuï ñôøi soáng vaên hoùa tinh thaàn cho hoïc sinh, sinh vieân noäi truù. Phoái hôïp vôùi chính quyeàn ñòa phöông baûo ñaûm an ninh chính trò, traät töï an toaøn trong khu noäi truù. 5 – Quy cheá coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù naêm 2002. Ñieàu 4. Noäi dung quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù. 1. Xaây döïng vaø toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù ñaùp öùng caùc muïc tieâu, yeâu caàu quy ñònh taïi Ñieàu 3 cuûa Quy cheá naøy. 2. Ban haønh caùc quy ñònh cuï theå cuûa nhaø tröôøng veà coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa quy cheá HSSV ngoaïi truù. Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 10 -
 11. 3. Toå chöùc boä maùy quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù. 4. Kieåm tra ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù 6 – Quy cheá ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän hoïc sinh, sinh vieân naêm 2002. Quy cheá quy ñònh noäi dung ñaùnh giaù, caên cöù ñaùnh giaù, thang ñieåm, khung ñieåm, phaân loaïi keát quaû vaø quy trình ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän cuûa hoïc sinh, sinh vieân caùc tröôøng ÑH, CÑ, THCN heä chính quy (sau ñaây goïi chung laø Quy cheá reøn luyeän). 1. Vieäc ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän cuûa hoïc sinh, sinh vieân caùc tröôøng ÑH, CÑ, THCN nhaèm goùp phaàn thöïc hieän muïc tieâu giaùo duïc laø ñaøo taïo con ngöôøi Vieät Nam phaùt trieån toaøn dieän, coù ñaïo ñöùc, tri thöùc, söùc khoûe, thaåm myõ vaø ngheà nghieäp, trung thaønh vôùi lyù töôûng ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi; hình thaønh vaø boài döôõng nhaân caùch, phaåm chaát vaø naêng löïc cuûa coâng daân, ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác. 2. Vieäc ñaùnh giaù KQRL cuûa HSSV laø vieäc laøm thöôøng xuyeân ôû caùc nhaø tröôøng. Quaù trình ñaùnh giaù phaûi baûo ñaûm chính xaùc, coâng baèng, coâng khai vaø daân chuû. 3. Xem xeùt, ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän cuûa HSSV laø ñaùnh giaù phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa töøng HSSV theo caùc möùc ñieåm ñaït ñöôïc treân caùc maët : a. YÙ thöùc hoïc taäp. b. YÙ thöùc vaø keát quaû chaáp haønh noäi quy, quy cheá trong nhaø tröôøng. c. YÙ thöùc vaø keát quaû tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi , vaên hoùa, vaên ngheä, theå thao, phoøng choáng caùc teä naïn xaõ hoäi. d. Phaåm chaát coâng daân vaø quan heä vôùi coäng ñoàng. e. YÙ thöùc vaø keát quaû tham gia phuï traùch lôùp hoïc sinh, sinh vieân, caùc ñoaøn theå, toå chöùc khaùc trong Nhaø tröôøng. Ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh, sinh vieân ñaït thaønh tích ñaëc bieät xuaát saéc trong hoïc taäp, reøn luyeän, nghieân cöùu khoa hoïc, caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, ñöôïc keát naïp Ñaûng vaø nhöõng lónh vöïc khaùc ñöôïc thöôûng ñieåm reøn luyeän. III. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM LIEÂN QUAN ÑEÁN ÑEÀ TAØI : Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 11 -
 12. Ñeå nghieân cöùu ñeà taøi, toâi trình baøy moät soá khaùi nieäm nhö: quaûn lyù, ñaïo ñöùc, loái soáng, Coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân, quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân. 1- Khaùi nieäm veà quaûn lyù: Theo töø ñieån tieáng Vieät do trung taâm töø ñieån ngoân ngöõ Haø Noäi xuaát baûn naêm 1992, quaûn lyù coù nghóa laø: 1. Troâng coi vaø giöõ gìn theo nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh. 2. Toå chöùc vaø ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng theo nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh Moät caùch khaùi quaùt: Quaûn lyù laø hoaït ñoäng, laø taùc ñoäng coù ñònh höôùng, coù chuû ñích cuûa chuû theå quaûn lyù ñeán ñoái töôïng quaûn lyù trong moät toå chöùc nhaèm laøm cho toå chöùc vaän haønh vaø ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa toå chöùc. Nhö vaäy, coù 4 yeáu toá cô baûn cuûa quaûn lyù: + Höôùng tôùi muïc tieâu + Thoâng qua con ngöôøi + Vôùi kyõ thuaät vaø coâng ngheä + Thöïc hieän beân trong moät toå chöùc nhaát ñònh. 2- Khaùi nieäm veà ñaïo ñöùc: Theo PGS.PTS Traàn Haäu Kieâm thì : “Ñaïo ñöùc laø moät hình thaùi yù thöùc xaõ hoäi ñaëc bieät, bao goàm moät heä thoáng nhöõng quan ñieåm, quan nieäm, nhöõng quy taéc, nhöõng nguyeân taéc, chuaån möïc xaõ hoäi. Noù ra ñôøi, toàn taïi vaø bieán ñoåi töø nhu caàu cuûa xaõ hoäi. Nhôø ñoù con ngöôøi töï giaùc ñieàu chænh haønh vi cuûa mình cho phuø hôïp vôùi lôïi ích, haïnh phuùc cuûa con ngöôøi vaø söï tieán boä cuûa xaõ hoäi trong moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi, giöõa caù nhaân vaø xaõ hoäi.” Vôùi caùch tieáp caän nhö treân, caùc ñaëc ñieåm noåi baät cuûa ñaïo ñöùc : - Ñaïo ñöùc laø moät hình thaùi yù thöùc xaõ hoäi bò chi phoái bôûi ñieàu kieän KT-XHi vaø lòch söû. - Ñaëc tröng cuûa ñaïo ñöùc laø yù thöùc, naêng löïc vaø haønh vi töï nguyeän, töï giaùc cuûa con ngöôøi. - Tieâu chuaån giaù trò cuûa ñaïo ñöùc phaûi phuø hôïp vôùi moái töông quan giöõa lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi vaø lôïi ích rieâng cuûa töøng ngöôøi. 3- Khaùi nieäm veà loái soáng: Laø moät hình thöùc bieåu hieän cuûa vaên hoaù, tuy loái soáng chòu söï quy ñònh gaén lieàn vôùi phöông thöùc saûn xuaát xaõ hoäi vaø caùc ñieàu kieän soáng cuûa con ngöôøi, nhöng loái soáng coù tính ñoäc laäp töông ñoái Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 12 -
 13. vaøgaâyaûnhhöôûngtrôûlaïi ñoái vôùi phöôngthöùcsaûnxuaátcuøngvôùi nhöõngñieàukieän soángkhaùccuûacon ngöôøi. Loái soáng khoâng phaûi laø saûn phaåm thuï ñoäng, loái soáng cuûa con ngöôøi laø do con ngöôøi taïo ra; maø con ngöôøi vöøa laø saûn phaåm cuûa hoaøn caûnh vöøa laø chuû theå saùng taïo ra hoaøn caûnh. Vì vaäy loái soáng coù taùc ñoäng tích cöïc hoaëc tieâu cöïc trôû laïi phöông thöùc saûn xuaát vaø nhöõng ñieàu kieän quy ñònh noù. Loái soáng laø söï bieåu hieän caùi xaõ hoäi trong caùi caù nhaân, vì theá noù coù tính linh hoaït vaø tính cô ñoäng cao. 4.- Coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân: Theo Quy cheá coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân naêm 1993, söû ñoåi boå xung naêm 2000 cuûa Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo, coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân goàm : 1. Toå chöùc tieáp nhaän hoïc sinh, sinh vieân truùng tuyeån vaøo hoïc. 2. Toå chöùc quaûn lyù vieäc hoïc taäp cuûa HSSV theo ñuùng chöông trình, keá hoaïch ñaõ ñònh vaø thöïc hieän ñuùng caùc qui cheá, qui ñònh hieän haønh. 3. Toå chöùc vaø quaûn lyù ñôøi soáng vaät chaát cuûa hoïc sinh, sinh vieân: aên, ôû, sinh hoaït cuûa hoïc sinh, sinh vieân noäi truù trong kyù tuùc xaù. 4. Toå chöùc vaø quaûn lyù ñôøi soáng tinh thaàn cuûa HSSV : coâng taùc chính trò tö töôûng, hoaït ñoäng vaên hoùa, vaên ngheä, theå duïc theå thao vaø caùc hoaït ñoäng khaùc. 5. Toå chöùc thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi hoïc sinh, sinh vieân veà hoïc boång, hoïc phí, baûo hieåm vaø caùc cheá ñoä khaùc coù lieân quan ñeán hoïc sinh, sinh vieân . 6. Phoái hôïp vôùi caùc ngaønh, caùc caáp xaây döïng keá hoaïch ñaûm baûo an ninh chính trò, traät töï vaø an toaøn xaõ hoäi treân ñòa baøn nôi tröôøng ñoùng;. Höôùng daãn HSSV nghieâm chænh chaáp haønh phaùp luaät vaø noäi quy, quy cheá. 7. Bieåu döông khen thöôûng nhöõng HSSV ñaït thaønh tích cao trong hoïc taäp, reøn luyeän, nghieân cöùu khoa hoïc, trong caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, xöû lyù kyû luaät ñoái vôùi HSSV vi phaïm phaùp luaät vaø noäi qui, quy cheá. 5.- Coâng taùc Quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân: Ñôn vò laøm coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân coù chöùc naêng tham möu vaø giuùp Hieäu tröôûng trong vieäc toå chöùc thöïc hieän caùc nhieäm vuï coâng taùc HSSV cuûa tröôøng theo caùc vaên baûn quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc vaø caùc quy cheá hieän haønh. Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 13 -
 14. 1/ Tröïc tieáp toå chöùc vaø vieäc thöïc hieän caùc noäi quy, quy cheá, caùc chuû tröông chính saùch ñoái vôùi HSSV baûo ñaûm daân chuû coâng khai vaø coâng baèng xaõ hoäi ôû taát caû caùc khaâu coù lieân quan ñeán HSSV, toå chöùc caùc bieän phaùp thích hôïp nhaèm ñöa coâng taùc HSSV vaøo neà neáp, baûo ñaûm cho HSSV thöïc hieän ñaày ñuû quyeàn vaø nghóa vuï cuûa mình. 2/ Naém chaéc tình hình HSSV veà caùc maët hoïc taäp vaø reøn luyeän, tình hình tö töôûng vaø ñôøi soáng, hieåu roõ taâm tö nguyeän voïng vaø giaûi quyeát kòp thôøi nhöõng yeâu caàu böùc xuùc maø HSSV quan taâm. Ñònh kyø toå chöùc ñoái thoaïi vôùi HSSV ñeå giaûi quyeát vaø cung caáp kòp thôøi cho HSSV nhöõng thoâng tin caàn thieát. 3/ Baûo ñaûm caùc ñieàu kieän vaät chaát vaø cô cheá ñeå phaùt huy vai troø cuûa toå chöùc Ñoaøn, Hoäi sinh vieân trong coâng taùc HSSV vaø caùc maët coâng taùc khaùc cuûa tröôøng. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc chính trò tö töôûng, ñaïo ñöùc, neáp soáng, giaùo duïc truyeàn thoáng, caùc hoaït ñoäng vaên hoùa, vaên ngheä, theå duïc theå thao, hoaït ñoäng töï quaûn cuûa HSSV. Chöông II: THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ HSSV TRÖÔØNG CÑSP NHAØ TREÛ – MAÃU GIAÙO TW2 I. TOÅNG QUAN VEÀ TRÖÔØNG CÑSP NHAØ TREÛ – MAÃU GIAÙO TW2 1.- Ñaëc ñieåm, tình hình nhaø tröôøng - Tröôøng Cao ñaúng sö phaïm Nhaø treû – Maãu giaùo TW2 tieàn thaân laø Tröôøng THSP Coâ Nuoâi daïy treû TW3, ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 761QÑ/TCCB ngaøy 26/9/1987, Tröôøng tröïc thuoäc Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä, chính saùch do Nhaø nöôùc ban haønh theo heä thoáng caùc tröôøng Ñaïi hoïc vaø Cao ñaúng. Ñòa ñieåm xaây döïng Nhaø tröôøng taïi xaõ Vónh Ngoïc, TP Nha Trang, Khaùnh Hoøa. Quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån, Nhaø tröôøng ñaõ töøng böôùc ña daïng hoùa caùc loaïi hình ñaøo taïo, môû roäng quy moâ, naâng cao chaát löôïng, xaây döïng cô sôû vaät chaát, ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, - Ngaøy 24/7/1996, Tröôøng ñöôïc naâng caáp töø THSP leân CÑSP vôùi nhieäm vuï : Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 14 -
 15. 1/ Toå chöùc ñaøo taïo, boài döôõng ñoäi nguõ giaùo vieân coù trình ñoä cao ñaúng : Maàm non, AÂm nhaïc, Myõ thuaät, Theå duïc theå thao, Giaùo duïc ñaëc bieät phuïc vuï cho ngaønh hoïc Maàm non, Tieåu hoïc, TH cô sôû vôùi hình thöùc ñaøo taïo chính quy vaø khoâng chính quy. 2/ Toå chöùc nghieân cöùu khoa hoïc vaø trieån khai coâng ngheä phuïc vuï ñaøo taïo vaø caùc yeâu caàu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa khu vöïc mieàn trung vaø caû nöôùc. 3/ Hôïp taùc, phoái hôïp vôùi caùc nhaø tröôøng, caùc cô quan, toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc veà coâng taùc ñaøo taïo, nghieân cöùu khoa hoïc vaø caùc hoaït ñoäng khaùc theo quy ñònh hieän haønh cuûa nhaø nöôùc. - Ñieàu kieän hoïc taäp vaø sinh hoaït: Nhaø tröôøng coù dieän tích gaàn 10 ha, gaàn truïc ñöôøng quoác loä vôùi caùc khu giaûng ñöôøng treân 10.000m2 söû duïng, moãi khoa ñeàu coù caùc khu giaûng ñöôøng thöïc haønh, saân taäp, coù nhieàu phoøng hoïc ñöôïc trang bò caùc phöông tieän giaûng daïy hieän ñaïi, coù tröôøng thöïc haønh thöïc taäp thöôøng xuyeân, coù trung taâm thoâng tin – thö vieän vôùi haøng vaïn ñaàu saùch vaø phoøng Internet vôùi 60 maùy traïm phuïc vuï nhu caàu tra cöùu, tìm thoâng tin treân maïng vaø giaûi trí cho caùn boä vaø sinh vieân. Tröôøng coù khu theå thao, saân boùng, ñöôøng chaïy, vöôøn hoa, caây xanh caây caûnh, heä thoáng phaùt thanh, nôi xem truyeàn hình, saân khaáu ngoaøi trôøi, hoäi tröôøng lôùn phuïc vuï caùc hoaït ñoäng vaên hoùa, vaên ngheä, theå thao thu huùt sinh vieân hoaït ñoäng vui chôi, giaûi trí ngoaøi giôø hoïc taäp. Kyù tuùc xaù sinh vieân hieän nay coù khaû naêng ñaùp öùng 1300 choã ôû cho sinh vieân xa nhaø, phoøng ôû thoaùng maùt, ñaày ñuû ñieïn nöôùc vaø coâng trình veä sinh kheùp kín. - Boä maùy quaûn lyù cuûa Tröôøng CÑSP Nhaø Treû - Maãu Giaùo TW2 goàm 3 caáp : caáp Tröôøng, caáp Khoa vaø caáp Boä moân. Boä maùy toå chöùc goàm 4 phoøng chöùc naêng, 3 ñôn vò tröïc thuoäc vaø 5 khoa chuyeân ngaønh. Nhaø tröôøng coù caùc toå chöùc Ñaûng, coâng ñoaøn, ñoaøn thanh nieân, hoäi sinh vieân. - Hieän nay Nhaø tröôøng tuyeån sinh trong phaïm vi caû nöôùc vôùi 5 ngaønh ñaøo taïo giaùo vieân phuïc vuï ngaønh hoïc Maàm non, Tieåu hoïc vaø Trung hoïc cô sôû vôùi toång soá caùn boä giaûng vieân – nhaân vieân 156 ngöôøi, trong ñoù 40% giaûng vieân coù trình ñoä sau ñaïi hoïc. 2. Tình hình CB – GV laøm coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 15 -
 16. a/ Toå chöùc bieân cheá ñôn vò phuï traùch coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân : Phoøng Coâng taùc Chính trò - Quaûn lyù sinh vieân coù chöùc naêng tham möu vaø giuùp Hieäu tröôûng trong vieäc quaûn lyù, toång hôïp, ñeà xuaát yù kieán, toå chöùc thöïc hieän caùc nhieäm vuï coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng, coâng taùc giaùo vieân chuû nhieäm, coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân cuûa tröôøng. Phoøng Coâng taùc chính trò – Quaûn lyù sinh vieân ñöôïc toå chöùc bieân cheá thaønh 2 toå chuyeân moân 11 caùn boä nhaân vieân vaø Ban chuû nhieäm HSSV vôùi 11 caùn boä giaûng vieân 1/ Toå coâng taùc chính trò – quaûn lyù sinh vieân: 7 caùn boä nhaân vieân. - Boä phaän haønh chính, quaûn lyù sinh vieân. - Boä phaän giaùo duïc chính trò, tuyeân truyeàn, quaûn lyù ngoaïi truù. - Boä phaän quaûn lyù noäi truù kyù tuùc xaù. 2/ Toå baûo veä cô quan vaø kyù tuùc xaù . 3/ Ban chuû nhieäm sinh vieân 11 Caùn boä, giaûng vieân, moãi giaûng vieân phuï traùch töø 6 – 8 lôùp sinh vieân ( 200 – 300 sinh vieân). b/ Nhieäm vuï coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân : 1. Toå chöùc tieáp nhaän HSSV truùng tuyeån vaøo tröôøng; xöû lyù nhöõng tröôøng hôïp HSSV khoâng ñuû ñieàu kieän vaø caùc thuû tuïc, hoà sô nhaäp hoïc theo quy ñònh. 2. Saép xeáp boá trí HSSV vaøo lôùp hoïc theo ñuùng ngaønh ngheà ñöôïc tuyeån choïn; Toå chöùc vaø quaûn lyù ban ñaïi dieän lôùp ( Lôùp tröôûng, caùc lôùp phoù sinh vieân). 3. Tieán haønh laøm theû HSSV, theû noäi truù KTX, theû ngoaïi truù – soå taïm truù… -Toå chöùc khaùm söùc khoûe cho HSSV vaøo tröôøng vaø toát nghieäp. Toå chöùc coâng taùc baûo hieåm y teá, baûo hieåm thaân theå vaø giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp HSSV bò oám ñau, tai naïn ruûi ro. Xöû lyù nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñuû tieâu chuaån söùc khoûe ñeå hoïc taäp. 4. Toå chöùc “Tuaàn sinh hoaït coâng daân HSSV” ñaàu naêm hoïc, khoùa hoïc theo noäi dung ñöôïc quy ñònh; giaùo duïc phaùp luaät, phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi vaø toäi phaïm… 5. Toå chöùc giaùo duïc chính trò tö töôûng, sinh hoaït chính trò ; naém baét tình hình tö töôûng HSSV ñeà xuaát caùc bieän phaùp tuyeân truyeàn, giaùo duïc vôùi laõnh ñaïo tröôøng. Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 16 -
 17. 6. Toå chöùc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi, vaên hoùa, vaên ngheä, theå duïc theå thao mang tính chaát giaùo duïc, reøn luyeän cho HSSV 7. Theo doõi veà coâng taùc phaùt trieån Ñaûng trong HSSV. 8. Toå chöùc ñaùnh giaù thöïc hieän quy cheá reøn luyeän hoïc kyø, naêm hoïc vaø khoùa hoïc … 9. Toå chöùc xeùt caáp hoïc boång , trôï caáp xaõ hoäi vaø mieãn giaûm hoïc phí cho HSSV. Ñoân ñoác vieäc thu hoïc phí vaø kieán nghò xöû lyù HSSV khoâng ñoùng hoïc phí ñaày ñuû. 10. Phoái hôïp vôùi Phoøng Ñaøo taïo, caùc khoa, phoøng ban coù lieân quan toå chöùc cho HSSV tham gia thi HSSV gioûi, Olympic caùc moân hoïc, nghieân cöùu khoa hoïc. 11. Toå chöùc thöïc hieän coâng taùc thi ñua khen thöôûng , kyû luaät ñoái vôùi HSSV. 12. Toå chöùc quaûn lyù Kyù tuùc xaù, xöû lyù vieäc chaáp haønh quy cheá sinh vieân noäi truù. 13. Tröïc tieáp theo doõi, kieåm tra, phoái hôïp trieån khai coâng taùc HSSV ngoaïi truù. 14. Toå chöùc phoái hôïp vôùi chính quyeàn ñòa phöông trong coâng taùc giöõ gìn an ninh chính trò, traät töï xaõ hoäi, xöû lyù kòp thôøi caùc vuï vieäc vi phaïm xaûy ra trong sinh vieân. 15. Phoái hôïp vôùi caùc phoøng, ban giaûi quyeát thuû tuïc haønh chính chuyeån tröôøng, chuyeån ngaønh hoïc, chuyeån veà ñòa phöông cho HSSV bò thoâi hoïc vaø ra tröôøng. 16. Trieån khai coâng taùc giôùi thieäu vaø tö vaán vieäc laøm sau khi toát nghieäp. Thöïc hieän vieäc boài hoaøn kinh phí ñaøo taïo theo chính saùch hieän haønh ñoái vôùi HSSV. 17. Laø ñaàu moái, phoái hôïp vôùi caùc phoøng, ban, caùc toå chöùc coù lieân quan thöïc hieän coâng taùc giaùo duïc theå chaát vaø y teá hoïc ñöôøng trong nhaø tröôøng. 18. Phoái hôïp vôùi Ñoaøn, Hoäi sinh vieân toå chöùc cho HSSV tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, caùc phong traøo hoïc taäp, reøn luyeän, tình nguyeän, phoøng choáng toäi phaïm, TNXH. 19. Ñònh kyø toå chöùc caùc cuoäc tieáp xuùc, ñoái thoaïi giöõa laõnh ñaïo nhaø tröôøng ñoái vôùi HSSV, laøm ñaàu moái giaûi quyeát vaø traû lôøi caùc khieáu naïi cuûa HSSV. 20. Tieáp nhaän vaø quaûn lyù Löu hoïc sinh nöôùc ngoaøi ñeán hoïc taäp taïi tröôøng. Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 17 -
 18. c/ Nhieäm vuï coâng taùc cuûa Ban chuû nhieäm hoïc sinh, sinh vieân : 1/ Naém tình hình sinh vieân veà caùc maët hoïc taäp, reøn luyeän, ñôøi soáng, tö töôûng, taâm tö nguyeän voïng ñeå phaûn aùnh tình hình vôùi caùc caáp laõnh ñaïo Nhaø tröôøng. 2/ Toå chöùc sinh vieân tham gia caùc hoaït ñoäng ôû trong vaø ngoaøi Nhaø tröôøng. 3/ Toå chöùc trieån khai coâng taùc giaùo duïc tö töôûng, ñaïo ñöùc, loái soáng, thöïc hieän caùc noäi quy, quy cheá, cheá ñoä chính saùch coù lieân quan ñeán Sinh vieân. 4/ Phoái hôïp vôùi caùc Phoøng, Khoa, toå chöùc ñoaøn theå Nhaø tröôøng trong quaûn lyù hoaït ñoäng ñaøo taïo, ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän, xeùt khen thöôûng, kyû luaät, xeùt cheá ñoä chính saùch, phaân loaïi hoïc sinh, sinh vieân hoïc kyø, naêm hoïc, khoùa hoïc. 5/ Laø thaønh vieân tham gia hoäi ñoàng Nhaø tröôøng xeùt khen thöôûng, kyû luaät, xeùt caùc cheá ñoä chính saùch coù lieân quan ñeán sinh vieân. 3 – Tình hình hoïc sinh, sinh vieân naêm hoïc 2005 – 2006. a/ Khaùi quaùt chung veà hoïc sinh, sinh vieân nhaø tröôøng: - Hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc tuyeån choïn theo quy cheá thi tuyeån sinh haøng naêm cuûa Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo vôùi 5 chuyeân ngaønh cuûa 5 khoa: sö phaïm maàm non, aâm nhaïc, myõ thuaät, theå duïc, giaùo duïc ñaëc bieät. Thôøi gian ñaøo taïo töø 2 ñeán 4 naêm, chæ tieâu tuyeån sinh heä chính quy haøng naêm caùc ngaønh laø 500 sinh vieân cao ñaúng, 300 trung caáp vaø 500 – 1000 hoïc sinh, sinh vieân heä khoâng chính quy. - Hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc bieân cheá theo chuyeân ngaønh ñaøo taïo. Hoïc sinh, sinh vieân naêm thöù nhaát ñöôïc boá trí 100% ôû noäi truù vaø hoïc sinh, sinh vieân dieän ñoái töôïng öu tieân cuûa naêm thöù hai, thöù ba. Thaønh laäp caùc ñoäi sinh vieân töï quaûn, ñoäi sinh vieân xung kích an ninh, ñoäi chöõ thaäp ñoû, ñoäi sinh vieân tình nguyeän. Soá sinh vieân ôû ngoaïi truù ñöôïc toå chöùc vaø quaûn lyù theo quy cheá HSSV ngoaïi truù - Lôùp ñöôïc bieân cheá töø 20 – 50 hoïc sinh, sinh vieân, coù Ban caùn söï lôùp, BCH chi ñoaøn TNCS HCM. Moãi ngaønh hoaëc khoái ñaøo taïo coù giaùo vieân chuû nhieäm phuï traùch. - Hoïc sinh, sinh vieân trong quaù trình ñaøo taïo ñöôïc höôûng caùc quyeàn lôïi, caùc chính saùch hieän haønh nhö : Heä sö phaïm chính quy khoâng phaûi noäp hoïc phí, ñöôïc caáp hoïc boång khuyeán khích hoïc taäp, trôï caáp xaõ hoäi, vay quyõ tín duïng ñaøo taïo, tham gia caùc toå chöùc ñoaøn theå, caùc hoaït ñoäng chính trò xaõ hoäi, vaên hoùa, vaên ngheä, theå duïc theå thao, caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 18 -
 19. thöïc haønh thöïc taäp, nghieäp vuï sö phaïm, nghieân cöùu khoa hoïc, caùc cuoäc thi sinh vieân gioûi, Olympic …, ñöôïc tham gia caùc cheá ñoä baûo hieåm vaø chaêm soùc söùc khoûe. - Hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc ñaùnh giaù vaø phaân loaïi hoïc taäp – reøn luyeän theo hoïc kyø , naêm hoïc, khoùa hoïc ñeå höôûng caùc cheá ñoä chính saùch hieän haønh. b/ Toå chöùc, bieân cheá hoïc sinh, sinh vieân naêm hoïc 2005 - 2006: - Toång soá hoïc sinh, sinh vieân thaùng 10/2005 laø 3.789 HSSV, toå chöùc bieân cheá thaønh 80 lôùp, ñaøo taïo sö phaïm trung caáp, cao ñaúng, ñaïi hoïc chính quy vaø khoâng chính quy. - Hoïc sinh, sinh vieân ñaøo taïo chính quy : 1.724 HSSV – 46 lôùp - Hoïc sinh, sinh vieân ñaøo taïo khoâng chính quy : 2.065 HSSV – 34 lôùp. - Hoïc sinh, sinh vieân hoïc taäp taïi tröôøng : 2.140 HSSV ( 58%) – 57 lôùp. - Hoïc sinh, sinh vieân ôû noäi truù kyù tuùc xaù: ñaït 24% - Tæ leä hoïc sinh, sinh vieân ñang ñaøo taïo taïi caùc khoa: Khoa sö phaïm maàm non 73%, Khoa sö phaïm aâm nhaïc 10%, Khoa sö phaïm myõ thuaät 8%, Khoa sö phaïm theå duïc 6,5%, Khoa sö phaïm Giaùo duïc ñaëc bieät 2.5% - Hoïc sinh, sinh vieân ôû khu vöïc 3, 2: 22.5% , khu vöïc 2NT: 59%, Khu vöïc 1: 18,5% - Hoïc sinh, sinh vieân nöõ chieám 92%, Dieän höôûng cheá ñoä chính saùch öu tieân 15%. - Hoïc sinh, sinh vieân laø ngöôøi daân toäc 3%, HSSV theo caùc Toân giaùo 7,5% 4 – Thuaän lôïi, khoù khaên trong coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân. a/ Nhöõng thuaän lôïi : - Coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân laø moät nhieäm vuï quan troïng trong coâng taùc ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng ñaõ ñöôïc Ñaûng uûy, Ban giaùm hieäu vaø caùc toå chöùc trong nhaø tröôøng quan taâm laõnh ñaïo, chæ ñaïo thöôøng xuyeân. - Ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù vaø giaùo vieân chuû nhieäm ñöôïc tuyeån choïn, coù traùch nhieäm vaø yù thöùc xaây döïng moâi tröôøng sö phaïm laønh maïnh, thöôøng xuyeân quan taâm tôùi coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng, ñaïo ñöùc, loái soáng sinh vieân, quan taâm ñeán ñôøi soáng sinh hoaït, hoïc taäp vaø coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân. Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 19 -
 20. - Tröôøng coù moät khuoâân vieân roäng gaàn 10ha, cô sôû vaät chaát phuïc vuï hoïc taäp vaø ñôøi soáng sinh hoaït töøng böôùc ñöôïc caûi thieän vaø taêng cöôøng. Caùc hoaït ñoäng Vaên – Theå – Myõ, caùc phong traøo thi ñua thöôøng xuyeân ñöôïc toå chöùc ñaõ loâi cuoán ñöôïc ñoâng ñaûo hoïc sinh, sinh vieân tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng taäp theå. - Sinh vieân phaàn lôùn töø noâng thoân vaøo hoïc ( gaàn 80%), ña soá caùc em chaêm ngoan, caàn cuø, chòu khoù vaø coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén. Hoïc sinh, sinh vieân nöõ chieám tæ leä cao ( 90% ), Hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc ñaøo taïo thaønh giaùo vieân sö phaïm laø moät thuaän lôïi trong coâng taùc quaûn lyù vaø giaùo duïc sinh vieân. 2 b. Nhöõng khoù khaên : - Ñoái töôïng vaøo tröôøng töø nhieàu ñòa phöông, hoïc sinh, sinh vieân ôû nhieàu ñoä tuoåi, trình ñoä vaø nhaän thöùc xaõ hoäi cheânh leäch, khaû naêng giao tieáp coøn haïn cheá, Söï taùc ñoäng cuûa caùc ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi, ngheà nghieäp aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán taâm tö, tình caûm vaø caùc moái quan heä khaùc trong sinh vieân. - Soá löôïng hoïc sinh, sinh vieân taêng nhanh, nhieàu lôùp ñaøo taïo, soá choã ôû noäi truù khoâng taêng, soá löôïng sinh vieân ngoaïi truù taêng nhanh trong khi bieân cheá caùn boä laøm coâng taùc quaûn lyù sinh vieân khoâng taêng maø thôøi gian laøm vieäc giaûm (thöïc hieän 40 giôø). - Ñoäi nguõ Giaùo vieân chuû nhieäm treû, môùi toát nghieäp veà tröôøng, moät soá ñi hoïc taäp naâng cao trình ñoä, keá hoaïch coâng taùc vaø giaûng daïy taêng, kinh nghieäm toå chöùc quaûn lyù, giaùo duïc, ñieàu haønh lôùp sinh vieân, coâng taùc naém vaø xöû lyù thoâng tin coøn haïn cheá. - Ñaëc bieät khi thöïc hieän Quy cheá ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän sinh vieân töø 2002 ñeán nay khoái löôïng coâng vieäc cuûa quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân taêng nhöng chöa coù quy ñònh ñònh bieân, caùc cheá ñoä khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng thöïc hieän coøn baát caäp. II. THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ HSSV NHAØ TRÖÔØNG Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang - 20 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2