intTypePromotion=1

Tiểu luận: Ứng dụng thương mại điện tử tại công ty chuyển phát nhanh TNT

Chia sẻ: Lotus_123 Lotus_123 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
374
lượt xem
129
download

Tiểu luận: Ứng dụng thương mại điện tử tại công ty chuyển phát nhanh TNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận :ứng dụng thương mại điện tử tại công ty chuyển phát nhanh tnt', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Ứng dụng thương mại điện tử tại công ty chuyển phát nhanh TNT

 1. TIỂU LUẬN Ứng dụng thương mại điện tử tại công ty chuyển phát nhanh TNT
 2. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH Chương 1 T NG QUAN V THƯƠNG M I ðI N T 1.1 M T S KHÁI NI M V TMðT Thương m i ñi n t (còn g i là E-Commerce hay E-Business) là quy trình mua bán thông qua vi c truy n d li u gi a các thi t b truy n tin trong chính sách phân ph i c a ti p th . T i ñây m t m i quan h thương m i hay d ch v tr c ti p gi a ngư i cung c p và khách hàng ñư c ti n hành thông qua vi c truy n tin. Hi u theo nghĩa r ng, thương m i ñi n t bao g m t t c các lo i giao d ch thương m i mà trong ñó các ñ i tác giao d ch s d ng các k thu t thông tin trong khuôn kh chào m i, th o thu n hay cung c p d ch v . Thương m i ñi n t (Electronic Commerce), m t y u t h p thành c a n n "Kinh t s hóa", là hình thái ho t ñ ng thương m i b ng các phương pháp ñi n t ; là vi c trao ñ i thông tin thương m i thông qua các phương ti n công ngh ñi n t mà nói chung là không c n ph i in ra gi y trong b t c công ño n nào c a quá trình giao d ch (nên còn g i là "Thương m i không có gi y t "). • Hi u theo nghĩa h p Theo nghĩa h p, thương m i ñi n t ch ñơn thu n bó h p thương m i ñi n t trong vi c mua bán hàng hóa và d ch v thông qua các phương ti n ñi n t , nh t là qua Internet và các m ng liên thông khác. Theo T ch c Thương M i Th Gi i (WTO), "Thương m i ñi n t bao g m vi c s n xu t, qu ng cáo, bán hàng và phân ph i s n ph m ñư c mua bán và thanh toán trên m ng Internet, nhưng ñư c giao nh n m t cách h u hình, c các s n ph m giao nh n cũng như nh ng thông tin s hoá thông qua m ng Internet". Theo y ban Thương m i ñi n t c a T ch c H p tác kinh t châu Á - Thái Bình Dương (APEC), "Thương m i ñi n t là công vi c kinh doanh ñư c ti n hành thông qua truy n thông s li u và công ngh tin h c k thu t s ". ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 1
 3. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH • Hi u theo nghĩa r ng Thương m i ñi n t hi u theo nghĩa r ng là các giao d ch tài chính và thương m i b ng phương ti n ñi n t như: trao ñ i d li u ñi n t , chuy n ti n ñi n t và các ho t ñ ng như g i/rút ti n b ng th tín d ng. Theo quan ñi m này, có hai ñ nh nghĩa khái quát ñư c ñ y ñ nh t ph m vi ho t ñ ng c a Thương m i ñi n t : Lu t m u v Thương m i ñi n t c a y ban Liên h p qu c v Lu t Thương m i qu c t (UNCITRAL) ñ nh nghĩa: "Thu t ng thương m i [commerce] c n ñư c di n gi i theo nghĩa r ng ñ bao quát các v n ñ phát sinh t m i quan h mang tính ch t thương m i dù có hay không có h p ñ ng. Các quan h mang tính thương m i commercial bao g m, nhưng không ch bao g m, các giao d ch sau ñây: b t c giao d ch nào v cung c p ho c trao ñ i hàng hóa ho c d ch v ; tho thu n phân ph i; ñ i di n ho c ñ i lý thương m i, y thác hoa h ng (factoring), cho thuê dài h n (leasing); xây d ng các công trình; tư v n, k thu t công trình (engineering); ñ u tư; c p v n, ngân hàng; b o hi m; th a thu n khai thác ho c tô như ng, liên doanh và các hình th c v h p tác công nghi p ho c kinh doanh; chuyên ch hàng hóa hay hành khách b ng ñư ng bi n, ñư ng không, ñư ng s t ho c ñư ng b ". Theo y ban châu Âu: "Thương m i ñi n t ñư c hi u là vi c th c hi n ho t ñ ng kinh doanh qua các phương ti n ñi n t . Nó d a trên vi c x lý và truy n d li u ñi n t dư i d ng text, âm thanh và hình nh". Thương m i ñi n t trong ñ nh nghĩa này g m nhi u hành vi trong ñó: ho t ñ ng mua bán hàng hóa; d ch v ; giao nh n các n i dung k thu t s trên m ng; chuy n ti n ñi n t ; mua bán c phi u ñi n t , v n ñơn ñi n t ; ñ u giá thương m i; h p tác thi t k ; tài nguyên trên m ng; mua s m công c ng; ti p th tr c ti p v i ngư i tiêu dùng và các d ch v sau bán hàng; ñ i v i thương m i hàng hoá (như hàng tiêu dùng, thi t b y t chuyên d ng) và thương m i d ch v (như d ch v cung c p thông tin, d ch v pháp lý, tài chính); các ho t ñ ng truy n th ng (như chăm sóc s c kho , giáo d c) và các ho t ñ ng m i (như siêu th o). ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 2
 4. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH 1.2 PHÂN LO I TMðT Có nhi u tiêu chí ñ phân lo ithương m i ñi n t , nhưng phương th c ph bi n là d a vào ch th tham gia thương m i ñi n t . D a vào phương th c này, ngư i ta chia ra: • B2B: Business – Business (TMðT gi a các công ty v i nhau) Trong lo i này, các công ty s d ng m ng ñ ñ t hàng t phía ngư i cung c p, nh n các hoá ñơn và thanh toán. Lo i hình này ñã ho t ñ ng r t t t trong m y năm g n ñây, ñ c bi t là trong vi c s d ng EDI trong m ng cá nhân ho c m ng giá tr gia tăng WAN. • B2C: Business – Consumer (TMðT gi a các công ty và cá nhân) Lo i thương m i ñi n t th hai này tương ñương v i hình th c bán hàng qua m ng. Cùng v i s phát tri n c a m ng www, thương m i ñi n t gi a các công ty và khách hàng cũng ñ t ñư c nhi u bư c ti n. Hi n nay trên m ng Interrnet có r t nhi u các trang bán hàng v i ñ m i lo i m t hàng tiêu dùng t bánh k o, rư u bia cho ñ n máy tính, xe hơi. • B2A: Business – Adminitration (TMðT gi a các công ty và chính ph ) hương m i ñi n t gi a công ty và chính ph bao g m toàn b các giao d ch gi a các công ty và các t ch c chính ph . Hình th c này m i ra ñ i song có th s phát tri n nhanh chóng n u như các chính ph thúc ñ y s nh n th c và phát tri n c a thương m i ñi n t trong các cơ quan c a mình. Ngoài các giao d ch mua bán hàng hoá, ñây cũng là phương th c mà các doanh nghi p n p thu doanh thu và thu giá tr gia tăng cho Nhà nư c. • C2A: Consumer – Administration (TMðT gi a cá nhân và chính ph ) Thương m i ñi n t gi a cá nhân và chính ph tuy chưa xu t hi n song cùng v i s phát tri n c a các lo i hình thương m i ñi n t k trên, các chính ph s m r ng quan h v i các cá nhân trong các lĩnh v c ch ng h n như chi tr các kho n tr c p xã h i. • C2C: Consumer – Consumer (TMðT gi a các khách hàng v i nhau) Thương m i ñi n t gi a các khách hàng v i nhau là hình th c ñã ñang xu t hi n và ngày càng ph bi n r n grãi như các web site ñ u giá, mua bán,rao v t, hi p h i các khách hàng mua s ñ ñư c hư ng các chính sách ưu ñãi c a nhà s n xu t. ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 3
 5. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH 1.3 L I ÍCH VÀ H N CH C A TMðT 1.3.1 L i ích c a TMðT 1.3.1.1 ð i v i Doanh Nghi p Thương M i ði n T nên ñư c xem là m t công c h tr thương m i truy n th ng trong b i c nh Vi t Nam hi n nay. Th t v y, Vi t Nam hi n nay chưa có ñơn v kinh doanh nào hoàn toàn “ o”, có nghĩa là các ho t ñ ng kinh doanh hoàn toàn d a trên m ng Internet. Các lý do bên dư i s giúp b n nh n ra nh ng l i ích mà Thương M i ði n T s mang l i cho doanh nghi p c a b n: Qu ng bá thông tin và ti p th cho m t th trư ng toàn c u v i chi phí c c th p: ch v i vài ch c ñô-la M m i tháng, b n ñã có th ñưa thông tin qu ng cáo c a b n ñ n v i vài trăm tri u ngư i xem t các nơi trên th gi i. ðây là ñi u mà ch có Thương M i ði n T làm ñư c cho doanh nghi p. Th so sánh v i m t qu ng cáo trên báo Tu i Tr v i vài tri u ñ c gi , m i l n qu ng cáo b n ph i tr ít nh t 50 ñô-la M , còn n u b n có m t website c a mình, b n có th qu ng cáo thông tin 24 gi m i ngày, 7 ngày m i tu n, và lư ng ñ c gi c a b n là hàng trăm tri u ngư i t m i nơi trên th gi i. Chi phí cho website c a b n m i tháng ư c tính (kinh t nh t) là: 5 ñô-la M chi phí lưu tr tr ctuy n (hosting), 10-20 ñô-la M tr cho chi phí qu ng cáo (li t kê ñ a ch web c a b n trên m t d ng danh b doanh nghi p ñi n t . Dĩ nhiên, ñây ch là chi phí t i thi u cho website c a b n. N u b n có kh năng tài chính, b n có th thuê qu ng cáo v i chi phí cao hơn ñ mong qu ng cáo t t hơn. D ch v t t hơn cho khách hàng: v i Thương M i ði n T , b n có th cung c p catalogue, brochure, thông tin, b ng báo giá cho ñ i tư ng khách hàng m t cách c c kỳ nhanh chóng, b n có th t o ñi u ki n cho khách hàng mua hàng tr c ti p t trên m ng v.v… Nói tóm l i, Thương M i ði n T mang l i cho b n các công c ñ làm hài lòng khách hàng, b i trong th i ñ i ngày nay, y u t th i gian th c s là vàng b c, không ai có ñ kiên nh n ph i ch ñ i thông tin trong vài ngày. Hơn n a, ngày nay ch t lư ng d ch v và thái ñ ph c v là nh ng y u t r t quan tr ng trong vi c tìm và gi khách hàng. N u b n không x lý yêu c u thông tin c a ñ i tư ng quan tâm m t ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 4
 6. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH cách nhanh chóng, h s không kiên nh n mà ch b n, trong khi ñó có bi t bao ñ i th c nh tranh ñang săn ñón h . Tăng doanh thu: v i Thương M i ði n T , ñ i tư ng khách hàng c a b n gi ñây ñã không còn b gi i h n v m t ñ a lý, hay th i gian làm vi c. B n không ch có th bán hàng cho cư dân trong thành ph c a b n, mà b n còn có th bán hàng trong toàn b Viêt Nam ho c các nư c khác. B n không ng i ch khách hàng t tìm ñ n v i b n mà b n ñang tích c c và ch ñ ng ñi tìm khách hàng cho mình. Vì th , ch c ch n r ng s lư ng khách hàng c a b n s tăng lên ñáng k d n ñ n doanh thu nh y v t. ðó là ñi u mà doanh nghi p nào cũng mơ ư c. Tuy nhiên, cũng xin nh c l i v i b n r ng ch t lư ng và giá c s n ph m hay d ch v c a b n ph i t t, n u không, Thương M i ði n T cũng không giúp gì ñư c cho b n. Gi m chi phí ho t ñ ng: v i Thương m i ñi n t , b n không ph i t n kém nhi u cho vi c thuê c a hàng, m t b ng, ñông ñ o nhân viên ph c v , b n cũng không c n ph i ñ u tư nhi u cho kho ch a... Ch c n kho ng 10 tri u ñ ng xây d ng m t website bán hàng qua m ng, sau ñó chi phí v n hành website m i tháng không quá m t tri u ñ ng. N u website c a b n ch là trưng bày thông tin, hình nh s n ph m, b n ti t ki m ñư c chi phí in n brochure, catalogue và c chi phí g i bưu ñi n nh ng n ph m này. Và ñ c bi t n u doanh nghi p b n làm hàng xu t kh u, b n có th ng i nhà và tìm ki m khách hàng qua m ng, không c n ph i t n kém nhi u cho nh ng chuy n ñích thân “xu t ngo i”. L i th c nh tranh: vi c kinh doanh trên m ng là m t “sân chơi” cho s sáng t o, nơi ñây, b n tha h áp d ng nh ng ý tư ng hay nh t, m i nh t v d ch v h tr , chi n lư c ti p th v.v… Và m t khi t t c các ñ i th c nh tranh c a b n ñ u áp d ng Thương M i ði n T , thì ph n th ng s thu c v ai sáng t o hay nh t ñ t o ra nét ñ c trưng cho doanh nghi p, s n ph m, d ch v c a mình ñ có th thu hút và gi ñư c khách hàng. 1.3.1.2 ð i v i ngư i tiêu dùng • Thông tin phong phú, thu n ti n và ch t lư ng cao. • ðáp ng m i nhu c u. • Vư t gi i h n v không gian và th i gian. ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 5
 7. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH • Giá th p hơn. • Giao hàng nhanh hơn v i các s n ph m s hóa. • ð u giá. • C ng ñ ng m ng. 1.3.1.3 ð i v i xã h i Ho t ñ ng tr c tuy n: TMðT là ñ ng l c kích thích phát tri n ngành công gnh thông tin và các ngành công nghi p liên quan. TMðT còn t o môi trư ng làm vi c mua s m, giao d ch…t xa nên góp ph n làm gi m vi c ñi l i, ô nhi m, tai n n… Nâng cao m c s ng: nhi u hàng hóa, nhi u nhà cung c p t o áp l c gi m giá, d n ñ n kh năng mua s m c a khách hàng cao hơn, góp ph n nâng cao m c s ng cho m i ngư i. L i ích cho các nư c nghèo: các nư c nghèo có th ti p c n t t hơn các s n ph m, d ch v … D ch v công ñư c cung c p thu n ti n hơn: khi TMðT phát tri n t t y u các d ch v công như y t , giáo d c cũng phát tri n theo. 1.3.2 H n ch c a TMðT Theo nghiên c u c a CommerceNet (commerce.net), 10 c n tr l n nh t c a TMðT t i M theo th t là: 1. An toàn. 2. S tin tư ng và r i ro. 3. Thi u nhân l c v TMðT. 4. Văn hóa. 5. Thi u h t ng v ch k. s hóa (ho t ñ ng c a các t ch c ch ng th c còn h n ch ) . 6. Nh n th c c a các t ch c v TMðT. 7. Gian l n trong TMðT (th tín d ng...). 8. Các sàn giao d ch B2B chưa th c s thân thi n v i ngư i dùng. 9. Các rào c n thương m i qu c t truy n th ng. 10. Thi u các tiêu chu n qu c t v TMðT. ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 6
 8. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH B t ch p các khó khăn, h n ch này thương m i ñi n t v n phát tri n r t nhanh trong các năm qua. Theo th ng kê c a Emarketer.com vào tháng 6.2002, t i M s lư ng giao d ch ch ng khoán qua m ng tăng t 300.000 năm 1996 lên 25 tri u năm 2002. Theo Korean Times, t i Hàn Qu c s lư ng giao d ch tăng t 2% năm 1998 lên 51% năm 2002. Theo IDC (2000) s lư ng khách hàng tham gia giao d ch ch ng khoán qua m ng năm 2004 ñ t 122.3 tri u so v i 76.7 tri u năm 2002. H N CH C A THƯƠNG M I ðI N T H n ch v k thu t H n ch v thương m i 1. Chưa có tiêu chu n qu c t v ch t 1. An ninh và riêng tư là hai c n tr v lư ng, an toàn và ñ tin c y tâm lý ñ i v i ngư i tham gia TMðT 2. T c ñ ñư ng truy n Internet v n chưa 2. Thi u lòng tin và TMðT và ngư i bán ñáp ng ñư c yêu c u c a ngư i dùng, hàng trong TMðT do không ñư c g p nh t là trong Thương m i ñi n t . t r c t i p. 3. Các công c xây d ng ph n m m v n 3. Nhi u v n ñ v lu t, chính sách, thu trong giai ño n ñang phát tri n. chưa ñư c làm rõ. 4. Khó khăn khi k t h p các ph n m m 4. M t s chính sách chưa th c s h tr TMðT v i các ph n m m ng d ng và t o ñi u ki n ñ TMðT phát tri n. các cơ s d li u truy n th ng. 5. C n có các máy ch thương m i ñi n 5. Các phương pháp ñánh giá hi u qu t ñ c bi t (công su t, an toàn) ñòi h i c a TMðT còn chưa ñ y ñ , hoàn thêm chi phí ñ u tư. thi n. 6. Chi phí truy c p Internet v n còn cao. 6. Chuy n ñ i thói quen tiêu dùng t th c ñ n o c n th i gian. 7. Th c hi n các ñơn ñ t hàng trong 7. S tin c y ñ i v i môi trư ng kinh thương m i ñi n t B2C ñòi h i h doanh không gi y t , không ti p xúc th ng kho hàng t ñ ng l n. tr c ti p, giao d ch ñi n t c n th i gian. 8. S lư ng ngư i tham gia chưa ñ l n ñ ñ t l i th v quy mô (hoà v n và có lãi). 9. S lư ng gian l n ngày càng tăng do ñ c thù c a TMðT. 10. Thu hút v n ñ u tư m o hi m khó khăn hơn sau s s p ñ hàng lo t c a các công ty dot.com ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 7
 9. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH 1.4 PHÁP LU T V TMðT Ngày 1/3/2006, Lu t Giao d ch ñi n t Vi t Nam chính th c có hi u l c. ð n cu i năm 2007, b n trong s năm ngh ñ nh hư ng d n Lu t Giao d ch ñi n t ñã ñư c ban hành, v cơ b n hoàn thành khung pháp lý cho vi c tri n khai ng d ng giao d ch ñi n t trong các lĩnh v c l n c a ñ i s ng xã h i. Ngày 9/6/2006, Chính ph ban hành Ngh ñ nh v Thương m i ñi n t v i vi c th a nh n ch ng t ñi n t có giá tr pháp lý tương ñương ch ng t truy n th ng trong m i ho t ñ ng thương m i t chào hàng, ch p nh n chào hàng, giao k t h p ñ ng cho ñ n th c hi n h p ñ ng. Ngày 15/2/2007, Ngh ñ nh s 26/2007/Nð-CP quy ñ nh chi ti t v Ch ký s và D ch v ch ng th c ch ký s ñư c ban hành. Ngh ñ nh này quy ñ nh v ch ký s và các n i dung c n thi t liên quan ñ n s d ng ch ký s , bao g m ch ng thư s và vi c qu n lý, cung c p và s d ng d ch v ch ng th c ch ký s . ðây là nh ng quy ñ nh n n t ng ñ thi t l p m t cơ ch ñ m b o an ninh an toàn cũng như ñ tin c y c a các giao d ch ñi n t , là ñi u ki n tiên quy t v m t k thu t ñ thúc ñ y ng d ng thương m i ñi n t r ng rãi trong xã h i. Ngày 23/2/2007,Chính ph ban hành Ngh ñ nh s 27/2007/Nð-CP quy ñ nh chi ti t thi hành Lu t Giao d ch ñi n t trong ho t ñ ng tài chính. Ngh ñ nh này ra ñ i nh m ñ m b o các ñi u ki n c n thi t ñ hình thành và phát tri n m t môi trư ng giao d ch ñi n t an toàn, hi u qu ; giúp Chính ph qu n lý ñư c giao d ch ñi n t trong ho t ñ ng nghi p v tài chính, gi m thi u h u qu x u phát sinh trong giao d ch ñi n t như tr n thu , gian l n khi l p hóa ñơn ch ng t . Ngày 8/3/2007, Ngh ñ nh s 35/2007/Nð-CP v Giao d ch ñi n t trong ho t ñ ng ngân hàng ñư c ban hành t p trung hư ng d n vi c áp d ng Lu t Giao d ch ñi n t cho các ho t ñ ng ngân hàng c th , b o ñ m nh ng ñi u ki n c n thi t v môi trư ng pháp lý ñ c ng c , phát tri n các giao d ch ñi n t an toàn và hi u qu ñ i v i h th ng ngân hàng. ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 8
 10. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH 1.5 TH C TR NG TMðT VI T NAM HI N NAY Các "ch o" ñã xu t hi n và có xu hư ng tăng nhanh v s lư ng trong kho ng 3 năm tr l i ñây. Hi n nay, các trang web d ch v mua s m tr c tuy n có hư ng ñ u tư sâu hơn v m t ch t lư ng ñ phát tri n. Các "ch o" ñã xu t hi n và có xu hư ng tăng nhanh v s lư ng trong kho ng 3 năm tr l i ñây. Hi n nay, các trang web d ch v mua s m tr c tuy n có hư ng ñ u tư sâu hơn v m t ch t lư ng ñ phát tri n. Các doanh nghi p ñã chú tr ng ñ n ñ u tư nâng c p ch t lư ng giao di n website, cung c p d ch v t t hơn như truy c p nhanh, giao di n ñ p, d s d ng, cung c p nhi u thông tin cho t ng s n ph m v giá c , xu t x . Tác ñ ng c a thương m i ñi n t ñ n con ngư i hi n ñ i. Các sàn giao d ch thương m i tr c tuy n ñư c ho t ñ ng dư i hình th c nh ng siêu th ñi n t kinh doanh nhi u m t hàng và tùy theo l i th , m c ñích c a t ng siêu th ñi n t s có m t vài nhóm hàng hóa ch l c. Vì v y, không khác gì nh ng mô hình ch tr c ti p, ch trên m ng cũng t p trung khá phong phú v ch ng lo i cũng như m u mã. Hi n c nư c có kho ng 80 doanh nghi p kinh doanh sàn giao d ch ñi n t , trong ñó không ít trang web ñã t o ñư c uy tín trên th trư ng. Có ñ n hơn 10.000 m t hàng thu c các ngành hàng gia d ng tiêu dùng như : kim khí ñi n máy, quà lưu ni m, hoa, sách, qu n áo, hàng th thao, trò chơi, trang s c, m ph m... ð i v i ngư i mua: Nh thương m i ñi n t ngư i mua s có nhi u cơ h i ki m tra món hàng và tham kh o th t chi ti t doanh nghi p s n xu t ra s n ph m trư c khi quy t ñ nh l a ch n món hàng, có cơ h i tham kh o ñ ch n giá c v a ý nh t v i mình, mà không ph i ch u b t c s khó ch u nào t phía ngư i bán hàng. Hơn th , ngư i mua còn nh n ñư c s tư v n tr c tuy n, d dàng ñ t món hàng theo yêu c u c a mình v i b t kỳ nhà cung c p hay s n xu t nào trên toàn th gi i; có cơ h i mua ñư c hàng v i giá r cũng như mua ñư c nh ng món hàng ñ c ñáo, m i l mà không t n nhi u th i gian, công s c cho vi c tìm ki m... Tuy nhiên, n u không sáng su t ñ l a ch n thì như t t c các d ng thương m i khác, nguy cơ ch n ph i hàng kém ch t ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 9
 11. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH lư ng, cũng như g p m t s d ng l a ñ o tr c tuy n, gian l n thương m i có th x y ra. ð i v i ngư i bán: Nh có thương m i ñi n t ngư i bán có nhi u cơ h i ñ qu ng bá và bán ñư c s n ph m c a mình ñ n t t c m i nơi vì th trư ng không biên gi i, ti t ki m ñư c chi phí song ngư i bán cũng có th s ph i ch u nhi u s c nh tranh t r t nhi u phía ñòi h i h ph i n l c h t s c ñ ph c v khách hàng ngày càng t t hơn và l i nhu n trên m i món hàng s ngày càng ít hơn. Thương m i ñi n t th t s làm cho con ngư i xích l i g n nhau hơn, tin tư ng hơn và mang l i s ti n l i hơn. • Ti m năng và th c tr ng phát tri n thương m i ñi n t c a Vi t Nam Vi t Nam có nhi u m t hàng c n xu t kh u, thương m i ñi n t có th giúp các doanh nghi p d dàng ti p c n v i t t c khách hàng. Các s n ph m thông tin, tri th c, d ch v , du l ch… c n chào bán ñi kh p nơi trên th gi i, ngu n nhân l c v công ngh thông tin c a Vi t Nam n i ti ng là ti p thu nhanh, nh y. Chính ph Vi t Nam r t quan tâm ñ n lĩnh v c này, th hi n qua các ch trương khuy n khích thương m i ñi n t phát tri n trong th i gian qua. V i vi c ban hành Lu t công ngh thông tin cũng như Lu t giao d ch ñi n t , cơ s h t ng v m ng internet nói riêng và công ngh thông tin nói chung ñang phát tri n nhanh và nh t là các l i ích t thương m i ñi n t ñã làm cho doanh nghi p ngày m t phát tri n và, ñ n lư t mình, l i ñóng góp tr l i cho phát tri n Thương m i ñi n t . Hi n nay, có r t nhi u các website v thương m i ñi n t các d ng doanh nghi p v i doanh nghi p, doanh nghi p v i khách hàng, khách hàng v i khách hàng. Nhi u doanh nghi p ñã b t ñ u l p các website bán hàng qua m ng cho riêng mình ph c v r t t t vi c ti p th , qu ng bá bán hàng, h tr bán hàng cũng như tìm ki m th trư ng, m r ng th trư ng ra kh p nơi trên th gi i. Tuy nhiên, c n tr l n ñ thương m i ñi n t Vi t Nam phát tri n chính là vi c ngư i dân và c doanh nghi p cũng chưa th t s hi u rõ l i ích c a thương m i ñi n t ñem l i. Ngư i dân thì chưa tin, doanh nghi p thì th ơ, làm cho có. Ngoài ra, m t v n ñ l n hơn là thanh toán tr c tuy n. Theo ñi u tra c a V thương m i ñi n t thu c B Thương M i thì có hơn 98,3% doanh nghi p có website gi i thi u v doanh nghi p mình, trong ñó có ñ n hơn 62,5% website ch ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 10
 12. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH dùng ñ gi i thi u s n ph m và d ch v và ch có kho ng 27,4% cho phép ñ t hàng qua m ng trong ñó s website có h tr thanh toán tr c tuy n ch hơn 3,2%. Có quá nhi u b t c p khi s d ng d ch v thanh toán tr c tuy n t i Vi t Nam b i h th ng ngân hàng v n chưa k t n i t t v i nhau. B o m t cũng là v n ñ r t l n và không ch có th , t i ph m qua m ng Vi t Nam cũng tác ñ ng ñáng k ñ n tâm lý mua hàng c a ngư i dân và doanh nghi p d n ñ n e ng i trong giao d ch tr c tuy n. M t s website bán hàng qua m ng n i ti ng trên th gi i ñã ngăn không cho các giao d ch thanh toán tr c tuy n t các máy tính t i Vi t Nam. ði u ñó nh hư ng nghiêm tr ng trong vi c phát tri n thương m i ñi n t nói chung và t o ñi u ti ng x u trong gi i công ngh thông tin Vi t Nam. T i ph m tr c tuy n trong nư c tuy không nhi u nhưng ñã có và gây nh hư ng r t l n ñ i v i ni m tin c a khách hàng dành cho các doanh nghi p có bán hàng tr c tuy n nói riêng và các doanh nghi p chuyên kinh doanh thương m i ñi n t nói chung. Theo ñánh giá sau cu c kh o sát ñư c V Thương m i ñi n t th c hi n cu i năm 2006, tình hình ho t ñ ng c a các sàn giao d ch thương m i ñi n t ñã có ñư c nh ng bư c phát tri n hơn v hình th c l n ch t lư ng so v i năm 2005. Các doanh nghi p kinh doanh "ch o" có xu hư ng phát tri n website ch t lư ng hơn, thông tin b ích hơn, ñ m b o v n ñ ch t lư ng hàng hóa nh m t o l p uy tín, lòng tin c y c a khách hàng ñ th c hi n m c tiêu m r ng th trư ng. • Xu hư ng phát tri n Sau quá trình th nghi m d ch v ho c ho t ñ ng c m ch ng ch ñón cơ h i, thì h u h t doanh nghi p kinh doanh nói riêng và các doanh nghi p chuyên v thương m i ñi n t nói chung ñã ñi vào ho t ñ ng th c ch t b t ñ u t năm 2006, ñ u năm 2007, ngay khi Lu t công ngh thông tin và Lu t giao d ch thương m i ñi n t ñư c ban hành và có hi u l c. Vi t Nam ñang gia nh p sâu vào n n kinh t th gi i, h u h t các doanh nghi p thu c nhi u ngành khác nhau ñ u ph i ñ i m t v i s c nh tranh bình ñ ng t các doanh nghi p nư c ngoài, mà thương m i ñi n t là m t công c ít t n kém nh t giúp cho doanh nghi p h giá thành, tăng s c c nh tranh. Khi áp d ng phương ti n này doanh nghi p s có cơ h i ñưa s n ph m ra th trư ng r ng l n toàn th gi i. Vi c thành công c a nhi u doanh nghi p khi ñưa s n ph m c a mình lên m ng và ki m ñư c nhi u h p ñ ng xu t kh u, nh ng website chuyên v hoa, quà t ng ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 11
 13. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH ñư c nhi u khách hàng quan tâm và ñ t hàng, nh ng sàn giao d ch ch ng khoán c niêm y t và OTC luôn ñông khách, nh ng website bán hàng tr c tuy n ñơn hàng tăng lên m i ngày, nh ng website rao v t tr c tuy n luôn nh n nh p… trong nh ng tháng g n ñây ñã cho th y l i ích mà thương m i ñi n t ñem l i. Ngành ngân hàng ña có nhi u ti n b trong giao d ch, th và trong s liên k t v i nhau, ngành bưu chính vi n thông ñã có nhi u d ch v m i ph c v t t cho nhu c u buôn bán trên m ng. Hơn n a, m t s t i ph m m ng ñã b b t và b ñưa ra toà cũng là m t bư c ti n m i góp s c cho thương m i ñi n t phát tri n. ð có s phát tri n th t nhanh và ñ ng b , ti n k p v i s phát tri n chung c a th gi i, cùng v i s ñ i m i tư duy c a t t c m i ngư i trong h th ng cơ quan qu n lý nhà nư c, chính sách, pháp lu t góp ph n ñ ng viên r t l n ñ n quá trình phát tri n c a ngành thương m i ñi n t , m i doanh nghi p cũng ph i ñ i m i mình, c p nh t thông tin, trang b phương ti n và con ngư i hi n ñ i ñ ti p thu và phát tri n, m i ngư i dân cũng c n ti p c n nh ng thông tin m i nh t trong th i ñ i mình ñang s ng và nh t là c n ý th c rõ ràng thương m i ñi n t là phương ti n c c kỳ hi u qu cho ñ i s ng c a m i con ngư i. ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 12
 14. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH Chương 2 NG D NG THƯƠNG M I ðI N T T I CÔNG TY CHUY N PHÁT NHANH TNT ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 13
 15. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY TNT 2.1.1 L ch s công ty TNT ðư c thành l p vào năm 1946, TNT là công ty chuy n phát nhanh hàng ñ u th gi i ph c v m i ñ i tư ng khách hàng v i các d ch v chuy n phát nhanh t thư t , bưu ki n cho ñ n các lo i hàng hóa khác. Có tr s chính t i Hà Lan, TNT s h u m ng lư i phân ph i r ng kh p ñ n các ñ a ñi m t i châu Âu và châu Á, hi n nay ti p t c m r ng ho t ñ ng ra các nư c khác. TNT ho t ñ ng t i hơn 200 qu c gia v i ñ i ngũ nhân viên lên ñ n 159.000 ngư i. Năm 2006, doanh thu c a TNT ñ t 10,1 t Euro và l i nhu n là 1,276 t Euro. C phi u c a TNT niêm y t trên th trư ng ch ng khoán Amsterdam và New York. TNT luôn nh n th c trách nhi m c a mình ñ i v i c ng ñ ng, c th là ñã thi t l p quan h ñ i tác trong “Chương trình Lương th c Th gi i c a LHQ” và “Chương trình B o v Môi trư ng c a LHQ” v i m c ñích h tr gi i quy t tình tr ng ñói nghèo và ô nhi m các nư c. thông tin chi ti t v TNT có th tìm th y t i trang web: http://group.tnt.com. Là m t liên doanh ñư c thành l p t năm 1997, Công ty TNHH (Liên doanh) Chuy n Phát Nhanh TNT Vi t Nam không ng ng l n m nh và hi n có m t t i 23 t nh thành trong c nư c. TNT Vi t Nam là m t b ph n h u cơ c a m ng lư i TNT qu c t . Năm 1999, TNT Vi t Nam tr thành công ty chuy n phát nhanh ñ u tiên t i Vi t Nam nh n ñư c ch ng ch ISO 9002 dành cho h th ng qu n lý ch t lư ng. Tháng 1/2002, công ty nh n ñư c Ch ng ch IiP - Nhà ñ u tư vào nhân l c. Tháng 12/2003, TNT Vi t Nam ñư c trao Ch ng nh n Qu c t v An toàn V n chuy n TAPA. Công ty cũng ñã vinh d hoàn thành th ng l i nhi m v chuy n phát nhanh và kho v n t i SEA Games 22 v i tư cách nhà cung c p d ch v chính th c c a Ban T ch c SEA Games. 2.1.2 TNT Vi t Nam 13 năm t i th trư ng Vi t Nam ðư c thành l p t năm 1995, TNT Vi t Nam(TNT-Vietrans) là công ty Liên doanh Chuy n Phát Nhanh (CPN) ñ u tiên t i th trư ng Vi t Nam trong lĩnh v c kinh doanh CPN và kho v n h u c n. V i ñ i ngũ hơn 450 nhân viên chuyên nghi p, chúng tôi ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 14
 16. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH hi n ñang h at ñ ng t i 3 sân bay c a gõ qu c t (Sài Gòn, Hà N i & ðà N ng) và 23 văn phòng, chi nhánh trên tòan lãnh th Vi t Nam. TNT Vi t Nam là m t ph n quan tr ng trong m ng lư i giao nh n t i hơn 200 qu c gia tòan c u. T i Vi t Nam, chúng tôi hi n ñang cung c p m t chu i r ng l n các l ai hình d ch v , s n ph m CPN & kho v n h u c n. V i th m nh v công ngh cao và ñ i ngũ nhân viên chuyên nghi p, TNT mang l i cho khách hàng nh ng gi i pháp v i các giá tr c ng thêm nh m nâng cao hi u qu kinh doanh c a khách hàng. Hi n nay t i các văn phòng giao d ch c a TNT Vi t Nam, chúng tôi cung c p nh ng d ch v sau: • Các d ch v và gi i pháp Chuy n phát nhanh Qu c t . • Các d ch v và gi i pháp Chuy n phát nhanh N i ñ a. • Các d ch v giao nh n ñư ng b xuyên Á ñ nh ngày. • Các d ch v chuy n phát hàng N ng. Hơn c d ch v CPN, chúng tôi còn có b ph n D ch v ð c bi t chuyên thi t k t nh ng gi i pháp chuyên bi t cho t ng nhu c u c th c a khách hàng. Chúng tôi có th nhanh chóng th c hi n giao nh n nh ng lô hàng c c kỳ kh n c p ho c nh ng nhóm hàng hóa ñ c bi t như hàng giá tr cao, hàng n ng. Ch t lư ng là y u t quan tr ng ñư c kh ng ñ nh và công nh n thông qua nh ng ch ng nh n c a các t ch c qu c t mà TNT Vi t Nam ñã ñ t ñư c: • ISO 9002 – Ch ng ch v H th ng qu n lý ch t lư ng. • ISO 14001 – Ch ng ch v H th ng qu n lý môi trư ng theo tiêu chu n qu c t. • OHSAS 18001 – Ch ng ch v H th ng ñánh giá s c kh e và an tòan ngh nghi p. • SA 8000 – Ch ng ch v Trách nhi m xã h i. ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 15
 17. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH • TAPA – Ch ng ch v Hi p h i b o v tài s n công ngh cao. • IiP – Ch ng ch v ð u tư vào con ngư i. • Ch ng nh n “Nhóm 20 thương hi u hàng ñ u t i Vi t Nam” (2005). • Ch ng nh n “Nhóm 50 nhà s d ng lao ñ ng hàng ñ u Vi t Nam” (2006). M t trong nh ng ni m t hào và là th m nh c a chúng tôi so v i các ñ i th c nh tranh chính là D ch v Khách hàng. Phương châm c a chúng tôi: khách hàng là tr ng tâm trong m i h at ñ ng c a TNT. Và khách hàng cũng chính là ngu n c m h ng sáng t o c a TNT trong vi c thi t k nên các s n ph m d ch v m i, ñáp ng các nhu c u ña d ng c a khách hàng. 2.1.3 Các văn phòng phía Nam • Văn phòng thành ph H Chí Minh (tr s chính) 39B Trư ng Sơn, Phư ng 4, Qu n Tân Bình, Tp.HCM ðư ng dây nóng (mi n phí): 1800 1589 ðT: +84 (0) 8 3848 6822 Fax: +84 (0) 8 3848 6810 Email: contact.center@tnt.com • Kho ngo i quan TP. H Chí Minh Tr m ñi u v n Chuy n Phát Nhanh TNT (phía Nam) 75, Khu 1, Kho K334 B ch ð ng, Phư ng 2, Qu n Tân Bình, TP.HCM ðT: +84 (0) 8 3848 7372 Fax: +84 (0) 8 3848 6811 • ði m giao d ch D ch V TP. H Chí Minh Trung Tâm Hi p H i Doanh Nghi p Châu Âu 49 M c ð nh Chi, Phư ng ðakao, Qu n 1, TP.HCM ðT: +84 (0) 8 3827 2715 - Ext: 115 Gi làm vi c t 09:00am ñ n 18:00pm, t th Hai ñ n th Sáu. ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 16
 18. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH 2.1.4 M c tiêu và chu n m c kinh doanh c a TNT M c tiêu • Nhi m v c a chúng tôi là vư t hơn s mong ñ i c a khách hàng trong vi c v n chuy n hàng hóa và ch ng t trên toàn th gi i. • Chúng tôi mang ñ n giá tr cho các khách hàng b ng vi c cung c p các gi i pháp ñáng tin c y và hi u qu nh t thông qua các m ng lư i v n chuy n. • Chúng tôi hư ng ñ n v trí d n ñ u trong ngành v n chuy n b ng cách làm cho nhân viên chúng tôi th m nhu n ni m t hào, gia tăng giá tr cho các c ñông và chia s trách nhi m ñ i v i th gi i c a chúng ta. Chu n m c kinh doanh • Luôn trung th c. • Luôn làm hài lòng khách hàng. • S n sàng th thách và c i ti n. • Luôn nhi t huy t. • Tinh th n ñ ng ñ i. • L i nhu n n ñ nh là ch s thành công. • Ho t ñ ng vì th gi i. 2.2 NG D NG THƯƠNG M I ðI N T T I CÔNG TY CHUY N PHÁT NHANH TNT www.tnt.com http://www.tnt.com/express/en_vn/site/home.html ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 17
 19. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH 2.2.1 Hư ng d n ñi n thông tin vào v n ñơn V n ñơn v n chuy n hàng ghi t t c thông tin chi ti t v lô hàng v n chuy n và nh ng gì ñi kèm theo chuy n hàng trong su t l trình v n chuy n. Hãy ñi n ñ y ñ các thông tin vào v n ñơn m t cách rõ ràng và chính xác, ñ c bi t là ph n tên và ñ a ch c a ngư i g i và ngư i nh n. • S v n ñơn M i lô hàng v n chuy n ñư c ký y thác ñ u mang m t s y thác riêng g i là s v n ñơn. S này ñư c th hi n bên dư i mã s v ch góc trên bên ph i c a bi u m u y thác v n chuy n. Quý khách có th s d ng nh ng ch cái và con s này ñ truy xu t thông tin v lô hàng v n chuy n thông qua công c truy xu t. Hãy ghi l i s v n ñơn c a lô hàng này ñ s d ng sau này: ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 18
 20. SVTH: Nhóm 3 GVHD: ðOÀN NG C DUY LINH • T góc trên bên trái M c 1 - S tài kho n c a ngư i g i Hãy nh p s tài kho n riêng c a b n t i TNT trong khung này. N u b n chưa có s tài kho n t i TNT thì chúng s ñư c h th ng c a TNT t o ra cho b n. M c 2 - Hóa ñơn g i ñ n ngư i nh n N u ngư i nh n thanh toán cư c phí v n chuy n, hãy ñánh d u X vào ô này và nh p s tài kho n TNT c a ngư i nh n. N u quý khách không bi t s tài kho n TNT c a ngư i nh n, hãy ñi n tho i cho văn phòng TNT t i ñ a phương. Ngư i g i s ch u trách nhi m ñ i v i m i cư c phí không ñư c thanh toán b i ngư i nh n. M c 3 – S tham kh o c a khách hàng Ph n này dành cho quý khách, s tham kh o này có th dài ñ n 24 ch . S này s ñư c in ra trên hóa ñơn và cũng ñư c s d ng ñ theo dõi và truy xu t thông tin v vi c v n chuy n lô hàng trên h th ng truy xu t. M c 4 – T (ð a ch TNT ñ n l y hàng) Hãy in tên và ñ a ch c a công ty quý khách vào ñây. Bao g m c tên và s ñi n tho i c a ngư i liên l c bên dư i ô này. M c 5 – ð n (Ngư i nh n) Hãy vi t tên và ñ a ch c a ngư i nh n, tên và và s ñi n tho i c a ngư i liên l c. Lưu ý: Chúng tôi không th chuy n phát ñ n s H p thư bưu ñi n. M c 6 – ð a ch phát N u ñ a ch phát khác v i ñ a ch ngư i nh n, hãy vi t ñ a ch phát hàng, tên và s ñi n tho i c a ngư i liên l c. Chúng tôi không th chuy n phát ñ n s H p thư bưu ñi n. M c 7 – Hàng hóa nguy hi m Vui lòng th hi n n u hàng hóa có b n ch t nguy hi m, ñ c hai b ng cách ñánh d u chéo vào ô tương ng. N u quý khách có ý ñ nh g i hàng hóa nguy hi m, hãy ñi n tho i cho b ph n d ch v khách hàng s p x p phương ti n chuyên bi t ñ n l y hàng. ð tài: ng d ng TMðT t i công ty chuy n phát nhanh TNT 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2