intTypePromotion=1

Tìm hiểu về Thị trường tài chính

Chia sẻ: Kim Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
195
lượt xem
64
download

Tìm hiểu về Thị trường tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định.Đối tượng mua bán trên thị trường tài chính là quyền sử dụng các nguồn tài chính (về mặt chất), là chứng khoán (về mặt hình thức)Giá cả của quyền sử dụng nguồn tài chính được thể hiện ra là số lợi tức mà người mua quyền sử dụng nguồn tài chính phải trả cho người bán quyền sử dụng nguồn tài chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về Thị trường tài chính

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD THÁI NGUYÊN KHOA KẾ TOÁN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Giảng viên: Ths Nguyễn Việt Dũng Bộ môn: Tài chính Ngân hàng 1 Ths Nguyễn Việt
 2. CHƯƠNG 9 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH (2 tiết) 2 Ths Nguyễn Việt
 3. KẾ HOẠCH HỌC TẬP C9 Hình thức tổ Thời gian Nội dung chính Yêu cầu sinh Ghi chú chức dạy học địa điểm viên chuẩn bị Lý thuyết - Chức năng và vai trò của thị Tài liệu học trường tài chính; t ập - Thị trường chứng khoán Semina - Vai trò của thị trường CK - Chỉ số giá chứng khoán Làm việc nhóm Tự nghiên cứu - Khái niệm và cấu trúc của thị trường tài chính; - Thị trường tiền tệ Tư vấn Tìm hiểu về các văn bản pháp quy liên quan đến thị trường tài chính, TT tiền tệ và TTCK Khác Kiểm tra, đánh giá 3 Ths Nguyễn Việt
 4. 9.1.TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 9.1.1. Sự hình thành thị trường tài chính Trung Gian V Tài chính V Người thừa Vốn Người thiếu Vốn V Trung Gian Thuần túy 4 Ths Nguyễn Việt
 5. 9.1.TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 9.1.1. Sự hình thành thị trường tài chính Hạn chế trung gian thuần túy: + Quan hệ vay mượn chỉ trong phạm vi hẹp + Khối lượng vay mượn không lớn. Hạn chế trung gian tài chính: + Phạm vi lựa chọn dự án cho vay không được rộng lớn. + LS ngân hàng không phải bao giờ cũng hấp dẫn người gửi tiền. + Người cần nguồn tài chính không phải luôn luôn dễ dàng vay được vốn của ngân hàng. Nhất là khi dự án có độ rủi ro cao. 5 Ths Nguyễn Việt
 6. 9.1.TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 9.1.1. Sự hình thành thị trường tài chính Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định. Đối tượng mua bán trên thị trường tài chính là quyền sử dụng các nguồn tài chính (về mặt chất), là chứng khoán (về mặt hình thức) Giá cả của quyền sử dụng nguồn tài chính được thể hiện ra là số lợi tức mà người mua quyền sử dụng nguồn tài chính phải trả cho người bán quyền sử dụng nguồn tài chính. 6 Ths Nguyễn Việt
 7. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1  THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN 2 THỊ TRƯỜNG NỢ VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN CỔ PHẦN 3  THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP VÀ THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP 4 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CHÍNH THỨC VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHI CHÍNH THỨC 7 Ths Nguyễn Việt
 8. 1   THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN • Thị trường tiền tệ. Thị trường tiền tệ là nơi mua bán, trao đổi các công cụ tài chính ngắn hạn. • Thị trường vốn. Thị trường vốn là thị trường mua bán, trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn. 8 Ths Nguyễn Việt
 9. 2 THỊ TRƯỜNG NỢ VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN CỔ PHẦN • Thị trường nợ Thị trường nợ là thị trường mua bán các công cụ nợ như trái phiếu, các khoản cho vay ... • Thị trường vốn cổ phần. Thị trường vốn cổ phần là thị trường mua bán các cổ phiếu của công ty cổ phần. 9 Ths Nguyễn Việt
 10. 3  THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP VÀ THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP • Thị trường sơ cấp Là thị trường trong đó các chứng khoán được phát hành lần đầu và được bán cho người đầu tiên mua chúng. • Thị trường thứ cấp Là thị trường giao dịch các chứng khoán sau khi chúng được phát hành trên thị trường sơ cấp nhằm mục đích kiếm lời, di chuyển vốn đầu tư hoặc di chuyển tài sản xã hội. 10 Ths Nguyễn Việt
 11. 4 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CHÍNH THỨC VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHI CHÍNH THỨC Thị trường tài chính chính thức là bộ phận của TTTC, trong đó các hoạt động huy động vốn, cung ứng, giao dịch các NTC được thực hiện theo những nguyên tắc, thể chế nhất định, được nhà nước quy định rõ trong các văn bản pháp luật. Thị trường tài chính không chính thức là bộ phận của TTTC, trong đó các hoạt động huy động vốn, cung ứng, giao dịch các NTC được thực hiện theo sự thoả thuận giữa người cung ứng nguồn tài chính với người cần nguồn tài chính không tuân theo các nguyên tắc, thể chế, do nhà nước quy định. 11 Ths Nguyễn Việt
 12. 9.1.3. CHỨC NĂNG CỦATHỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1 DẪN VỐN TỪ NƠI THỪA VỐN SANG NƠI THIẾU VỐN 2  HÌNH THÀNH GIÁ CỦA CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH 3 TẠO TÍNH THANH KHOẢN CHO CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH 4  GIẢM THIỂU CHI PHÍ TÌM KIẾM VÀ CHI PHÍ THÔNG TIN 12 Ths Nguyễn Việt
 13. 1 DẪN VỐN TỪ NƠI THỪA VỐN SANG NƠI THIẾU VỐN GIÁN TIẾP NGƯỜI TIẾT KIỆM NHÀ ĐẦU TƯ • HỘ GIA ĐÌNH Vốn CÁC TRUNG Vốn • CHÍNH PHỦ GIAN TÀI CHÍNH • CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ • CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ • CHÍNH PHỦ • HỘ GIA ĐÌNH • NƯỚC NGOÀI • NƯỚC NGOÀI Vố n CÁC THỊ Vốn Vốn TRƯỜNG TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 13 Ths Nguyễn Việt
 14. 2  HÌNH THÀNH GIÁ CỦA CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH Price Mu Bán a Nhà đầu tư Tài Nhà đầu tư Doanh nghiệp Doanh nghiệp sản Chính phủ Chính phủ tài Mu Bán chính a Price 14 Ths Nguyễn Việt
 15. 3 TẠO TÍNH THANH KHOẢN CHO CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH 15 Ths Nguyễn Việt
 16. 9.1.TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 9.1.4. Vai trò của thị trường tài chính Thứ nhất, Thu hút, huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước góp phần tài trợ cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư. Thứ hai, thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính. Thứ ba, vai trò trong việc thực hiện chính sách tài chính, chính sách tiền tệ của nhà nước. 16 Ths Nguyễn Việt
 17. 9.2. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 9.2.1. Khái niệm về thị trường tiền tệ Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính được chuyên môn hoá đối với các nguồn tài chính được trao quyền sử dụng ngắn hạn Nếu xét theo chiều ngang Nếu xét theo chiều dọc Đối tượng của thị trường tiền tệ là quyền sử dụng các nguồn tài chính có thời hạn sử dụng ngắn. 17 Ths Nguyễn Việt
 18. 9.2. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 9.2.2. Các công cụ lưu hành trên thị trường tiền tệ Các công cụ trên TT tiền tệ được chia thành hai loại: Công cụ chiết khấu Công cụ mang lãi suất. 18 Ths Nguyễn Việt
 19. 9.2. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 9.2.2. Các công cụ lưu hành trên thị trường tiền tệ Công cụ chiết khấu: là những công cụ chứng nhận nợ ngắn hạn không mang lãi suất, được bán với giá chiết khấu và được thanh toán khi đến hạn với đầy đủ mệnh giá. - Tín phiếu kho bạc (hay còn gọi là trái phiếu kho bạc ngắn hạn) - Các chấp nhận của ngân hàng - Thương phiếu. 19 Ths Nguyễn Việt
 20. 9.2. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 9.2.2. Các công cụ lưu hành trên thị trường tiền tệ Công cụ mang lãi suất: - Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng. - Các hợp đồng mua lại. - Quỹ tương trợ thị trường tiền tệ . - Vốn dự trữ bắt buộc. - Tín phiếu kho bạc ngoài loại chiết khấu còn có loại mang lãi suất. - Tín phiếu ngân hàng. - Trái phiếu ngắn hạn của công ty. 20 Ths Nguyễn Việt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2