Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 9: Khớp nối trục động cơ với hộp giảm tốc

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
177
lượt xem
47
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 9: Khớp nối trục động cơ với hộp giảm tốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do điều kiện làm việc trên tàu, chọn loại khớp vòng đàn hồi là loại khớp nối di động có thể lắp và làm việc khi hai trục không đồng trục tuyệt đối; ngoài ra trục này còn giảm được chấn động và va đập khi mở máy và phanh đột ngột. Căn cứ vào đường kính bánh phanh, mômen lớn nhất khớp có thể truyền được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 9: Khớp nối trục động cơ với hộp giảm tốc

  1. Chương 9: Khôùp noái truïc ñoäng cô vôùi hoäp giaûm toác Do ñieàu kieän laøm vieäc treân taøu, choïn loaïi khôùp voøng ñaøn hoài laø loaïi khôùp noái di ñoäng coù theå laép vaø laøm vieäc khi hai truïc khoâng ñoàng truïc tuyeät ñoái; ngoaøi ra truïc naøy coøn giaûm ñöôïc chaán ñoäng vaø va ñaäp khi môû maùy vaø phanh ñoät ngoät. Caên cöù vaøo ñöôøng kính baùnh phanh, moâmen lôùn nhaát khôùp coù theå truyeàn ñöôïc. 2.2.2.7.4. Tính choïn moùc Vôùi taûi troïng 3taán ta choïn ñöôïc moùc caâu kieåu A, soá hieäu N0 10 moùc cheá taïo baèng theùp 20, coù giôùi haïn beàn b = 420N/mm2; giôùi haïn chaûy T = 250N/mm2, ñoä beàn moûi m = 120N/mm2 coù caùc thoâng soá baûng (2-9):
  2. Baûng 2-9. Caùc kích thöôùc cô baûn cuûa moùc Thoâng Thoâng Thoâng soá soá soá D 55 l 155 Rd 20 S 40 11 45 Re 55 B 34 l2 30 Rf 60 H 52 R 8 Rg 10 D 35 Ra 38 Rh 2,5 d1 30 Rb 28 m,kg 3,0 de M30 Rc 70
  3. 2.2. CÔ CAÁU THAY ÑOÅI TAÀM VÔÙI 2.3.1. Xaùc Ñònh Sô Ñoà Palaêng 2.3.1.1. Sô ñoà palaêng 2.3.1.2. Caùc thoâng soá tính toaùn - Taûi troïng naâng: Q = 3 taán - Vaän toác thay ñoåi taàm vôùi: Vt = 20 (m/ph) - Chu kyø laøm vieäc cuûa caàn caåu: 25  30 laàn/giôø - Soá laàn môû maùy: 120 laàn/giôø - Cheá ñoä laøm vieäc cuûa cô caáu, TB - Chieàu daøi caàn, Lc = 12m 2.3.2. Tính Toaùn Cô Caáu Thay Ñoåi Taàm Vôùi 2.3.2.1. Palaêng naâng caàn
  4. Löïc trong palaêng naâng caàn seõ xuaát hieän lôùn nhaát khi taàm vôùi xa nhaát ( = 150) khi coù vaät naâng lôùn nhaát Q = 36000N, goàm caùc thaønh vieân. Q0: taûi troïng vaät naâng vaø boä phaän mang vaät W1: Taûi troïng gioù taùc duïng leân caàn: W2: Taûi troïng gioù taùc duïng leân vaät naâng chuyeån leân ñaàu caàn Gc: Troïng löôïng caàn a1: khoaûng caùch töø chaân caàn ñeán troïng taâm caàn a2: khoaûng caùch töø chaân caàn ñeán ñaàu caàn Löïc S1 do troïng löôïng vaät naâng cuøng boä phaän mang vaø troïng löôïng baûn thaân caàn, coâng thöùc: Q0 a2  Gc a1 36000.11, 6  4000.6.cos15 S1    55029 N b 8, 01 Trong ñoù: b = Lc. sin = 8.01m Taûi troïng gioù taùc duïng leân caàn ñaët ñöùng, theo coâng thöùc: W1’ = kk. q.F0 = 1,2.200.2,4 = 672N Vôùi: kk = 1,2 heä soá caûn khí ñoäng hoïc q = 200/m2 aùp löïc gioù traïng thaùi laøm vieäc
  5. F0 – dieän tích chòu gioù cuûa caàn, coù theå tính ñöôïc theo bieân daïng caàn. Khi caàn nghieâng vôùi moät goùc 1 = 150 taûi troïng gioù taùcd uïng leân caân baèng: W1 = W’. sin  = 627. sin 150 = 174N Taûi troïng gioù leân vaät naâng truyeàn ñeán ñaàu caàn laø: W2 = kk. q. Fv = 1,2. 200.4 = 1120N Vôùi: Fv – dieän tích chòu gioù öôùc löôïng cuûa vaät naâng, Fv = 4m2 Löïc S2 trong palaêng naâng caàn do taûi troïng goù laø W1.H 1  W2 .H 2 W1 .Lc / 2.sin 1  W2 .Lc .sin 1 S2   b b 174.6 sin 150  1120.12.sin 150 =  468 N 8,01 Löïc lôùn nhaát xuaát hieän trong palaêng naâng caàn khi  = 150 laø: ST = S1 + S2 = 55029 + 468 = 55497N 2.3.2.2. Tính choïn caùp Löïc caêng ñònh möùc xuaát hieän ôû nhaùnh daây caùp leân tang qua roøng roïc daãn höôùng khi mang vaät vaø caàn.
  6. ST 55497 Sdm    15425 N a. p .r 4.0,92.0,98 Löïc keùo ñöùt daây caùp: Sñ = Sñm .k = 15425 . 5,5 = 84840N Thoâng qua Sñ ñaõ tính ta choïn caùp theo tieâu chuaån OCT 3077-55 coù löïc ñöùt daây Sñ  Smax . n, ta choïn ñöôïc caùp coù thoâng soá sau: Kyù hieäu caùp: K – P 6 x 19 Giôùi haïn beàn cuûa sôïi: b = 1500N/mm2 Ñöôøng kính caùp: de = 15 mm Löïc keùo ñöùt : Sñ = 11050 kg/mm2 Tieát dieän cuûa caùp: Fe = 86,91 mm2 Troïng löôïng caùp treân 100m laø 81,02 kg

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản