intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho thị trấn Vĩnh Điện – Huyện Điện Bàn – Quảng Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

91
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..1..GVHD:PHẠM PHÚ SONG TOÀN..Đề Tài:.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC CẤP.CHO THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN – HUYỆN ĐIỆN BÀN –.QUẢNG NAM..Giáo viên hƣớng dẫn: Phạm Phú Song Toàn.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Bảo.Lớp: 08 MT..SVTH : NGUYỄN ANH BẢO-LỚP 08MT...ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..2..GVHD:PHẠM PHÚ SONG TOÀN..MỤC LỤC.MỤC LỤC ................................................................................................................ 1.MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 4.PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN - ĐIỆN BÀN.- QUẢNG NAM.Chƣơng I: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM KINH.TẾ THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN – ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM.1.1..Đặc điểm tự nhiên ......................................................................................... 6..1.1.1 Vị trí địa lý .................................................................................................... 6.1.1.2 Đặc điểm địa hình ........................................................................................... 6.1.1.3 Khí hậu ........................................................................................................... 6.1.1.4 Đặc điểm địa chất công trình .......................................................................... 6.1.1.5 Đặc điểm địa chất thủy văn ............................................................................ 6.1.2..Đặc điểm kinh tế - xã hội ................................................................................ 8..1.2.1 Dân số và lao động ......................................................................................... 8.1.2.2 Hiện trạng về cơ sở hạ tầng ............................................................................. 8.1.2.3 Mạng lƣới điện ............................................................................................... 9.1.2.4 Công trình công cộng...................................................................................... 9.1.2.5 Hiện trạng kinh tế xã hội ................................................................................. 10.1.2.6 Vấn đề về vệ sinh môi trƣờng ......................................................................... 10.Chƣơng II: HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƢỚC HIỆN CÓ, ĐỊNH HƢỚNG.PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ - PHƢƠNG HƢỚNG CẤP NƢỚC CỦA.THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN – ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM.2.1...Hiện trạng hệ thống cấp nƣớc ......................................................................... 11..2.1.1. Giới thiệu hiện trạng cấp nƣớc ........................................................................ 11.2.1.2. Đánh giá chung về hệ thống cấp nƣớc ............................................................. 11..SVTH : NGUYỄN ANH BẢO-LỚP 08MT...ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..2.2...3..GVHD:PHẠM PHÚ SONG TOÀN..Định hƣớng phát triển không gian đô thị ......................................................... 11..2.2.1. Cơ sở hình thành và phát triển........................................................................ 11.2.2.2. Tính chất........................................................................................................ 12.2.2.3. Quy mô dân số và đất đai ............................................................................... 12.2.2.4. Thực trạng về cơ sở hạ tầng ........................................................................... 12.2.2.5. Định hƣớng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ................................................. 13.2.3...Phƣơng hƣớng cấp nƣớc ................................................................................ 14..2.3.1. Định hƣớng cấp nƣớc.................................................................................... 14.2.3.2. Sự cần thiết xây dựng hệ thống cấp nƣớc ....................................................... 14.2.3.3. Tiêu chuẩn cấp nƣớc ...................................................................................... 14.2.3.4. Chất lƣợng nƣớc cung cấp ........................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho thị trấn Vĩnh Điện – Huyện Điện Bàn – Quảng Nam

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> 1<br /> <br /> GVHD:PHẠM PHÚ SONG TOÀN<br /> <br /> Đề Tài:<br /> TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC CẤP<br /> CHO THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN – HUYỆN ĐIỆN BÀN –<br /> QUẢNG NAM<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn: Phạm Phú Song Toàn<br /> Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Bảo<br /> Lớp: 08 MT<br /> <br /> SVTH : NGUYỄN ANH BẢO-LỚP 08MT<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> 2<br /> <br /> GVHD:PHẠM PHÚ SONG TOÀN<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................ 1<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 4<br /> PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN - ĐIỆN BÀN<br /> - QUẢNG NAM<br /> Chƣơng I: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM KINH<br /> TẾ THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN – ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM<br /> 1.1<br /> <br /> Đặc điểm tự nhiên ......................................................................................... 6<br /> <br /> 1.1.1 Vị trí địa lý .................................................................................................... 6<br /> 1.1.2 Đặc điểm địa hình ........................................................................................... 6<br /> 1.1.3 Khí hậu ........................................................................................................... 6<br /> 1.1.4 Đặc điểm địa chất công trình .......................................................................... 6<br /> 1.1.5 Đặc điểm địa chất thủy văn ............................................................................ 6<br /> 1.2<br /> <br /> Đặc điểm kinh tế - xã hội ................................................................................ 8<br /> <br /> 1.2.1 Dân số và lao động ......................................................................................... 8<br /> 1.2.2 Hiện trạng về cơ sở hạ tầng ............................................................................. 8<br /> 1.2.3 Mạng lƣới điện ............................................................................................... 9<br /> 1.2.4 Công trình công cộng...................................................................................... 9<br /> 1.2.5 Hiện trạng kinh tế xã hội ................................................................................. 10<br /> 1.2.6 Vấn đề về vệ sinh môi trƣờng ......................................................................... 10<br /> Chƣơng II: HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƢỚC HIỆN CÓ, ĐỊNH HƢỚNG<br /> PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ - PHƢƠNG HƢỚNG CẤP NƢỚC CỦA<br /> THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN – ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM<br /> 2.1.<br /> <br /> Hiện trạng hệ thống cấp nƣớc ......................................................................... 11<br /> <br /> 2.1.1. Giới thiệu hiện trạng cấp nƣớc ........................................................................ 11<br /> 2.1.2. Đánh giá chung về hệ thống cấp nƣớc ............................................................. 11<br /> <br /> SVTH : NGUYỄN ANH BẢO-LỚP 08MT<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> 3<br /> <br /> GVHD:PHẠM PHÚ SONG TOÀN<br /> <br /> Định hƣớng phát triển không gian đô thị ......................................................... 11<br /> <br /> 2.2.1. Cơ sở hình thành và phát triển........................................................................ 11<br /> 2.2.2. Tính chất........................................................................................................ 12<br /> 2.2.3. Quy mô dân số và đất đai ............................................................................... 12<br /> 2.2.4. Thực trạng về cơ sở hạ tầng ........................................................................... 12<br /> 2.2.5. Định hƣớng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ................................................. 13<br /> 2.3.<br /> <br /> Phƣơng hƣớng cấp nƣớc ................................................................................ 14<br /> <br /> 2.3.1. Định hƣớng cấp nƣớc.................................................................................... 14<br /> 2.3.2. Sự cần thiết xây dựng hệ thống cấp nƣớc ....................................................... 14<br /> 2.3.3. Tiêu chuẩn cấp nƣớc ...................................................................................... 14<br /> 2.3.4. Chất lƣợng nƣớc cung cấp ............................................................................. 15<br /> Chƣơng III: LỰA CHỌN NGUỒN NƢỚC CHO TRẠM XỬ LÝ<br /> 3.1.<br /> <br /> Nguồn nƣớc cấp ............................................................................................... 16<br /> <br /> 3.1.1. Nguồn nƣớc ngầm ........................................................................................... 16<br /> 3.1.2. Nguồn nƣớc mặt .............................................................................................. 16<br /> 3.2.<br /> <br /> Nhận xét ......................................................................................................... 17<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Kết luận ........................................................................................................... 17<br /> <br /> Phần hai: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC CẤP CHO<br /> THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN - ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM<br /> Chƣơng I: XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ LÀM SẠCH<br /> 1.1.<br /> <br /> Thông tin về quy hoạch thi trấn Vĩnh Điện đến năm 2020 ............................... 19<br /> <br /> 1.1.1. Tiêu chuẩn nƣớc cấp ........................................................................................ 19<br /> 1.1.2. Tài liệu về quy hoạch ....................................................................................... 19<br /> 1.2.<br /> <br /> Xác định mức độ làm sạch ............................................................................... 20<br /> <br /> 1.2.1. Xác định nhu cầu dùng nƣớc vào mục đích ăn uống sinh hoạt ......................... 20<br /> 1.2.2. Xác định lƣu lƣợng nƣớc phục vụ cho sản xuất công nghiệp ............................ 21<br /> 1.2.3. Xác định lƣu lƣợng nƣớc tƣới và rửa đƣờng .................................................... 21<br /> <br /> SVTH : NGUYỄN ANH BẢO-LỚP 08MT<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> 4<br /> <br /> GVHD:PHẠM PHÚ SONG TOÀN<br /> <br /> 1.2.4. Xác dịnh lƣu lƣợng nƣớc cho sản xuất công cộng ............................................ 21<br /> 1.2.5. Quy mô công suất cấp nƣớc của trạm............................................................... 22<br /> Chƣơng II: LỰA CHỌN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ<br /> 2.1.<br /> <br /> Chất lƣợng nƣớc nguồn ................................................................................. 24<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Lựa chọn dây chuyền công nghệ ................................................................... 24<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Tính toán lựa chọn hóa chất đƣa vào ............................................................. 24<br /> <br /> 2.2.1.2 Xác định mức độ kiềm hóa ........................................................................... 26<br /> 2.2.2<br /> <br /> Kiểm tra mức độ ổn định của nƣớc sau khi keo tụ .......................................... 27<br /> <br /> 2.2.2.1 Kiểm tra độ kiềm của nƣớc sau khi keo tụ ..................................................... 27<br /> 2.2.2.2 Kiểm tra độ ổn định của nƣớc sau khi keo tụ.................................................. 27<br /> 2.2.2.3 Hàm lƣợng cặn lớn nhất của nƣớc sau khi đƣa hóa chất vào để<br /> kiềm hóa và keo tụ ........................................................................................ 30<br /> 2.2.2.4. Xác dịnh liều lƣợng Clo để Clo hóa cơ bộ ..................................................... 31<br /> 2.2.3.<br /> <br /> Lựu chọn dây chuyền công nghệ xử lý .......................................................... 31<br /> <br /> 2.2.3.1. Đề xuất các phƣơng án xử lý ........................................................................ 32<br /> 2.2.3.2. Lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý .......................................................... 33<br /> Chƣơng III: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHỆ<br /> 3.1.<br /> <br /> Thiết kế hệ thống pha chế - định lƣợng hóa chất ........................................... 35<br /> <br /> 3.1.1.<br /> <br /> Tính toán thiết bị pha chế phèn ..................................................................... 35<br /> <br /> 3.1.1.1. Bể hòa tan phèn ............................................................................................ 37<br /> 3.1.1.2. Bể tiêu thụ phèn ............................................................................................ 39<br /> 3.1.1.3. Xác định lƣợng phèn dự trữ .......................................................................... 41<br /> 3.2.<br /> <br /> Tính toán thiết kế bể trộn ............................................................................... 42<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Tính toán thiết kế bể phản ứng ...................................................................... 46<br /> <br /> 3.4.<br /> <br /> Tính toán thiết kế bể lắng ............................................................................... 49<br /> <br /> 3.5.<br /> <br /> Tính toán thiết kế bể lọc................................................................................. 55<br /> <br /> 3.5.<br /> <br /> Tính toán lƣợng Clo ....................................................................................... 69<br /> <br /> SVTH : NGUYỄN ANH BẢO-LỚP 08MT<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> 5<br /> <br /> GVHD:PHẠM PHÚ SONG TOÀN<br /> <br /> 3.6.<br /> <br /> Tính toán thiết kế bể nƣớc sạch ..................................................................... 71<br /> <br /> 3.8.<br /> <br /> Quy hoạch mặt bằng và cao trình dây chuyền công nghệ ............................... 74<br /> <br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................... 77<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 78<br /> <br /> SVTH : NGUYỄN ANH BẢO-LỚP 08MT<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2