intTypePromotion=1

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
257
lượt xem
99
download

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình trƣớc đây là nhà máy bia rượu Quảng Bình đi vào sản xuất từ đầu năm 1992 công suất sản xuất ban đầu là 1 triệu lít/năm với công nghệ sản xuất bia của Tiệp Khắc mang nhản hiệu bia Sládek. Thời gian đầu khi mới bƣớc vào sản xuất, hoạt động nhà máy gặp phải nhiều khó khăn đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và thị trƣờng nên sản lƣợng sản xuất còn rất thấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG – CÔNG NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT
 2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình CHƢƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY ......................................... 6 CƠ SỞ HẠ TẦNG ............................................................................................. 6 I. Sơ đồ công nghệ đang lắp đặt bao gồm ...................................................... 7 1.1. Hệ thống xay nghiền........................................................................... 7 1.1.1. Hệ thống nấu ...................................................................................... 7 1.1.2. Hệ thống tank lên men........................................................................ 8 1.1.3. Hệ thống thiết bị sản xuất men ........................................................... 8 1.1.4. Máy lọc bia ......................................................................................... 8 1.1.5. Hệ thống tank chứa bia thành phẩm ................................................... 8 1.1.6. Hệ thống chiết bia hơi ........................................................................ 8 1.1.7. Hệ thống hoàn thiện sản phẩm ........................................................... 8 1.1.8. Sơ lƣợc quá trình sản xuất ........................................................................ 11 1.2. Xay nghiền ....................................................................................... 11 1.2.1. Nấu ................................................................................................... 11 1.2.2. 1.2.3. Lên men ............................................................................................ 11 Lọc trong bia .................................................................................... 12 1.2.4. Chiết chai và hoàn thiện sản phẩm ................................................... 12 1.2.5. Nhân lực lao động và chế độ làm việc ..................................................... 12 1.3. Hệ thống giao thông vận tải ..................................................................... 13 1.4. VẤN ĐỀ CUNG CẤP NGUYÊN, NHIÊN LIỆU ........................................... 14 II. Cung cấp điện ........................................................................................... 14 2.1. Cung cấp hơi ............................................................................................. 14 2.2. Cung cấp lạnh ........................................................................................... 14 2.3. Cung cấp khí nén ...................................................................................... 14 2.4. Cung cấp nguyên liệu ............................................................................... 15 2.5. III. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ......................................................................... 16 Vị trí địa lý................................................................................................ 16 3.1. Điều kiện khí hậu...................................................................................... 16 3.2. Chế độ nhiệt ...................................................................................... 17 3.2.1. SVTH: Phí Mạnh Tiến 1 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Bức xạ mặt trời ................................................................................. 17 3.2.2. Chế độ mƣa ẩm................................................................................. 17 3.2.3. Chế độ gió ........................................................................................ 18 3.2.4. Điều kiện địa hình, địa chất ...................................................................... 19 3.3. IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TẠI KHU VỰC CÔNG TY ......................... 20 Hiện trạng môi trƣờng không khí ............................................................. 20 4.1. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc ..................................................................... 20 4.2. Hiện trạng môi trƣờng sinh thái ............................................................... 21 4.3. CHƢƠNG II. HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI ......................................... 22 NƢỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY KHI CHƢA CÓ DỰ ÁN NÂNG CẤP DÂY I. CHUYỀN CÔNG NGHỆ. ........................................................................................ 22 Nƣớc thải sinh hoạt ................................................................................... 22 1.1. Nƣớc thải sản xuất .................................................................................... 23 1.2. Nhận xét.................................................................................................... 24 1.3. NƢỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY SAU KHI LẮP ĐẶT CÔNG NGHỆ SẢN II. XUẤT MỚI .............................................................................................................. 24 Nƣớc thải sinh hoạt ................................................................................... 24 2.1. Nƣớc thải sản xuất .................................................................................... 25 2.2. Nƣớc mƣa chảy tràn ................................................................................. 28 2.3. Nhận xét.................................................................................................... 28 2.4. CHƢƠNG III. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG KHÁC....................................... 29 MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ ......................................................................... 29 I. Khí thải ..................................................................................................... 29 1.1. Bụi ............................................................................................................ 29 1.2. Tiếng ồn .................................................................................................... 29 1.3. CHẤT THẢI RẮN ........................................................................................... 30 II. CTR sinh hoạt ........................................................................................... 30 2.1. SVTH: Phí Mạnh Tiến 2 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình CTR sản xuất ............................................................................................ 30 2.2. III. CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÕNG CHỐNG SỰ CỐ ........... 30 IV. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG ............... 30 Các biện pháp quản lý môi trƣờng ........................................................... 30 4.1. Các biện pháp quan trắc môi trƣờng ........................................................ 31 4.2. CHƢƠNG IV. THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI ................................... 32 SỐ LIỆU TÍNH TOÁN .................................................................................... 32 I. Lƣu lƣợng nƣớc thải ................................................................................. 32 1.1. Mức độ làm sạch cần thiết của nƣớc thải ................................................. 35 1.2. Hiệu suất xử lý BOD5 ....................................................................... 35 1.2.1. Hiệu suất xử lý SS ............................................................................ 36 1.2.2. LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ VÀ SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG II. NGHỆ ....................................................................................................................... 36 Lựa chọn phƣơng án xử lý ....................................................................... 36 2.1. Các thông số liên quan ..................................................................... 36 2.1.1. Phƣơng án xử lý ............................................................................... 36 2.1.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý .......................................................... 37 2.2. Phƣơng án I: xử lý nƣớc thải kết hợp kị khí và hiếu khí .................. 37 2.2.1. Phƣơng án II: xử lý sinh học hai bậc ................................................ 38 2.2.2. III. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ, PHƢƠNG ÁN I ........................ 39 Song chắn rác ........................................................................................... 39 3.1. Nhiệm vụ song chắn rác ................................................................... 39 3.1.1. Tính toán kích thƣớc song chắn rác ................................................. 39 3.1.2. Cấu tạo song chắn rác ....................................................................... 41 3.1.3. Bể điều hoà lƣu lƣợng .............................................................................. 42 3.2. Nhiệm vụ bể điều hoà ....................................................................... 42 3.2.1. Tính toán kích thƣớc bể điều hoà ..................................................... 42 3.2.2. Tính toán công suất máy nén khí ..................................................... 47 3.2.3. SVTH: Phí Mạnh Tiến 3 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Cấu tạo bể điều hoà .......................................................................... 48 3.2.4. Bể UASB .................................................................................................. 49 3.3. Cơ sở chọn phƣơng án ...................................................................... 49 3.3.1. Tính toán thiết kế bể UASB ............................................................. 49 3.3.2. Tính toán lƣợng khí mêtan sinh ra ................................................... 52 3.3.3. Tính toán dàn ống phân phối nƣớc vào ............................................ 52 3.3.4. Tính toán lƣợng bùn sinh ra ............................................................. 52 3.3.5. Cấu tạo bể UASB ............................................................................. 53 3.3.6. Bể Aeroten ................................................................................................ 55 3.4. Cơ sở lựa chọn phƣơng án ................................................................ 55 3.4.1. Tính toán thiết kế bể aeroten xáo trộn hoàn toàn ............................. 55 3.4.2. Cấu tạo bể aeroten ............................................................................ 62 3.4.3. Bể lắng ...................................................................................................... 64 3.5. Cơ sở lựa chọn phƣơng án ................................................................ 64 3.5.1. Tính toán thiết kế bể lắng đứng ........................................................ 64 3.5.2. Cấu tạo bể lắng đứng ........................................................................ 66 3.5.3. Bể mêtan ................................................................................................... 69 3.6. Lƣợng bùn dẫn đến bể mêtan ........................................................... 69 3.6.1. Cấu tạo bể mêtan .............................................................................. 71 3.6.2. IV. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI PHƢƠNG ÁN II 72 Song chắn rác ........................................................................................... 72 4.1. Bể điều hoà ............................................................................................... 73 4.2. Bể lắng đợt I ............................................................................................. 73 4.3. Nhiêm vụ bể lắng I ........................................................................... 73 4.3.1. Thính toán thiết kế bể lắng đứng I ................................................... 74 4.3.2. Bể aeroten bậc I ........................................................................................ 76 4.4. Tính toán thiết kế bể aeroten xáo trộn hoàn toàn ............................. 76 4.4.1. Cấu tạo bể aeroten ............................................................................ 82 4.4.2. Bể lắng II bậc I ......................................................................................... 82 4.5. Bể aeroten bậc II ....................................................................................... 83 4.6. Bể lắng II bậc II ........................................................................................ 85 4.7. SVTH: Phí Mạnh Tiến 4 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Bể mêtan ................................................................................................... 86 4.8. Lƣợng bùn dẫn đến bể mêtan ........................................................... 86 4.8.1. Cấu tạo bể mêtan .............................................................................. 87 4.8.2. SVTH: Phí Mạnh Tiến 5 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình CHƢƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY CƠ SỞ HẠ TẦNG I. Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình trƣớc đây là nhà máy bia rƣợu Quảng Bình đi vào sản xuất từ đầu năm 1992 công suất sản xuất ban đầu là 1 triệu lít/năm với công nghệ sản xuất bia của Tiệp Khắc mang nhản hiệu bia Sládek. Thời gian đầu khi mới bƣớc vào sản xuất, hoạt động nhà máy gặp phải nhiều khó kh ăn đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và thị trƣờng nên sản lƣợng sản xuất còn rất thấp, mức độ tiêu thụ còn hạn chế. Sau một thời gian hoàn chỉnh công nghệ, ổn định chất lƣợng sản phẩm, tăng cƣờng khai thác và mở rộng thị trƣờng, đến cuối năm 1993 sản lƣợng sản xuất của nhà máy không còn đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu thụ của thị trƣờng. Trƣớc thực tế đó, công ty đã từng bƣớc nâng công suất lên 1,5 triệu lít/ năm rồi 5 triệu lít/năm. Sản phẩm chủ yếu là bia hơi, phục vụ cho thị trƣờng trong và ngoại tỉnh. Tuy nhiên thị trƣợng tiêu thụ ngày càng rộng, nhu cầu tiêu thụ ngày càng nhiều trong khi nhà máy chỉ sản xuất bia hơi phục vụ trong thời gian hè mà nhu cầu tiêu thụ của thị trƣờng quanh năm. Vì vậy công ty đang đầu tƣ xây dựng một dây chuyền sản xuất bia h iện đại, đồng bộ để xản suất bia chất lƣợng cao với công suất đƣợc nâng từ 5 triệu lít/năm lên 20 triệu lít/năm. Trong đó có 5 triệu lít bia hơi và 15 triệu lít bia chai. Với thƣơng hiệu bia Hà Nội vốn đã rất nổi tiếng trong cả nƣớc, đặc biệt là khu vực ph ía Bắc. Với dự án nâng cấp công suất của công ty bia sẻ đƣa lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội trong tƣơng lai cho khu vực này nhƣ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng mức nộp ngân sách cho nhà nƣớc, giải quyết công ăn việc làm, tă ng thu nhập cho ngƣời lao động, gián tiêp tạo ra các công ăn việc làm thông qua các hoạt động dịch vụ, vận tải… Mặt bằng công ty cổ phần bia bao gồm: Nhà hành chính – Nhà nấu bia Sládek – Phân xƣỡng hoàn thiện, chiết chai – Nhà nấu bia – Khu lên men, lọc bia – SVTH: Phí Mạnh Tiến 6 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Kho thành phẩm – Nhà đạt máy lạnh, máy nén khí – Nhà đặt lò hơi – Bể nƣớc sạch – Trạm điện – Nhà bỏa vệ – Nhà xe – Kho nguyên liệu – Khu đất dự kiến xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải – Hồ xử lý nƣớc thải tùy nghi – Tổng diện tích mặt bằng là: 22.313m2 . 1.1. Sơ đồ công nghệ đang lắp đặt bao gồm 1.1.1. Hệ thống xay nghiền Máy nghiền malt kiểu lô, công suất 1tấn/giờ. – Hệ thống phểu chứa, vít tải, gàu tải. – 1.1.2. Hệ thống nấu Điều khiển bán tự động. – Thể tích dịch lạnh: 7500lít/mẻ. – Số mẻ nấu: 12 mẻ/ngày. – Hiệu suất thu hồi: 97% – Các thiết bị bao gồm: –  Nồi hơi hóa 2 cái: 4,2 m3  Nồi đƣờng hóa, 2 cái: 9,0 m3  Nồi lọc bã, 2 cái: 11,1 m3  Nồi trung gian, 1 cái: 9,0 m3  Nồi hublon hóa, 2 cái: 12,4 m3  Thùng lắng xoáy, 1 cái: 9,8 m3  Thiết bị làm lạnh nhanh,1 cái: 10,0 m3  Hệ thống CIP nấu, 3 cái: 1,8 m3  Thùng nƣớc lạnh 20C, 1 cái: 28,0 m3  Thùng nƣớc nóng 800C, 1 cái: 28,0 m3 SVTH: Phí Mạnh Tiến 7 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 9. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình  Thùng nƣớc nấu bia, 1 cái: 30.0 m3 1.1.3. Hệ thống tank lên men Điều khiển bán tự động. – Số mẻ nấu vào 1 tank: 7 mẻ – Thể tích tank lên men: 52.000lít/63.000lít – Số lƣợng tank: 30 tank – Thời gian sử dụng cho một chu kỳ lên men bia chai Hà Nội là 20 ngày (lên men 18 ngày, 1 ngày nấu tank, 1 ngày lọc và vệ sinh tank). mổi tháng mổi tank lên men 1,5 chu kỳ. 1.1.4. Hệ thống thiết bị sản xuất men Các tank nhân men, tank khuấy rửa men, tank nƣớc lạnh, tank bảo quản men – đƣợc chế tạo trong nƣớc.  Tank nhân men loại 0,05m3: 2 cái  Tank nhân men loại 1,5m3: 1 cái  Tank nhân men loại 6,0m3: 1 cái  Tank bảo quản men loại 4m3: 3 cái  Tank bảo quản men loại 1m3: 3 cái Hệ thống đƣờng ống, bơm men, phụ kiện, vật tƣ đƣợc nhập ngoại. – 1.1.5. Máy lọc bia Máy lọc công suất 10.000lít/giờ, có thiết bị đo độ đục tự động, thiết bị tự động – điều chỉnh CO2 Thời gian lọc của 1 tank lên men: 5giờ – 1.1.6. Hệ thống tank chứa bia thành phẩm Gồm 2 tank x 55.000lít – Điều khiển bán tự động – Hệ thống CIP cho tank thành phẩ m và máy chiết bia – 1.1.7. Hệ thống chiết bia hơi Sử dụng máy rửa, chiết két đƣợc sản xuất trong nƣớc, có công suất 60két/giờ 1.1.8. Hệ thống hoàn thiện sản phẩm Chọn hệ thống thiết bị công suất 10.000 chai/giờ. – Hệ thống thiết bị bao gồm: – SVTH: Phí Mạnh Tiến 8 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 10. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình  Máy rửa chai  Máy chiết rót  Máy đóng nút (có thiết bị kiểm tra mức và nắp chai tự động)  Máy thanh trùng  Máy dán nhãn )thiết bị kiểm tra nhãn tự động)  Máy in phun hạn sử dụng lên nhãn  Máy gắp chai thành phẩm tự động vào két  Băng tải chai  Băng tải két SVTH: Phí Mạnh Tiến 9 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Sơ đồ công nghệ sản xuất bia của côn g ty hiện tại đang lắp đặt với công suất 20 triệu lít/măn bao gồm: Gaï o M alt Hoà a hoù Ñöôøg hoù n a Baõ malt L oï dò ñöôøg c ch n Nöôù thaû ci Ñöôøg n Nöôù thaû ci Houblon hoù a Houblon Baõ hoa L aég caë n n Nöôù thaû ci L aø laï h nhanh mï n Nöôù thaû ci O2 + men L eâ men n Nöôù thaû ci V oû chai L oï bia c Röû chai a Chieáchai t Nöôù thaû ci Nöôù thaû ci T hanh truøg n T raï XLNT m Daù nhaõ n n Bia chai thaøh phaå n m SVTH: Phí Mạnh Tiến 10 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 12. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình 1.2. Sơ lƣợc quá trình sản xuất 1.2.1. Xay nghiền Malt và gạo đƣợc loại bỏ tạp chất, sau đó đƣợc nghiền nhỏ nhờ hệ thống xử lý nguyên liệu. 1.2.2. Nấu Bột gạo và malt lót đƣợc đƣa vào hồ nồi hoá, bột malt đƣợc đƣa vào nồi đƣờng hoá qua cân định lƣợng. Sau đó cháo gạo đƣợc bơm vào nồi malt để tiến hành đƣờng hoá. tại đây nhờ emzim có sẳn trong malt chuyển hoá tinh bột và protêin thành đƣờng, axitamin và các chất hoà tan khác. kết thúc quá trình đƣờng hoá hoàn toàn, toàn bộ khối dịch đƣợc bơm sang nồi lắng lọc để thu hồi dịch đƣờng trong và loại bỏ bả. Dịch đƣờng trong đƣợc đƣa vào nồi huoblon hóa để thực hiện quá trình huoblon hóa (đun sôi dịch đƣờng với hoa huoblon) để tạo mùi vị cho bia. Tiếp theo, dịch đƣờng đƣợc bm nhanh sang thùng lắng xoáy để tách cặn hoa và những kết tủa tạo thành qua giai đoạn huoblon hóa. Dịch đƣờng đã lắng cặn đƣợc làm lạnh nhanh để giảm nhiệt độ xuống 8 -100C (nhiệt độ tối ƣu để lên men), sục khí vô trùng, gây men và đƣa vào các tank lên men. 1.2.3. Lên men Quá trình lên men đƣợc chia làm 2 giai đoạn: lên men chính và lên men phụ. – Giai đoạn đầu của quá trình lên men chính, sự tiêu hao cơ chất diển ra mạnh – mẻ. Một lƣợng lớn đƣờng đƣờng đƣợc chuyển hòa thành rƣợu và CO 2, sản phẩm của quá trình này là bia non, đục, có mùi đặc trƣng nhƣng chƣa thích hợp cho việc sử dụng. Thời gian lên men chính là 7 ngày. Giai đoạn tiếp theo, bia non đƣợc tiến hành lên men phụ và tàng trữ với nhiệt – độ 0-10C. quá trình lên men này diển ra chậm, tiêu hao ít cơ chất, chủ yếu tạo ra hƣơng vị đặc trƣng, ổn định, lắng trong và bảo hòa CO2 cho bia. Thời gian lên men phụ từ 10-12 ngày, sản phẩm của quá trình lên men phụ là bia đƣợc bảo hòa CO2 có hƣơng thơm đặc trƣng và dể chịu nhờ quá trình sinh hóa đặc biệt diển ra ở điều kiện nhiệt độ thấp. SVTH: Phí Mạnh Tiến 11 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 13. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình 1.2.4. Lọc trong bia Sau khi kết thúc quá trình lên men phụ, bia đƣợc lọc trong và bảo hòa lại lƣợng CO2 bị tổn thất 1.2.5. Chiết chai và hoàn thiện sản phẩm Bia trong đƣợc chiết vào chai, lon sau đó đƣợc đƣa qua quá trình thanh trùng để tăng thời gian sử dụng cho bia. 1.3. Nhân lực lao động và chế độ làm việc Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình với đội ngủ cán bộ công nhân viên có trình độ và kinh nghiệm của hơn 15 năm sản xuất kinh doanh bia trên thị trƣờng, đồng thời có sự hổ trợ của các cán bộ quản lý, chuyên gia kinh tế kỹ thuật của tổng công ty Bia-Rƣợu-NGK Hà Nội Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty bao gồm: 170 ngƣời, trong đó: Khối văn phòng: 67 ngƣời –  Ban Giám đốc: 3 ngƣời  Phòng TV-KT (gồm cả thủ kho): 10 ngƣời  Phòng thị trƣờng và tiêu thụ sản phẩm: 29 ngƣời  Phòng kế hoạch, vật tƣ, XDCB: 3 ngƣời  Phòng TC-HC: 11 ngƣời  Phòng KT -CN: 5 ngƣời  Phòng men-KCS: 6 ngƣời Khối sản xuất: 103 ngƣời –  PXCĐ: 23 ngƣời  PX bia chai: 33 ngƣời  PX bia hơi: 10 ngƣời  PX HTSP: 37 ngƣời Công ty thực hiện chế độ sản xuất 3 ca/ ngày, 8 giờ/ca Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày. Số mẻ nấu trong ngày: 12 mẻ Thể tích mổi mẻ nấu: 7,5 m3 dịch lạnh SVTH: Phí Mạnh Tiến 12 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 14. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình 1.4. Hệ thống giao thông vận tải Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình nằm sát Quốc lộ 1A, gần nhà ga xe lửu, gần sân bay đồng hới, hệ thống giao thông hết sức thuận tiện cho việc lƣu thông vận chuyển hàng hóa và giao dịch. Hiện tại công ty có : 3 xe vận tải loại 2,5 tấn 1 xe vận tải loại 1,25 tấn 1 xe vận tải loại 1,0 tấn Khi đầu tƣ nâng cấp công suất, công ty cần trang bị thêm 3 xe vận tải loại từ 1 đến 1,25 tấn. SVTH: Phí Mạnh Tiến 13 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 15. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình VẤN ĐỀ CUNG CẤP NGUYÊN, NHIÊN LIỆU II. 2.1. Cung cấp điện Nguồn điện cung cấp cho quá trình sản xuất bia của nhà máy đƣợc lấy tƣ lƣới điện 22kV nằm trên đƣờng F325. Nhu cầu phụ tải của nhà máy bao gồm: Khu nấu: 160 kW – Khu lên men: 40 kW – Khu hoàn thiện sản phẩm: 120 kW – Khu máy lạnh: 400 kW – Khu lò hơi: 50 kW – Máy nén khí: 50 kW – Hệ thống chiếu sáng: 25 kW – Văn phòng và các sinh hoạt khác: 25 kW – Tổng công suất: 870 kW 2.2. Cung cấp hơi Công ty hiện có 2 nồi hơi sử dụng dầu FO: 1 nồi có công suất 1.500 kghơi/giờ. – 1 nồi có công suất 750kghơi/giờ. – Đầu tƣ thêm 2 nồi công suất 2.500 kghơi/giờ. 2.3. Cung cấp lạnh Hiện tại công ty có các máy lạnh với công suất nhỏ: 1 máy CARRIER, công suất 129.000 kcal/h – 1 máy HAFNER, công suất 50.000 kcal/h – 1 máy MEIS, công suất 20.000 kcal/h – Cần đầu tƣ lên công suất 750.000kcal/h: 3máy x 250.000 kcal/h 2.4. Cung cấp khí nén Hệ thống máy nén khí của công ty hiện tại có: 1 máy nén khí thƣờng, công suất 0,5 m3/phút – 1 máy nén khí sạch, công suất 0,2 m3/phút – Cần cấp thêm các máy: 2 máy nén khí sạch, công suất: 1m3/phút – SVTH: Phí Mạnh Tiến 14 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 16. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình 1 máy nén khí thƣờng, công suất: 3m3/phút – 2.5. Cung cấp nguyên liệu Nguyên liệu chính sử dụng cho sản xuất bia của nhà máy đƣợc đảm bảo yêu cầu chất lƣợng: Malt đại mạch, loại 2 hàng: đƣợc nhập ngoại từ Uc, Pháp, số lƣợng: – 2.630tấn/năm Gạo tẻ, thu mua trong nƣớc, số lƣợng 658tấn/năm – Hoa huoblon: đƣợc nhập ngoại từ Đức: –  Houblon dạng cao: số lƣợng: 2.800 kg/năm (theo định mức sản xuất bia Hà Nội)  Huoblon dạng viên: số lƣợng: 6.000 kg/năm (theo định mức sản xuất bia Hà Nội) Men giống: nhập về theo đúng chủng loại đặc trƣng của bia Hà Nội – Nƣớc đƣợc xử lý theo đúng yêu cầu công nghệ. – Ngoài ra quá trình sản xuất bia còn sử dụng một số nguyên liệu phụ nhƣ: bao bì, đóng gói phải đảm bảo theo định mức yêu cầu kèm theo. SVTH: Phí Mạnh Tiến 15 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 17. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình III. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHI ÊN 3.1. Vị trí địa lý Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình thuộc địa phận tiểu khu 13-phƣờng Bắc Lý-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình. Hình 1: Bản đồ vị trí công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình Tổng diện tích của công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình là 22313m2 Phía Bắc giáp khu dân cƣ phƣờng Bắc Lý qua con đƣờng F325 rộng 15m. – Phía Tây giáp khu dân cƣ phƣờng Bắc Lý qua con đƣờng nội vùng rộng 5m. – Phía Nam giáp công ty Cầu đƣờng 1 qua con đƣờng nội vùng rộnh 5m. – Phía Đông giáp vùng ruộng rau của nhân dân phƣờng Bắc Lý và đƣờng quốc – lộ 1A. Công ty cách đƣờng quốc lộ 1A 200m về phía Đông, cách trung tâm thành phố Đồng Hới 4km về phía Bắc. 3.2. Điều kiện khí hậu Căn cứ vào các số liệu thống kê từ hơn 40 năm gần đây tại các trạm khí tƣợng thủy văn của khu vực Đồng Hới, đặc điểm khí hậu của khu vực công ty bia nhƣ sau SVTH: Phí Mạnh Tiến 16 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 18. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình 3.2.1. Chế độ nhiệt Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với 2 mùa chủ yếu là mùa đông (mùa lạnh, từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau) và mùa hè (mùa nóng, từ tháng 4 đến tháng 10), nhiệt độ bình quân hàng năm biến động từ 230C đến 250C. Mùa nóng với nhiệt độ trung bình từ 25 -280C, các tháng nóng nhất trong năm là 6, 7, 8 có nhiệt độ trung bình cao trên 280C do ảnh hƣỡng của gió phơn Tây Nam khô và nóng. Nhiệt độ cao tuyệt đối nhiều lần đạt trên 400C. Mùa lạnh với nhiệt độ trung bình 200C. thời tiết lạnh nhất vào các tháng 12, 1, 2. nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 5,50C. Bảng 1: Nhiệt độ trung bình tại khu vực Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nhiệt 18,2 18,9 21,4 24,4 27,8 29,2 29,4 28,5 26,7 24,5 21,4 19,7 độ(0C) Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tƣợng thủy văn Quốc gia 3.2.2. Bức xạ mặt trời Số giờ nắng trong năm dao động từ 1700 đến 1800 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng 2 có số giờ nắng khoảng 64 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng 7 có số giờ nắng khoảng 240 giờ. Tổng bức xạ trung bình năm là 122,72 Kcal/cm2 Bảng 2: Số giờ nắng trung bình của khu vực có dự án Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Số giờ 95 64 94 170 243 224 239 186 157 144 92 78 nắng Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tƣợng thủy văn Quốc gia 3.2.3. Chế độ mưa ẩm Tổng lƣợng mƣa trung bình năm của khu vực Đồng Hới là 2261 mm. Mùa mƣa thƣờng tập trung trong các tháng 9, 10, 11. SVTH: Phí Mạnh Tiến 17 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 19. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Bảng 3: Lƣợng mua và số ngày mƣa trong năm tại khu vực 12 Năm Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lƣợng mƣa 54 50 49 54 106 80 80 163 488 644 360 133 2261 (mm) Số ngày mƣa 10,7 10,0 9,8 7,7 8,5 7,0 9,6 9,6 15,5 17,6 16,5 12,5 135,0 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tƣợng thủy văn Quốc gia Độ ẩm không khí trung bình năm tại Đồng Hới là 81%. Giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau có độ ảm lớn 86% -92%. Độ ẩm lớn nhất trong tháng 2 và 3. mùa khô có độ ảm khoảng 72%-73%. Những ngày có gió phơn Tây nam thổi mạnh, thời tiết rất khô, nóng, độ ảm xuống rất thấp, có ngày xuống tới 28%. Bảng 4: Độ ẩm trung bình tại khu vực Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Độ ẩm 88 85 90 87 79 73 72 76 85 87 88 87 (%) Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tƣợng thủy văn Quốc gia Lƣợng bốc hơi nƣớc khá cao, biến động từ 1000 đến 1300mm. lớn nhất vào các tháng 5, 6, 7, 8 vì thời gian này chịu ảnh hƣỡng của gió phơn Tây Nam. Bảng 5: Lƣợng bốc hơi nƣớc trung bình trong các tháng Năm Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lƣợng bốc hơi 62,6 46,4 52,7 71,0 136,1 170,4 201,1 160,6 89,1 19,8 77,3 75,1 1222,3 (mm) Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tƣợng thủy văn Quốc gia 3.2.4. Chế độ gió Có 2 mùa gió chính là gió Đông và gió Hè. Gió Đông: từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Hƣớng gió thịnh hành là gió Đông Bắc. Gió Hè: thịnh hành là gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 8. SVTH: Phí Mạnh Tiến 18 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 20. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình Bảng 6: Tốc độ gió trung bình và lớn nhất của các tháng Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trung bình (m/s) 3,2 2,9 2,5 2,4 2,5 2,7 3,1 2,5 2,5 3,2 3,5 3,1 Lớn nhất (m/s) 12 11 12 13 12 12 14 12 16 14 14 13 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tƣợng thủy văn Quốc gia 3.3. Điều kiện địa hình, địa chất Khu vực nhà máy có địa hình khá bàng phẳng, đây là vùng đất cao chƣa hề bị ngập lụt. Địa chất khu vực có kết cấu địa tầng khá ổn điịnh, khả năng chịu nén tốt, đẩm bả cho việc xây dựng các công trình có tải trọng lớn. SVTH: Phí Mạnh Tiến 19 Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2