Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tình toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

85
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..TRANG 1..Đề Tài:..TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ.NƢỚC THẢI TẬP TRUNG CHO THÀNH.PHỐ HỘI AN-TỈNH QUẢNG NAM.(TÍNH ĐẾN NĂM 2020).Giáo viên hƣớng dẫn..: Phạm Phú Song Toàn..Sinh viên thực hiện..: Nguyễn Văn Thành..Lớp..SVTH: NGUYỄN VĂN THÀNH_08MT..: 08MT..GVHD: PHẠM PHÚ SONG TOÀN...ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..TRANG 2..MỤC LỤC.MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 4.CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HỘI AN _TỈNH QUẢNG NAM ..... 5.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ....................................................................... 5.1.1.1. Vị trí địa lý ................................................................................................. 5.1.1.2. Diện tích..................................................................................................... 5.1.1.3. Khí hậu....................................................................................................... 6.1.1.4. Quy mô dân số ........................................................................................... 7.1.1.5. Hạ tầng xã hội ............................................................................................ 9.1.1.6. Đặc điểm địa chất công trình ...................................................................... 10.1.1.7. Đặc điểm địa chất thuỷ văn......................................................................... 10.1.2. Lịch sử hình thành, hiện trạng môi trƣờng sinh thái tự nhiên - nhân văn, dự báo.dân cƣ và khả năng phát triển không gian đô thị ........................................................ 11.1.2.1. Lịch sử hình thành ...................................................................................... 12.1.2.2. Hiện trạng môi trƣờng sinh thái tự nhiên - nhân văn ................................... 12.1.2.3. Dự báo về dân cƣ và khả năng phát triển không gian đô thị ........................ 15.CHƢƠNG II:TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH.HOẠT ....................................................................................................................... 17.2.1. Nguồn gốc nƣớc thải sinh hoạt............................................................................ 17.2.2. Phân loại nƣớc thải sinh hoạt .............................................................................. 17.2.3. Các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải sinh hoạt ........................................................ 17.2.3.1. Phƣơng pháp cơ học ................................................................................... 17.2.3.2. Phƣơng pháp hóa học ................................................................................. 19.2.3.3. Phƣơng pháp hóa lý .................................................................................... 20.2.3.4. Phƣơng pháp sinh học ................................................................................ 21..SVTH: NGUYỄN VĂN THÀNH_08MT..GVHD: PHẠM PHÚ SONG TOÀN...ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..TRANG 3..CHƢƠNG III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẬP TRUNG.CHO THÀNH PHỐ HỘI AN_QUẢNG NAM(ĐẾN 2020) ....................................... 23.3.1. Nhiệm vụ thiết kế và số liệu cơ sở ...................................................................... 23.3.2. Xác định các lƣu lƣợng tính toán của trạm xử lý nƣớc thải ................................. 24.3.2.1. Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt .................................................................... 24.3.2.2. Lƣu lƣợng nƣớc thải bệnh viện ................................................................... 26.3.2.3. Lƣu lƣợng tổng cộng của nƣớc thải thành phố ............................................ 27.3.3. Xác định nồng độ chất bẩn của nƣớc thải ............................................................ 29.3.3.1. Xác định hàm lƣợng chất lơ lửng ................................................................ 29.3.3.2. Xác định hàm lƣợng chất hữu cơ theo BOD5 trong nƣớc thải ..................... 30.3.4. Mức độ cần thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> TRANG 1<br /> <br /> Đề Tài:<br /> <br /> TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ<br /> NƢỚC THẢI TẬP TRUNG CHO THÀNH<br /> PHỐ HỘI AN-TỈNH QUẢNG NAM<br /> (TÍNH ĐẾN NĂM 2020)<br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Phạm Phú Song Toàn<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Văn Thành<br /> <br /> Lớp<br /> <br /> SVTH: NGUYỄN VĂN THÀNH_08MT<br /> <br /> : 08MT<br /> <br /> GVHD: PHẠM PHÚ SONG TOÀN<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> TRANG 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 4<br /> CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HỘI AN _TỈNH QUẢNG NAM ..... 5<br /> 1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ....................................................................... 5<br /> 1.1.1. Vị trí địa lý ................................................................................................. 5<br /> 1.1.2. Diện tích..................................................................................................... 5<br /> 1.1.3. Khí hậu....................................................................................................... 6<br /> 1.1.4. Quy mô dân số ........................................................................................... 7<br /> 1.1.5. Hạ tầng xã hội ............................................................................................ 9<br /> 1.1.6. Đặc điểm địa chất công trình ...................................................................... 10<br /> 1.1.7. Đặc điểm địa chất thuỷ văn......................................................................... 10<br /> 1.2. Lịch sử hình thành, hiện trạng môi trƣờng sinh thái tự nhiên - nhân văn, dự báo<br /> dân cƣ và khả năng phát triển không gian đô thị ........................................................ 11<br /> 1.2.1. Lịch sử hình thành ...................................................................................... 12<br /> 1.2.2. Hiện trạng môi trƣờng sinh thái tự nhiên - nhân văn ................................... 12<br /> 1.2.3. Dự báo về dân cƣ và khả năng phát triển không gian đô thị ........................ 15<br /> CHƢƠNG II:TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH<br /> HOẠT ....................................................................................................................... 17<br /> 2.1. Nguồn gốc nƣớc thải sinh hoạt............................................................................ 17<br /> 2.2. Phân loại nƣớc thải sinh hoạt .............................................................................. 17<br /> 2.3. Các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải sinh hoạt ........................................................ 17<br /> 2.3.1. Phƣơng pháp cơ học ................................................................................... 17<br /> 2.3.2. Phƣơng pháp hóa học ................................................................................. 19<br /> 2.3.3. Phƣơng pháp hóa lý .................................................................................... 20<br /> 2.3.4. Phƣơng pháp sinh học ................................................................................ 21<br /> <br /> SVTH: NGUYỄN VĂN THÀNH_08MT<br /> <br /> GVHD: PHẠM PHÚ SONG TOÀN<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> TRANG 3<br /> <br /> CHƢƠNG III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẬP TRUNG<br /> CHO THÀNH PHỐ HỘI AN_QUẢNG NAM(ĐẾN 2020) ....................................... 23<br /> 3.1. Nhiệm vụ thiết kế và số liệu cơ sở ...................................................................... 23<br /> 3.2. Xác định các lƣu lƣợng tính toán của trạm xử lý nƣớc thải ................................. 24<br /> 3.2.1. Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt .................................................................... 24<br /> 3.2.2. Lƣu lƣợng nƣớc thải bệnh viện ................................................................... 26<br /> 3.2.3. Lƣu lƣợng tổng cộng của nƣớc thải thành phố ............................................ 27<br /> 3.3. Xác định nồng độ chất bẩn của nƣớc thải ............................................................ 29<br /> 3.3.1. Xác định hàm lƣợng chất lơ lửng ................................................................ 29<br /> 3.3.2. Xác định hàm lƣợng chất hữu cơ theo BOD5 trong nƣớc thải ..................... 30<br /> 3.4. Mức độ cần thiết làm sạch của nƣớc thải ............................................................ 31<br /> 3.4.1. Mức độ làm sạch tính theo hàm lƣợng chất lơ lửng .................................... 31<br /> 3.4.2. Mức độ làm sạch tính theo hàm lƣợng chất hữu cơ theo BOD5 .................. 31<br /> 3.5. Sơ đồ dây chuyền công nghệ .............................................................................. 31<br /> 3.5.1. Lựa chọn dây chuyền xử lý......................................................................... 31<br /> 3.5.2. Sơ đồ công nghệ của trạm xử lý nƣớc thải tập trung cho thành phố Hội An 33<br /> 3.5.3. Thuyết minh dây chuyền công nghệ xử lý .................................................. 35<br /> CHƢƠNG IV: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH TRONG TRẠM XỬ LÝ<br /> NƢỚC THẢI............................................................................................................. 38<br /> 4.1. Ngăn tiếp nhận.................................................................................................... 38<br /> 4.2. Song chắn rác ..................................................................................................... 38<br /> 4.3. Bể lắng cát ngang ............................................................................................... 42<br /> 4.4. Bể điều hòa ......................................................................................................... 45<br /> 4.5. Bể lắng ngang đợt .............................................................................................. 46<br /> 4.6. Bể Aerotank........................................................................................................ 49<br /> 4.7. Bể lắng ngang đợt II ........................................................................................... 58<br /> 4.8. Bể nén bùn.......................................................................................................... 60<br /> <br /> SVTH: NGUYỄN VĂN THÀNH_08MT<br /> <br /> GVHD: PHẠM PHÚ SONG TOÀN<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> TRANG 4<br /> <br /> 4.9. Bể Metank .......................................................................................................... 63<br /> 4.10. Sân phơi bùn ..................................................................................................... 67<br /> 4.11. Khử trùng nƣớc................................................................................................. 69<br /> 4.12. Tính toán công trình xả nƣớc ra nguồn tiếp nhận .............................................. 73<br /> 4.13. Bố trí mặt bằng trạm xử lý ............................................................................... 74<br /> Kết luận ..................................................................................................................... 76<br /> Tài liệu tham khảo ..................................................................................................... 77<br /> <br /> SVTH: NGUYỄN VĂN THÀNH_08MT<br /> <br /> GVHD: PHẠM PHÚ SONG TOÀN<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> TRANG 5<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế của nƣớc ta có những bƣớc phát<br /> triển mạnh mẽ và vững chắc,đời sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao thì vấn<br /> đề môi trƣờng và các điều kiện vệ sinh môi trƣờng lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.<br /> Trong đó các vấn đề về nƣớc đƣợc quan tâm nhiều hơn cả.<br /> Một trong các biện pháp để bảo vệ môi trƣờng sống, bảo vệ nguồn nƣớc mặt,<br /> nƣớc ngầm không bị ô nhiễm do các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con ngƣời là<br /> thu gom và xử lý nƣớc thải. Nƣớc thải sau xử lý sẽ đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn thải<br /> vào môi trƣờng cũng nhƣ khả năng tái sử dụng nƣớc sau xử lý.<br /> Với đề tài là thiết kế một trạm xử lí nƣớc thải, thể hiện bản vẽ thiết kế, sau một<br /> thời gian hƣớng dẫn của thầy cô bộ môn, đồ án về cơ bản đã đƣợc hoàn thành. Dƣới<br /> đây là bản thuyết minh về trạm xử lí nƣớc thải tập trung cho thành Phố Hội An tỉnh<br /> Quảng Nam.<br /> <br /> SVTH: NGUYỄN VĂN THÀNH_08MT<br /> <br /> GVHD: PHẠM PHÚ SONG TOÀN<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2