intTypePromotion=1

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước ngầm cho khu dân cư - tái định cư Trà Long - Ba Ngòi Tp.Cam Ranh - Khành Hoà công suất 800m3/ ngày đêm

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

1
374
lượt xem
158
download

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước ngầm cho khu dân cư - tái định cư Trà Long - Ba Ngòi Tp.Cam Ranh - Khành Hoà công suất 800m3/ ngày đêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc xây dựng khu dân cư - tái định cư Trà Long - Ba Ngòi là cần thiết, góp phần phát triển không gian đô thị, giải quyết nhu cầu bố trí tái định cư của người dân góp phần đáp ứng nhu cầu cấp bách của các hộ dân bị giải tỏa tại các dự án xây dựng trong thành phố, giảm áp lực về việc bố trí tái định cư và tạo điều kiện đất sạch để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, cơ sở hạ tầng cho các dự án thuận lợi. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước ngầm cho khu dân cư - tái định cư Trà Long - Ba Ngòi Tp.Cam Ranh - Khành Hoà công suất 800m3/ ngày đêm

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TRƯ NG Đ I H C K THU T CÔNG NGH TP. HCM KHÓA LU N T T NGHI P TÍNH TOÁN THI T K TR M X LÝ NƯ C NG M CHO KHU DÂN CƯ - TÁI Đ NH CƯ TRÀ LONG - BA NGÒI - TP. CAM RANH - KHÁNH HÒA CÔNG SU T 800m3/ NGÀY ĐÊM Ngành: K THU T MÔI TRƯ NG Chuyên ngành: K THU T X L Ý NƯ C C P Sinh viên th c hi n : Võ Đình Trung Thành MSSV: 0811080039 L p: 08CMT TP. H Chí Minh, 07/2011
 2. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ I H C KTCN TP HCM Đ C L P- T DO- H NH PHÚC Khoa: K thu t môi trư ng NHI M V Đ ÁN T T NGHI P B môn: K thu t x lý nư c c p H VÀ TÊN: VÕ ĐÌNH TRUNG THÀNH MSSV: 0811080039 NGÀNH: K THU T MÔI TRƯ NG L P: 08CMT 1. Đ u đ đ án t t nghi p: TÍNH TOÁN THI T K TR M X LÝ NƯ C NG M CHO KHU DÂN CƯ - TÁI Đ NH CƯ TRÀ LONG - BA NGÒI - TP. CAM RANH - KHÁNH HÒA CÔNG SU T 800m3/ NGÀY ĐÊM. 2. Nhi m v (yêu c u v n i dung và s li u ban đ u) - Xác đ nh đ c tính nư c c p: Lưu lư ng, thành ph n, tính ch t ngu n nư c cung c p cho khu v c nghiên c u. - L a ch n và đ xu t dây truy n công ngh x lý nư c phù h p v i yêu c u. - Tính toán thi t k các công trình đơn v trong h th ng x lý nư c ng m. - D toán chi phí xây d ng và chi phí v n hành t m x lý nư c. 3. Ngày giao đ án t t nghi p: 28/05/2011 4. Ngày hoàn thành nhi m v : 04/07/2011 5. H và tên ngư i hư ng d n: ThS. Võ H ng Thi. Ph n hư ng d n:……………………………….. N i dung và yêu c u ĐATN đã đư c thông qua B môn. Ngày ………..tháng……….năm 2011. CH NHI M B MÔN NGƯ I HƯ NG D N CHÍNH (Kí và ghi rõ h tên) (Kí và ghi rõ h tên)
 3. Khóa lu n t t nghi p L I C M ƠN Trong quá trình th c hi n và hoàn thành đ án t t nghi p, bên c nh s n l c c a b n than, tôi đã nh n đư c s giúp đ , hư ng d n t n tình c a Quý th y, cô khoa Môi trư ng & Công ngh sinh h c – Trư ng Đ i H c K Thu t Công Ngh Tp. H Chí Minh, Phòng Tài Nguyên và Môi trư ng Th xã Cam Ranh - Khánh Hòa. Tôi xin g i l i c m ơn chân thành t i Quý Th y, Cô Trư ng Đ i H c K Thu t Công Ngh Tp. H Chí Minh đã t n tình truy n đ t nh ng ki n th c quý báu trong quá trình h c t p. C m ơn các cán b phòng Tài Nguyên và Môi trư ng th xã Cam Ranh đã t n tình giúp đ tôi trong quá trình thu th p s li u, tài li u ch t lư ng nư c ngu n. Cu i cùng, xin chân thành c m ơn gia đình, b n bè đã đ ng viên và giúp đ tôi trong ch ng đư ng h c t p. Tp. H Chí Minh , ngày 30 tháng 06 năm 2011 Sinh viên Võ Đình Trung Thành SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV: 0811080039
 4. Khóa lu n t t nghi p M CL C Đ U ................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: M 1.1 Đ t v n đ .................................................................................................................. 1 1.2 M c ti êu c a đ tài .................................................................................................... 2 1.3 Đ i tư ng ph m vi nguyên c u ................................................................................. 2 1.3.1 Đ i tư ng nguyên c u ............................................................................................ 2 1.3.2 Ph m vi nguyên c u ............................................................................................... 2 1.4 N i dung đ tài .......................................................................................................... 2 1.5 Phương pháp th c hi n .............................................................................................. 2 1.6 Ý nghĩa khoa h c và th c ti n ................................................................................... 3 CHƯƠNG 2: T NG QUAN V KHU DÂN CƯ- TÁI Đ NH CƯ TRÀ LONG – BA NGÒI ................................................................................................ 4 2.1 Đi u ki n đ a lý ......................................................................................................... 4 V trí đ a lý ............................................................................................................. 4 2.1.1 Đ a hình .................................................................................................................. 5 2.1.2 Đi u ki n khí h u ................................................................................................... 5 2.1.3 Th y h i văn ........................................................................................................... 6 2.1.4 Đ a ch n công trình ................................................................................................ 7 2.1.5 2.2 Hi n tr ng s d ng đ t và xây d ng.......................................................................... 7 2.3 Hi n tr ng h t ng xã h i và dân cư .......................................................................... 8 2.4 Hi n tr ng h t ng k thu t ....................................................................................... 8 2.5 Đ nh hư ng khu dân cư ............................................................................................. 9 CHƯƠNG 3: T NG QUAN V NƯ C NG M VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP X LÝ NƯ C NG M......................................................................................................... 10 3.1 T ng quan v nư c ng m ........................................................................................ 10 3.2 T ng quan v các thông s ch t lư ng nư c ........................................................... 11 3.2.1 Các thông s đánh giá ch t lư ng nư c ............................................................... 11 3.2.2 Tiêu chu n ch t lư ng nư c c p cho sinh ho t và ăn u ng ................................. 17 3.3 T ng quan v các phương pháp x lý nư c ng m .................................................. 18 3.3.1 Đ t trưng c a n ư c ng m ..................................................................................... 18 3.3.2 Các thành ph n c a nư c ng m ........................................................................... 20 SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039
 5. Khóa lu n t t nghi p 3.3.3 M t s phương pháp x lý nư c ng m nhi m s t ............................................... 25 3.3.4 M t s công ngh x lý nư c ng m nhi m Fe đi n hình t i Vi t Nam hi n nay ........................................................................................ 27 CHƯƠNG 4: L A CH N, Đ XU T DÂY CHUY N CÔNG NGH PHÙ H P CHO KHU DÂN CƯ – TÁI Đ NH CƯ TRÀ LONG – PHƯ NG BA NGÒI – TP CAM RANH ....................................................................................... 29 4.1 Thành ph n, tính ch t nư c ng m t i phư ng Ba Ngòi .......................................... 29 4.2 Đ xu t công ngh ................................................................................................... 30 CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN V TRONG H TH NG LÝ ............................................................................................................................ 32 X 5.1 Tính toán công su t thi t k cho h th ng c p nư c ............................................... 32 5.2 Thi t k các b ph n c a giàn mưa ......................................................................... 33 5.3 Tính toán b l c nhanh ............................................................................................ 38 5.4 Tính toán b ch a ................................................................................................... 53 CHƯƠNG 6: KHÁI QUÁT Đ U TƯ, V N HÀNH H TH NG ........................... 58 6.1 Chi phí xây d ng, thi t b ....................................................................................... 58 6.2 Chi phí v n hành .................................................................................................... 59 CHƯƠNG 7: K T LU N VÀ KI N NGH ............................................................... 60 SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039
 6. Khóa lu n t t nghi p DANH M C T VI T T T TCVN : Tiêu Chu n Vi t Nam QCVN : Quy chu n Vi t Nam TCXD : Tiêu chu n xây d ng XLNC : S lý nư c c p SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV: 0811080039
 7. Khóa lu n t t nghi p DANH SÁCH B NG B ng 3.1 M t s đ c đi m khác nhau gi a nư c ng m và nư c m t. B ng 3.2 M t s quá trình thư ng đư c s d ng trong x lý nư c ng m. B ng 4.1 M t s ch tiêu ch t lư ng nư c ng m c a m t gi ng khoan t i phư ng Ba Ngòi. B ng 4.2 So sánh ưu như c đi m c a hai công ngh x lý. B ng 5.1 Lư ng nư c ph c v cho khu dân cư. B ng 5.2 Ch n l p v t li u l c. B ng 5.3 Chi u cao l p đ . B ng 5.4 B ng t ng h p nhu c u dùng nư c. B ng 5.5 B ng th tích b ch a. SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV: 0811080039
 8. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ CHƯƠNG 1: M ĐU 1.1. Đ tv nđ : Thành ph Cam ranh là đô th lo i 3 thu c t nh Khánh Hòa, là trung tâm kinh t phía Nam c a t nh Khánh Hòa. Sau nhi u năm hình thành và phát tri n theo đ án quy ho ch đư c phê duy t năm 1999, b m t đô th đã thay đ i rõ nét, nhi u công trình ki n trúc và h th ng k thu t đư c xây d ng. Quá trình đô th hóa c a thành ph Cam Ranh đã và đang di n ra khá m nh m , dân s n i th tăng nhanh, đ i s ng ngư i dân ngày càng nâng cao vi c hình thành các khu dân cư v i đ y đ ti n nghi, các d ch v công c ng và h t ng k thu t hoàn ch nh là c n thi t. Vi c đưa sân bay Cam Ranh có t m c qu c gia và qu c t đi vào ho t đ ng, phát tri n khu du l ch phía B c bán đ o Cam Ranh và phát tri n Ba Ngòi thành m t c ng t ng h p cũng đã t o ti n đ cho đô th Cam Ranh m t đ nh hư ng phát tri n m i. Vì v y vi c xây d ng khu dân cư - tái đ nh cư Trà Long - Ba Ngòi là c n thi t, góp ph n phát tri n không gian đô th , gi i quy t nhu c u b trí tái đ nh cư c a ngư i dân góp ph n đáp ng nhu c u c p bách c a các h dân b gi i t a t i các d án xây d ng trong thành ph , gi m áp l c v vi c b trí tái đ nh cư và t o đi u ki n đ t s ch đ tri n khai th c hi n đ u tư xây d ng, cơ s h t ng cho các d án đư c thu n l i, đúng ti n đ đ ra nh m thúc đ y phát tri n kinh t xã h i c a phư ng Ba Ngòi nói riêng và toàn thành ph Cam Ranh nói chung. Cùng v i vi c xây d ng khu dân cư – tái đ nh cư Trà Long thì nhu c u v m t ngu n nư c s ch và đ t tiêu chu n cũng đư c đ t ra. Do đó, vi c đ u tư xây d ng m t tr m x lý nư c c p cho khu dân cư – tái đ nh cư Trà Long là m t yêu c u c p thi t c n ti n hành đ ng th i v i quá trình xây d ng khu dân cư hư ng t i m c tiêu phát tri n và b o v s c kh e c ng đ ng. SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 1
 9. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ 1.2. M c tiêu đ tài Tính toán thi t k h th ng x lý nư c c p cho khu dân cư - tái đ nh cư Trà Long - Ba Ngòi v i công su t 800 m3/ngày đêm. 1.3. Đ i tư ng và ph m vi nguyên c u 1.3.1. Đ i tư ng nghiên c u. Công ngh x lý nư c c p cho lo i hình khu dân cư. 1.3.2. Ph m vi nghiên c u Đ tài gi i h n trong vi c tính toán thi t k h th ng x lý nư c c p cho khu dân cư - tái đ nh cư Trà Long- Ba Ngòi. 1.4. N i dung đ tài Xác đ nh đ c tính nư c c p: Lưu lư ng, thành ph n, tính ch t ngu n nư c cung c p cho khu v c nghiên c u. L a ch n và đ xu t dây truy n công ngh x lý nư c phù h p v i yêu c u. Tính toán thi t k các công trình đơn v trong h th ng x lý nư c ng m. D toán chi phí xây d ng và chi phí v n hành tr m x lý nư c. 1.5. Phương pháp th c hi n Phương pháp thu th p s li u: Thu th p s li u v khu dân cư, tái đ nh cư, tìm - hi u thành ph n, tính ch t nư c ng m và các s li u c n thi t khác. Phương pháp nghiên c u lý thuy t: Tìm hi u nh ng công ngh x lý nư c ng m - cho các khu dân cư trong các tài li u chuyên ngành. Phương pháp t ng h p và phân tích s li u: Th ng kê, t ng h p s li u thu th p - và phân tích đ đưa ra công ngh x lý phù h p. Phương pháp so sánh: So sánh ưu, như c đi m c a công ngh x lý hi n có và đ - xu t công ngh x lý nư c ng m phù h p. SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 2
 10. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ Phương pháp toán: S d ng công th c toán h c đ tính toán các công trình đơn v - trong h th ng x lý nư c ng m, d toán chi phí xây d ng, v n hành tr m x lý. Phương pháp đ h a: Dùng ph n m m AutoCad đ mô t ki n trúc công ngh x - lý nư c ng m. 1.6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n Xây d ng tr m x lý nư c ng m đ t quy chu n Vi t Nam gi i quy t đư c v n đ nư c s ch cho khu dân cư. Góp ph n nâng cao ý th c v v sinh môi trư ng và nư c s ch cho ngư i dân cũng như Ban qu n lý khu dân cư. Khi tr m x lý hoàn thành và đi vào ho t đ ng s là nơi đ các doanh nghi p, sinh viên tham quan, h c t p. SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 3
 11. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ CHƯƠNG 2: T NG QUAN V KHU DÂN CƯ- TÁI Đ NH CƯ TRÀ LONG - BA NGÒI. 2.1. Đi u ki n đ a lý 2.1.1. V trí đ a lý V trí khu đ t: T a l c t i khóm Trà Long, phư ng Ba Ngòi, thành ph Cam Ranh. Là khu dân cư m i và tái đ nh cư cùng m t s công trình công c ng b trí m i. Khu đ t có quy mô 359100 ha, v i v trí như sau: - Phía B c giáp : Khu dân cư t 3, khóm Trà Long, phư ng Ba Ngòi. SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 4
 12. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ - Phía Đông giáp : Tuy n đư ng s t Th ng Nh t và L ch C u 3. - Phía Nam giáp : Tuy n đư ng s t Th ng Nh t và Qu c l 1. - Phía Tây giáp : Núi S n. 2.1.2. Đ a hình khu v c Khu v c nghiên c u n m dư i chân núi S n có đ a hình tương đ i ph c t p, hư ng d c đ a hình ch y u t Tây sang Đông v i nhi u ao trũng, vư n cây và đ t tr ng… Đi m cao nh t: +25.16m Đi m th p nh t: -1.21m 2.1.3. Đi u ki n khí h u khu v c a. Nhi t đ Nhi t đ không khí trung bình năm 26,90 C. Nhi t đ trung bình cao nh t 28,80 C. Nhi t đ không khí trung bình th p nh t là 24,30C. b. N ng T i Cam Ranh có t ng s gi n ng trung bình năm là 2.658 gi ( tháng 3 cao nh t có 290 gi , tháng 11 th p nh t 166 gi ). T ng s ngày không có n ng trung bình năm 15,3 ngày. S ngày không có n ng Cam Ranh r t ít, trong đó tháng mùa mưa và tháng 4 đ t 3,0-3,2 ngày và nh ng tháng còn l i h u h t dư i 1 ngày. c. Mưa Th i gian mưa ng n, ch trong 3 tháng b t đ u t tháng 9 và k t thúc vào tháng 12, lư ng mưa chi m 70% lư ng mưa c năm. T ng lư ng mưa trung bình năm 1.187mm. SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 5
 13. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ S ngày mưa trung bình năm là 97 ngày. Lư ng mưa ngày l n nh t trung bình năm là 163,7mm. d. Lư ng b c hơi Lư ng b c hơi trung bình năm là 1.586mm b ng 1,34 l n lư ng mưa c năm. Trong đó l n nh t là tháng 7 và tháng 8. e. Đ m m tuy t đ i trung bình năm 219g/m3. Đ Đ m tương đ i trung bình năm 76%. Đ m th p nh t 28%. 2.1.4. Th y văn Phía Tây Nam thành ph sông Tà D c, sông có dòng ch y quanh năm, lưu lư ng mùa ki t 1501/s. Sông có đ c đi m ng n, d c, c a sông ch u nh hư ng c a th y tri u, nư c sông b nhi m m n, m t c t sông b l n chi m làm đìa tôm nên vào mùa mưa g p nhi u tri u cư ng sông thư ng gây ng p l t cho khu v c Ba Ngòi t đư ng s t tr ra. M c đ ng p 0,4+1,2m nh hư ng l n t i giao thông và sinh ho t. G n đây c u Trà Long đã đư c c i t o nâng cao ( 3,7÷4,0m) nên m c đ ng p úng đã đư c c i thi n m t ph n. Di n tích lưu v c sông: 77km2. Lưu lư ng mùa ki t: 1501/s. Ch đ tri u c a vùng bi n Khánh Hòa là nh t tri u không đ u ( s ngày nh t tri u là 22 ngày và bán nh t tri u là 18 ngày), th i gian tri u dâng kéo dài hơn tri u rút. V nh Cam Ranh là m t v nh nh , kín gió nhưng đ sâu trung bình tương đ i l n 15m. S trao đ i nư c trong v nh ch y u thông qua m t c a r t h p và sâu. T c đ dòng SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 6
 14. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ ch y trung bình kho ng 30cm/s. V nh Cam Ranh – đ m Th y Tri u có đ m n đ t c c đ i 34,30% vào mùa hè, còn nhi t đ thì có giá tr tương t gi a mùa hè và mùa đông do trong mùa hè ch u nh hư ng khá l n c a vùng nư c tr i m nh Nam Trung B v i s xâm nh p c a kh i nư c l nh và nư c m n t các t ng sâu lên m t đ t. M c nư c c c đ i c a th y tri u là 2,0m. M c nư c trung bình c a th y tri u là 1,28m. M c nư c th y tri u nh nh t 0,5m. 2.1.5. Đ a ch t công trình Qua tham kh o tài li u đ a ch t c a m t s mũi khoan t i khu v c, sơ b nh n xét đ a ch t c a khu v c thi t k : lo i đ t đ vàng trên n n đá Granit có thành ph n cơ gi i ch y u là đ t th t nh và trung bình, kh năng gi nư c kém. Nhìn chung đi u ki n đ a ch t c a khu v c thi t k là tương đ i thu n l i. Tuy nhiên khi xây d ng c n kh o sát c th t i v trí công trình đ có gi i pháp thích h p đ i v i móng và c n lưu ý hơn các v trí khe t th y. 2.2. Hi n tr ng s d ng đ t và xây d ng Đ t đai trong khu v c nghiên c u ch y u ph c v cho s n xu t nông nghi p, g m đ t tr ng cây ăn qu , tr ng lúa- cây ng n ngày, và đ t tr ng… Trong đó: - Đ t nhà : 0.41 ha chi m 1.14%. - Đ t tr ng cây ăn qu : 5.48 ha chi m 15.26%. - Đ t tr ng hoa màu: 0.14 ha chi m 0.39%. - Đ t tr ng b ch đàn: 0.04 ha chi m 0.11%. - Đ t b i r m: 3.03 ha chi m 1.20%. - Đ t nghĩa trang: 0.43 ha chi m 1.20%. - Đ t tr ng: 23.81 ha chi m 66.32%. SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 7
 15. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ - Đư ng giao thông: 0.91 ha chi m 2.53%. - M t nư c: 1.65 ha chi m 4.60%. 2.3. Hi n tr ng h t ng xã h i và dân cư Nhà : hi n có 99 căn nhà, trong đó: - Nhà tole: 57 căn. - Nhà g ch: 42 căn. M : hi n có 98 ngôi m n m r i rác trong khu v c quy ho ch. 2.4. Hi n tr ng h t ng k thu t - Đư ng b : Hi n tr ng khu đ t quy ho ch có đư ng đ t đ hư ng t phía Nam ( n i v i Qu c l 1) lên phía B c r ng kho ng 5m. - Đư ng s t: Hi n tr ng có tuy n đư ng s t Th ng Nh t ti p giáp phía Đông và Đông Nam khu đ t quy ho ch. - Thoát nư c: H th ng thoát nư c mưa và nư c th i sinh ho t trong khu v c dân cư hi n tr ng chưa đư c đ u tư xây d ng, nư c mưa và nư c th i ch y tr c ti p ra kênh r ch. - C p nư c: Khu v c dân cư hi n tr ng chưa có nư c máy đ sinh ho t, ch s d ng k t h p hai ngu n nư c là nư c m t t i kênh r ch và nư c ng m t gi ng khoan đ sinh ho t và s n xu t. - C p đi n: Hi n tr ng có đư ng dây cao th ch y c t ngang khu đ t quy ho ch và hi n nay ngư i dân trong khu v c s d ng ngu n đi n lư i qu c gia t h th ng đư ng dây trung h th ch y c p theo Qu c l 1. - V sinh môi trư ng: Do chưa có đi m thu gom rác nên rác th i sinh ho t thư ng đư c ngư i dân đ t ho c chon l p t i h gia đình gây nên ô nhi m môi trư ng và ngu n nư c m t. SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 8
 16. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ 2.5. Đ nh hư ng khu dân cư Vi c quy ho ch Khu dân cư- Tái đ nh cư Trà Long- Ba Ngòi nh m mang đ n m t môi trư ng s ng ti n nghi – an lành cho cư dân t i khu v c nghiên c u quy ho ch là tương đ i ph c t p và khó khăn. Tuy nhiên, vi c quy ho ch Khu dân cư này đư c th c hi n s khai thác hi u qu qu đ t hi n có, gi i quy t nhu c u đ t c a nhân dân và b trí tái đ nh cư cho các h b gi i t a b i các d án trong đ a phương; đ ng th i đ đ u tư cơ s h t ng m t cách đ ng b v i các d án li n k , đáp ng nhu c u phát tri n trong tương lai c a đô th th xã Cam Ranh. SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 9
 17. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ CHƯƠNG 3: T NG QUAN V NƯ C NG M VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP X LÝ NƯ C NG M 3.1. T ng quan v nư c ng m Vi t Nam là qu c gia có ngu n nư c ng m khá phong phú v tr lư ng và t t v ch t lư ng. Nư c ng m t n t i trong các l h ng và các khe n t c a đ t đá, đư c t o thành trong giai đo n tr m tích đ t đá ho c s th m th u, th m c a ngu n nư c m t, nư c mưa… nư c ng m có th t n t i cách m t đ t vài mét, vài ch c mét hay vài trăm mét. Đ i v i các h th ng c p nư c t p trung quy mô nh và v a thì ngu n nư c ng m thư ng đư c l a ch n n u thành ph n không quá x u. B i vì các ngu n nư c m t thư ng hay b ô nhi m và lưu lư ng khai thác ph i ph thu c vào s bi n đ ng theo mùa. Trong khi đó, ngu n nư c ng m ít ch u nh hư ng b i các tác đ ng c a con ngư i. Ch t lư ng nư c ng m thư ng t t hơn ch t lư ng nư c m t xét trên các khía c nh đ đ c và v sinh c a nư c. Ngoài ra, các ngu n nư c ng m h u như không ch a rong t o, m t trong nh ng thành ph n gây ô nhi m ngu n nư c. Thành ph n đáng quan tâm trong nư c ng m là các t p ch t hòa tan do nh hư ng c a đi u ki n đ a t ng, th i ti t, n ng mưa, các quá trình phong hóa và sinh hóa trong khu v c. nh ng vùng có sinh hóa t t, có nhi u ch t b n và lư ng mưa l n thì nư c ng m d b ô nhi m b i các ch t khoáng hòa tan, các ch t h u cơ, mùn lâu ngày theo nư c mưa th m vào đ t. Ngoài ra, nư c ng m cũng có th b ô nhi m, nhi m b n do tác đ ng c a con ngư i. Các ch t th i c a con ngư i và đông v t, các ch t th i sinh ho t, ch t th i hóa h c và vi c s d ng phân bón hóa h c… t t c nh ng lo i ch t th i đó theo th i gian s ng m vào ngu n nư c, tích t d n và làm ô nhi m ngu n nư c ng m. Đã không ít ngu n nư c ng m do tác đ ng c a con ngư i đã b ô nhi m b i các h p ch t h u cơ khó phân h y, các vi khu n gây b nh, nh t là các hóa ch t đ c h i như kim lo i n ng, dư lư ng thu c tr sâu và không lo i tr các ch t phóng x. SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 10
 18. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ 3.2. T ng quan v các thông s ch t lư ng nư c 3.2.1. Các thông s đánh giá ch t lư ng nư c 3.2.1.1. Các ch tiêu v t lý a. Đ đ c Nư c nguyên ch t là m t môi trư ng trong su t và có kh năng truy n ánh sáng t t, nhưng khi trong nư c có t p ch t huy n phù, c n r n lơ l ng, các vi sinh v t và c các hóa ch t hòa tan thì kh năng truy n ánh sáng c a nư c gi m đi. D a trên nguyên t c đó mà ngư i ta xác đ nh đ đ c c a nư c. - Có nhi u đơn v đo đ đ c, thư ng dùng : mg SiO2/1, NTU,FTU. - Nư c c p cho ăn u ng đ đ c không vư t quá 5 NTU. Nư c m t thư ng có đ đ c 20 – 100 NTU, mùa lũ có khi cao đ n 500-600 NTU. Theo tiêu chu n Vi t Nam, đ đ c đư c xác đ nh b ng chi u sâu l p nư c th y đư c g i là đ trong, đ sâu đó ngư i ta có th đ c đư c hàng ch tiêu chu n. Đ i v i nư c sinh ho t đ sâu ph i l n hơn 30 cm. b. Mùi, v c a nư c Các ch t khí và các ch t hòa tan trong nư c làm cho nư c có mùi v . Nư c thiên nhiên có th có mùi đ t, mùi tanh, mùi th i ho c mùi đ c trưng c a các hóa ch t hòa tan trong nó như mùi clo, ammoniac, sunfua hydro… Nư c có th có v m n, ng t, chát… tùy theo thành ph n và hàm lư ng mu i hòa tan trong nư c. c. Hàm lư ng ch t r n trong nư c G m có ch t r n vô cơ ( các mu i hòa tan, ch t r n không tan như huy n phù đ t, cát…), ch t r n h u cơ ( g m các vi sinh v t, vi khu n, đ ng v t nguyên sinh, t o và các ch t r n h u cơ vô sinh như phân rác, ch t th i công nghi p…). Trong x lý nư c khi nói đ n hàm lư ng ch t r n, ngư i ta đưa ra các khái ni m: SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 11
 19. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ -T ng hàm lư ng lơ l ng TSS( Total Suspended Solid) là tr ng lư ng khô tính b ng miligam c a ph n còn l i sau khi bay hơi 1 lít m u nư c trên n i cách 1030C t i khi có tr ng lư ng không đ i, đơn v là mg/l. th y r i s y khô -C n lơ l ng SS( Suspended Solid), ph n tr ng lư ng khô tính b ng miligam c a ph n còn l i trên gi y l c khi 1 lít m u nư c qua ph u, s y khô 1030C-1050C t i khi có tr ng lư ng không đ i, đơn v là mg/l. -Ch t r n hòa tan DS( Disolved Solid) b ng hi u gi a t ng lư ng c n lơ l ng TSS và c n l ng SS. DS = TSS – SS 5500C -Ch t r n bay hơi VS( Volatile Solid) là ph n m t đi khi nung trong m t th i gian nh t đ nh. Ph n m t đi là ch t r n bay hơi, ph n còn l i là ch t r n không bay hơi. 3.2.1.2. Các ch tiêu hóa h c a. Đ pH pH là ch s đ c trưng cho n ng đ ion H+ có trong dung d ch, thư ng đư c dùng đ bi u th tính axit và tính ki m c a nư c. Đ pH c a nư c có liên quan d ng t n t i c a kim lo i và khí hòa tan trong nư c, pH có nh hư ng đ n hi u qu t t c các quá trình x lý nư c. Do v y r t có ý nghĩa v khía c nh sinh thái môi trư ng. b. Đ ki m Đ ki m toàn ph n là t ng hàm lư ng c a các ion dicacbonat, cacbonat, hydroxyl và các anion c a các mu i axit y u. Do hàm lư ng các mu i này r t nh nên có th b qua. nhi t đ nh t đ nh, đ ki m ph thu c vào đ pH và hàm lư ng khí CO2 t do có trong nư c. Đ ki m ch tiêu quan tr ng trong công ngh x lý nư c. Đ xác đ nh đ ki m dùng phương pháp chu n đ m u nư c th b ng axit clohydric. c. Đ c ng c a nư c Là đ i lư ng bi u th hàm lư ng các ion Ca2+ và Mg2+ có trong nư c. Trong x lý nư c thư ng phân bi t ba lo i đ c ng: SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 12
 20. Khóa lu n t t nghi p ___________________________________________________________________________________ -Đ c ng toàn ph n bi u th t ng hàm lư ng các ion canxi,magie có trong nư c. -Đ c ng t m th i: bi u th t ng hàm lư ng các ion canxi, magie có trong các mu i cacbonat ( hydrocacbonat canxi, hydrocacbonat magie) có trong nư c. -Đ c ng vĩnh c u: bi u th t ng hàm lư ng các ion canxi, magie trong các mu i axit m nh c a canxi và magie. Dùng nư c có đ c ng cao trong sinh ho t s gây lãng phí xà phòng do canxi và magie ph n ng v i các axit béo t o thành các h p ch t khó tan. Trong s n xu t, nư c c ng có th t o l p cáu c n trong các lò hơi ho c gây k t t a nh hư ng đ n ch t lư ng s n ph m. d. Các h p ch t nitơ Là k t qu c a quá trinh phân h y các h p ch t h u cơ trong t nhiên, các ch t th i và các ngu n phân bón mà con ngư i tr c ti p ho c gián ti p đưa vào ngu n nư c. Các h p ch t này thư ng t n t i dư i d ng ammoniac, nitric, nitrar và c d ng nguyên t nitơ ( N2). Tùy theo m c đ có m t c a các h p ch t nitơ mà ta có th bi t đư c m c đ ô nhi m c a ngu n nư c. Khi nư c m i b nhi m b n b i phân bón ho c nư c th i, trong ngu n nư c có NH3, NO2, NO3. Sau m t th i gian NH3, NO2 b oxy hóa thành NO3. N u nư c ch a NH3 và nitơ h u cơ thì coi như nư c m i b nhi m b n và nguy hi m. N u nư c ch y u có NO3 thì quá trình oxy hóa đã k t thúc. đi u ki n y m khí NO3 s b kh thành N2 bay lên. Amoniac là ch t gây nhi m đ c tr m tr ng cho nư c, gây đ c cho loài cá. Vi c x d ng r ng rãi các ngu n phân bón hóa h c cũng làm cho hàm lư ng amoniac trong nư c t nhiên tăng lên. Trong nư c ng m và nư c đ m l y hay g p NO3 và amoniac hàm lư ng cao. N u trong nư c u ng ch a hàm lư ng cao NO3 thư ng gây b nh xanh xao tr nh có th d n đ n t vong. e. Clorua d ng Cl-, Tnti n ng đ cho phép không gây đ c h i, n ng đ cao(>250mg/l) nư c có v m n. Ngu n nư c ng m có th có hàm lư ng clo lên t i SVTH: Võ Đình Trung Thành MSSV:0811080039 trang 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản