Tóan - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
645
lượt xem
37
download

Tóan - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 2 . - Nhận biết số chẵn và số lẻ - Vận dụng để giải các bài tập liên quan đến chia hết cho 2 và không chia hết cho 2 - Giá trị theo vị trí của chữ số trong 1 số. - Các phép tính cộng , trừ , nhân , chia với số có nhiều chữ số. - Diện tích hình chữ nhật và so sánh số đo diện tích. - Bài toán về biểu đồ. -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2

  1. TOÁN (Ti t 84 ) D U HI U CHIA H T CHO 2 I. M c tiêu : Giúp HS - D u hi u chia h t cho 2 và không chia h t cho 2 . - Nh n bi t s ch n và s l - V n d ng gi i các bài t p liên quan n chia h t cho 2 và không chia h t cho 2 . II. Các ho t ng day- h c : Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1. Bài cũ : - GV g i vài HS nh c l i : Th nào là chia -HS tr l i h t và th nào là không chia h t ? 2. Bài m i : a. GV hư ng d n HS t tìm ra d u hi u chia h t cho 2 * GV tv n : Trong toán h c cũng như - C l p theo dõi trong th c t , ta không nh t thi t ph i th c hi n phép chia mà ch c n quan sát, d a vào d u hi u nào ó mà bi t m t s chia h t cho
  2. s khác hay không ? * GV cho HS t phát hi n ra d u hi u chia h t cho 2 - GV giao nhi m v cho HS t tìm vài s chia h t cho 2 và vài s không chia h t cho 2 -Cho HS ho t ng nhóm ôi t phát hi n ra * T ch c tham lu n phát hi n ra d u hi u d u hi u chia h t cho 2 và d u hi u không chia h t cho 2 chia h t cho 2. -GV g i 1 s i di n nhóm lên b ng - Cho 2 ví d . - Cho c l p nh n xét - Vi t các s chia h t cho 2 và vài s không chia h t cho 2. - GV cho HS quan sát, i chi u, so sánh và rút ra k t lu n v d u hi u chia h t cho 2 và không chi h t cho 2. - GV cho 2 HS nh n xét v d u hi u c a các s chia h t cho 2 và không chia h t cho 2 . * GV ch t l i : Mu n bi t m t s có chia h t cho 2 hay không ch c n xét ch s t n - HS tr l i. cùng c a s ó. - Cho 1 s em nêu k t lu n trong bài h c b. GV gi i thi u cho HS s ch n và s l - GV nêu : Các s chia h t cho 2 g i là s ch n. Cho HS t nêu ví d v s ch n. - GV ch n và ghi 5 ví d v s ch n có ch s t n cùng là 0,4,6,8, - HS nêu. - Cho HS rút ra k t lu n th nào là s ch n.
  3. - GV nêu ti p “ Các s không chia h t cho 2 là s l “ Ti n hành tương t như s ch n. - HS nêu : Các s có ch s t n cùng là : 0, 2, - GV yêu c u HS th o lu n và rút ra nh n 4, 6, 8 là s ch n xét. 3. Th c hành Bài 1 a) GV yêu c u HS ch n ra các s chia h t - Các s có ch s t n cùng là : 1, 3, 5, 7, 9 s cho 2 l . b) Tương t cách làm bài 1a. - G i 1-2 em c bài làm c a mình và gi i Bài 2 thích lí do t i sao ch n s ó. a) GV g i 2 em c - HS t vi t b n s chia h t cho 2 ( m i s có hai ch s . b) GV cho HS làm tương t - Cho 1 s em c bài làm c a mình, sau ó làm vào v . Cho các em ki m tra chéo nhau. Bài 3 : G i HS c - GV ch m 1 s bài- Nh n xét - T làm bài vào v . G i m i t 1 em lên làm b ng ( 2 em làm câu a, 2 em làm câu b ) 4. C ng c - d n dò - Cho c l p nh n xét- b sung - Cho HS nh c l i d u hi u chia h t cho 2
  4. - Bài nhà : 4 * Bài sau : D u hi u chia h t cho 5 TOÁN Ti t 83 ) LUY N T P CHUNG I. M c tiêu : Giúp HS c ng c v : - Giá tr theo v trí c a ch s trong 1 s . - Các phép tính c ng , tr , nhân , chia v i s có nhi u ch s . - Di n tích hình ch nh t và so sánh s o di n tích. - Bài toán v bi u . - Bài toán v tìm 2 s khi bi t t ng và hi u c a 2 s ó. - Làm quen v i bài toán tr c nghi m. II. dùng d y h c : - Photo các bài t p ti t 83 cho t ng HS. III. Các ho t ng d y - h c : Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1. Gi i thi u bài – Ghi :
  5. - GV nêu yêu c u c a ti t h c : Trong ti t - HS l ng nghe. h c này các em s cùng làm m t luy n t p t ng h p theo hình th c tr c nghi m chu n b cho bài ki m tra cu i HKI. 2. Hư ng d n luy n t p : GV phát phi u photo cho HS , yêu c u HS làm bài t p. - HS làm bài trên phi u. GV hư ng d n cách ch m bài : áp án : Bài 1 : a. Khoanh vào B. b. Khoanh vào C. c. Khoanh vào D. d. Khoanh vào C. e. Khoanh vào C. Bài 2 : a. Th 5 có s gi mưa nhi u nh t. b. Ngày th 6 có mưa trong 2 gi . c. Ngày th 4 trong tu n không có mưa. Bài 3 : Tóm t t : Có : 672 HS N nhi u hơn nam : 92 em
  6. Nam : ? em N : ? em ( ho c v sơ : Bài gi i : S HS nam c a trư ng là : Nam 92hs 672hs ( 672 – 92 ) : 2 = 290 ( HS ) N S HS n là : 290 + 92 = 382 ( HS ) GV hư ng d n HS t ánh giá k t qu bài áp s : Nam 290 HS làm c a mình. N 382 HS Bài 1 : ( 4 ) ( M i l n khoanh úng 0,8 i m ) Bài 2 : ( 3 ) ( M i câu úng ư c 1 i m ) Bài 3 : ( 3 ) Tr l i và vi t phép tính úng tìm ư c s HS nam : 1 i m. Tr l i và vi phép tính úng tìm ư c s HS n : 1 i m áp s : 1 i m. 3.C ng c , d n dò : - GV nh n xét bài làm c a HS , nh n xét ti t h c.
Đồng bộ tài khoản