Toán luyện tập chung (tt)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
87
lượt xem
3
download

Toán luyện tập chung (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: giúp học sinh luyện tập cũng cố cách giải bài toán về tìm hai số biết tổng hiệu và tỉ số của hai số đó và bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ đã học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán luyện tập chung (tt)

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Giuùp HS luyeän taäp, cuûng coá caùch giaûi baøi toaùn veà “Tìm hai soá bieát toång ( hieäu) vaø tiû soá cuûa hai soá ñoù “ vaø baøi toaùn lieân quan ñeán quan heä tiû leä ñaõ hoïc . 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh kyõ naêng phaân bieät daïng, xaùc ñònh daïng toaùn lieân quan ñeán tiû leä. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu, baûng phuï - Troø: Vôû baøi taäp, SGK, nhaùp III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp - Kieåm tra caùch giaûi caùc - 2 hoïc sinh daïng toaùn lieân quan ñeán - HS söûa baøi 3 , 4 (SGK) - Laàn löôït HS neâu toùm taét - Söûa baøi  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho - Lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Luyeän taäp 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
  3. 10’ * Hoaït ñoäng 1: - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh giaûi caùc baøi toaùn lieân quan ñeán tyû soá vaø lieân quan ñeán tyû leä  hoïc sinh naém ñöôïc caùc böôùc giaûi cuûa caùc daïng toaùn treân Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 1: - 2 hoïc sinh ñoïc ñeà - Giaùo vieân gôïi yù ñeå hoïc - Phaân tích ñeà vaø toùm taét sinh tìm hieåu caùc noäi dung: - Toùm taét ñeà + Toång soá nam vaø nöõ laø 28 HS + Tæ soá cuûa soá nam vaø soá nöõ laø 2 / 5
  4. - Phaân tích ñeà - Hoïc sinh nhaän daïng - Neâu phöông phaùp giaûi - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh neâu - Hoïc sinh giaûi Ta coù sô ñoà : Nam 28 hoïc sinh Nöõ Theo sô ñoà, toång soá phaàn baèng nhau laø : 2 + 5 = 7 (phaàn) Soá nam laø : 28 : 7  2 = 8 (em) Soá nöõ laø : 28 – 8 = 20 (em) Ñaùp soá : 8 nam vaø 20 nöõ
  5. - Hoïc sinh söûa baøi - Laàn löôït hoïc sinh neâu coâng thöùc daïng Toång vaø Tæ  GV nhaän xeùt choát caùch giaûi 9’ * Hoaït ñoäng 2: - Hoaït ñoäng caù nhaân Muïc tieâu: Reøn HS kó naêng phaân tích ñeà Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 2 - Laàn löôït hoïc sinh phaân _GV gôïi môû ñeå ñöa veà tích vaø neâu caùch toùm taét daïng “Tìm hai soá bieát hieäu - HS giaûi vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù” Ta coù sô ñoà : 15 m Chieàu daøi
  6. Chieàu roäng : Theo sô ñoà thì chieàu roäng laø 15m vaø chieàu daøi laø : 15  2 = 30 (m) Chu vi maûnh ñaát laø : (30 + 15)  2 = 90 (m) Ñaùp soá : 90 m  Giaùo vieân nhaän xeùt - - Lôùp nhaän xeùt choát laïi 10’ * Hoaït ñoäng 3: Muïc tieâu: Reøn HS laøm nhanh tính ñuùng Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo
  7.  Baøi 3 vaø 4 - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Phaân tích ñeà,ø toùm taét vaø choïn caùch giaûi - Hoïc sinh giaûi Baøi 3 : OÂ toâ ñi 50 km thì tieâu thuï heát : 12  50 6 (l) 100 Ñaùp soá : 6 l Baøi 4 : Soá boä baøn gheá phaûi ñoùng laø : 12 30 = 360 (boä) Thöïc teá, soá ngaøy ñeå hoaøn thaønh keá hoaïch laø : 360 : 18 = 20 (ngaøy)
  8. Ñaùp soá : 20 ngaøy - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi caùc - Lôùp nhaän xeùt böôùc giaûi cuûa 2 baøi 4’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng caù nhaân (thi Muïc tieâu: Giuùp HS oân laïi ñua ai nhanh hôn) kieán thöùcvöøa hoïc Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh, ñoäng naõo - Hoïc sinh nhaéc laïi caùch - Hoïc sinh coøn laïi giaûi ra giaûi daïng toaùn vöøa hoïc nhaùp 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø + hoïc baøi - Chuaån bò: OÂn baûng ñôn vò
  9. ño ñoä daøi - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản