intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
20
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu sự hội tụ của năng suất các nhân tố tổng hợp cấp độ doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống, nghiên cứu thực nghiệm các cách tiếp cận khác nhau để ước lượng phương trình hội tụ năng suất các yếu tố tổng hợp; đồng thời xem xét các biến truyền tải FDI và biến lan tỏa công nghệ ảnh hưởng đến hội tụ TFP như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010

1<br /> <br /> 2356<br /> 789<br /> <br /> 8<br /> 56<br /> 6<br /> 9 <br /> <br /> 23579 <br /> <br /> 4 85 <br /> <br /> !!!!"!!!<br /> !!!!!!!!<br /> !!!! !!!<br /> <br /> 23579 <br /> 4 85 <br /> <br /> $%&6<br /> '<br /> <br /> 1<br /> <br /> 23579 <br /> 4 85 <br /> <br /> 7()*<br /> 36<br /> +5,<br /> &855-<br /> 26<br /> .$/(0-1506<br /> 2%(<br /> 56 834 5 44<br /> %6<br /> 44 36<br /> 7 9;;=7 > @ A; C<br /> 8 : 3JI64<br /> HI64I6<br /> <br /> K(LMN76 Q<br /> OP<br /> =R5 4H<br /> B 36<br /> SUVXYT[\ _7= C=7CB<br /> T WT Z ]^ ?; 7; `<br /> <br /> W T `7_B7C8_c;<br /> ]a U B b ; D G d<br /> <br /> fg j hm oqnsu t x5,I I5z{L(6<br /> hi l n r t v wy ,<br /> <br /> <br />    !#$ *  -./ 1 <br />    " % '( ) +, * 0 2<br /> ) 4 !56 1 9!) :") ; #@A$<br /> 3 % 7 8 " 3 = ?<br /> "<br /> ) " (7 @ ) 1 DEG<br /> @ ' " (B ( C FH<br /> <br /> IJKLK 8OPQ R K8<br /> 3 M L O 5 5 S <br /> N3<br /> T U ##W'<br /> N P S + -!+ 63 : ; < ! CD G $ ! V .+<br /> +I M R[\O #+ + 8^\_XNRQBM Oa7A##W'+I M R[\O<br /> -!X YZB ]- -IXMS \RZ` Y G!@ V .+ -!X YZB<br /> MbO XNRQB\defDhQ+#+#.>= #5/# & I *J7+ i##<br /> _^c \RZ` _ \Bg < 0 ) !1 + I < ! ! V<br /> &+HV /k+ 7+ H.! UW'+I3 AJ V%J\\i-#_BB<br /> j- ##.! U ! /k+ .+ -!A 4$ + + l B S + L CD<br /> /#*J m of RS + 7+ ^ZB O + #_BS QmbOB MB BSeJBB<br /> 1 B n QZp- ! R[\ ' -< L Dp _ D qD \ \ CD<br /> ^<br /> 6-W+ #+ + .-*VU=+983<br /> + "- ]- -I(+ (+ J <br /> r(+ >!#+ ++7+ 0 #GOB M BQ> OB^s \t-!+K<br /> .- P J < ! .+ l _D Y \< !B D G S + A<br /> *P O AV!+7+ / &!V *P -'##++7+ g bDO< 7I 8<br /> # ` (` !08 t ## # !HV < ! uZB Q !+ <br /> %i( #.#v-+!GM \!AV!+++7+ Bt BxBSDMB O#v-<br /> ' + ' < w (` < ! S M \ \B qD y + '<br /> RS #+z-V6 7]- +{ 0 BbO #v- !+K oxefDOB<br /> Zt + # # + < 3 % x ` + ' X \B N\<br /> %8+z->+=##_o[\ uZt +z->!.+AV!+& !A7+ O^\B<br /> + J ? L B| S # + 0V (` 0 +K ! YM}D<br /> #+AJ-J*P \B~QbB *kAV!+7+ ofD€mXJ<br /> ' l ! !! R w xRN < .# (` ! € g \_x \!<br /> sMO+ ++7+ #BOGR XNRQ++z-+0BbO ++7+ AV!+a O+<br /> N @ < ! l l S \RZ` + -+ x ` < ! (` B @<br /> R‚ \t->+&Bg M M F #.&I O_ZMMƒdR@& OGR XNRQ++0<br /> \b S + < zDh` Y w i !M S _ N GO+ < l S \RZ` -+<br /> +.#.++7+ H+ !1 I +5 #& = ! .-##+07+ 3<br /> 0 < ! #v- ] # !+ -!+ 6 < 1 " (+ V -+ ! <br /> 4 ##+07+ !"U(+ W! k Bx\O F AV!+% Va OB^Y<br /> V -+ ! H .- 0+ DB Y „ (` ## B @\O<br /> mO< 7I #BO #.++7+ #'#v-AV!+% Va O+ & >+&+3<br /> x Q !+ l ` < ! L + ' (` ## B @ 0 < z…!4' 0% RBt OB XN RQ+ #v- # +BmbO+ W!W. !<br /> I %/ S M _D \RZ`H + ' $ -† _ - † 0H0<br /> +5 A.-Av r +!+ = =+ &QN Bt .-7&#‡=' U I4' 0<br /> -+ + 3 5H. V t MM S #(+ 1 :+ …! %/<br /> % .-+zDBt M BB F8 mbO+ 8ghˆ m o +#(/+.-*V<br /> (+ B S M Y CD GR_ - X d x k 8 t (+ <br /> UAV!+#_M}DRg ++7+ RB RS + +'& >+&+ U-JAV<br /> (+ (` L \B _h` < ! CD Zi- + 0 < z- !! A<br /> *' ,-+8&+/AJRB BB F8mbOBg BB MbBB F8#'++7+ <br /> +(+ ‰ 0 !CD CD GR_ Dh` ˆD _ CD GL < !<br /> RS #AJ RB BB F8 .-#B O+ ##W'+I3ŠV W'+I …!<br /> Zt QCD CD G(+ D †- V .+ -!A # .+ -!A I<br /> 4' !++0##W'+I &'& +{#+ + /#ŠŒ Qy(/<br /> %I ' l / V .+ -!A ‹ 0 H]- -Ik K3 {O'0<br /> /##W'+I &'& +{#+ + /## `> @ OT ##W'+I<br /> ! V .+ -!A ‹ 0 H]- -Ik K $ ?7X S # V .+ -!A<br /> I<br /> M R[\O #+ + ++I OQefD O< 7I +.# `> @/&BO (<br /> Y ZB ]- -I! ! !B k \B| Q !+ 0 $ ?7A 0 8 < 8<br /> 5 <br /> #BOT +5 #-J*<br /> l S # -!+ 6H!!3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 235 79<br /> <br />  <br /> <br /> <br /> ! $%&( &*,-- 13 ""<br /> 4 6 87 86  " '& ) + ./ 2+!<br /> <br /> 46+ +( &;+=9(>&"5?5 +@ ;A DE 6( GH*JKL MMEO PQR<br /> 5 7 89 : —˜<br /> <br /> ¼<br /> " ’ ƒ .~ —@—<br /> €­ ¼24! ™1<br /> ¼!! !+<br /> %H "<br /> 2!<br /> G,!™>!<br /> u<br /> ~>1š<br /> <br /> O2 <br /> ¥<br /> :9 !<br /> ¨§<br /> ¨9 ¥¤<br /> <br /> <br /> A<br /> B97<br /> r, A3u<br /> 66 <br /> ! 4<br /> "š<br /> <br /> ­!.<br /> .,<br /> A<br /> <br /> A3u<br /> 4<br /> ­!,<br /> .<br /> G" +4- . A3u<br /> | ´ 4  4<br /> !ƒ <br /> ( 0 <br /> ­!,<br /> .<br /> 4<br /> —˜œ>> A<br /> ~! <br /> !" A3u<br /> ˜C™> r"I |<br /> " 5 <br /> ­!.<br /> - ´ 6 4 " t .,<br /> <br /> <br /> p9724 "<br /> 0 26 35<br /> J ¼<br /> "<br /> E €­<br /> <br /> 1<br /> <br /> *015<br /> ,<br /> ! ,<br /> <br /> 23456 5 3  45 "& ( '' 2345*+<br /> 7 <br /> 23 ! #' %'<br /> <br /> !9 + 3<br /> 89 <br />  "$ <br /> 45 89 <br /> -./9, 23<br /> <br />  #895 23 <br /> % "& ( '' <br /> ! #) %' <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 89 <br /> ,<br /> "=(#& 89? AA DF3 *015<br /> ##"# >@ BC E3<br /> " 14 /3  "<br /> 5 , 833<br /> G 5 9,<br /> AA 23<br /> +/ H + BC 3<br /> 6789 83 ,,<br /> :;3<br /> F<br /> <br /> ?@. AC# ##4 6 62 ?J,?K 6 D356"'<br /> 839 ;=). 8 & B1D E F G H"I:+ :LH M 4 &<br /> .M A"PHQ $<br /> K #N O#6 # R<br /> 6<br /> 61 <br /> V<br /> U5S T<br /> 1<br /> 21<br /> W7#6 Q 6;./) @@?K 6 D"'$ 5R<br /> PH#N X L@J Y :LH M & Z7<br /> 6<br /> \^<br /> 5<br /> ]_ 6[<br /> V<br /> <br /> [<br /> 21<br /> `bb` degi gkmn qnsi uwxilwui ig l{ }  ƒr q}<br /> aaaa hg jl or j t v w y et tzg| ~ € ‚ ~ƒ„<br /> …<br /> ui‡ x‰Ši<br /> † ˆ k ‹t<br /> z<br /> *)+ .M #C5R<br /> Ž) K # .6 7<br /> <br /> 578 "<br /> 5<br /> ‘ 578 •’ 3<br /> 6 9 63 <br /> 6 93 1 “”3 <br /> –<br /> 21<br /> <br /> 3<br /> =) . @. A1D# ##4 6 62 ?J,?K 6 D356 "<br /> / ! 8 & B C E F G H"I :+ :LH M 4 & '<br /> . M A"PHQ $<br /> K #N O #6 # R<br /> 6<br /> 61<br /> V<br /> U5S T<br /> <br /> <br /> W7#6 Q 6;./) @@?K 6 D"'$ 5R 5˜"™š5<br /> PH#N X L@J Y :LH M & Z7 —5 6[<br /> 6<br /> — V<br /> › degi gkmn qnsi uwuuŠ… l‰¢ lk q¦ ~ i l}<br /> œœœœ hg j l o r jt v Ÿ ki  ¡i ‹ £¤¥~§ ¨ t k<br /> …<br /> ui‡ x‰Ši<br /> † ˆ k ‹t<br /> z<br /> ©ª\­ ® ­\±<br /> ¬\\¯ °²<br /> 766 6³ #% 62 )+ .M #C5R<br /> GH H"6 Q # H"´´* Ž) K # .6 7<br /> <br /> 578 "<br /> 5<br /> ‘ 578 •¶¯ •·]‘3 •_¹ •\6 3µ<br /> 6 9 63 <br /> 6 93 1 ]‘3 [ ¶¯ – ¸ µ G 21<br /> 3<br /> 3<br /> <br /> 3<br /> `bº »¼ ¾ À à ÄÆ ÈÊÇ Ì Ç ÍÏÑÒÊËÓ ÈÕËÎ×<br /> aaa ½ ¿ ¼Â ÅÇ É ËÊ ËÎÐÊ ÒÎÊ Ô ÖÏ<br /> ©ª\­ ® ­\±<br /> ¬\\¯ °²<br /> <br /> 9Ø D88#Q ###³5# HÙ 78 # 6 Û HA6 78 # W"<br /> 6 " F 6 2 " 9 E ÚH 766 9 E 2<br /> 6<br /> ÜÛ H4$ 66DØ D865A ./) ßà<br /> 7 " X ÝH 6 "7 "+ Þ+K ;á<br /> åçâèæå<br /> ãä<br /> ä<br /> é.9ëì ´;?î 3#$ï #ð ñò& Dó ö# 9Að C3#$ï<br /> ê í :6 F 56 66 6 X ô E " F <br /> õ<br /> Ü& GH5DGHL 1 $ #ð $6 5D ùGHL 1 1 X46 <br />  66 ÷ 66 " ø Z 56 H ÷ 66 " ø ú 'H "<br /> 6<br /> ³<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản