intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân thành phố Hà Nội hiện nay

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
13
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân thành phố Hà Nội hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích Mục đích của luận án là làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của giáo dục CMĐĐKD cho ND ở Hà Nội, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm tăng cường giáo dục CMĐĐKD cho ND Hà Nội hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân thành phố Hà Nội hiện nay

MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> 1.1. Là một công cụ điều chỉnh hành vi con người trên cơ sở tự nguyện,<br /> tự giác, với nguyên tắc ưu tiên lợi ích xã hội, đạo đức xuất hiện, tồn tại vào tất<br /> cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực sản xuất<br /> kinh doanh (SXKD)<br /> Ở Việt Nam, đạo đức kinh doanh (ĐĐKD) được hình thành từ rất<br /> sớm. Có thể nhận thấy điều đó qua các câu châm ngôn, như làm ăn phải có<br /> chữ tín, một lần bất tín, vạn lần bất tin, trung thực... như là các quy tắc đạo<br /> đức mà mỗi người kinh doanh cần phải tuân thủ..<br /> Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã<br /> hội chủ nghĩa (XHCN), ở Việt Nam vấn đề ĐĐKD được quan tâm xây<br /> dựng và được chú trọng nghiên cứu ngày càng nhiều hơn. Bởi ĐĐKD<br /> không chỉ giúp các nhà kinh doanh tăng lợi nhuận, mà còn giúp Việt Nam<br /> giải quyết được một số vấn đề như ô nhiễm môi trường, phát triển con<br /> người, chất lượng cuộc sống,v.v....Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất khi<br /> Việt Nam bước vào nền kinh tế này nằm ở những lỗ hổng lớn là pháp luật,<br /> đạo đức và văn hoá kinh doanh. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa lợi ích<br /> trước mắt và lợi ích lâu dài cũng có không ít vấn đề cần được bàn thảo. Mọi<br /> nền kinh tế chuyển đổi đều chứa đựng rất nhiều cơ hội cho sự phát triển,<br /> song cũng chứa đựng những hiểm hoạ do đạo đức suy thoái, do lợi ích<br /> trước mắt, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm được đặt lên hàng đầu trong điều<br /> kiện pháp luật chưa thật định hình và chưa đủ mạnh.<br /> 1.2. Qua hơn 30 năm đổi mới, kinh tế - xã hội nước ta đã có những<br /> bước chuyển dịch to lớn, đạt được thành tựu quan trọng trên nhiều mặt.<br /> Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó là những tác động tiêu cực của<br /> mặt trái kinh tế thị trường, đặc biệt là sự xuống cấp về đạo đức, lối sống<br /> của một bộ phận dân cư. Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế là tình trạng vi<br /> phạm ĐĐKD. Lối sống thực dụng, cá nhân ích kỷ đã làm cho tình trạng<br /> tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… trong SXKD ngày càng có đà sinh sôi,<br /> nảy nở. Không ít những người kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, vụ lợi cá<br /> nhân đã sản xuất hàng hóa trái phép, thải chất độc ra môi trường, buôn lậu,<br /> trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đe dọa sức khỏe, tính<br /> mạng người tiêu dùng. Điều đó đặt ra vấn đề cấp thiết là phải tăng cường<br /> giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh (CMĐĐKD) XHCN cho những<br /> người tham gia vào quá trình SXKD ở Việt Nam hiện nay.<br /> 1.3. Giai cấp nông dân (ND) Việt Nam có vị trí, vai trò, có bề dầy<br /> truyền thống, có đóng góp xứng đáng trong lịch sử dựng nước, giữ nước,<br /> trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng<br /> như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội<br /> 1<br /> <br /> chủ nghĩa. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng<br /> (khoá X) khẳng định:“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến<br /> lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH), xây dựng<br /> và bảo vệ tổ quốc, là lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền<br /> vững, giữ gìn ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn, phát<br /> huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước…”.<br /> Trong nhiệm vụ và giải pháp, Nghị quyết cũng đã nêu: “Chăm lo xây dựng<br /> giai cấp nông dân Việt Nam, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí<br /> thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.<br /> Hà Nội là trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội của cả nước, là thành<br /> phố công nghiệp hiện đại. Trong giai đoạn hiện nay cùng với giai cấp công<br /> nhân và trí thức, ND Hà Nội là lực lượng xã hội quan trọng góp phần phát huy<br /> vị thế của thủ đô trên nhiều mặt, đặc biệt trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Họ<br /> không ngừng tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD), đẩy mạnh<br /> quá trình tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ<br /> mặt nông thôn trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hoạt động vi phạm<br /> CMĐĐKD của người ND Hà Nội đang có chiều hướng gia tăng và đến mức<br /> báo động.<br /> Do đó để nâng cao ĐĐKD cho người ND, giúp họ hình thành những<br /> chuẩn mực cơ bản của ĐĐKD thì việc giáo dục CMĐĐKD cho ND là một<br /> vấn đề quan trọng. Đó là một cơ sở quan trọng để xây dựng nền ĐĐKD<br /> XHCN ở nước ta giai đoạn hiện nay.<br /> Từ những lý do trên tác giả lựa chọn vấn đề “Giáo dục chuẩn mực<br /> đạo đức kinh doanh cho nông dân thành phố Hà Nội hiện nay” làm đề tài<br /> luận án tiến sĩ chuyên ngành công tác tư tưởng.<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> 2.1. Mục đích<br /> Mục đích của luận án là làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của giáo dục<br /> CMĐĐKD cho ND ở Hà Nội, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm<br /> tăng cường giáo dục CMĐĐKD cho ND Hà Nội hiện nay.<br /> 2.2. Nhiệm vụ<br /> - Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án.<br /> - Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận của việc giáo dục CMĐĐKD cho<br /> ND thành phố Hà Nội .<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giáo dục<br /> CMĐĐKD cho ND ở thành phố Hà nội hiện nay, thông qua việc khảo sát các<br /> hộ ND và hợp tác xã ngoại thành Hà Nội.<br /> - Qua việc phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra, luận án đề<br /> xuất và luận giải cơ sở khoa học của những quan điểm, giải pháp nhằm<br /> tăng cường giáo dục CMĐĐKD cho ND ở Hà Nội hiện nay.<br /> 2<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Giáo dục CMĐĐKD cho ND ở thành phố Hà Nội hiện nay.<br /> - Thực trạng giáo dục CMĐĐKD cho ND được nghiên cứu từ năm<br /> 2008- là năm sáp nhập tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội. Những quan<br /> điểm, giải pháp được đề xuất có ý nghĩa đến năm 2025.<br /> - Địa bàn khảo sát: Luận án chọn 6 huyện, trong đó 3 huyện thuộc địa<br /> bàn Hà Nội cũ, 3 huyện thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây cũ, đặc trưng cho vùng<br /> nông thôn ngoại thành Hà Nội, gồm: Đông Anh, Thanh Trì, Sóc Sơn, Phú<br /> Xuyên, Quốc Oai, Ba Vì.<br /> 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu<br /> 4.1. Cơ sở lý luận<br /> Dựa trên những nguyên lý lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư<br /> tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về đạo đức và giáo dục đạo đức<br /> trong SXKD; về vị trí, vai trò của giai cấp ND trong công cuộc xây dựng<br /> CNXH.<br /> 4.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ<br /> nghĩa duy vật lịch sử, Luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên<br /> cứu khoa học như: phương pháp phân tích và tổng hợp, logic và lịch sử;<br /> phương pháp so sánh; các phương pháp của khoa học công tác tư tưởng, xã<br /> hội học như: khảo sát, thống kê, phân tích tài liệu, phỏng vấn chuyên gia,<br /> xử lý số liệu điều tra xã hội học bằng phần mềm SPSS.<br /> 5. Đóng góp mới của luận án<br /> Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên về vấn đề giáo dục<br /> CMĐĐKD XHCN cho ND. Những vấn đề lý luận về ĐĐKD, CMĐĐKD,<br /> các yếu tố cấu thành và sự cần thiết phải giáo dục CMĐĐKD cho ND được<br /> luận bàn một cách tường minh và sâu sắc, đặc biệt luận án đã nhìn nhận,<br /> phân tích ĐĐKD như là một điều kiện để nền kinh tế thị trường nước ta phát<br /> triển theo đúng định hướng XHCN và là một nội dung của quá trình xây<br /> dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Bằng những nghiên cứu<br /> thực tiễn, luận án đã phân tích những thành tựu và hạn chế của giáo dục<br /> CMĐĐKD cho ND thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển nền kinh tế<br /> thị trường định hướng XHCN, qua đó phát hiện và khái quát, phân tích các<br /> mâu thuẫn của quá trình giáo dục CMĐĐKD cho ND; phân tích những luận<br /> cứ khoa học của các quan điểm, giải pháp tăng cường giáo dục CMĐĐKD<br /> cho ND Hà Nội hiện nay.<br /> 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án<br /> Với những kết quả nghiên cứu, luận án góp phần giúp các cơ quan, tổ<br /> chức chính quyền, các cấp ủy Đảng của thành phố Hà Nội quan tâm, chăm<br /> lo hơn nữa tới hoạt động giáo dục CMĐĐKD cho ND. Thông qua một số<br /> 3<br /> <br /> giải pháp được đề xuất luận án góp phần định hướng những giá trị, chuẩn<br /> mực đạo đức trong SXKD đối với ND Hà Nội nói riêng và ND Việt Nam<br /> nói chung.<br /> 7. Cấu trúc của luận án<br /> Luận án được cấu trúc gồm: mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu,<br /> 3 chương, với 8 tiết, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.<br /> TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU<br /> LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN<br /> 1. Những nghiên cứu về đạo đức kinh doanh và giáo dục đạo đức<br /> kinh doanh<br /> 1.1. Về đạo đức kinh doanh<br /> - Các công trình của tác giả nước ngoài: Tom Beauchamp và<br /> Norman Bowie (1979), Lý thuyết Đạo đức và Kinh doanh của; Richard De<br /> George (1982),Đạo đức Kinh doanh; Manuel G. Velasquez (1982), Đạo<br /> đức Kinh doanh: Khái niệm và Các Trường hợp Khảo sát của, Phillip<br /> V.Lewis (1985), Defining Business Ethics: Like Nailing Jello to a<br /> Wall , John R. Boatright (2000), Ethics and Conduct of Business; Thomas<br /> Donaldson, Patricia H. Werhane và Margaret Cording (2002), Ethical Issues<br /> in Business- A Philosophical Approach, Nxb Prentice Hall.<br /> - Công trình nghiên cứu trong nước: Nguyễn Thị Doan và Đỗ Minh<br /> Cương (1999), Triết lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, Nxb Chính trị<br /> quốc gia; Đỗ Minh Cương (2001), Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh<br /> doanh, Nxb Chính trị quốc gia; Nguyễn Hoàng Ánh (2004), Luận án tiến sỹ<br /> kinh tế, Vai trò của văn hóa kinh doanh quốc tế và vấn đề được xây dựng<br /> văn hóa kinh doanh ở Việt Nam; Nguyễn Mạnh Quân (2007), Đạo đức kinh<br /> doanh và văn hóa công ty, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội; Bùi<br /> Xuân Phong (2009), Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, Nxb<br /> Văn hóa thông tin; Dương Thị Liễu (2009), Văn hóa kinh doanh”, Nxb Đại<br /> học Kinh tế quốc dân<br /> 1.2. Về giáo dục đạo đức kinh doanh<br /> “Phát huy những nhân tố truyền thống của dân tộc trong kinh doanh<br /> dịch vụ ở nước ta hiện nay”, Nguyễn Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Tuyền,<br /> Nxb Chính trị quốc gia, năm 1999. Tác giả Nguyễn Thị Lan xem xét vấn đề<br /> dưới góc độ “Nhìn nhận của người dân về đạo đức kinh doanh của các chủ<br /> doanh nghiệp tư nhân”, Tạp chí Tâm lý học, số 5 (2006). “Đạo đức và giáo<br /> dục đạo đức”, Hà Nhật Thăng (chủ biên), Đại học Sư phạm Hà Nội, năm<br /> 2007.<br /> 2. Những nghiên cứu về chuẩn mực đạo đức kinh doanh và giáo<br /> dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh<br /> 2.1. Về chuẩn mực đạo đức kinh doanh<br /> 4<br /> <br /> - Công trình nghiên cứu nước ngoài: Verne E.Henderson (1996),<br /> What’ s ethical in business” , Nxb Văn hóa; Arthur A. Thompson, John E.<br /> Gamble (2006), Strategy : Winning in the marketplace : core concepts,<br /> analytical tools, cases, Nxb. Boston,… McGraw-Hill.<br /> - Công trình nghiên cứu trong nước:<br /> Các bài viết: “Cơ chế thị trường và những điều cần báo động”, Tạp chí<br /> Cộng sản số 10-1990 của tác giả Vũ Hiền; “Đôi điều suy nghĩ về giá trị và sự<br /> biến đổi của các giá trị khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường”, Tạp<br /> chí Triết học số 1- 1995 của tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn; “Một số chuẩn<br /> mực giá trị ưu trội khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường”, Tạp chí<br /> Triết học số 1-1995 của Lê Đức Phúc; “Sự biến đổi của thang giá trị đạo đức<br /> trong nền kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức mới cho cán bộ quản<br /> lý ở nước ta hiện nay” do tác giả Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên), Nxb. Chính trị<br /> quốc gia, Hà Nội, năm 1999; Nguyễn Trọng Chuẩn với bài viết “Kinh tế thị<br /> trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay và những biến động trong lĩnh<br /> vực đạo đức”, đăng trong Tạp chí Triết học số 9- 2001. Công trình “Những<br /> vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay” của tập<br /> thể tác giả do Nguyễn Trọng Chuẩn và Nguyễn Văn Phúc (đồng chủ biên),<br /> Nxb Chính trị quốc gia, năm 2003.. Công trình nghiên cứu “Văn hóa đạo đức<br /> ở nước ta hiện nay- vấn đề và giải pháp” của hai tác giả Lê Quý Đức và<br /> Hoàng Chí Bảo do Nxb Văn hóa- Thông tin và Viện Văn hóa ấn hành năm<br /> 2007. Giáo trình “Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp” của tác giả<br /> Phạm Quốc Toản, Nxb Lao động- xã hội, năm 2007 “Văn hóa kinh doanh”<br /> của tác giả Dương Thị Liễu, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, năm<br /> 2011.. Giáo trình “Môi trường kinh doanh và đạo đức kinh doanh” do Ngô<br /> Đình Giao (chủ biên), Nxb Giáo dục, năm 1997. Hội thảo “Đạo đức trong<br /> kinh doanh”, tháng 12 năm 2012, do Viện Triết học Việt Nam và Viện Triết<br /> học Trung Quốc phối hợp tổ chức<br /> 2.2. Về giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh<br /> Đề cập tới nội dung giáo dục CMĐĐKD phải kể tới những công<br /> trình: Giáo trình Nguyên lý công tác tư tưởng, do Lương Khắc Hiếu (chủ<br /> biên), Nxb Chính trị quốc gia (2008), Tham luận “Đạo đức kinh doanh ở<br /> Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Nguyễn Hữu Đễ, Phạm<br /> Văn Đức với tham luận “Đạo đức kinh doanh: Một số vấn đề lý luận và<br /> thực tiễn của Việt Nam” đề cập tới trong Hội thảo “Đạo đức trong kinh<br /> doanh” do Viện triết học, Viện KHXH Việt Nam phối hợp với Viện Triết học,<br /> Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (12 / 2012).<br /> Những nghiên cứu về giáo dục CMĐĐKD hầu như chưa nhiều. Các<br /> nghiên cứu mới chỉ tiếp cận nhỏ lẻ và bước đầu nhấn mạnh tới công tác<br /> giáo dục.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2