intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa chất: Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi đối với thân dầu trong đá móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
50
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa chất: Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi đối với thân dầu trong đá móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ những yếu tố địa chất ảnh hưởng tới khả năng thu hồi dầu; từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi đối với thân dầu trong móng nứt nẻ trước Kainozoi mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa chất: Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi đối với thân dầu trong đá móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT<br /> ********************<br /> Đặng Ngọc Quý<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT VÀ<br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ THU HỒI ĐỐI<br /> VỚI THÂN DẦU TRONG ĐÁ MÓNG NỨT NẺ MỎ<br /> SƯ TỬ ĐEN VÀ SƯ TỬ VÀNG<br /> <br /> Ngành: Kỹ thuật địa chất<br /> Mã số: 62.52.05.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT<br /> <br /> Hà Nội – 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> Bộ môn Địa chất dầu - Khoa Dầu khí<br /> Trường Đại học Mỏ - Địa chất<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. TS. Phan Từ Cơ: Trường Đại học Mỏ - Địa Chất<br /> 2. PGS-TS. Hoàng Văn Quý: Hội Dầu khí Việt Nam<br /> à Nội<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Cù Minh Hoàng - Công ty Thăm dò Khai<br /> thác Dầu khí Nước ngoài<br /> Phản biện 2: TS. Cù Xuân Bảo - Công ty Liên doanh Điều<br /> hành Hoàng Long – Hoàn Vũ<br /> Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Văn Phơn - Hội Dầu khí Việt<br /> Nam<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp<br /> Trường tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào hồi …..giờ …<br /> ngày … tháng… năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> Thư viện Quốc gia-Hà Nội<br /> hoặc Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chấtchất<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của luận án<br /> Cho đến nay, dầu được khai thác ở mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng<br /> chủ yếu từ móng nứt nẻ trước Kainozoi bằng các giếng khai thác với<br /> chiều dài và góc nghiêng lớn, nhưng động thái khai thác và trữ lượng<br /> thu hồi của các giếng rất khác nhau. Đặc biệt tỷ số khí dầu hay độ ngập<br /> nước của giếng khai thác tăng rất mạnh trong thời gian ngắn làm cho<br /> lưu lượng khai thác giảm nhanh và đáng kể, dẫn đến sản lượng khai<br /> thác thực tế thấp hơn nhiều so với dự báo trong sơ đồ công nghệ.<br /> Nhiều ý kiến cho rằng, do: (i) ảnh hưởng của việc khai thác với lưu<br /> lượng cao, (ii) mạng lưới giếng khai thác và bơm ép, (iii) lưu lượng<br /> bơm ép chưa hợp lý, và (iv) đặc điểm các yếu tố địa chất của mỏ đã<br /> ảnh hưởng tới hệ số thu hồi dầu. Ba lý do đầu là chủ quan, riêng lý do<br /> cuối cùng cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng nhằm đưa ra<br /> các giải pháp khai thác hợp lý và hiệu quả. Vì vậy, việc nghiên cứu<br /> xác định những yếu tố địa chất ảnh hưởng tới hệ số thu hồi dầu, đồng<br /> thời nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi đối với<br /> thân dầu trong đá móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng là nhiệm<br /> vụ cần thiết và rất cấp thiết.<br /> 2. Tổng quan về các kết quả nghiên cứu đã có tại vùng nghiên cứu.<br /> Đã có trên 10 giếng khoan thăm dò và thẩm lượng, và trên 30 giếng<br /> phát triển và khai thác vào khối móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử<br /> Vàng. Tài liệu và các công trình nghiên cứu về địa chất, địa chấn, địa<br /> vật lý giếng khoan, sơ đồ công nghệ, tài liệu khai thác, mô hình địa<br /> chất và mô hình mô phỏng … trong khu vực nghiên cứu khá phong<br /> phú.<br /> <br /> 2<br /> Tính chất vỉa và động thái khai thác của các khu vực có biểu hiện<br /> khác nhau, hệ số thu hồi dầu phụ thuộc nhiều vào bản chất địa chất<br /> của vỉa sản phẩm. Tuy nhiên cho đến hiện nay chưa có công trình<br /> nghiên cứu quy mô và tổng hợp nhằm xác định các yếu tố địa chất của<br /> đá móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng có ảnh hưởng đến khả<br /> năng thu hồi dầu.<br /> Nhà điều hành đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm gia tăng hệ số thu<br /> hồi, kết quả cho thấy có những giải pháp cho kết quả khả quan, nhưng<br /> có giải pháp chưa cho kết quả như mong đợi.<br /> 3. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận án<br /> Mục tiêu của luận án:(i) làm sáng tỏ những yếu tố địa chất ảnh<br /> hưởng tới khả năng thu hồi dầu; (ii) từ đó đề xuất các giải pháp nâng<br /> cao hệ số thu hồi đối với thân dầu trong móng nứt nẻ trước Kainozoi<br /> mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng.<br /> Nhiệm vụ của luận án: (i) xác định những yếu tố địa chất có ảnh<br /> hưởng tới thu hồi dầu trong móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử<br /> Vàng; (ii) đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố địa chất tới hệ<br /> số thu hồi dầu của đối tượng nghiên cứu; (iii) đánh giá các giải pháp<br /> khai thác gia tăng thu hồi cho móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử<br /> Vàng.<br /> 4. Các phương pháp nghiên cứu<br /> - Thu thập, phân tích và tổng hợp các tài liệu hiện có về địa chất, địa<br /> chấn, địa vật lý giếng khoan, và thủy động lực.<br /> - Xây dựng mô hình địa chất, mô hình mô phỏng cho các đặc trưng<br /> địa chất của đá móng nứt nẻ, nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh<br /> hưởng của các yếu tố địa chất đến hệ số thu hồi dầu và hiệu quả của<br /> các giải pháp khai thác.<br /> <br /> 3<br /> 5. Các luận điểm bảo vệ<br /> - Luận điểm 1: Những yếu tố địa chất chính có ảnh hưởng đến<br /> hệ số thu hồi dầu trong đá móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng<br /> bao gồm: Đặc điểm thạch học của đá móng; đặc điểm đứt gãy và khe<br /> nứt; quá trình biến đổi thứ sinh của đá móng; nguồn nước áp sườn;<br /> mức độ lưu thông thủy lực; và tính chất PVT của dầu chứa trong đá<br /> móng nứt nẻ. Trong đó, đặc điểm đứt gãy và khe nứt, mức độ lưu thông<br /> thủy động lực, nguồn nước áp sườn và tính chất PVT của dầu có ảnh<br /> hưởng mạnh mẽ nhất đến khả năng thu hồi dầu và có thể can thiệp<br /> hiệu quả để gia tăng hệ số thu hồi dầu.<br /> - Luận điểm 2: Giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu bằng việc<br /> hướng đến hạn chế ảnh hưởng xấu và tăng cường các ảnh hưởng có<br /> lợi của các yếu tố địa chất bao gồm: tối ưu hệ thống khai thác; bơm ép<br /> nước và khí; hạn chế ảnh hưởng của nước áp sườn; và khoan đan dày<br /> ở những khối có mức độ lưu thông thủy động lực kém hay có chế độ<br /> thủy động lực riêng biệt.<br /> 6. Các điểm mới của luận án<br /> - Các yếu tố địa chất ảnh hưởng đến hệ số thu hồi trong thân dầu móng<br /> nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng đã được tổng hợp, phân tích một<br /> cách đầy đủ, hệ thống và biện chứng. Từ đó xác định được 6 yếu tố<br /> địa chất chính ảnh hưởng tới hệ số thu hồi.<br /> - Đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố địa chất, từ đó xác định<br /> được 4 yếu tố địa chất quan trọng bao gồm: đặc điểm đứt gãy và khe<br /> nứt; nguồn nước áp sườn; tính chất PVT của dầu; và mức độ lưu thông<br /> thủy động lực có ảnh hưởng mạnh đến hệ số thu hồi dầu, và các yếu<br /> tố này có thể can thiệp hiệu quả nhằm gia tăng hệ số thu hồi dầu.<br /> - Các giải pháp gia tăng hệ số thu hồi trong thân dầu móng nứt nẻ mỏ<br /> Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng đã được đưa ra trên cơ sở hướng đến hạn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản