intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực

Chia sẻ: Elysale Elysale | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

0
5
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của luận án là trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực, đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở các học viện quân đội hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực

 1. 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến đội  ngũ giảng viên (GV), coi đó là nhân tố  quyết định để  nâng cao chất lượng và  thúc đẩy sự  nghiệp giáo dục phát triển. Hội nghị  lần thứ  2 Ban Chấp hành  Trung  ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII đã khẳng định: "Muốn nâng  cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD­ĐT) thì một trong những biện pháp   chủ yếu có ý nghĩa quyết định là xây dựng, phát triển đội ngũ GV". Chiến lược phát triển kinh tế ­ xã hội giai đoạn 2011­2020, được Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua, đã nêu   rõ: Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền   giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ  hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ  chế quản lí giáo dục, phát triển   đội ngũ giáo viên và CBQL là khâu then chốt. Cùng với đổi mới quản lí giáo   dục thì xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục được coi là những giải  pháp đột phá trong Chiến lược phát triển giáo dục 2011­2020. Như vậy, trước thực tế phát triển của giáo dục Việt Nam hiện nay cũng   như những dự báo về xu hướng phát triển giáo dục của nước ta trong tương lai   thì công tác “phát triển đội ngũ nhà giáo” được xác định là khâu then chốt và   trọng tâm của công cuộc canh tân giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu   quả  giáo dục. Phát triển đội ngũ nhà giáo cũng là một trong những nội dung   quan trọng của công tác quản lí nhà trường. Nghị quyết số 29­NQ/TW ngày 04/11/2013, Hội nghị lần thứ   8 Ban chấp  hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD­ĐT, đáp ứng yêu   cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế  thị  trường  định   hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”  đã xác định một trong những giải  pháp quan trọng của sự nghiệp đổi mới là phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL,   đáp  ứng yêu cầu đổi mới GD­ĐT. Trong đó bao gồm xây dựng quy hoạch, kế  hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục gắn với nhu cầu   phát triển  kinh tế­xã hội,  bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế.   Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Đội ngũ giảng viên trong các nhà trường Quân đội là một bộ phận cán bộ  của Quân đội, của Đảng, là lực lượng nòng cốt có chức năng truyền bá Chủ  nghĩa Mác ­ Lênin, Tư  tưởng Hồ  Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng,  kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức quân đội, giúp người học hình   thành thế  giới quan khoa học, phương pháp luận Mác­xít, bồi dưỡng tư  duy,  năng lực thực hành. Đồng thời, họ cũng là lực lượng tiên phong trong đấu tranh   tư tưởng, lí luận, góp phần bảo vệ chính trị, tư tưởng của Đảng. Ngày 29 tháng 3 năm 2007, Bộ  trưởng Bộ  Quốc phòng kí Quyết định số  86 về công tác GD­ĐT trong tình hình mới, cụ thể là: “Kiện toàn và phát triển   đội ngũ nhà giáo Quân đội, đảm bảo cả  về  số  lượng và cơ  cấu; trong đó chú  
 2. 2 trọng về nâng cao trình độ  học vấn, năng lực và tay nghề  sư  phạm ” [25; tr.9].  Thực tiễn những năm vừa qua, thực hiện Nghị  quyết  115/NQ ­ ĐUQSTW và  Nghị  quyết 93/NQ ­  ĐUQSTW  của Đảng  ủy Quân  sự  Trung  ương về  “Tiếp   tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn k ĩ  thuật và xây dựng Nhà trường chính quy”, các học viện nhà trường quân đội đã  có những bước tiến về  nhiều mặt, đặc biệt trong việc nâng cao trình độ  của   đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhiệm vụ GD ­ĐT của Nhà trường. Tuy nhiên  so với yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới và căn cứ  vào quy  chế xét duyệt công nhận chức danh giảng viên các học viện trongquân đội còn  những bất cập, hạn  chế   như:  ĐNGV còn thiếu so  với yêu cầu  nhiệm  vụ;   Trình độ  chuyên môn của giảng viên  ở  từng Khoa chưa đồng đều, kĩ năng sư  phạm của một số  giảng  viên còn hạn chế; Thực hiện kế  hoạch, nội dung   chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực sư  phạm cho đội ngũ giảng  viên  chưa thường xuyên… Do đó vấn đề  phát triển đội ngũ giảng  viên  ở  các trường Quân đội nói  chung và học viện quân đội nói riêng cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu là rất  cần thiết đáp ứng nhiệm vụ quân đội, quốc phòng ­ an ninh và yêu cầu đổi mới  giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra một số ngành đào tạo đòi hỏi giảng viên phải có những năng lực   đặc thù, như tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng… Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Phát   triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng   lực” với mong muốn xây dựng Nhà trường chính quy, hiện đại từng bước hoàn  thành tốt nhiệm vụ đào tạo. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ  sở  nghiên cứu lí luận và thực tiễn phát triển đội ngũ giảng viên  các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực, đề  xuất một số  giải pháp  phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực  nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên  ở  các học viện quân đội hiện  nay. 3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: ĐNGV các học viện trong quân đội. 3.2. Đối tượng nghiên cứu:  Giải pháp  phát triển đội ngũ giảng viên các học  viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực. 4. Giả thuyết khoa học Phát triển đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ  quan trọng của các học viện,  nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục, trong đó có các học viện quân đội.  Phát triển đội ngũ giảng viên đang đặt ra vấn đề như: số lượng, chất lượng, cơ  cấu và môi trường làm việc. Nếu nghiên cứu đặc thù lao động của giảng viên  các học viện trong quân đội, xác lập được khung năng lực làm cơ  sở  đề  xuất  
 3. 3 các giải pháp phát triển đội ngũ này, thì có thể  nâng cao chất lượng đội ngũ  giảng viên đáp ứng yêu cầu của các nhà trường quân đội trong bối cảnh mới. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Xây dựng cơ sở lí luận về phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong   quân đội theo tiếp cận năng lực. 5.2. Khảo sát và đánh giá thực tiễn phát triển đội ngũ giảng viên các học viện   trong quân đội theo tiếp cận năng lực. 5.3.  Đề  xuất các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong  quân đội theo tiếp cận năng lực đáp  ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai  đoạn hiện nay. 5.4.  Khảo nghiệm và thử  nghiệm giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các   học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực mà luận án đã đề xuất. 6. Câu hỏi nghiên cứu 6.1.  Đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội đang đặt ra cho các nhà  quản lí những vấn đề gì? 6.2. Có thể  nghiên cứu lao động đặc thù của đội ngũ giảng viên này xác định  khung năng lực làm cơ  sở  đề  xuất các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên   các học viện trong quân đội giải quyết các vấn đè đó không? 7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ­ Đề  tài tập trung nghiên cứu đề  xuất các giải pháp phát triển đội ngũ   giảng viên các Học viện trong quân đội.  ­ Đối tượng khảo sát gồm: CBQL và GV các học viện trongquân đội. ­ Nội dung phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo  tiếp cận năng lực bao gồm các nội dung: quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng; đào   tạo bồi dưỡng; đánh giá và tạo môi trường làm việc cho đội ngũ giảng viên và  tiếp cận năng lực. ­ Địa bàn khảo sát tại 3 học viện: Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần  và Học viện Biên phòng. ­ Thời gian khảo sát: từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2018 8. Luận điểm bảo vệ ­ Đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội ngoài phẩm chất và  năng lực nghề nghiệp chung của chuẩn giảng viên còn có những phẩm chất và   năng lực nghề nghiệp riêng, có tính đặc thù.  ­ Việc phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp  cận năng lực cần phải đáp  ứng được các năng lực nghề  nghiệp chung và các  năng lực nghề nghiệp đặc thù.  ­ Thực hiện các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong   quân đội theo tiếp cận nguồn nhân lực, tiếp cận năng lực sẽ  khắc phục được  những hạn chế  và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các học viện trong   quân đội.
 4. 4 9. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 9.1. Phương pháp luận nghiên cứu 9.2. Phương pháp nghiên cứu 10. Đóng góp mới của luận án Đóng góp về lí luận:  Luận án đã tập hợp, phân tích và khái quát hoá các tài liệu để  xây dựng   được nội dung chính của khung lí luận theo lí thuyết quản lí phát triển nguồn  nhân lực theo tiếp cận năng lực, thông qua: Khái niệm phát triển, ĐNGV, Năng  lực, khung năng lực và tiếp cận năng lực, Phát triển ĐNGV theo tiếp cận năng  lực) và nội dung về: Tiêu chuẩn, chức danh GV, đặc thù lao động nghề nghiệp   và khung năng lực của GV quân đội; Nội dung phát triển ĐNGV các học viện  trong quân đội theo tiếp cận năng lực (Quản lí nguồn nhân lực, đặc biệt là Phát   triển ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực...) và Các yếu   tố  ảnh hưởng đến phát triển ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận  năng lực.  Đóng góp về thực tiễn:  ­ Luận án đã đã trình bày, phân tích và đánh giá được thực trạng năng lực   của ĐNGV các học viện trong quân đội và đặc biệt là thực trạng phát triển   ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực. Từ  đó khái quát  được các mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng ­ Luận án đã đề  xuất được 7 giải pháp phát triển ĐNGV các học viện   trong quân đội. Các giải pháp đề  xuất đã được khảo nghiệm tính cấp thiết và  khả thi. ­ Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các  học viện trong quân đội trong công tác phát triển ĐNGV. 11. Cấu trúc luận án Ngoài phần Mở  đầu, Kết luận, Khuyến nghị, Tài liệu tham khảo và các   Phụ lục, luận án được trình bày trong 3 Chương: CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  CÁC HỌC VIỆN TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC  1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Nghiên cứu về phát triển đội ngũ giảng viên 1.1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài  1.1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước 1.1.2. Nghiên cứu về phát triển đội ngũ giảng viên quân đội theo tiếp cận   năng lực 1.1.2.1. Nghiên cứu ở nước ngoài
 5. 5 1.1.2.2. Nghiên cứu ở trong nước 1.1.2.3. Nghiên cứu phát triển đội ngũ giảng viên quân đội theo tiếp cận năng lực  1.1.3. Nhận xét chung về  các công trình nghiên cứu và vấn đề  đặt ra tiếp   tục nghiên cứu trong luận án 1.2. Khái niệm cơ bản của đề tài  1.2.1. Phát triển Mọi sự thay đổi hay biến đổi tiến bộ, là phương thức vận động, hay quá  trình   diễn   ra   có   nguyên   nhân   dưới   những   hình   thức   khác   nhau   nhằm   tăng   trưởng, tiến hoá, chuyển đổi, mở rộng, cuối cùng tạo ra biến đổi về chất, phát  triển thể  chất, phát triển lí trí và trí tuệ  và phát triển tâm lí, tình cảm, xúc   cảm… đều được coi là phát triển. 1.2.2. Đội ngũ giảng viên 1.2.2.1. Giảng viên Giảng viên,  theo  Đại từ  điển  Tiếng Việt  là “tên gọi chung  chỉ  những  người làm công tác giảng dạy  ở  các trường đại học, cao đẳng,  ở  các lớp tập  huấn cán bộ” 
 6. 6 1.2.2.2. Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên là tập hợp các nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy và  nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục đại học, họ gắn kết với nhau bằng   hệ thống mục tiêu giáo dục; cùng trực tiếp giảng dạy và giáo dục ngườ i học,   cùng chịu sự ràng buộc của những quy tắc có tính chất hành chính của ngành   giáo dục và nhà nước. 1.2.3. Năng lực, khung năng lực và tiếp cận năng lực 1.2.3.1. Năng lực Năng lực là khả năng kiến tạo, tích hợp và vận dụng một cách có hiệu quả  tiềm năng của con người (gồm kiến thức, kĩ năng, thái độ, niềm tin, thể lực, sự  sẵn sàng hành động...) để thực hiện một hoạt động hoặc có cách ứng xử phù hợp  trước một tình huống, hoàn cảnh xác định trong cuộc sống và lao động nghề  nghiệp. 1.2.3.2. Khung năng lực Khung năng lực là danh mục các năng lực cần và đủ  để  thực hiện một   hoạt động nghề  nghiệp xác định, giúp cho nhà quản lí thực hiện tốt nhiệm  vụ quản lí nguồn nhân lực và cũng là căn cứ  để  ngườ i lao động tự  phát triển   năng lực nghề nghiệp. 1.2.3.3. Năng lực nghề nghiệp của giảng viên Năng lực nghề nghiệp của giảng viên là khả  năng tiếp nhận, tích hợp và   vận dụng một cách có hiệu quả  tiềm năng của bản thân giảng viên (gồm có  kiến thức, kĩ năng, thái độ, thể  lực,...) để   ứng phó trước các tình huống sư  phạm, các hoàn cảnh xác định thuộc lĩnh vực nghề nghiệp, thực hiện nhiệm vụ  giảng dạy và đạt mục tiêu giáo dục. 1.2.3.4. Tiếp cận năng lực Tiếp  cận năng lực là  đường  hướng, cách thức chung xem xét và  giải  quyết vấn đề ở các khía cạnh sau: ­ Mục đích giải quyết vấn đề theo hướng năng lực, tức là phải xuất phát  từ năng lực và đích đến là đạt được năng lực; ­ Nội dung giải quyết vấn đề  theo hướng năng lực, tức là phải xem xét   các nội dung xoay quanh năng lực; ­ Phương pháp, hình thức giải quyết vấn đề  đều tác động vào năng lực,  phát triển năng lực; ­ Quản lí gồm tất cả các khâu, nội dung đều xoay quanh cách tiếp cận năng   lực. 1.2.4. Phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực 1.2.4.1. Phát triển đội ngũ giảng viên Phát triển ĐNGV là giải pháp của những nhà quản lí nhằm xây dựng  ĐNGV đủ  về  số  lượng, mạnh về  ch ất lượng, đồng bộ  về  cơ  cấu là nhiệm  vụ trọng tâm,  ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển toàn diện của các   trườ ng đại học. Thuật ngữ  “Phát triển ĐNGV” đượ c hiểu là một khái niệm 
 7. 7 tổng hợp bao gồm: quy hoạch, tuy ển ch ọn, s ử d ụng; đào tạo bồi dưỡng; thực   hiện chế độ chính sách; kiểm tra đánh giá.
 8. 8 1.2.4.2. Phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực Phát triển ĐNGV các học viện trongquân đội theo tiếp cận năng lực là  quá trình tác động đến việc phát triển năng lực nghề  nghiệp cho giảng viên  quân đội, thông qua xây dựng hệ  thống giải pháp quy hoạch, tuyển dụng, sử  dụng và sàng lọc, đào tạo và bồi dưỡng, kiểm tra và đánh giá, tạo động lực và   môi trường làm việc thuận lợi nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV quân đội  phục  vụ cho đổi mới dạy học, giáo dục và quản lí giáo dục trong quân đội. 1.3. Tiêu chuẩn chức danh giảng viên, đặc thù lao động nghề  nghiệp và   khung năng lực của giảng viên quân đội 1.3.1. Tiêu chuẩn chức danh giảng viên * Chức trách, nhiệm vụ * Phẩm chất và năng lực 1.3.2. Đặc điểm giảng viên ở các học viện trong quân đội Giảng viên  ở  các học viện trong quân đội giữ  vị  trí đặc biệt quan trọng  trong sự nghiệp giáo dục. Giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục   và được xã hội tôn vinh. Giảng viên phải có đủ  đức, tài. Chính vì vậy, quản lí,  xây dựng ĐNGV vững mạnh là điều kiện có ý nghĩa hàng đầu trong việc nâng   cao chất lượng giáo dục ở đại học. 1.3.3. Đặc thù lao động nghề nghiệp của giảng viên trong quân đội Theo định hướng tiếp cận năng lực, thì việc xác định khung năng lực theo   mỗi vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu hiện tại của tổ chức là 1 việc làm cần thiết   và không thể  thiếu. Đó vừa là nền tảng vừa là thang đo trong các hoạt động   quản lí và phát triển tổ chức.  1.3.4. Cấu trúc khung năng lực của giảng viên trong quân đội Luận án xác định cấu trúc khung năng lực của giảng viên ở  các học viện  trong quân đội gồm 6 năng lực cơ  bản sau: (1) Năng lực giảng dạy; (2) Năng   lực phát triển nghề nghiệp; (3) Năng lực nghiên cứu khoa học; (4) Năng lực am  hiểu về kiến thức quốc phòng an ninh; (5) Năng lực am hiểu về thực tiễn và nghệ  thuật quân sự; (6) Năng lực quản lí, chỉ huy.  1.4. Nội dung phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội  theo tiếp cận năng lực 1.4.1. Quản lí nguồn nhân lực 1.4.1.1. Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực (Human Resources) là nguồn lực về con người trong một   tổ  chức cụ  thể, là nhân tố  con người trong một tổ  chức  đó. Nguồn lực con  người được hiểu là người lao động có trí tuệ  cao, có tay nghề  thành thạo, có   phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một nền GD ­  ĐT tiên tiến gắn liền với một nền khoa học và công nghệ hiện đại. 1.4.1.2. Phát triển nguồn nhân lực 
 9. 9 Phát triển nguồn nhân lực bao gồm cả  phát triển về  cá nhân, phát triển  đội ngũ và chính sách tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ  để  tạo động lực  cho con người được phát triển một cách toàn diện. GD­ĐT và bồi dưỡng được  coi là biện pháp chủ yếu quan trọng nhất để phát triển nguồn nhân lực. 1.4.1.3. Một số mô hình quản lí nguồn nhân lực            1.4.1.4. Mô hình quản lí nguồn nhân lực của Leonard Nadler 1.4.1.5. Vận dụng lí thuyết quản lí nguồn nhân lực vào phát triển đội ngũ giảng   viên các học viện trongquân đội theo tiếp cận năng lực Qui trình bao gồm 4 nội dung quản lí cơ bản, đo là:  ́ xây dựng hồ sơ năng   lực; lập bản đồ năng lực; phân tích khoảng trống năng lực và đánh giá rà soát   vị trí công việc dựa theo năng lực. 1.4.2. Phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp   cận năng lực  1.4.2.1. Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực. 1.4.2.2. Tuyển dụng giảng viên theo tiếp cận năng lực. 1.4.2.3. Sử dụng đội ngũ giảng viên 1.4.2.4. Đào tạo và bồi dưỡng giảng viên theo năng lực 1.4.2.5. Đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ giảng viên quân đội  1.4.2.6. Tạo môi trường và động lực cho đội ngũ giảng viên các học viện trong   quân đội phát triển.  1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giảng viên các học viện   trong quân đội  1.5.1. Chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục trong   quân đội nói riêng 1.5.2. Yêu cầu nhiệm vụ của trường, học viện quân đội 1.5.3. Điều kiện, môi trường làm việc và cơ sở vật chất 1.5.4. Điều lệ các học viện trong quân đội 1.5.5. Năng lực đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội Kết luận chương 1 Năng lực của ĐNGV ở các học viện trong quân đội đượ c xác định gồm  6  năng   lực   cơ   bản,  đó   là:   Năng   lực  giảng  dạy;  Năng  lực   phát  triển   nghề  nghiệp; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng lực am hiểu về kiến thức quốc   phòng an ninh; Năng lực am hiểu về  th ực tiễn và nghệ  thuật quân sự; Năng  lực quản lí, chỉ huy. Có một số  yếu tố   ảnh hưởng đến phát triển ĐNGV các học viện trong   quân đội theo tiếp cận năng lực, đó là: Chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục  nói chung và giáo dục trong quân đội nói riêng, Yêu cầu nhiệm vụ của trường,  học viện quân đội; Điều kiện, môi trường làm việc và cơ  sở vật chất; Điều lệ  các học viện trong quân đội; Năng lực đội ngũ GV các học viện trong quân đội.
 10. 10 Đây là hệ  thống lí luận quan trọng, làm cơ  sở  khoa học cho việc nghiên   cứu thực trạng tại chương 2 và đề xuất giải pháp tại chương 3 của luận án.
 11. 11 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  CÁC HỌC VIỆN TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 2.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu Các học viện trong quân đội  là nơi trực tiếp thực hiện đào tạo nguồn  nhân lực chất lượng cao cung  ứng cho các đơn vị  trong toàn quân. Hiện nay,   trong quân đội có 10 Học viện, gồm có: học viện Quốc phòng, học viện Lục   quân, học viện Chính trị, học viện Kĩ thuật Quân sự, học viện Hậu cần, học  viện Quân y, học viện Khoa học Quân sự, học viện Hải quân, học viện Phòng  không Không quân, học viện Biên phòng.  2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng 2.2.1. Mục đích, nội dung, phương pháp nghiên cứu thực trạng 2.2.1.1. Mục đích nghiên cứu thực trạng  Khảo sát thực trạng  phát triển ĐNGV các học viện trong quân đội theo  tiếp cận năng lực qua các khía cạnh: quy hoạch, tuyển chọn, sử  dụng ĐNGV,  thực trạng tạo điều kiện thuận lợi và tạo động lực làm việc cho ĐNGV . Tìm  hiểu sự ảnh hưởng của một số yếu tố  đến phát triển ĐNGV các học viện trong  quân đội. 2.2.1.2. Nội dung nghiên cứu thực trạng ­ Xây dựng công cụ nghiên cứu: bảng hỏi, dàn ý phỏng vấn sâu. ­ Điều tra thử và phân tích độ tin cậy của thang đo. ­ Điều tra thực trạng phát triển ĐNGV các học viện trong quân đội theo  tiếp cận năng lực, các yếu tố   ảnh hưởng đến  phát triển ĐNGV các học viện  trong quân đội theo tiếp cận năng lực. ­ Phân tích kết quả  điều tra thực trạng  phát triển ĐNGV các học viện  trong quân đội theo tiếp cận năng lực. ­ Đề xuất một số giải pháp phát triển ĐNGV các học viện trong quân đội  theo tiếp cận năng lực. 2.2.1.3. Phương pháp nghiên cứu thực trạng Phương pháp được sử  dụng để  nghiên cứu thực tiễn là điều tra bằng   bảng hỏi, phỏng vấn sâu, chuyên gia và thống kê toán học. 2.2.2. Khách thể nghiên cứu Tổng số khách thể tham gia khảo sát là 493 người (147 CBQL và 346 GV)  của 3 học viện quân đội  2.2.3. Các giai đoạn nghiên cứu thực trạng 2.2.4. Tiêu chí và thang đánh giá 2.3. Thực trạng đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp   cận năng lực
 12. 12 2.3.1. Quy mô và cơ cấu đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo   tiếp cận năng lực Quy mô ĐNGV các học viện trong quân đội được thể hiện qua số lượng   ĐNGV với trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ và lí luận  chính trị khác nhau. Kết quả cụ thể được thể hiện ở bảng sau: Bảng 2.5. Quy mô và cơ cấu đội ngũ giảng viên tại 3 học viện khảo sát  Học viện  Học viện  Học viện  Tiêu chí Hậu cần Biên phòng Chính trị SL % SL % SL % Tổng số cán bộ, công nhân viên 636 100 361 100 565 100 Tổng số GV 326 51,3 168 46,5 275 48,7 GV nữ 53 16,3 19 11,3 15 5,4 Tiến sĩ 56 17,2 11 6,6 70 25,5 Trình độ học  Thạc sĩ 206 63,2 107 63,7 127 46,2 vấn Đại học 64 19,6 50 29,8 78 28,4 Danh hiệu Phó giáo sư 11 3,4 0 0 26 9,4 Nhà giáo ưu tú 0 0 0 0 2 0,73 2.3.2.  Năng lực của đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội hiện   nay Với ĐTB = 3,22 và ĐLC bằng 0,59 bảng 2.6 cho thấy CBQL và GV được  khảo sát đánh giá năng lực của ĐNGV ở các học viện trong quân đội chỉ ở mức  trung bình. 2.4. Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội  theo tiếp cận năng lực 2.4.1. Thực trạng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên các học viện   trong quân đội theo tiếp cận năng lực Qua điều tra ở bảng 2.7, với ĐTB = 3,13 và ĐLC = 0,45 cho thấy công tác  quy hoạch phát triển ĐNGV các học viện trongquân đội theo tiếp cận năng lực  được thực hiện ở mức trung bình.  * So sánh đánh giá của CBQL và GV về  t hực trạng quy hoạch phát   triển ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực
 13. 13 Biểu đồ 2.2. Đánh giá của CBQL và GV về thực trạng quy hoạch phát triển  đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Kết quả  khảo sát cho thấy, giữa CBQL và GV có sự  đánh khác nhau về  thực trạng quy hoạch phát triển ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp  cận năng lực, trong đó CBQL đánh giá công tác này cao hơn ĐNGV (ĐTB chung  là 3,16 so với 3,11) * So sánh đánh giá của CBQL và GV ở 3 học viện về thực trạng quy hoạch   phát triển ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Biểu đồ 2.3. Đánh giá của CBQL và GV ở 3 học viện về thực trạng quy   hoạch  phát triển đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận   năng lực Kết quả  khảo sát cho thấy, CBQL và GV  ở  cả  3 học viện có đánh giá   khác nhau về  thực trạng quy hoạch phát triển ĐNGV các học viện trong quân  đội theo tiếp cận năng lực. Trong đó, kết quả đánh giá của CBQL và GV ở Học  viện Chính trị có ĐTB chung cao nhất (ĐTB=3,16), tiếp đến là Học viện Biên   phòng và Học viện Hậu cần đều có ĐTB = 3,11.
 14. 14 2.4.2. Thực trạng tuyển chọn đội ngũ giảng viên các học viện trong quân   đội theo tiếp cận năng lực  Với ĐTB = 3,22 và ĐLC = 0,61 cho thấy công tác  tuyển chọn ĐNGV các   học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực được thực hiện ở mức trung bình.  * So sánh đánh giá của CBQL và GV về  thực trạng  công tác tuyển   chọn ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Biểu đồ 2.4. Đánh giá của cán bộ quản lí và giảng viên về thực trạng  công tác tuyển chọn đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội  theo tiếp cận năng lực Kết quả  khảo sát cho thấy, giữa CBQL và GV có sự  đánh khác nhau về  thực trạng quy hoạch phát triển ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp  cận năng lực, trong đó CBQL đánh giá công tác này cao hơn ĐNGV (ĐTB chung  là 3,23 so với 3,21) * So sánh đánh giá của CBQL và GV ở 3 học viện về   thực trạng công   tác tuyển chọn ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Biểu đồ 2.5. Đánh giá của CBQL và GV ở 3 học viện về thực trạng công tác   tuyển chọn đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội  theo tiếp cận năng lực Kết quả khảo sát cho thấy, đánh giá của CBQL và GV ở Học viện Chính   trị  có ĐTB chung cao nhất (ĐTB=3,26), tiếp đến là Học viện Hậu cần (ĐTB = 
 15. 15 3,25) và ĐTB chung thấp nhất là Học viện Biên phòng (ĐTB = 3,11) 2.4.3. Thực trạng sử dụng đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội   theo tiếp cận năng lực Với ĐTB = 3,18 và ĐLC = 0,63 cho thấy công tác sử dụng ĐNGV các học  viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực được thực hiện ở mức trung bình.  * So sánh đánh giá của CBQL và GV về thực trạng  sử dụng ĐNGV các   học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Biểu đồ 2.6. Đánh giá của cán bộ quản lí và giảng viên về thực trạng sử   dụng  đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Kết quả  khảo sát cho thấy, giữa CBQL và GV có sự  đánh khác nhau về  thực trạng sử dụng ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực,  trong đó CBQL đánh giá công tác này cao hơn ĐNGV (ĐTB chung là 3,20 so với   3,17)  * So sánh đánh giá của CBQL và GV  ở  3 học viện về  thực trạng  sử   dụng ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Biểu đồ 2.7. Đánh giá của CBQL và GV ở 3 học viện về thực trạng  công tác sử dụng đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội 
 16. 16 theo tiếp cận năng lực Kết quả  khảo sát cho thấy, CBQL và GV  ở  cả  3 học viện có đánh giá  khác nhau về thực trạng sử dụng ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp  cận năng lực. Trong đó, kết quả  đánh giá của CBQL và GV  ở  Học viện Hậu  cần có ĐTB chung cao nhất (ĐTB=3,21), tiếp đến là Học viện Chính trị (ĐTB =  3,18) và ĐTB chung thấp nhất là Học viện Biên phòng (ĐTB = 3,12).  2.4.4. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các học viện trong   quân đội theo tiếp cận năng lực 2.4.4.1. Thực trạng nội dung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên  các học   viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Bảng 2.10. Thực trạng nội dung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên  các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Mức độ (tỉ lệ %) Nội dung đào tạo,  ĐT Thứ  TT Trung   ĐLC bồi dưỡng Kém Yếu Khá Tốt B b ậc bình 1 Năng lực quản lí, chỉ huy 1,4 12,8 51,1 30,4 4,3 3,23 0,78 3 Năng lực giảng dạy (bao gồm:  năng lực chuyên môn và năng  2 lực   sư   phạm,   năng   lực   phát  9,7 16,4 40,8 28,6 4,5 3,02 1,01 8 triển   và   hướng   dẫn  sử   dụng  chương trình đào tạo) Năng   lực   phát   triển   nghề  3 4,7 6,7 61,3 23,3 4,1 3,15 0,79 6 nghiệp ̀ ương kiên th Bôi d ̃ ́ ưc khoa hoc ́ ̣   4 2,4 6,7 73,4 13,4 4,1 3,10 0,67 7 ̉ ợ bô tr Năng   lực   am   hiểu   về   kiến  5 1,4 12,4 23,7 32,3 30,2 3,77 1,06 1 thức quốc phòng an ninh Năng   lực   am   hiểu   về   thực  6 4,9 5,5 46,5 35,7 7,5 3,35 0,88 2 tiễn và nghệ thuật quân sự  Phâm ̉   chât́   đaọ   đức   và  long ̀   7 7,7 5,9 57,0 15,4 14,0 3,22 1,02 4 ́ ư pham nhân ai s ̣ 8 Năng lực nghiên cứu khoa học 4,9 9,1 53,1 26,6 6,3 3,20 0,87 5 ĐTB chung 3,26 0,54 Với ĐTB = 3,26 và ĐLC = 0,54 cho thấy nội dung đào tạo, bồi dưỡng  ĐNGV  các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực  được thực hiện  ở  mức trung bình.  * So sánh đánh giá của CBQL và GV về thực trạng nội dung đào tạo,   bồi dưỡng ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực
 17. 17 Biểu đồ 2.8. Đánh giá của cán bộ quản lí và giảng viên về thực trạng  nội dung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các học viện trong quân   đội  theo tiếp cận năng lực Kết quả  khảo sát cho thấy, giữa CBQL và GV có sự  đánh khác nhau về  thực trạng  nội dung đào tạo, bồi dưỡng  ĐNGV  các học viện trong quân đội  theo tiếp cận năng lực, trong đó GV đánh giá công tác này cao hơn CBQL (ĐTB  chung là 3,26 so với 3,25) 
 18. 18 * So sánh đánh giá của CBQL và GV  ở  3 học viện về  t hực trạng nội   dung đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận   năng lực Biểu đồ 2.9. Đánh giá của cán bộ quản lý và giảng viên ở 3 học viện  về thực trạng nội dung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các học viện   trong quân đội theo tiếp cận năng lực Kết quả  khảo sát cho thấy, CBQL và GV  ở  cả  3 học viện có đánh giá  khác nhau về thực trạng sử dụng ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp  cận năng lực. Trong đó, kết quả  đánh giá của CBQL và GV  ở  Học viện Biên  phòng  có  ĐTB  chung  cao  nhất  (ĐTB=3,30),  tiếp   đến là   Học viện  Chính  trị  (ĐTB = 3,29) và ĐTB chung thấp nhất là Học viện Hậu Cần (ĐTB = 3,19).  Bảng 2.11. Thực trạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên  các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Mức độ (tỉ lệ %) T Hình thức đào tạo,  Trun Thứ  Ké ĐTB ĐLC T bồi dưỡng Yếu g   Khá Tốt b ậc m bình Nghiên   cứu   khoa  học  ứng   dụng  1 và hội thảo về  nghiên cứu khoa  7,5 10,5 36,7 27,6 17,6 3,37 1,12 4 học ứng dụng Tham   gia   giảng   dạy,   hội   thảo,  2 chuyên đề  của các cơ  quan, đơn  2,8 12,6 46,9 32,5 5,3 3,25 0,85 5 vị khác ở trong nước và quốc tế Bôì   dương ̃   qua   tự   hoc, ̣   tự   reǹ   3 6,3 7,5 41,4 30,2 14,6 3,39 1,03 3 luyện Cử  GV đi học nâng cao trình độ  4 (Thạc sĩ, Tiến sĩ, Cao cấp lí luận  2,2 4,3 50,7 3,5 19,3 3,53 0,93 2 chính trị…)
 19. 19 Tổ  chức học tập, hội thảo theo   5 chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn  3,4 3,7 38,3 29,2 25,4 3,69 1,00 1 tại trường ĐTB chung 3,45 0,66 Với ĐTB = 3,45 và ĐLC = 0,66 cho thấy các hình thức đào tạo, bồi dưỡng   ĐNGV  các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực  được thực hiện  ở  mức trung bình.  * So sánh đánh giá của CBQL và GV về thực trạng các hình thức đào   tạo, bồi dưỡng ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Biểu đồ 2.10. Đánh giá của cán bộ quản lí và giảng viên về thực trạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực  Kết quả khảo sát cho thấy, giữa CBQL và GV có sự  đánh khác nhau về  thực trạng  hình thức đào tạo, bồi dưỡng   ĐNGV  các học viện trong quân đội  theo tiếp cận năng lực, trong đó GV đánh giá công tác này cao hơn CBQL (ĐTB  chung là 3,45 so với 3,43)  * So sánh đánh giá của CBQL và GV ở 3 học viện về t hực trạng các hình   thức đào tạo, bồi dưỡng  ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận   năng lực
 20. 20 Biểu đồ 2.11. Đánh giá của cán bộ quản lý và giảng viên ở 3 học viện về   thực trạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các học   viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực Kết quả  khảo sát cho thấy, CBQL và GV  ở  cả  3 học viện có đánh giá  khác nhau về thực trạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV các học viện  trong quân đội theo tiếp cận năng lực. Trong đó, kết quả đánh giá của CBQL và  GV ở Học viện Hậu cần có ĐTB chung cao nhất (ĐTB=3,47), tiếp đến là Học  viện Chính trị  (ĐTB = 3,46) và ĐTB chung thấp nhất là Học viện Biên phòng   (ĐTB = 3,40).  2.4.5. Thực trạng đánh giá thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên các   học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực  Bảng 2.12. Thực trạng đánh giá thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên  các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực  Mức độ (tỉ lệ %) Đánh giá thực hiện  Thứ  TT Trung   ĐTB ĐLC nhiệm vụ  Kém Yếu Khá Tốt bậc bình Xây   dựng   tiêu   chí   đánh   giá  thực   hiện   nhiệm   vụ   hướng  1 0,6 7,1 42,2 33,7 16,4 3,58 0,87 1 tới đào tạo, bồi dưỡng nâng  cao trình độ cho GV quân đội Lựa chọn phương pháp đánh  2 2,6 7,3 43,0 27,8 19,3 3,54 0,97 2 giá 3 Xác định chu kì đánh giá 1,0 7,5 44,4 35,1 12,0 3,49 0,84 3 4 Điều chỉnh quá trình đánh giá 4,1 15,2 40,6 30,0 10,1 3,27 0,97 6 Lựa chọn và  đào  tạo người  5 3,0 11,2 40,0 34,7 11,2 3,40 0,93 4 đánh giá 6 Phân tích kết quả đo lường 6,3 11,8 41,8 25,2 15,0 3,31 1,06 5 ĐTB chung 3,43 0,60 Với ĐTB = 3,43 và ĐLC = 0,60 cho thấy công tác  đánh giá thực hiện  nhiệm vụ của ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực được  thực hiện ở mức trung bình.  * So sánh đánh giá của CBQL và GV về thực trạng đánh giá thực hiện   nhiệm vụ của ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận năng lực  Kết quả  khảo sát cho thấy, ĐTB chung của CBQL và GV không có sự  khác (ĐTB chung đều là 3,43)  * So sánh đánh giá của CBQL và GV  ở 3 học viện về  t hực trạng đánh   giá thực hiện nhiệm vụ của ĐNGV các học viện trong quân đội theo tiếp cận  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2