intTypePromotion=1

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu cơ chế trả lương phù hợp trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam

Chia sẻ: Thangnam Thangnam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
110
lượt xem
9
download

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu cơ chế trả lương phù hợp trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu cơ chế trả lương phù hợp trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam trình bày tóm tắt vấn đề nghiên cứu, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, nội dung cơ bản của luận án. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu cơ chế trả lương phù hợp trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT<br /> ------------------Nguyễn Ngọc Khánh<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRẢ LƯƠNG PHÙ HỢP<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN<br /> THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN –<br /> KHOÁNG SẢN VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành : Kinh tế công nghiệp<br /> Mã số<br /> : 62.31.09.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI, 2012<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại: Khoa Kinh tế Quản trị Kinh<br /> doanh - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> 1. PGS.TS Ngô Thế Bính<br /> 2. TS Trần Tiến Cường<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Bá Uân - Trường Đại học Thủy<br /> Lợi.<br /> Phản biện 2: PGS.TS Phan Huy Đường - Trường Đại học<br /> Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Phản biện 3: PGS.TS Từ Sỹ Sùa - Trường Đại học Giao thông<br /> vận tải.<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp<br /> Trường họp tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.<br /> Vào hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: Thư viện Quốc gia, Hà Nội<br /> hoặc Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài luận án<br /> Hoàn thiện cơ chế trả lương cho người lao động, đáp ứng yêu<br /> cầu của sự nghiệp xây dựng kinh tế trong từng thời kỳ, luôn được sự<br /> quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và các Bộ, Ban,<br /> Ngành có liên quan. Hiện nay, tại Việt Nam, cơ chế trả lương trong<br /> các doanh nghiệp đã trở thành một hệ thống khá phức tạp, đây là kết<br /> quả của quá trình hoàn thiện liên tục cơ chế trả lương từ cơ chế quản<br /> lý tập trung bao cấp đến cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà<br /> nước. Việc cải tiến cơ chế trả lương cũng đã thu hút sự quan tâm<br /> bàn luận của các nhà kinh tế thể hiện trên những công trình nghiên<br /> cứu [12], [18], [19], [20] v.v... Nhưng cơ chế trả lương vẫn còn<br /> những khiếm khuyết có tính hệ thống, đòi hỏi phải có quan điểm và<br /> giải pháp sửa đổi đồng bộ, đặc biệt sao cho phù hợp với các doanh<br /> nghiệp khai thác than - Vinacomin (DNKTT).<br /> Hiện nay, trong cơ cấu tổ chức của Vinacomin có khoảng 20<br /> DNKTT (13 doanh nghiệp khai thác than hầm lò và 7 doanh nghiệp<br /> khai thác than lộ thiên), với sản lượng khai thác trung bình hàng<br /> năm khoảng 40  45 triệu tấn. Cơ chế trả lương cho người lao động<br /> là một trong số những cơ chế quản lý quan trọng tại các DNKTT,<br /> phải được xây dựng với đầy đủ các đặc tính của một hệ thống mở,<br /> có mục tiêu và tự điều chỉnh. Việc các DNKTT áp dụng các chính<br /> sách tiền lương mà Nhà nước quy định chung cho mọi ngành nghề<br /> trong nền kinh tế khi xây dựng cơ chế trả lương đã không thể phản<br /> ánh đầy đủ đặc điểm hoạt động khai thác than, như: công nghệ khai<br /> thác khó cơ giới hóa và tự động hóa, cường độ làm việc cao, diện<br /> sản xuất ngày càng xa so với mặt bằng công nghiệp mỏ, địa bàn làm<br /> việc xa trung tâm dân cư, tính an toàn và năng suất lao động tương<br /> đối thấp, lực lượng lao động tương đối đông đảo, đủ loại ngành<br /> nghề, trình độ chuyên môn, chịu ảnh hưởng rất lớn của các điều kiện<br /> khách quan như điều kiện địa lý, khí hậu thời tiết, điều kiện tự nhiên<br /> (trữ lượng, các điều kiện địa chất khoáng sàng v.v...), do vậy tính<br /> <br /> 2<br /> <br /> mở, tính mục tiêu v.v... của cơ chế trả lương đã không được đảm<br /> bảo. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, đồng thời để góp phần<br /> hoàn thành các mục tiêu chiến lược của ngành than Việt Nam nói<br /> chung và Vinacomin nói riêng, đề tài luận án "Nghiên cứu cơ chế trả<br /> lương phù hợp trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc<br /> Vinacomin" đã được lựa chọn là cần thiết và có tính thời sự.<br /> 2. Mục tiêu và mục đích nghiên cứu<br /> Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án là hoàn thiện cơ chế trả<br /> lương trong các DNKTT đảm bảo căn cứ khoa học, tính dân chủ,<br /> công bằng, minh bạch và kết hợp hài hòa các lợi ích trong kinh<br /> doanh của doanh nghiệp, với mục đích thúc đẩy người lao động<br /> nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, nâng cao năng suất lao<br /> động, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu<br /> quả kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo hoàn thành mục tiêu<br /> chiến lược phát triển của ngành than Việt Nam.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> a. Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án: là tổng thể các bộ<br /> phận cấu thành cơ chế trả lương mà DNKTT có thể chủ động thực<br /> hiện, bao gồm những nội dung như mức lương tối thiểu, hệ thống<br /> thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, phương pháp trả lương<br /> v.v...<br /> b. Phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án: tập trung nghiên cứu<br /> cơ chế trả lương tại các DNKTT trong giai đoạn 2007  2011. Giải<br /> pháp đề xuất được đặt trong bối cảnh chiến lược phát triển ngành<br /> than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 (Quyết<br /> định số 89/2008/QĐ-TTg ngày 07/07/2008) và Quy hoạch phát triển<br /> khối sản xuất than - Vinacomin định hướng đến năm 2030.<br /> 4. Nội dung nghiên cứu<br /> a. Tổng quan các nghiên cứu đã được công bố về tiền lương và<br /> cơ chế trả lương trong và ngoài nước, rút ra những nhận xét, đánh<br /> giá và kinh nghiệm cần tham khảo cho các DNKTT.<br /> <br /> 3<br /> <br /> b. Phân tích thực trạng cơ chế trả lương cho người lao động tại<br /> các DNKTT, qua đó rút ra những ưu điểm, nhược điểm, nguyên<br /> nhân của cơ chế trả lương và chỉ ra những nội dung trong cơ chế trả<br /> lương tại các DNKTT cần thiết phải hoàn thiện.<br /> c. Đề xuất căn cứ và hoàn thiện cơ chế trả lương trong các<br /> DNKTT.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp luận tổng quát để nghiên cứu giải quyết các<br /> nhiệm vụ của đề tài luận án là phương pháp duy vật biện chứng Mác<br /> - Lênin.<br /> - Để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể, NCS đã vận dụng các<br /> phương pháp chuyên môn như: lý thuyết hệ thống, phương pháp<br /> khảo sát, thống kê, so sánh, phân tích lôgic, phân tích định lượng,<br /> tham khảo chuyên gia, sơ đồ hóa, đồ thị v.v...<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu<br /> a. Ý nghĩa khoa học<br /> Xây dựng các luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện, đổi mới<br /> cơ chế trả lương trong các DNKTT, đó là những đóng góp quan<br /> trọng bổ sung, phát triển khoa học tiền lương theo tư duy cơ chế thị<br /> trường có sự quản lý của Nhà nước và xu thế chủ động hội nhập<br /> kinh tế quốc tế ở Việt Nam. Luận án đã vận dụng quan điểm của lý<br /> thuyết hệ thống khi tiếp cận cơ chế trả lương, xây dựng cấu trúc hệ<br /> thống cơ chế trả lương, qua đó góp phần hoàn thiện lý luận về cơ<br /> chế trả lương trong các doanh nghiệp nói chung và DNKTT nói<br /> riêng.<br /> Luận án đã hệ thống hóa các đặc điểm hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh tại các DNKTT, phản ánh tác động của những đặc điểm này<br /> đến cơ chế trả lương, cũng như đặc điểm của kinh tế thị trường có<br /> sự quản lý của Nhà nước trong thời kỳ hội nhập mà cơ chế trả lương<br /> cần quan tâm. Đó là những căn cứ khoa học và thực tiễn để phân<br /> tích cơ chế trả lương hiện hành, qua đó làm rõ sự cần thiết phải hoàn<br /> thiện một số nội dung trong cơ chế trả lương phù hợp các DNKTT<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2