intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
43
lượt xem
9
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án phân tích thực trạng quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn vừa qua theo các tiêu chí của phát triển bền vững các khu công nghiệp về kinh tế, về xã hội và môi trường; đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến nắm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> PHAN MẠNH CƯỜNG<br /> <br /> PH¸T TRIÓN BÒN V÷NG C¸C KHU C¤NG NGHIÖP<br /> TR£N §ÞA BµN TØNH TH¸I NGUY£N<br /> Chuyên ngành<br /> Mã số<br /> <br /> : Quản lý kinh tế<br /> : 62 34 01 01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Châu<br /> <br /> Phản biện 1: ………………………………………<br /> <br /> Phản biện 2: ………………………………………<br /> <br /> Phản biện 3: ………………………………………<br /> <br /> Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện<br /> họp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh<br /> Vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2015<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia<br /> và Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh<br /> <br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN<br /> 1. Phan Mạnh Cường (2010). “Kinh nghiệm phát triển nhà Trung Quốc”,<br /> Tạp chí Khoa học, (367), tr.41-42.<br /> 2. Phan Mạnh Cường (2012), Nghiên cứu đề xuất giải pháp cung ứng<br /> nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Đề tài<br /> khoa học cấp tỉnh, Thái Nguyên.<br /> 3. Phan Mạnh Cường (2013), “Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối<br /> với các khu công nghiệp và khu kinh tế”, Báo Thái Nguyên, (38153824), tr.45.<br /> 4. Phan Mạnh Cường (2013), Quan điểm, thực trạng và giải pháp thu<br /> hút FDI vào phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn<br /> tỉnh Thái Nguyên, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Thái Nguyên.<br /> 5. Phan Mạnh Cường (2014), Đề án kiện toàn tổ chức Bộ máy BQL các<br /> KCN Thái Nguyên, Quyết định số 328/2014/QĐ-UBND.<br /> 6. Phan Mạnh Cường (2014), Đề án thành lập Ban Quản lý các Dự án đầu<br /> tư xây dựng hạ tầng KCN, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc BQL<br /> các KCN Thái Nguyên, Quyết định số 1078/2014/QĐ-UBND.<br /> 7. Phan Mạnh Cường (2014), “Tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư<br /> vào các khu công nghiệp”, Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam,<br /> (160 +161), tr.35-36.<br /> 8. Phan Mạnh Cường (2014), “Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp: Mở<br /> hướng phát triển bền vững”, Báo Thái Nguyên, (4170-4176), tr.96.<br /> 9. Phan Mạnh Cường (2014), “Thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp<br /> động lực tăng trưởng kinh tế ở Thái Nguyên”, Tạp chí Cộng sản,<br /> (90), tr.74-77.<br /> 10. Phan Mạnh Cường (2014), “Phát triển khu công nghiệp trên địa bàn<br /> tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (204), tr.68-73.<br /> 11. Phan Mạnh Cường (2015), "Giải pháp phát triển bền vững các Khu<br /> công nghiệp động lực đẩy mạnh CNH, HĐH", Báo Thái Nguyên,<br /> (4553), tr.40.<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Quá trình xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất (KCN, KKT,<br /> KCX) là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) và<br /> thu hút đầu tư nói chung đầu tư nước ngoài nói riêng. Nhiều quốc gia vùng lãnh thổ<br /> trên thế giới đã gặt hái được những thành công trong phát triển kinh tế nhờ phát triển<br /> các KCN.<br /> Nhờ các chính sách đổi mới thích hợp, các KCN ở Việt Nam đã phát triển nhanh<br /> chóng và từng bước khẳng định vị trí, vai trò của chúng trong sự nghiệp phát triển kinh tế<br /> quốc dân nói chung, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nói riêng. Tính đến 2014, cả<br /> nước đã có 289 KCN, KCX và KKT được thành lập tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước trong<br /> đó có 191 KCN đã đi vào hoạt động và 98 KCN đang trong giai đoạn bồi thường giải phóng<br /> mặt bằng xây dựng hạ tầng; tổng số dự án đã thu hút, bao gồm: 5.463 dự án đầu tư trong nước<br /> với tổng số vốn đăng ký 524.213 tỷ đồng và 5.075 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> với vốn đăng ký 75,87 tỷ USD. Tổng doanh thu xuất khẩu và doanh thu tiêu thụ nội địa quy<br /> đổi 90,76 tỷ USD, giá trị nhập khẩu 44,89 tỷ USD, giá trị xuất khẩu 50,32 tỷ USD, giải quyết<br /> việc làm cho trên 2 triệu người, nộp ngân sách 35.427 tỷ đồng.<br /> Trong xu thế chung đó, là một tỉnh trung du, miền núi giáp với Thủ đô Hà Nội,<br /> Thái Nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển các KCN. Nhằm phát huy thế<br /> mạnh này, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập một số KCN để thu hút đầu tư nói chung, vốn<br /> đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói riêng, coi đó là nguồn lực tốt để thực hiện thắng<br /> lợi mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước<br /> năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.<br /> Tính đến năm 2014, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 06 KCN được quy hoạch<br /> chi tiết với quy mô diện tích đất tự nhiên 1.420ha. Các KCN của tỉnh đã thu hút được 118<br /> dự án đầu tư, trong đó: 47 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 7 tỷ USD, 72 dự án đầu tư<br /> trong nước với vốn đăng ký 8.700 tỷ đồng; đến nay đã có 60 dự án đi vào hoạt động với<br /> một số chỉ tiêu chính: vốn đầu tư đã giải ngân 3.6 tỷ USD và trên 4.000 tỷ đồng; doanh thu<br /> xuất khẩu năm 2014 đạt 10 tỷ USD và doanh thu tiêu thụ nội địa đạt trên 6.000 tỷ đồng,<br /> giải quyết việc làm cho 30.000 lao động và đóng nộp ngân sách trên 300 tỷ đồng.<br /> Là người đã theo dõi các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhiều năm, có sự am<br /> hiểu nhất định về lĩnh vực này, với mong muốn góp phần bé nhỏ của mình vào sự nghiệp<br /> phát triển bền vững các KCN trên địa bàn, đưa Thái Nguyên sớm trở thành trung tâm công<br /> nghiệp của vùng Trung du miền núi Bắc bộ, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài: "Phát<br /> triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" làm đối tượng<br /> nghiên cứu trong luận án.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu luận án.<br /> Phát triển bền vững (PTBV) các KCN bao gồm nhiều nội dung phong phú, trong<br /> khuôn khổ của luận án này, mục tiêu nghiên cứu chỉ giới hạn ở các khía cạnh sau:<br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn PTBV các KCN tại một số<br /> quốc gia, vùng lãnh thổ, các địa phương và rút ra bài học kinh nghiệm cho PTBV các<br /> KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.<br /> - Phân tích thực trạng quá trình hình thành và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh<br /> Thái Nguyên trong giai đoạn vừa qua theo các tiêu chí của PTBV các KCN về kinh tế,<br /> về xã hội và môi trường.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản