intTypePromotion=1

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam

Chia sẻ: Cothumenhmong6 Cothumenhmong6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
9
lượt xem
0
download

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án đánh giá tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam, đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm giảm nghèo từ di cư trong nước ở Việt Nam trong thời gian tới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam

 1. 0 0 23567 2345789 4
 2. 5 4 72 4
 3. 5!7"4
 4. #$%&'( 9
 5. 2)2*$'
 6. "7+45454
 7. 5",-
 8. ./ 01)2222'%3$2#4567#289 !"##$%&'()'*+,'-&.#/012'3-4'5&617'8-9:';?@'ABC0DEF'GH' :53%$';4
 9. 42%D'G
 10. TD'G
 11. 42)H@%ID%&
 12. 72"F .!4
 13. 4 73D'G
 14. 42)H@% ˆ9t&r'A0†‰ŠE'V|#$‹'Œ'K#$M/…'1Ž12',-Ž1'KY',-)1-',-'GH',-'GJ&',-&.1',-~'1-j3' ID%'T%6 G!#$%MR$W[[U_#‘W!VW$J*'12-’:'p)'2&J*'G-P1-'(.G-'2&ƒY',-)1-',-'p)' ‚ƒ„…†‡q†ˆ‰‚ƒŠˆ†‹{|Œ 1Ž12',-Ž17'8K:12'1-ƒ#$#cd$_#V“{R#Uz~'12-&P1'Gl~',-uG'12-&.dV|T6,'(~j1' Ž@%'>4
 15. 58"N,N./504,-5‘’3% 72"F .!4
 16. 4 73 K#$M/S"#$#QW/wV+12',”G-'GuV61'2&J*'12-’:'A•-Y:F'BCCB–'=~'p)'G+12' D'G
 17. 4 73D'G
 18. 4 73D'G
 19. 4 73D'G
 20. TD'G
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2