Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sự phân bố, tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm Actiso làm tăng khả năng đào thải, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
11
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sự phân bố, tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm Actiso làm tăng khả năng đào thải, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm xác định được sự hấp thu, phân bố và tồn dư kháng sinh Oxytetracyclin, Enrofloxacin trong huyết tương và các cơ quan nội tạng của gà; Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm Actiso như là nhân tố thúc đẩy quá trình đào thải các kháng sinh Oxytetracyclin và Enrofloxacin trong huyết tương và các cơ quan nội tạng gà, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sự phân bố, tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm Actiso làm tăng khả năng đào thải, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

1<br /> <br /> M<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1. Tính c p thi t c a ñ tài<br /> Trong chăn nuôi, s d ng các lo i kháng sinh ñ phòng tr b nh cho gia<br /> súc, gia c m không ñúng phương pháp, ch ng lo i, li u lư ng và không tuân th<br /> th i gian ng ng thu c t i thi u ñã làm cho v n ñ t n dư hoá dư c trong s n<br /> ph m là ph bi n v i m c ñ cao hơn tiêu chu n trong nư c, khu v c và qu c t<br /> t hàng ch c ñ n hàng ngàn l n (Lã Văn Kính, 2006). T n dư kháng sinh trong<br /> th c ph m nh hư ng x u t i s c kho c ng ñ ng và môi trư ng, là m t trong<br /> nh ng nguyên nhân gây ra s ñ kháng ngày càng m nh c a các vi khu n gây<br /> b nh trên ngư i (Aarestrup, 1999). Hi n nay<br /> <br /> Vi t Nam v sinh an toàn th c<br /> <br /> ph m là v n ñ th i s ñư c ñ c bi t quan tâm . Vi c cung c p th c ph m s ch<br /> cho th trư ng và hư ng t i xu t kh u cũng như khi các tiêu chu n v v sinh<br /> th c ph m ngày càng ñư c ph bi n r ng rãi cho ngư i tiêu dùng thì nh ng s n<br /> ph m có t n dư kháng sinh là ñi u không ñư c th trư ng ch p nh n.<br /> ð h n ch t n dư kháng sinh, nhi u công trình nghiên c u ñã ch ra r ng<br /> các th o m c thiên nhiên có ưu ñi m rõ r t do tăng cư ng quá trình th i tr . V<br /> tính năng này, dư c li u Actiso 10% ñóng m t vai trò r t quan tr ng. ð góp<br /> ph n nâng cao hi u qu kinh t trong chăn nuôi, làm tăng cư ng kh năng ñào<br /> th i, h n ch b t t n dư c a các ch t ñ c h i, ñ m b o v sinh an toàn th c<br /> ph m chúng tôi th c hi n ñ tài: “Nghiên c u s phân b , t n dư m t s kháng<br /> sinh thư ng dùng<br /> <br /> gà và s d ng ch ph m Actiso làm tăng kh năng ñào<br /> <br /> th i, góp ph n ñ m b o v sinh an toàn th c ph m”.<br /> 2. M c tiêu c a ñ tài<br /> Xác ñ nh ñư c s h p thu, phân b và t n dư kháng sinh Oxytetracyclin,<br /> Enrofloxacin trong huy t tương và các cơ quan n i t ng c a gà<br /> ðánh giá hi u qu c a vi c s d ng ch ph m Actiso như là nhân t<br /> thúc ñ y quá trình ñào th i các kháng sinh Oxytetracyclin và Enrofloxacin trong<br /> huy t tương và các cơ quan n i t ng gà, góp ph n ñ m b o v sinh an toàn th c<br /> ph m có ngu n g c ñ ng v t.<br /> <br /> 2<br /> 3. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài<br /> 3.1. Ý nghĩa khoa h c c a ñ tài<br /> - B sung nh ng d n li u khoa h c v s h p thu, phân b và t n dư kháng<br /> sinh Oxytetracyclin, Enrofloxacin huy t tương và cơ quan n i t ng gà.<br /> - Ch ph m Actiso có kh năng tăng cư ng ñào th i kháng sinh Oxytetracyclin<br /> và Enrofloxacin t n dư trong huy t tương và cơ quan n i t ng gà.<br /> - K t qu nghiên c u trong lu n án có th là tài li u tham kh o cho gi ng<br /> d y và nghiên c u v t n dư kháng sinh và dư c li u Actiso.<br /> - K t qu nghiên c u 2 kháng sinh Oxytetracyclin và Enrofloxacin cũng có<br /> th giúp cho ñánh giá tình hình s d ng kháng sinh khác trong chăn nuôi v s<br /> t n dư và ý nghĩa c a chúng ñ i v i v sinh an toàn th c ph m.<br /> 3.2. Ý nghĩa th c ti n c a ñ tài<br /> - K t qu nghiên c u c a ñ tài là cơ s khoa h c m ra ng d ng c a<br /> dư c li u Actiso trong chăn nuôi, thú y :<br /> + Kích thích tăng tr ng c a gà khi ăn th c ăn có b sung kháng sinh.<br /> + Rút ng n th i gian t n dư kháng sinh Oxytetracyclin và Enrofloxacin<br /> gà khi ăn th c ăn có tr n kháng sinh.<br /> - D a vào k t qu nghiên c u giúp các nhà qu n lí xác ñ nh ñư c dư lư ng<br /> kháng sinh Oxytetracyclin và Enrofloxacin<br /> <br /> mô bào và ñ xu t bi n pháp s<br /> <br /> d ng ch ph m Actiso như là ch t thúc ñ y ñào th i h n ch t n dư góp ph n ñ m<br /> b o v sinh an toàn th c ph m.<br /> 4. Nh ng ñóng góp m i c a lu n án v h c thu t và lí lu n<br /> - Là công trình khoa h c ñ u tiên<br /> <br /> Vi t Nam nghiên c u v dư c li u<br /> <br /> Actiso làm tăng kh năng th i tr kháng sinh Oxytetracyclin và Enrofloxacin<br /> gà.<br /> - K t qu thu ñư c ñem l i nh ng hi u bi t v dư c li u Actiso trong vi c<br /> s d ng ñ tăng hi u qu phòng và tr b nh cho gà góp ph n ñ m b o v sinh an<br /> toàn th c ph m.<br /> <br /> 3<br /> 5. B c c c a lu n án<br /> Lu n án g m 124 trang, 38 b ng s li u, 18 hình. M<br /> <br /> ñ u 4 trang;<br /> <br /> Chương 1 t ng quan tài li u 31 trang; Chương 2 n i dung, nguyên li u và<br /> phương pháp nghiên c u 14 trang; Chương 3 k t qu nghiên c u 73 trang; K t<br /> lu n và ñ ngh 2 trang, Tài li u tham kh o trong ñó ti ng Vi t 35 tài li u, ti ng<br /> Anh, 100 tài li u; Ph n ph l c.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> T NG QUAN TÀI LI U<br /> Các tác gi trong và ngoài nư c ñã nghiên c u t n dư kháng sinh trong cơ<br /> quan n i t ng c a gia súc, gia c m. Capolongo (2002) xác ñ nh t n dư c a<br /> Oxytetracyclin trong cơ, gan, th n gà ñư c b sung vào nư c u ng liên t c 3<br /> ngày v i n ng ñ 400mg/lít cho th y: sau th i gian ng ng thu c 1 ngày hàm<br /> lư ng Oxytetracyclin<br /> <br /> cơ, gan, th n ñ u cao hơn gi i h n t n dư t i ña (MRL)<br /> <br /> mà EU cho phép (cơ 100mcg/kg; gan 300mcg/kg; th n 600mcg/kg). 3 ngày sau<br /> th i gian ñi u tr , t n dư<br /> <br /> các mô ñ u th p hơn MRL. Theo EU th i gian ng ng<br /> <br /> thu c Oxytetracyclin là 5 ngày. Miriukj F., Oraga O.W. (2001) ñã nghiên c u<br /> t n dư kháng sinh trên th t bò t i Kenia cho bi t lư ng kháng sinh tetracycline<br /> t n dư vư t tiêu chu n t 3,45 ñ n 18,23 l n. K t qu nghiên c u v s h p thu<br /> và phân b Enrofloxacin trong mô gà kho và gà m c b nh E.coli c a Soliman<br /> (2000) cho th y: n ng ñ thu c trong huy t tương c a gà m th p hơn gà kho .<br /> Th i gian bán th i c a thu c<br /> <br /> gà m là 3,63 gi ,<br /> <br /> ñư c h p thu, thu c t p trung nhi u<br /> <br /> gà kho là 4,75 gi . Sau khi<br /> <br /> gan, th n, cơ ng c.<br /> <br /> Vi t Nam Lã Văn Kính và cs (1997) ñã phân tích t n dư kháng sinh<br /> trong gan và th t gà<br /> gà lên t i 122 ppm,<br /> <br /> thành ph H Chí Minh cho th y: Ampicillin t n dư<br /> <br /> gan<br /> <br /> th t gà 114,2 ppm. So v i tiêu chu n c a Úc và M cho<br /> <br /> phép lư ng t n dư t i ña là 0,01 ppm thì m c t n dư này cao hơn 12.200 l n.<br /> V i Oxytetracyclin phát hi n th y 7,87 ppm<br /> <br /> gan gà và 3,76 ppm th t gà cao<br /> <br /> 4<br /> <br /> hơn tiêu chu n c a Úc (0,25 ppm) là 15 ñ n 32 l n.<br /> Các k t qu nghiên c u c a ðinh Thi n Thu n (2001); Nguy n Văn<br /> Hùng (2001); Võ Th Trà An (2002); Tr n Th H nh (2005) ñã xác ñ nh t n dư<br /> kháng sinh trong các cơ quan n i t ng<br /> <br /> l n vư t quá gi i h n t n dư t i ña<br /> <br /> cho phép<br /> Nguy n Văn Hòa (2006) xét nghi m 149 m u th t gà ñư c l y tr c ti p t<br /> các ch cho th y 44,96% s m u có dư lư ng kháng sinh vư t quá m c quy<br /> ñ nh cho phép t 2,5 – 1100 l n so v i tiêu chu n ngành.<br /> K t qu nghiên c u dư lư ng kháng sinh nhóm Tetracyclin trong th t gà<br /> và ph t ng c a Tr n Quang Th y (2007) cho th y khi cho gà ăn th c ăn ch a<br /> 220ppm Chlortetracyclin, lư ng t n dư sau ng ng cho ăn<br /> <br /> gan và th n là 0,06<br /> <br /> và 0,42ppm tương ng. Nguy n Quang Tuyên (2008) cho th y t i Thái Nguyên<br /> các kháng sinh t n dư g m Oxytetracyclin (33,33%), Tetracyclin (23,81%).<br /> Hàm lư ng kháng sinh t n dư<br /> <br /> th t và gan gà vư t quá tiêu chu n cho phép t<br /> <br /> 1,05 ñ n 2,5 l n.<br /> Trên th gi i Actiso 10% ñã ñư c b sung vào th c ăn gia súc, gia c m<br /> như<br /> <br /> Pháp, Ý, Bungari. Actiso 10% ñã có tác d ng kích thích tăng tr ng ñ i<br /> <br /> v i gia súc, gia c m.<br /> <br /> Ý, Bonomi (1990) ñã dùng b t thô c a lá Actiso 10% b<br /> <br /> sung vào th c ăn gia súc, gia c m theo t l 4 - 10% ñ t k t qu r t kh quan v<br /> tăng tr ng.<br /> <br /> Vi t Nam, Lê Th Ng c Di p (1998) cho th y cao Actiso 10% có<br /> <br /> tác d ng kích thích tăng tr ng<br /> <br /> gà g n 10%. Lê Th Ng c Di p (2004) cho th y<br /> <br /> thu c nư c Actiso 10% h n ch tác h i c a Aflatoxin B1 trên gà, ñ ng th i ng<br /> d ng ch ph m này kích thích tăng tr ng gà<br /> <br /> các mô hình chăn nuôi h huy n<br /> <br /> ðông Anh. H Th Thu Hà (2005) cho r ng thu c nư c Actiso 10% h u như<br /> không nh hư ng ñ n hi u qu ñi u tr c a kháng sinh Enrofloxacin mà có th<br /> giúp Enrofloxacin phân b nhanh hơn và không tích lu lâu trong các cơ quan t<br /> ch c gà ñư c b sung Actiso 10%.<br /> <br /> 5<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> N I DUNG, NGUYÊN LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> 2.1. Th i gian và ñ a ñi m nghiên c u<br /> * Th i gian th c hi n ñ tài:<br /> <br /> ð tài ñư c th c hi n t năm 2006 ñ n năm 2010<br /> * ð a ñi m nghiên c u<br /> Trang tr i chăn nuôi gà th t t p trung t i Hà N i, Hưng Yên, Thái Bình,<br /> Ninh Bình, Vĩnh Phúc ; Trung tâm ki m nghi m thu c thú y trung ương I ;<br /> Khoa vi sinh Vi n ki m nghi m thu c B y t ; Phòng thí nghi m b môn N i –<br /> Ch n – Dư c – ð c ch t khoa thú y trư ng ð i h c nông nghi p Hà N i ;<br /> Phòng thí nghi m trung tâm v sinh thú y trung ương I, C c thú y.<br /> 2.2. N i dung nghiên c u<br /> - Kh o sát tình hình s d ng thu c kháng sinh<br /> <br /> m t s cơ s chăn nuôi<br /> <br /> gà t i Hà N i và vùng ph c n<br /> - Nghiên c u s phân b , t n dư kháng sinh Oxytetracyclin (OTC) và<br /> Enrofloxacin (ENRO) trong huy t tương, cơ, gan, th n gà thí nghi m<br /> - Nghiên c u nh hư ng ch ph m Actiso ñ n s phân b , t n dư kháng<br /> sinh Oxytetracyclin (OTC) và Enrofloxacin (ENRO) trong huy t tương, cơ, gan,<br /> th n gà thí nghi m<br /> -<br /> <br /> ng d ng th nghi m ch ph m Actiso 10% trong chăn nuôi gà th t<br /> <br /> 2.3. Phương pháp nghiên c u<br /> 2.3.1. Kh o sát tình hình s d ng thu c kháng sinh<br /> <br /> m t s cơ s chăn nuôi<br /> <br /> gà t i Hà N i và vùng ph c n<br /> + Thu th p s li u trên cơ s l p phi u ñi u tra tình hình s d ng thu c<br /> kháng sinh<br /> <br /> các trang tr i chăn nuôi gà th t t p trung t i 5 t nh Hà N i, Hưng<br /> <br /> Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc. M i t nh ñi u tra 30 trang tr i.S d ng<br /> phi u ñi u tra ñư c thi t k s n.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản