intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường đại học y Việt Nam

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

69
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bản tóm tắt trình bày về cơ sở lý luận về quản lý chất lượng dạy học lâm sàng ở các trường đại học y Việt Nam, thực trạng quản lý dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên đại học tại các trường đại học y, các biện pháp quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên đại học tại các trường đại học y Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường đại học y Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN VĂN KHẢI<br /> <br /> QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC LÂM SÀNG<br /> CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC<br /> TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý giáo dục<br /> Mã số: 62.14.05.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> 1<br /> <br /> CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS. Lê Đức Ngọc<br /> PGS.TS. Nguyễn Văn Lê<br /> <br /> Phản biện<br /> 1: ........................................<br /> 2: ........................................<br /> 3: .......................................<br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án<br /> tiến sĩ, họp tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Vào hồi<br /> <br /> giờ ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2013.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> - Thư viện Quốc gia Việt Nam.<br /> - Trung t©m Th«ng tin - Th- viÖn, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.<br /> - Phòng Tư liệu Trường Đại học Giáo dục.<br /> 2<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC<br /> CỦA TÁC GIẢ Đà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Thanh Xuân (2011), “Thực trạng dạy học<br /> lâm sàng cử nhân điều dưỡng bậc đại học hệ chính quy tại trường Đại<br /> học Y Hải Phòng”, Tạp chí Y học thực hành (827-828), tr.292-296.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Nguyễn Văn Khải, Lê Đức Ngọc (2012), “Ứng dụng quản lý chất lượng<br /> tổng thể trong quản lý dạy học lâm sàng cho cử nhân điều dưỡng bậc<br /> đại học”, Tạp chí Quản lý giáo dục (42), tr. 42-45.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Nguyễn Văn Khải (2013), “Phương pháp kiểm tra đánh giá lâm sàng<br /> đối với sinh viên ngành y”, Tạp chí Quản lý giáo dục (44), tr. 43-45.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Nguyễn Văn Khải (2013), “Xây dựng “chuẩn đầu ra” đối với điều<br /> dưỡng viên trình độ đại học”, Tạp chí Quản lý giáo dục (303), tr.46-47.<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Dạy học lâm sàng (DHLS) là cách dạy đặc thù của ngành Y tế, chiếm<br /> khoảng 35-40% tổng thời lượng học. Theo hình thức dạy học truyền thống, DHLS<br /> thường diễn ra tại bệnh viện, phòng khám ngoại trú, khu phẫu thuật v.v... Tuy<br /> nhiên, DHLS hiện nay vẫn còn nhiều bất cập: số lượng tuyển sinh ngày càng tăng;<br /> hạn chế thực hành trên người bệnh; hiếm dần một số loại bệnh cũ và gia tăng các<br /> mặt bệnh mới; thực hành trên người bệnh dễ mang lại rủi ro nhất là sinh viên (SV)<br /> người chưa thuần thục kỹ năng, đôi khi người bệnh từ chối cho SV học và thực<br /> hành trải nghiệm…Thực trạng tổ chức đào tạo về DHLS vừa thiếu hụt về mặt số<br /> lượng, yếu kém về mặt chất lượng, chưa có quy chuẩn, quản lý giám sát còn yếu<br /> và lỏng lẻo. Đào tạo điều dưỡng viên (ĐDV) đại học ở các trường đại học Y<br /> (ĐHY) còn mới mẻ, mang tính đặc thù, nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh<br /> vực đào tạo. Do vậy, việc tổ chức quản lý DHLS tại các trường ĐHY ở Việt Nam<br /> chưa có chuẩn, chưa được nghiên cứu, xác định đầy đủ và hệ thống ở góc độ khoa<br /> học, nhất là trong đào tạo ĐDV trình độ đại học. Việc đánh giá quản lý chất lượng<br /> (QLCL) DHLS qua đó tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo là cần thiết,<br /> góp phần cho cán bộ quản lý các trường ĐHY Việt Nam có thể thực hiện công tác<br /> quản lý thống nhất và có hiệu quả hơn, tạo ra sản phẩm đào tạo chất lượng hơn<br /> nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và hội nhập với thế giới.<br /> 2. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu<br /> Xây dựng và hoàn thiện về hoạt động QLCL DHLS nhằm đảm bảo và từng<br /> bước nâng cao chất lượng đào tạo ĐDV trình độ đại học tại các trường ĐHY Việt Nam.<br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu<br /> 3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động đào tạo ĐDV trình độ đại học ở các trường<br /> ĐHY ở Việt Nam.<br /> 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Quản lý DHLS ĐDV trình độ đại học ở các trường<br /> ĐHY Việt Nam.<br /> 4. Giả thuyết khoa học<br /> Một trong những nguyên nhân chính khiến cho chất lượng DHLS ở các<br /> trường ĐHY đào tạo điều dưỡng còn hạn chế là do những bất cập trong công tác<br /> quản lý, trong đó có QLCL chưa có quy chuẩn. Vì vậy, nếu xây dựng và vận hành<br /> DHLS theo tiếp cận ĐBCL phù hợp với điều kiện Việt Nam một cách hữu hiệu và<br /> khả thi, sẽ đóng góp tích cực và có hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực ĐDV<br /> chất lượng cao.<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> 5.1. Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý hoạt động DHLS cho ĐDV<br /> trình độ đại học tại các trường ĐHY Việt Nam và trên thế giới.<br /> 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động DHLS cho ĐDV trình độ đại<br /> học tại các trường ĐHY Việt Nam.<br /> 5.3. Xây dựng biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV trình độ đại học ở các trường<br /> ĐHY Việt Nam, theo tiếp cận ĐBCL DHLS.<br /> 5.4. Khảo nghiệm và đánh giá một số biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV trình độ<br /> đại học ở các trường ĐHY Việt Nam.<br /> 1<br /> <br /> 6. Giới hạn đề tài<br /> - Tổng kết lý luận về QLCL DHLS cho ĐDV trình độ đại học hệ chính quy<br /> tại các trường ĐHY theo tiếp cận đảm bảo chất lượng (ĐBCL), không đi sâu vào<br /> nội dung DHLS cụ thể.<br /> - Khảo sát thực tiễn hoạt động QLCL đào tạo DHLS cho ĐDV trình độ đại<br /> học hệ chính quy tại một số trường ĐHY Việt Nam.<br /> 7. Những đóng góp mới của luận án<br /> 1). Đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn ĐBCL DHLS qua các tài liệu trong<br /> và ngoài nước.<br /> 2). Đã khảo sát đánh giá thực trạng QLCL DHLS trong các trường ĐHY.<br /> 3). Đã xây dựng 04 khung chuẩn QLCL DHLS cho ĐDV trình độ đại học ở các<br /> trường ĐHY Việt Nam theo tiếp cận quản lý ĐBCL là:<br /> 3.1. Xây dựng khung chuẩn đầu ra cho ĐDV trình độ đại học<br /> 3.2. Xây dựng khung chuẩn kiểm tra, đánh giá trong DHLS cho ĐDV<br /> trình độ đại học.<br /> 3.3. Xây dựng khung chuẩn chất lượng DHLS cho ĐDV trình độ đại học.<br /> 3.4. Xây dựng khung chuẩn đánh giá chất lượng DHLS cho ĐDV trình độ đại<br /> học.<br /> 4) Đã tiến hành khảo nghiệm lấy ý kiến chuyên gia về tính cần thiết và tính khả thi<br /> và kết quả thử nghiệm thấy có sự tác động của các biện pháp trong nâng cao chất<br /> lượng quản lý DHLS cho ĐDV trình độ đại học.<br /> 5) Trên cơ sở nghiên cứu đó đã có nhiều bài báo được công bố về lĩnh vực quản lý<br /> DHLS và có 02 tài liệu biên soạn hướng dẫn về nâng cao chất lượng DHLS cho<br /> giảng viên (GV).<br /> 8. Phương pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp hồi cứu tài liệu, phương pháp chuyên gia, phương pháp quan<br /> sát, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp khảo nghiệm, phương pháp<br /> tổng kết kinh nghiệm, phương pháp thống kê xã hội học.<br /> 9. Cấu trúc của luận án<br /> Luận án có 181 trang, bao gồm: mở đầu (6 trang); Chương 1. Cơ sở lý luận<br /> về quản lý chất lượng DHLS ở các trường ĐHY Việt Nam (56 trang); Chương 2.<br /> Thực trạng quản lý DHLS cho ĐDV đại học tại các trường ĐHY (50 trang);<br /> Chương 3. Các biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV đại học tại các trường ĐHY<br /> Việt Nam (65 trang); Kết luận và khuyến nghị (4 trang). Tài liệu tham khảo: có<br /> 133 tài liệu, gồm 82 tài liệu tiếng Việt, 51 tài liệu tiếng Anh.<br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC<br /> LÂM SÀNG Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y<br /> 1.1. Tổng quan những công trình nghiên cứu về đảm bảo chất lượng DHLS<br /> Mô hình ĐBCL giáo dục đại học (GD ĐH) ở Việt Nam được xây dựng trên<br /> cơ sở học tập kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Bắc Mỹ, Châu Âu, đặc biệt chịu ảnh<br /> hưởng của các nước trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Mô hình ĐBCL<br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2