intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu điển hình tại huyện Từ Liêm

Chia sẻ: Thangnam Thangnam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

113
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu điển hình tại huyện Từ Liêm trình bày tóm tắt mục tiêu và tính cấp thiết của đề tài, phương pháp nghiên cứu, nội dung cơ bản các chương. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu điển hình tại huyện Từ Liêm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> NGUYỄN TRƯỜNG SƠN<br /> <br /> GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ<br /> KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA:<br /> NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI HUYỆN TỪ LIÊM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội – 2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> NGUYỄN TRƯỜNG SƠN<br /> <br /> GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ<br /> KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA:<br /> NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI HUYỆN TỪ LIÊM<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 62 34 05 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG VĂN HẢI<br /> <br /> Hà Nội – 2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Danh mục từ viết tắt ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> Danh mục bảng biểu........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> Danh mục đồ thị .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 6<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH<br /> DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪAError! Bookmark not defined.<br /> 1.1 Các khái niệm và phân loại .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ và vừa .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2 Ngành dịch vụ .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2 Các nhân tố ngoại cảnh tác động đến sự phát triển của dịch vụ hỗ trợ<br /> kinh doanh tại Việt Nam .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3 Các nhân tố nội tại của doanh nghiệp cung ứng DVHTKD ảnh hƣởng<br /> đến sự phát triển DVHTKD ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Sự hài lòng của khách hàng.............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Chất lượng dịch vụ cảm nhận ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của một số nƣớc trên<br /> thế giới.......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.1 Kinh nghiệm của Mỹ .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.2 Kinh nghiệm của Ấn Độ ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.3 Kinh nghiệm của Việt Nam ................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN<br /> CỨU ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1 Thiết kế nghiên cứu................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1. Phương pháp nghiên cứu .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Quy trình nghiên cứu dạng mô hình hóaError! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Chi tiết các bước quy trình nghiên cứuError! Bookmark not defined.<br /> 2.2 Mô hình nghiên cứu ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG PHÁT<br /> <br /> TRIỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH TẠI HUYỆN TỪ LIÊMError! Bookmark no<br /> <br /> 3.1 Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội Huyện Từ LiêmError! Bookm<br /> 3.1.1 Các đặc điểm tự nhiên ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2 Tình hình dân số &nguồn lao động ... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3 Khả năng khai thác thị trường ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.4 Các cơ sở kinh tế đã hình thành và khả năng huy động nguồn vốn<br /> đầu tư .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.5 Thực trạng phát triển kinh tế tại huyện Từ LiêmError! Bookmark not defined.<br /> 3.3 Khảo sát các nhân tố ngoại cảnh và nội tại tác động đến sự phát triển<br /> của dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Từ<br /> Liêm ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1 Thông tin tổng quan về các đối tượng khảo sátError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.2 Phân tích các nhân tố ngoại cảnh theo dữ liệu khảo sátError! Bookmark not d<br /> <br /> 3.3.3 Phân tích các nhân tố nội tại theo dữ liệu khảo sátError! Bookmark not define<br /> 3.3.4 Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong ngắn hạn<br /> và dài hạn .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.5 Kết luận sau quá trình khảo sát về thực trạng phát triển dịch vụ hỗ<br /> trợ kinh doanh tại huyện Từ Liêm............... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 4: CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH<br /> VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI<br /> HUYỆN TỪ LIÊM ĐẾN NĂM 2020 ............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.1 Nhóm giải pháp về phía chính quyền địa phƣơng tại huyện Từ LiêmError! Bookm<br /> <br /> 4.1.1 Thành lập Trung tâm xúc tiến Thị trường Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh<br /> và Hiệp hội các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanhError! Bookmark<br /> 4.1.2 Kích cầu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.3 Kích thích cung dịch vụ hỗ trợ kinh doanhError! Bookmark not defined.<br /> 4.1.4 Tham gia xây dựng, hoàn thiện bổ sung khung pháp lý và các văn<br /> <br /> bản liên quan đến thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanhError! Bookmark not defined<br /> 4.1.5 Tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của<br /> dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2 Nhóm giải pháp về phía doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanhError! Bookm<br /> <br /> 4.3 Nhóm giải pháp về phía nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanhError! Bookmark<br /> 4.4 Mô hình hóa các giải pháp ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 11<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2