intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Lựa chọn căn hộ chung cư khu vực đô thị - Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
11
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Lựa chọn căn hộ chung cư khu vực đô thị - Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ biểu, danh mục tài liệu tham khảo luận án được trình bày thành 5 chương với các nội dung kết cấu như sau: Chương 1 - Tổng quan nghiên cứu về liên quan đến lựa chọn tiêu chí căn hộ chung cư để ở. Chương 2 - Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu về lựa chọn tiêu chí căn hộ chung cư để ở. Chương 3 - Phương pháp nghiên cứu. Chương 4 - Kết quả nghiên cứu. Chương 5 - Bình luận và khuyến nghị về lựa chọn tiêu chí căn hộ chung cư khu vực đô thị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Lựa chọn căn hộ chung cư khu vực đô thị - Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o<br /> Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> ----------------<br /> <br /> NguyÔn thÞ tïng ph−¬ng<br /> <br /> LùA CHäN C¡N Hé CHUNG C¦ KHU VùC<br /> §¤ THÞ - NGHI£N CøU TR£N §ÞA BμN<br /> THμNH PHè Hμ NéI<br /> CHUY£N NGμNH: QU¶N TRÞ KINH DOANH (QTKD B§S)<br /> M· Sè: 9340101<br /> <br /> Hμ néi, 2018<br /> <br /> CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS.TS. HOÀNG VĂN CƯỜNG<br /> <br /> Phản biện 1: .....................................................................<br /> ...........................................................................................<br /> <br /> Phản biện 2: .....................................................................<br /> ...........................................................................................<br /> <br /> Phản biện 3: .....................................................................<br /> ...........................................................................................<br /> Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường<br /> Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> Vào hồi:<br /> <br /> Ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> - Thư viện Quốc gia<br /> - Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> năm 2018<br /> <br /> 1<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Sự cần thiết nghiên cứu<br /> Nhà ở không chỉ là nơi trú ẩn bảo vệ an ninh, hạn chế những tác hại do<br /> môi trường mang lại còn là nơi thể hiện đẳng cấp của chủ sở hữu, bản sắc của cá<br /> nhân và gia đình (Marcus, 1997). Nhà ở gắn liền với đất đai, không thể tự nhiên<br /> tăng thêm về quy mô diện tích, có tính khan hiếm theo mục đích sử dụng và khu<br /> vực phát triển (Hoàng Văn Cường, 2006, 2017). Trong điều kiện đô thị hóa mạnh mẽ,<br /> phát triển nhà ở luôn đặt trong bối cảnh bị giới hạn về không gian. Do đó, vấn đề lựa chọn<br /> nhà ở nói chung luôn được quan tâm nhằm đảm bảo nơi trú ẩn an toàn và thể hiện ý tưởng<br /> của người lựa chọn. Để giải quyết khó khăn cho người dân tại khu vực đô thị về nhà ở,<br /> trên thế giới hầu hết các đô lựa chọn hình thức xây dựng nhà ở cao tầng để người dân sinh<br /> sống vừa tiết kiệm diện tích đất đô thị vừa tạo ra văn minh trong cộng đồng dân cư. Tại<br /> các nước phương Tây nhà ở cao tầng - chung cư đầu tiên là dành cho những người vô gia<br /> cư, nhưng sau đó chung cư được phát triển với quy mô hiện đại cao cấp. Toà chung cư<br /> cao nhất, Mumbai, Ấn Độ, còn toà nhà chung cư được cho là quyền lực nhất thế giới là<br /> toà nhà New York (Vnexpress, 2016). Tại Việt Nam tỷ lệ chung cư tại các dự án nhà ở<br /> của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trên 80% (Báo cáo Chiến lược phát<br /> triển nhà ở, 2009).<br /> Khác với hàng hoá thông thường, hàng hoá bất động sản lại có tính không đồng<br /> nhất về sản phẩm, có tính dị biệt, cá biệt và có tính tính khu vực cao, chịu tác động lớn bởi<br /> yếu tố tâm lý (Hoàng Văn Cường, 2006, 2017). Điều này chỉ ra mỗi cá nhân, gia đình, sẽ<br /> có phong cách sống và mỗi giai đoạn phát triển gia đình khác nhau sẽ có lựa chọn tiêu chí<br /> căn hộ riêng phù hợp với họ và gia đình. Vì thế đặt ra hai vấn đề quan trọng: Thứ nhất giai<br /> đoạn phát triển gia đình ảnh hưởng như thế nào tới tiêu chí lựa chọn chung cư tại Việt<br /> Nam là câu hỏi chưa được nhiều nghiên cứu quan tâm. Thứ hai, phong cách sống của hộ<br /> gia đình ảnh hưởng tới tiêu chí lựa chọn chung cư như thế nào cũng là vấn đề còn bỏ ngỏ.<br /> Tác giả lựa chọn bối cảnh nghiên cứu sự lựa chọn tiêu chí căn hộ tại Thành phố Hà Nội<br /> bởi Hà Nội là nơi có quy mô phát triển chung cư lớn trong thời gian qua, là đô thị điển<br /> hình của cả nước.<br /> Nghiên cứu tiêu chí lựa chọn căn hộ chung cư để ở là vấn đề quan trọng của<br /> nhà ở đô thị. Với mong muốn đóng góp về mặt lý luận về thực tiễn tác giả chọn đề<br /> tài: “Lựa chọn căn hộ chung cư khu vực đô thị - Nghiên cứu trên địa bàn Thành<br /> phố Hà Nội” là cần thiết có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn.<br /> 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu<br /> 2.1. Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa giai đoạn trong<br /> chu kỳ sống gia đình; nghiên cứu phong cách sống tới tiêu chí lựa chọn chung cư;<br /> đề xuất một số giải pháp và các khuyến nghị phát triển căn hộ chung cư khu vực đô<br /> thị trên địa bàn Hà Nội phù hợp với phong cách sống và giai đoạn phát triển gia<br /> đình khác nhau.<br /> 1.<br /> <br /> 2<br /> 2.2. Câu hỏi nghiên cứu chính<br /> Phong cách sống của các hộ gia đình khác nhau thì có coi trọng các tiêu chí<br /> lựa chọn căn hộ chung cư để ở ở mức độ khác nhau không?<br /> Có tồn tại sự thay đổi về mức độ coi trọng các tiêu chí lựa chọn căn hộ<br /> chung cư để ở theo những giai đoạn phát triển gia đình hay không?<br /> 3. Đối tƣợng phạm vi, nhiệm vụ nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các tiêu chí lựa chọn căn hộ chung cư đối<br /> với những hộ gia đình có phong cách sống khác nhau và giai đoạn phát triển khác<br /> nhau khi lựa chọn căn hộ chung cư để ở tại khu vực đô thị.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Nội dung: Nghiên cứu tiêu chí lựa chọn căn hộ chung cư để ở, không nghiên<br /> cứu mua chung cư để đầu tư, kinh doanh và thuê để ở.<br /> - Không gian: Nghiên cứu tại khu vực đô thị Thành phố Hà Nội là đô thị điển<br /> hình tập trung phổ biến, đa dạng có thể đại diện cho các thành phố.<br /> Nghiên cứu tìm xu hướng các nhóm phong cách sống và giai đoạn phát triển hộ<br /> gia đình khác nhau trong quá trình lựa chọn tiêu chí căn hộ chung cư để ở.<br /> 4. Khái quát phƣơng pháp và quy trình nghiên cứu<br /> Sử dụng phương pháp khảo sát các hộ gia đình để thu thập thông tin về phong<br /> cách và giai đoạn của hộ gia đình. Các hộ này được đề nghị trả lời đánh giá các tiêu<br /> chí khi họ lựa chọn các căn hộ chung cư để ở. Sử dụng phương pháp nghiên cứu<br /> định tính và định lượng.<br /> 5. Những đóng góp mới của luận án<br /> 5.1. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: chỉ ra các lý thuyết về phong cách<br /> sống nhằm xác định các nhóm phong cách sống trong lựa chọn tiêu chí căn hộ; lý<br /> thuyết về giai đoạn phát triển gia đình. Luận án đã áp dụng lý thuyết và xây dựng<br /> mô hình nghiên cứu; Chỉ ra mối quan hệ giữa phong cách sống và tiêu chí lựa chọn<br /> căn hộ; mối quan hệ giữa giai đoạn phát triển gia đình và tiêu chí lựa chọn căn hộ.<br /> 5.2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của<br /> luận án<br /> Thứ nhất, kết quả phân tích đã đánh giá mô hình và các thang đo đạt yêu<br /> cầu cầu của một thang đo tốt. Kết quả phân tích SEM chỉ ra 6 nhóm chỉ báo về<br /> phong cách sống có ảnh hưởng đến 3 tiêu chí lựa chọn căn hộ (tiêu chí vị trí căn hộ,<br /> tiêu chí môi trường xã hội, tiêu chí chất lượng căn hộ).<br /> Thứ hai, kết quả chạy mô hình hồi quy chỉ ra mối quan hệ giữa giai đoạn<br /> phát triển gia đình, phong cách sống ảnh hưởng đến tiêu chí lựa chọn căn hộ (tiêu<br /> chí vị trí căn hộ, tiêu chí môi trường xã hội, tiêu chí chất lượng căn hộ). Phong cách<br /> sống kinh tế tác động mạnh nhất tới cả 3 tiêu chí lựa chọn căn hộ; phong cách sống<br /> hướng đến môi trường tự nhiên chưa thực sự được chấp nhận trong nghiên cứu này.<br /> <br /> 3<br /> Còn với giai đoạn phát triển gia đình đã chỉ ra không có sự khác biệt trong lựa chọn<br /> tiêu chí chất lượng căn hộ trong nghiên cứu này.<br /> Thứ ba, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất một số khuyến<br /> nghị trong đầu tư kinh doanh bất động sản, trong hoạt động môi giới bất động sản<br /> cần nhìn nhận phong cách sống là chỉ báo ảnh hưởng lớn đến các tiêu chí lựa chọn<br /> căn hộ. Có thể dự kiến các thay đổi phong cách sống của các nhóm khách hàng và<br /> gia đình trong lựa chọn tiêu chí căn hộ. Ngoài ra, cần nghiên cứu dự kiến về phong<br /> cách sống, giai đoạn gia đình trước khi triển khai đầu tư phát triên chung cư khu<br /> vực đô thị. Xây dựng bộ tiêu chí về phong cách sống trong kinh doanh đầu tư và<br /> môi giới bất động sản; Cần thiết phải thiết lập cơ sở dữ liệu về giai đoạn phát triển<br /> gia đình để làm căn cứ cho nghiên cứu trong lĩnh vực bất động sản.<br /> 6. Kết cấu luận án<br /> Luận án được trình bày thành 5 chương với các nội dung kết cấu như sau:<br /> Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về liên quan đến lựa chọn tiêu chí căn hộ<br /> chung cư để ở<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu về lựa chọn tiêu chí căn hộ<br /> chung cư để ở<br /> Chương 3: Phương pháp nghiên cứu<br /> Chương 4: Kết quả nghiên cứu<br /> Chương 5: Bình luận và khuyến nghị về lựa chọn tiêu chí căn hộ chung cư khu<br /> vực đô thị<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CĂN HỘ CHUNG CƢ<br /> 1.1. Tổng quan các nghiên cứu về tiêu chí lựa chọn căn hộ chung cƣ<br /> 1.1.1. Một số nghiên cứu về tiêu chí nhà ở<br /> Tác giả Beyer (1959) chỉ ra 9 tiêu chí về nhà ở: là nơi mà con người ở trong<br /> ngôi nhà đó phải có được tâm trí bình yên, bình đẳng, có khả năng sống, có tính riêng<br /> tư, bình đẳng, giải trí, là trung tâm của gia đình, có uy tín và có tính kinh tế. Bourne<br /> (1981), Priemus (1984) và MacLennan (1977), Hooimeijer (2007) chỉ ra 4 tiêu chí nhà<br /> ở: là nơi ở, chăm sóc cá nhân; nơi giải trí; điều tiết hoạt động hàng ngày; là phát triển<br /> các quan hệ xã hội. (Morris & Winter, 1978) chỉ ra ra 6 nhóm tiêu chí: Thời gian sở<br /> hữu; không gian; kiểu cấu trúc; chất lượng; hàng xóm; chi tiêu. Vậy, các nhóm tiêu chí<br /> quan trọng trong lựa chọn nơi ở chính là nhóm tiêu chí vị trí, tiêu chí liên môi trường<br /> nơi ở, tiêu chí liên quan đến chất lượng nơi ở.<br /> 1.1.2. Một số nghiên cứu về tiêu chí lựa chọn căn hộ chung cư<br /> Phatcharin (2008), đã chỉ ra tiêu chí lựa chọn căn hộ dịch vụ của các nữ<br /> doanh nhân là: tiêu chí vị trí, tiêu chí dịch vụ, thương hiệu căn hộ dịch vụ, nhà cung<br /> cấp dịch vụ, tiêu chí an toàn và an ninh căn hộ; bên cạnh đó, đặc điểm nhân khẩu<br /> học về độ tuổi, trình độ học vấn, mức thu nhập có ảnh hưởng đến lựa chọn căn hộ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản