intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Triết học: Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về phát huy nhân tố con người và khảo sát thực trạng phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào hiện nay, luận án đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Triết học: Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

 1. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH KHAMPHETH SENGSOULATTANA PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Mã số: 922 90 02 HÀ NỘI - 2021
 2. Công trình được hoàn thành tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa hoc: 1. PGS, TS. VŨ HỒNG SƠN 2. TS. LÊ HỒNG PHONG Phản biện 1: ……………………………………… ……………………………………… Phản biện 2: ……………………………………… ……………………………………… Phản biện 3: ……………………………………… ……………………………………… Luận án được bảo vệ trước Hội động chấm luận án cấp Học viện Họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi……giờ……ngày……tháng……năm……… Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nhận thức rõ vai trò quan trọng của nhân tố con người trong phát triển đất nước, các quốc gia trên thế giới trong thời gian qua đều có chương trình mang tính chất chiến lược về đầu tư và phát triển con người, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặt con người vào trung tâm của sự phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, để phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước trong thời đại ngày nay, con người là nhân tố quan trọng nhất và là yếu tố chủ đạo quyết định các nguồn lực khác. Bất cứ quốc gia, dân tộc nào muốn phát triển nhanh, bền vững cũng đều phải tính đến vấn đề nhân tố con người và phát huy nhân tố con người. Sự thành bại của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước là tùy thuộc vào những giải pháp về đào tạo, sử dụng và phát huy nhân tố con người. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào và Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng con người, coi nhân tố con người như mục tiêu, động lực chủ yếu của sự phát triển. Hiện nay, CHDCND Lào đang ở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Vì thế, việc đào tạo con người Lào phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo càng trở nên cấp thiết. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã nhấn mạnh: “Nâng cao trình độ lực lượng sản xuất và xây dựng kinh tế tri thức, trong đó coi con người là đối tượng và là trung tâm của sự phát triển…”. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới từ Đại hội IV năm 1986 đến nay, nhất là trong hai nhiệm kỳ Đại hội IX và X, nền kinh tế của CHDCND Lào đã từng bước đi vào ổn định, phát triển hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, nhờ đó cuộc sống của đại đa số nhân dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, kinh tế du lịch đã góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế của đất nước Lào nhờ việc thúc đẩy phát triển các khu nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí, xây dựng kết cấu hạ tầng và thúc đẩy đô thị hóa, cũng như xóa đói giảm nghèo tại các vùng du lịch có người dân tộc thiểu số sinh sống. Đóng góp vào thành công này có nhiều yếu tố, trong đó việc chú trọng phát huy nhân tố con người có vai trò quan trọng, giữ vị trí trung tâm giúp nước CHDCND Lào tận dụng được các ưu thế, cũng như thúc đẩy thu hút khách du lịch nước ngoài, qua đó giúp tăng trưởng kinh tế du lịch bền vững. Tuy vậy, mặc dù đất nước Lào có tiềm năng về phát triển du lịch nhưng việc phát huy nhân tố con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành du lịch vẫn chưa được thực hiện một cách có hiệu quả cao. Nguồn nhân lực hoạt động trong ngành du lịch của CHDCND Lào tuy đông, nhưng trình độ chuyên môn chưa cao, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế. Nhiều đơn vị lữ hành trong nước vẫn không cạnh tranh được các công ty du lịch đa quốc gia hoặc công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài, về cả trình độ chuyên môn lẫn năng lực cạnh tranh. Tỉ lệ nhân lực du lịch được đào tạo bài bản trong thời gian qua mặc dù có tăng lên, nhưng nhân lực chưa được đào tạo bài bản vẫn còn cao. Bên cạnh đó, tính cân đối trong nhân lực chưa phù hợp, thể hiện qua việc còn có sự mất cân đối trong cơ cấu nhân lực theo ngành nghề, lĩnh vực, cấp độ chuyên môn nghiệp vụ, mất cân đối về quy mô, số lượng và
 4. 2 chất lượng nhân lực du lịch giữa các địa phương, vùng miền. Đồng thời, việc xây dựng quy hoạch khai thác tài nguyên du lịch còn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, chẳng hạn như nhiều khu du lịch đưa vào khai thác không hiệu quả, nhiều nơi có tiềm năng du lịch nhưng chưa được đầu tư khai thác, việc khai thác tài nguyên du lịch còn cẩu thả và thiếu sự quản lý của cơ quan chính quyền; do vậy, dẫn đến tình trạng các tài nguyên du lịch bị suy kiệt, không phát huy được tiềm năng vốn có. Mặt khác, những vấn đề về đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp và tính nhạy cảm của người làm du lịch vẫn còn nhiều bất cập. Việc tiếp cận với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư của các cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và bản thân người lao động còn hạn chế; từ đó, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực du lịch nói chung, cũng như phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào nói riêng. Đặc biệt, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng lớn đến ngành kinh tế du lịch của tất cả các nước trên thế giới, và cũng đang tác động mạnh đến việc thu hút khách du lịch nước ngoài trong các hoạt động của ngành du lịch của CHDCND Lào, Chính phủ Lào và các bộ ngành liên quan thời gian qua đã hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN và các đối tác trong việc thực hiện chiến lược phục hồi phát triển du lịch trong thời gian tới. Điều này đặt ra đòi hỏi cấp bách cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch với các ngành liên quan trong việc tổng kết, đánh giá, đưa ra được giải pháp phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch nhằm phục hồi kinh tế du lịch và phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững trong thời gian tới. Xuất phát từ những lý do đó, tôi chọn đề tài: "Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay" làm nội dung nghiên cứu của luận án Tiến sĩ Triết học của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ 2.1. Mục đích Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về phát huy nhân tố con người và khảo sát thực trạng phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào hiện nay, luận án đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào thời gian tới. 2.2. Nhiệm vụ Để đạt được mục đích trên, luận án có các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Thứ hai, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận chung về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào.. Thứ ba, khảo sát thực trạng phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào hiện nay. Thứ tư, đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Phuy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào hiện nay. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào từ năm 2011 đến nay.
 5. 3 - Phạm vi đối tượng khảo sát: Luận án tập trung khảo sát những người trong độ tuổi lao động, tham gia vào quá trình phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào hiện nay. - Luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu nội dung phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào. Do phạm vi của vấn đề nghiên cứu khá rộng, nghiên cứu sinh khó tiếp cận được nhiều tài liệu cần thiết liên quan đến chủ thể, phương thức phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào, do vậy các nội dung mà đề tài nghiên cứu thực hiện sẽ không đi sâu vào chủ thể và phương thức phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào hiện nay. Bước đầu nội dung luận án sẽ chỉ làm rõ 3 vấn đề chính của phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào, đó là: đào tạo, bồi dưỡng nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào; sử dụng nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào và tạo môi trường thích hợp cho nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào, để từ đó bước đầu đề xuất nhóm giải pháp phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào thời gian tới. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lý luận Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, các quan điểm, đường lối của Đảng NDCM Lào, chính sách của Nhà nước CHDCND Lào về vấn đề con người và phát huy nhân tố con người. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Luận án được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; kết hợp với các phương pháp cụ thể như: phương pháp tổng kết thực tiễn và nghiên cứu tài liệu, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp logic và lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn sâu... . ngoài ra, luận án còn sử dụng kết quả nghiên cứu điều tra xã hội học của các công trình đã công bố ở trong nước có liên quan đến đề tài. 5. Đóng góp về mặt khoa học của luận án - Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận của việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào. Trong đó luận án đã làm rõ quan niệm về nhân tố con người, nội dung phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào, vai trò phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào và những nhân tố khách quan, chủ quan tác động đến phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào. - Luận án góp phần phân tích thực trạng phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào thời gian qua (từ năm 2011 đến nay) qua việc khái quát chung về phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào, phân tích thành tựu về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tố con người; sử dụng nhân tố con người và tạo môi trường cho nhân tố con người. Đồng thời, luận án làm rõ một số hạn chế cũng như phân tích nguyên nhân của các hạn chế để làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào. - Luận án đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào thời gian tới như giải pháp về
 6. 4 nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường, sử dụng hiệu quả, hợp lý nhân tố con người và nâng cao ý thức tự rèn luyện của những người làm việc trong ngành du lịch. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án - Luận án góp phần luận chứng dưới góc độ lý luận về việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào. - Những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm phong phú thêm những tài liệu tham khảo cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào. - Những luận điểm cơ bản của luận án góp phần đề xuất những giải pháp nhằm phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào thời gian tới. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận án gồm 4 chương, 15 tiết. Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÂN TỐ CON NGƯỜI 1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam Trần Thị Thủy, Nhân tố con người và những biện pháp nhằm phát huy nhân tố con người trong điều kiện đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Luận án của tác giả Trần Thị Thủy đã làm rõ các nội dung về: (1) Những vấn đề lý luận về nhân tố con người qua việc phân tích vấn đề con người trong mối quan hệ với nhân tố con người; nhân tố con người trong mối quan hệ với vấn đề phát huy nhân tố con người; (2) Vấn đề nhân tố con người ở Việt Nam hiện nay thông qua việc phân tích ba nội dung về nhân tố con người Việt Nam với tư cách là chủ thể tổng hợp của sự phát triển xã hội; nhân tố con người Việt Nam với tư cách là nguồn lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; nhân tố con người Việt Nam với tư cách là nhân cách - giá trị văn hóa cao nhất, là mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội; (3) Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước với việc làm rõ nội dung thực chất và nội dung của vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát triển xã hội; vấn đề phát huy nhân tố con người Việt Nam trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới theo định hướng XHCN và những biện pháp nhằm phát huy nhân tố con người ở Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước như: đổi mới ý thức hệ, tư duy của người lao động; kết hợp hài hòa nhu cầu lợi ích cá nhân và nhu cầu lợi ích xã hội; chú trọng tới các điều kiện hoạt động và tạo cơ hội cho mọi người; nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động. Nguyễn Thị Phi Yến, Tìm hiểu vai trò quản lý nhà nước đối với việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế. Cuốn sách được kết cấu làm 3 chương, bàn về các nội dung cụ thể như: (1) Mối quan hệ giữa quản lý nhà nước với việc phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế thông qua việc phân tích các nội dung về nhân tố con người và các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát huy nhân tố con người, như tính chất và trạng thái của thể chế chính trị, nền kinh tế, trình độ học vấn và văn hóa chung trong xã hội, trình độ xã hội hóa, dân chủ hóa về thông tin, trình độ giao lưu và hội nhập quốc tế, năng lực phẩm chất của người quản lý; làm rõ vấn đề và nội
 7. 5 dung quản lý nhà nước với việc phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế, như phát huy và sử dụng đúng đắn hệ thống động lực nhằm khai thác tính tích cực của nhân tố con người; xây dựng và hoàn thiện thể chế tổ chức và phương thức quản lý nhà nước để phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế; (2) Phân tích vai trò quản lý nhà nước đối với việc phát huy nhân tố con người thông qua cơ chế quản lý kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam thời gian qua. Ngoài ra, tác giả đã làm rõ một số vấn đề đặt ra trong quá trình hình thành cơ chế quản lý mới, như phân phối chưa công bằng dẫn đến rối loạn lợi ích của người lao động; tình trạng thụ động, ỷ lại của người lao động vẫn chưa được khắc phục một cách cơ bản; tình trạng đối xử tùy tiện với người lao động có chiều hướng gia tăng; tình trạng cục bộ, bản vị, chia rẽ trong quan hệ tập thể vẫn còn tồn tại; tình trạng tham nhũng ở một số bộ phận cán bộ vẫn chưa được đẩy lùi triệt để; (3) Làm rõ nguyên tắc định hướng công tác quản lý vĩ mô của nhà nước nhằm phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế, như cần phải coi nhân tố con người là nguồn lực quan trọng nhất; tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý nhà nước, khuyến khích tính chủ động và sáng tạo của con người. Và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế, trong đó bao gồm các giải pháp về kiện toàn hợp lý tổ chức bộ máy nhà nước, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ; quan tâm đúng mức lợi ích kinh tế hợp pháp của người lao động, thực hiện dân chủ hóa đời sống kinh tế; phát triển giáo dục, đào tạo nâng cao mặt bằng dân trí và xây dựng môi trường hoạt động thuận lợi cho sự phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế. Lê Quang Hoan, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người với việc phát huy nhân tố con người trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. Các nội dung trong luận án của tác giả Lê Quang Hoan hướng tới việc làm rõ những vấn đề sau đây: (1) Khái niệm con người và nhân tố con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì nhân tố con người được hiểu là “hệ thống các thuộc tính, đặc trưng quy định vai trò chủ thể (cá nhân, tập thể, cộng đồng) tích cực, chủ động, sáng tạo của con người, bao gồm một chỉnh thể thống nhất giữa mặt hoạt động với tổng hòa các đặc trưng về phẩm chất, năng lực của con người mới XHCN trong quá trình cách mạng Việt Nam”; (2) Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong cách mạng Việt Nam qua các chủ đề con người là vốn quý nhất, yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của tiến trình cách mạng Việt Nam; xây dựng con người mới XHCN là một chiến lược cơ bản, lâu dài ở Việt Nam; (3) Phát huy nhân tố con người trong CNH, HĐH dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh qua việc làm rõ vai trò nhân tố con người trong CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay. Nguyễn Hiền Lương, “Quan điểm của Đảng về phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay”. Tác giả đã làm rõ một số nội dung cơ bản, đó là: (1) Phân tích quan điểm của triết học mác xít về vai trò của con người trong lịch sử như là chủ thể của lịch sử; (2) Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của nhân tố con người khi coi con người với tư cách là nguồn lực của mọi sự phát triển và coi trọng nhân tố con người không chỉ là thước đo trình độ văn minh của một xã hội mà còn là cơ sở đảm bảo cho sự phát triển và tiến bộ xã hội; (3) Làm rõ các động lực cơ bản phát huy vai trò của nhân tố con người ở Việt Nam hiện nay như việc quan tâm đến
 8. 6 lợi ích của con người, thực hiện dân chủ hóa mọi mặt của đời sống xã hội và nâng cao năng lực trí tuệ của con người Việt Nam. Trần Văn Phòng, “Một số giải pháp đột phá nhằm phát huy nhân tố con người trong phát triển đất nước”. Tác giả đã làm rõ các nội dung Đảng, Nhà nước Việt Nam đã nhận thức rõ hơn con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước và đề ra những giải pháp nhằm phát huy tối đa nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng đất nước, cụ thể là: (1) Đảng, Nhà nước đã có chiến lược đào tạo, phát triển nguồn lực con người Việt Nam; Đảng, Nhà nước đã có cơ chế, chính sách cán bộ tương đối toàn diện, đồng bộ từ quy hoạch nguồn, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, sử dụng và đãi ngộ; (2) Đảng, Nhà nước đã có chính sách thu hút nguồn nhân lực là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước; xây dựng hệ thống các chính sách đối với từng giai tầng xã hội để phát huy tối đa tiềm năng, sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập; (3) Đảng, Nhà nước khẳng định đại đoàn kết toàn dân là chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng; thường xuyên quan tâm đến hoàn thiện các chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy các giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo... 1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sithaluon Khamphuvong, Phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Lào là yêu cầu khách quan. Bài viết đã đưa ra, làm rõ một số nội dung về: (1) Khái niệm cũng như nguyên nhân đòi hỏi cần phải chú trọng tới việc phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay; (2) Nhân tố con người hiện nay ở nước CHDCND Lào vẫn còn những hạn chế về trình độ, năng lực áp dụng các thành tựu của khoa học công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất, sự chênh lệch về trình độ của trình độ dân trí trong cả nước đã có những ảnh hưởng không tốt đến việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế - xã hội ở đất nước; (3) Phân tích thực trạng nhân tố con người tại nước CHDCND Lào với tư cách là động lực của quá trình phát triển kinh tế nhằm hội nhập với khu vực và thế giới cũng như đòi hỏi đối với nhân tố con người trong quá trình này. Sommad Phonesena, “Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại Lào”. Tác giả bài viết góp phần làm rõ hơn những nội dung về: (1) Quá trình hội nhập của nền kinh tế đòi hỏi cần coi trọng, và thực hiện đổi mới nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cả về yếu tố tri thức, kiến thức, năng lực, kinh nghiệm; (2) Làm rõ hiện nay nước CHDCND Lào đang phải đối mặt với nhiều thách thức, tác động không tốt đến vấn đề này, mà một trong những tác động đó chính là nhân tố con người chưa có sự phát triển đồng đều; (3) Phân tích những yếu tố tác động đến nguồn nhân lực, như về chính sách giáo dục, y tế và dinh dưỡng, chính sách hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực; biện pháp về nâng cao dân trí cho người dân cũng như đảm bảo dinh dưỡng cho lớp trẻ đặc biệt là tại khu vực nông thôn. Sysomphone Vongphachanh, “Quan điểm của Đảng Nhân dân cách mạng Lào về phát huy nhân tố con người qua các kỳ Đại hội Đảng”. Qua bài viết tác giả đã làm rõ một số nội dung sau: (1) Sự hình thành và phát triển về nhận thức, quan điểm của Đảng NDCM Lào về vấn đề con người cũng như phát huy nhân tố con người từ Đại hội IV đến nay; (2) Phân tích nguyên nhân, thành quả đạt được cũng như làm rõ một số nguyên nhân, hạn chế đối với việc phát huy nhân tố con người; (3) Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát huy nhân tố con người trong giai đoạn hiện nay, như: nâng cao nhận
 9. 7 thức về phát huy nhân tố con người, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, có chính sách phù hợp đối với các đối tượng trong quá trình lao động. 1.2. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TRẠNG PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH 1.2.1. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam Đổng Ngọc Minh, Vương Lôi Đình (Chủ biên), Kinh tế du lịch và du lịch học. Cuốn sách bao gồm 9 chương, tại chương IV tác giả đã phân tích các nội dung về kinh tế du lịch, trong đó đã làm rõ những nội dung đó là: (1) Khái quát về kinh tế du lịch qua việc chỉ rõ các hoạt động về kinh tế du lịch; đặc điểm và các khâu vận hành của kinh tế du lịch; chiến lược và quy hoạch phát triển của kinh tế du lịch qua việc phân tích các điều kiện phát triển kinh tế du lịch, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế du lịch, quy hoạch bố cục chiến lược và quy hoạch trọng điểm chiến lược phát triển kinh tế du lịch, quy hoạch biện pháp chiến lược phát triển kinh tế quốc dân; (2) Làm rõ nội dung về sản phẩm du lịch qua việc phân tích khái niệm về sản phẩm du lịch; cơ cấu của sản phẩm du lịch; giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm du lịch; đặc tính của sản phẩm du lịch như tính tổng hợp, tính không dự trữ, tính không thể chuyển dịch, tính đồng thời của việc sản xuất và tiêu thụ, tính dễ dao động và phân tích về thị trường du lịch và cạnh tranh của thị trường du lịch; (3) Phân tích hiệu quả và lợi ích kinh tế du lịch qua các nội dung về thu nhập và phân phối du lịch; hiệu quả và lợi ích cũng như con đường nâng cao hiệu quả của kinh tế du lịch; hiệu quả và lợi ích của kinh tế vi mô du lịch và vĩ mô du lịch. Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thùy Trang, “Quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Việt Nam”. Các tác giả đã phân tích và làm rõ những nội dung về: (1) Thực trạng nguồn nhân lực ngành du lịch với việc chứng minh nhân lực ngành du lịch có vai trò quyết định không chỉ với sự phát triển du lịch mà còn góp phần không nhỏ vào việc thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và làm rõ cơ cấu nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ ngoại ngữ của nguồn nhân lực du lịch; (2) Thực trạng quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch, trong đó chỉ rõ trong những năm qua nhà nước Việt Nam đã chú trọng tới việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch; khung pháp lý cho ngành du lịch cũng luôn được sửa đổi, bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn; bộ máy quản lý nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch được củng cố, có sự phân định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ; công tác đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực được cải tiến và công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở đào tạo và kinh doanh du lịch ngày càng đi vào nền nếp. Hoàng Thị Lan Hương, “Để tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao”. Tác giả đã nêu và phân tích: (1) Nguồn nhân lực du lịch, công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam hiện nay vẫn còn một số hạn chế thể hiện ở thái độ phục vụ chưa tốt, kỹ năng nghề nghiệp chưa được đào tạo chuyên sâu, khả năng thực hiện chuyên môn chưa cao, các cơ sở đào tạo còn chưa được quy hoạch hợp lý; (2) Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các cơ sở đào tạo chưa được giải quyết thỏa đáng; tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ sở đào tạo ở Việt Nam trong lĩnh vực như kinh doanh du lịch; cung cấp các sản phẩm du lịch; các cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch; (3) Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở đào tạo nghề nghiệp ở Việt Nam qua việc thành lập hội đồng tư vấn đào tạo; thành lập văn phòng liên lạc cho sinh viên; văn phòng hỗ trợ, tư vấn việc làm cho sinh viên, thường xuyên thu thập thông tin về kế hoạch tuyển dụng từ các doanh nghiệp...
 10. 8 1.2.2. Các công trình nghiên cứu ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khămphai Saphăngnua, “Kinh tế tri thức với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Bài báo đã làm rõ một số nội dung có liên quan đến vấn đề này như: (1) Phân tích bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới về chính sách thúc đẩy kinh tế tri thức trong phát triển đất nước, đặc biệt là về vấn đề phát triển nguồn lực con người cũng như chú trọng tới việc phát triển năng lực toàn diện của con người đáp ứng yêu cầu thực tiễn; (2) Phân tích một số vấn đề nhằm giúp kinh tế tri thức phát triển trong thời đại CNH, HĐH của nước CHDCND Lào, như chú trọng tới việc quan tâm phát triển nhân tố con người, trong đó chú trọng trình độ chuyên môn và đạo đức, đi kèm với đó là đổi mới chất lượng công tác giáo dục và đào tạo; có chính sách đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp của Nhà nước, cũng như ở hệ thống tư nhân; chính sách phát triển nguồn lực thúc đẩy kinh tế tri thức cần coi trọng yếu tố đạo đức, tri thức, năng lực, sức khỏe và nâng cao trình độ dân trí. Chương Sổm Bun Khẳn, “Những vấn đề kinh tế về sự phát triển ở CHDCND Lào”. Cuốn sách đã phân tích và làm rõ một số vấn đề sau đây: (1) Thực trạng quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch vụ tại nước CHDCND Lào, cũng như các yếu tố tác động đến quá trình phát triển này; (2) Phân tích các ưu điểm, nhược điểm của đội ngũ người lao động của nước CHDCND Lào như số lượng lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao, có kỷ luật, đáp ứng được yêu cầu về trình độ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cuốn sách cũng chỉ ra nguồn lực lao động hiện nay của nước CHDCND Lào có những hạn chế nhất định, như vẫn còn khá nhiều người lao động có trình độ tay nghề thấp, chưa chịu khó phấn đấu trong lao động và học tập tiếp thu kiến thức mới. Som Phanh Chanthavong, “Du lịch có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Trong bài viết tác giả đã làm rõ vai trò quan trọng của du lịch đối với sự phát triển của kinh tế du lịch, như: (1) Du lịch là nguồn thu ngoại tệ cho đất nước nhờ các hoạt động kinh tế du lịch phát triển, nhờ sự phát triển của các lĩnh vực có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến lĩnh vực du lịch như kinh doanh, giao thông, hướng dẫn du lịch, dịch vụ ăn uống, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, viễn thông; (2) Du lịch nói chung cũng như phát triển kinh tế du lịch nói riêng có thể khuyến khích việc bảo vệ vững chắc các di sản văn hóa đặc sắc của đất nước cũng như của các dân tộc, nhờ vậy tăng cường nhận thức của mỗi người dân trong việc giữ gìn di sản văn hóa và góp phần phát triển du lịch; (3) Tăng cường phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nông thôn ở các địa phương, đặc biệt là các địa phương có nhiều tiềm năng du lịch. Ngoài ra, phát huy nhân tố con người còn góp phần cho việc tăng cường đầu tư xây dựng, các hoạt động dịch vụ tại chỗ cũng như thúc đẩy sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch... 1.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI PHÁP PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH 1.3.1. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam Ngô Trung Hà, “Đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp hướng tới bảo đảm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch”. Bài viết đã đề xuất một số giải pháp tăng cường mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực du lịch, cụ thể là: (1) Các cơ sở đào tạo cần chủ động, thường xuyên, tích cực hơn nữa trong việc mở rộng mối quan hệ với doanh nghiệp hoạt động trong ngành kinh tế du lịch trong và ngoài nước, qua đó đảm bảo chương trình đào tạo
 11. 9 gắn với thực tiễn; (2) Xây dựng các cơ chế thích hợp, thu hút doanh nghiệp tham gia vào mối liên hệ liên kết trong quá trình đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực từ các cơ sở đào tạo và (3) Kịp thời cung cấp cho nhà trường thông tin về nhu cầu tuyển dụng, nghiên cứu và ban hành các quy định chung về liên kết đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong từng giai đoạn. Trần Sỹ Phán, “Một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay”. Bài viết đã phân tích một số giải pháp nhằm phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay: (1) Tạo lập môi trường kinh tế, văn hóa, chính trị - xã hội trong sạch, lành mạnh - điều kiện cơ bản để phát huy nhân tố con người; (2) Giải pháp về lao động, việc làm và tạo cơ hội cho người lao động tăng thêm thu nhập, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần ngày một cao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho mỗi người; (3) Giải quyết tốt vấn đề lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động nhằm tạo ra những điều kiện cần thiết để mỗi người phát huy tối đa năng lực của mình trong mọi lĩnh vực hoạt động; (4) Nâng cao hiệu quả giáo dục - đào tạo về kiến thức chuyên môn, tri thức khoa học, giáo dục chính trị, tư tưởng; (5) Thực hiện chính sách xã hội đúng đắn trong việc đặt con người vào trung tâm của sự phát triển, lấy việc phục vụ con người, phát triển toàn diện con người là mục tiêu cao nhất của chính sách. Trần Thị Hồng Hạnh, “Một số đề xuất đối với vấn đề nghiên cứu chính sách du lịch ở Việt Nam hiện nay”. Bài viết đã tập trung vào các giải pháp về chính sách du lịch, như: (1) Các bên liên quan đến việc hoạch định và thực hiện chính sách du lịch cần đánh giá đúng tầm quan trọng của ngành du lịch; (2) Cần tiếp tục đầu tư cho vấn đề nghiên cứu học thuật liên quan đến việc thúc đẩy du lịch và phát triển du lịch bền vững, hiện đại cùng với sự thay đổi của tình hình xã hội; (3) Xây dựng chính sách hỗ trợ các chuyên gia, học giả, nhà hoạch định chính sách du lịch để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình xây dựng đánh giá chính sách và (4) Thực hiện các dự báo về biến động xã hội cũng như có biện pháp nhằm khắc phục mặt tiêu cực do du lịch để lại... 1.3.2. Các công trình nghiên cứu ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phutsady Phanyasith, “Pháp luật về du lịch và việc thực hiện pháp luật về du lịch ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”. Bài viết đã làm rõ một số giải pháp nhằm điều chỉnh và bảo vệ các quan hệ du lịch trên các khía cạnh đó là: (1) Tạo hành lang pháp lý cho xây dựng, phát triển kinh tế du lịch và hoạt động du lịch; xác lập các chuẩn mực, các cơ sở pháp lý điều chỉnh trực tiếp hành vi của cơ quan trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực du lịch theo một trật tự nhất định; (2) Tiến hành khảo sát đánh giá thực hiện pháp luật về du lịch ở nước CHDCND Lào, nhất là tập trung vào việc làm rõ pháp luật đã đi vào cuộc sống hay chưa, vai trò của pháp luật trong công tác quản lý du lịch; việc thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Lào về quản lý, phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa các thành phần kinh tế. Sysomphone Vongphachanh, “Phát huy nhân tố con người ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”. Tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy nhân tố con người đáp ứng yêu cầu hiện nay, cụ thể là: (1) Nâng cao vị thế của người lao động trong quá trình gia tăng chất lượng, sản lượng trong quá trình làm việc; (2) Nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức chính trị, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và quan điểm của Đảng NDCM Lào về nhân tố con người; (3) Giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức tự lực tự cường của dân tộc, trách
 12. 10 nhiệm của công dân gắn liền với việc giảm dần sự chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng lãnh thổ và (4) Tập trung đổi mới công tác giáo dục, đào tạo và đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chống lại các khuynh hướng trái chiều... 1.4. NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ TỔNG QUAN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 1.4.1. Giá trị của các công trình khoa học đã tổng quan Thứ nhất, các công trình đã tổng quan đã làm rõ các vấn đề lý luận về nhân tố con người, đó là phân tích các quan điểm, khái niệm, tầm quan trọng đòi hỏi cần phải chú trọng tới việc phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay, xem nhân tố con người như một động lực quan trọng đóng góp vào việc thúc đẩy quá trình phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội và phải có tầm nhìn chiến lược hơn để phát huy yếu tố con người đáp ứng quá trình CNH, HĐH đất nước, phân tích nội dung cũng như làm rõ những nhân tố ảnh hưởng đến nhân tố con người thể hiện qua lợi ích vật chất và tinh thần, nhu cầu của mỗi cá nhân. Thứ hai, các công trình được tổng quan đã góp phần làm rõ những ưu điểm về thực trạng phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế, như đã chú trọng tới phát huy nhân tố con người thông qua các chính sách về giáo dục đào tạo nghề, chính sách việc làm, coi trọng đào tạo về trình độ chuyên môn cùng với các kỹ năng mềm khác, người lao động cũng đã nhận thức rõ hơn về yêu cầu cần phát huy khả năng của bản thân để đóng góp vào quá trình phát triển. Đồng thời, các công trình này cũng đã làm rõ những hạn chế hiện nay đối với nguồn nhân lực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, như: vẫn còn khá nhiều người lao động có trình độ tay nghề thấp, còn chưa chịu khó phấn đấu trong lao động và học tập tiếp thu kiến thức mới. Thứ ba, các công trình nghiên cứu mà tác giả đã tổng quan đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế trên những phương diện nhất định. Trong những công trình này, các tác giả đã nhấn mạnh đến một số giải pháp tiêu biểu, như: phát triển giáo dục - đào tạo, tập trung nâng cao vị thế của người lao động trong quá trình sản xuất; nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức đối với phát huy nhân tố con người, chú trọng, quan hệ hợp tác với nước ngoài cũng như tranh thủ vốn đầu tư và kỹ thuật để nâng cao trình độ cho người lao động, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguồn lực lao động trong cả nước. 1.4.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào hiện nay thông qua việc làm rõ quan niệm và nội dung phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào; vai trò của nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào và các nhân tố tác động đến việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào. Hai là, phân tích thực trạng và nguyên nhân phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào hiện nay, qua việc làm rõ các thông tin khái quát chung về phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào hiện nay, phân tích một số thành tựu cơ bản về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào hiện nay và nguyên nhân của nó; chỉ rõ một số hạn chế về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào hiện nay và nguyên nhân của các hạn chế. Ba là, đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào trong thời gian tới.
 13. 11 Tiểu kết chương 1 Chương 1 của luận án đã tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài của luận án, trong đó tác giả đã tìm kiếm, tổng quan cũng như làm rõ bốn nội dung chính, đó là tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến những vấn đề lý luận chung về nhân tố con người và phát huy nhân tố con người, các công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch, các công trình nghiên cứu liên quan đến giải pháp phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch. Đồng thời tác giả cũng đã đánh giá khái quát những giá trị của các công trình khoa học đã tổng quan và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu. Những công trình đã được tổng quan, cũng như các nội dung đã được làm rõ tại chương này sẽ giúp cho tác giả có kiến thức chung về vấn đề phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch, cũng như những định hướng, cơ sở để tác giả tiếp tục thực hiện những nội dung tiếp theo. Chương 2 PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 2.1. QUAN NIỆM VỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI VÀ NỘI DUNG PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1.1. Quan niệm về nhân tố con người và phát huy nhân tố con người 2.1.1.1. Quan niệm về nhân tố con người Có thể hiểu một cách khái quát: Nhân tố con người là hệ thống các yếu tố, các đặc trưng quy định vai trò chủ thể tích cực, tự giác, sáng tạo của con người, bao gồm một chỉnh thể thống nhất giữa mặt hoạt động với tổng hòa các đặc trưng về phẩm chất, năng lực của con người trong một quá trình biến đổi và phát triển xã hội nhất định. 2.1.1.2. Quan niệm về phát huy nhân tố con người Phát huy trong từ điển Tiếng Việt là làm cho cái hay, cái tốt toả thêm tác dụng và tiếp tục phát triển. Phát huy nhân tố con người được hiểu là quá trình làm cho những thuộc tính, bản chất con người, sức mạnh từ bên trong con người không ngừng hoàn thiện và có vai trò ngày càng tăng đối với việc thúc đẩy tiến trình lịch sử phát triển. Qua những khái niệm trên, chúng ta có thể đưa ra một cách hiểu chung nhất về phát huy nhân tố con người là: là quá trình đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và tạo môi trường thích hợp cho mỗi cá nhân hoạt động trong phát triển kinh tế - xã hội, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, cũng như góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 2.1.2. Quan niệm về phát triển kinh tế du lịch và nội dung phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2.1.2.1. Quan niệm và đặc điểm về phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phát triển kinh tế du lịch là quá trình thúc đẩy các ngành dịch vụ lữ hành, ngành vận tải khách du lịch, ngành lưu trú du lịch và ngành dịch vụ du lịch khác có cơ hội tăng
 14. 12 trưởng nhằm đóng góp nhiều hơn vào quá trình phát triển của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, thực hiện mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kinh tế du lịch là một ngành có những đặc điểm sau đây: Một là, kinh tế du lịch là một trong những ngành kinh tế có tính tổng hợp và liên ngành; Hai là, kinh tế du lịch là ngành kinh tế có tính chất xã hội hóa khá cao; Ba là, kinh tế du lịch là ngành kinh tế được định hướng phát triển theo hướng xanh và bền vững.; Bốn là, kinh tế du lịch là ngành chủ yếu mang tính chất dịch vụ dựa trên khai thác các lợi thế về tài nguyên du lịch và tài nguyên sáng tạo văn hóa, nhân văn, … ; Năm là, kinh tế du lịch là ngành đem đến những lợi ích đa dạng trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, … ; Sáu là, kinh tế du lịch đặt dưới sự quản lý của nhà nước và chịu sự tác động của nền kinh tế thị trường về loại hình phát triển, thị trường cung cầu, sản phẩm, cạnh tranh. 2.1.2.2. Nội dung phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào gồm những nội dung cơ bản như sau: * Đào tạo, bồi dưỡng nhân tố con người phục vụ phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. * Sử dụng nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, như: tuyển chọn, bố trí, sắp xếp, quy hoạch con người trong phát triển kinh tế du lịch. * Tạo môi trường thích hợp cho nhân tố con người hoạt động trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, bao gồm : Môi trường cơ chế, chính sách ; Môi trường dân chủ, công bằng ; Môi trường về cơ sở vật chất. 2.2. VAI TRÒ CỦA PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.2.1. Phát huy nhân tố con người giúp khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế du lịch, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới Thứ nhất, nhân tố con người là mục tiêu của công cuộc đổi mới. Thứ hai, nhân tố con người là động lực của công cuộc đổi mới 2.2.2. Phát huy nhân tố con người góp phần gắn kết phát triển kinh tế du lịch với phát triển kinh tế - xã hội Một là, giai đoạn đổi mới những năm vừa qua đã cho chúng ta thấy rằng Đảng NDCM Lào và Nhà nước CHDCND Lào luôn xác định, và đặt con người vào vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Hai là, nước CHDCND Lào đã nhìn nhận quá trình đổi mới nền kinh tế đòi hỏi cần tuân thủ những quy luật khách quan, trong đó phát huy nhân tố con người là động lực cơ bản. Ba là, nhân tố con người sẽ đóng vai trò trung tâm nhằm giúp cho kinh tế du lịch của nước CHDCND Lào có thể đạt được các mục tiêu về tăng trưởng du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đi kèm với nâng cao đời sống của nhân dân cũng như bảo tồn, giữ gìn những nguồn tài nguyên du lịch cho các thế hệ mai sau. 2.2.3. Phát huy nhân tố con người nhằm khơi dậy năng lực, tính năng động, sáng tạo của con người trong phát triển kinh tế du lịch Thứ nhất, phát huy nhân tố con người nhằm khơi dậy năng lực của con người trong phát triển kinh tế du lịch. Thứ hai, phát huy nhân tố con người nhằm khơi dậy tính
 15. 13 năng động của con người trong phát triển kinh tế du lịch. Thứ ba, phát huy nhân tố con người nhằm khơi dậy sự sáng tạo của con người trong phát triển kinh tế du lịch 2.2.4. Nhân tố con người là chủ thể phát triển kinh tế du lịch Một là, phát triển kinh tế du lịch gắn chặt chẽ với việc phát huy nhân tố con người đang là xu thế cũng như là yêu cầu của thời đại. Hai là, với tư cách là chủ thể trong phát triển kinh tế du lịch, do vậy ở nước CHDCND Lào vai trò của nhân tố con người thường gắn chặt với những lợi thế, tiềm năng, cơ chế chính sách, cũng như sự đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế du lịch. Ba là, trong giai đoạn hiện nay, ngành kinh tế du lịch đòi hỏi cần có sự hội nhập và hợp tác quốc tế, biểu hiện rõ nhất là các quốc gia cùng phải có sự phối hợp trong ASEAN nhằm ngăn chặn sự tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Bốn là, phát huy nhân tố con người là điều kiện quan trọng cho phát triển kinh tế du lịch nói riêng và phát triển kinh tế nói chung. 2.2.5. Phát huy nhân tố con người là yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế du lịch Thứ nhất, quá trình phát triển hiện tại của kinh tế nói chung, kinh tế du lịch nói riêng đã đặt ra những yêu cầu trong việc áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật trong mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Thứ hai, sự nghiệp phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDNCD Lào bên cạnh việc hướng đến các mục đích kinh tế thì còn cần phải đáp ứng yêu cầu góp phần thúc đẩy nguồn nhân lực cả nước phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, tích cực, chủ động hơn. 2.2.6. Nhân tố con người là yếu tố lực lượng sản xuất hàng đầu trong phát triển kinh tế du lịch Một là, nhân tố con người là nhân tố quan trọng nhất trong việc sáng tạo ra các giá trị của cải vật chất và tinh thần trong quá trình phát triển kinh tế du lịch, đồng thời cũng là nhân tố duy nhất có khả năng sử dụng, tận dụng, phát huy những giá trị này trong đời sống xã hội. Hai là, phát huy nhân tố con người - yếu tố quan trọng nhất, trung tâm quyết định những yếu tố khác trong lực lượng sản xuất, và là lực lượng sản xuất hàng đầu luôn tác động đến khả năng sử dụng, cải biến các yếu tố còn lại trong lực lượng sản xuất. 2.2.7. Phát huy nhân tố con người là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch trong điều kiện hội nhập quốc tế Thứ nhất, thực tiễn đưa ra yêu cầu cấp thiết đó là cần có những cách nghĩ, cách thực hiện mới để qua đó phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch nhằm đón đầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế du lịch theo chiến lược du lịch “Simple Beauty” của nước CHDCND Lào. Thứ hai, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, để phát triển mạnh ngành kinh tế du lịch thì các quốc gia trên thế giới không chỉ cần coi trọng nguồn vốn đầu tư FDI của các nước, các tổ chức, các tập đoàn du lịch nước ngoài, mà còn cần hết sức quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển, để qua đó kết hợp sức mạnh ngoại lực và nội lực tham gia vào việc thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển. 2.3. NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.3.1. Trình độ phát triển kinh tế của quốc gia Thứ nhất, trình độ phát triển kinh tế của quốc gia ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế du lịch. Thứ hai, trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của nước
 16. 14 CHDCND Lào hiện nay, sự phát triển kinh tế du lịch chịu ảnh hưởng rất lớn từ lợi thế so sánh về tài nguyên độc đáo, bản sắc văn hóa dân tộc. Thứ ba, trong những năm qua với quá trình hội nhập kinh tế, nền giáo dục của nước CHDCND Lào đã có những tiến bộ đáng kể, ảnh hưởng tích cực đến việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào. 2.3.2. Quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Quan điểm, đường lối của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước sẽ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch nếu nó phù hợp hoặc không phù hợp. 2.3.3. Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thứ nhất, sự phát triển du lịch thường chịu ảnh hưởng của các yếu tố quốc tế, đặc biệt là đối với những quốc gia có định hướng phát triển mạnh du lịch quốc tế để thu ngoại tệ; Thứ hai, trên thế giới hiện nay cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư tiếp tục có những bước tiến nhảy vọt, thúc đẩy kinh tế tri thức phát triển, tác động tới tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ, và các lĩnh vực (trong đó có kinh tế du lịch), làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc đời sống vật chất và tinh thần của xã hội; Thứ ba, quan hệ song phương và đa phương giữa nước CHDCND Lào với các nước, các khu vực và các đối tác ngày càng sâu rộng. Thứ tư, nhu cầu hội nhập và hợp tác quốc tế trong kinh tế nói chung và kinh tế du lịch nói riêng sẽ tăng cường quan hệ để phát triển. 2.3.4. Điều kiện tự nhiên và truyền thống văn hóa dân tộc Điều kiện tự nhiên và truyền thống văn hóa dân tộc của nước CHDCND Lào có nhiều thuận lợi, đồng thời cũng có những khó khăn, trở ngại nhất định đối với việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch. 2.3.5. Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm du lịch Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học của đội ngũ cán bộ làm du lịch ở CHDCND Lào nhìn chung chưa thật sự thuận lợi cho việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch. 2.3.6. Sự nỗ lực, chủ động, tích cực, sáng tạo của bản thân con người Lào làm việc trong ngành kinh tế du lịch Sự nỗ lực, chủ động, tính tích cực, sáng tạo của bản thân con người Lào làm việc trong lĩnh vực du lịch đều đang là những yếu tố thuận lợi cho việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào hiện nay. Tiểu kết chương 2 Trong chương này tác giả làm rõ một số vấn đề lý luận chung về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào hiện nay, thông qua việc làm rõ những nội dung chính, đó là: (1) Khái quát các quan niệm về nhân tố con người và phát huy nhân tố con người, trên cơ sở đó làm rõ nội dung phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào, bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng nhân tố con người; sử dụng nhân tố con người và tạo môi trường thích hợp cho nhân tố con người ; (2) Phân tích vai trò của việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào; (3) Chỉ rõ các nhân tố tác động đến việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào hiện nay.
 17. 15 Chương 3 PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1.1. Đặc điểm của sự phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thứ nhất, phát triển kinh tế du lịch gắn với phát triển liên ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế. Thứ hai, kinh tế du lịch ở CHDCND Lào đang phát triển và còn có nhiều tiềm năng. Thứ ba, đặc điểm về đối tượng hướng đến trong phát triển kinh tế du lịch. 3.1.2. Đóng góp của ngành kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thứ nhất, đóng góp của ngành kinh tế du lịch về phát triển kinh tế, tài chính. Thứ hai, đóng góp của ngành kinh tế du lịch vào đầu tư liên quan đến các hoạt động kinh doanh đi kèm du lịch như khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi. Thứ ba, đóng góp của ngành kinh tế du lịch trong đời sống xã hội. Thứ tư, đóng góp của ngành kinh tế du lịch trong bảo vệ môi trường sinh thái. 3.2. MỘT SỐ THÀNH TỰU CƠ BẢN VỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY VÀ NGUYÊN NHÂN 3.2.1. Một số thành tựu cơ bản 3.2.1.1. Thành tựu về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Thứ nhất, thực trạng về đào tạo nghề du lịch, về đào tạo hướng dẫn viên du lịch quốc gia, về đào tạo nguồn lực cho các doanh nghiệp, về đào tạo cán bộ trong lĩnh vực du lịch. Thứ hai, thực trạng về bồi dưỡng người lao động trong các lĩnh vực, về bồi dưỡng đội ngũ giảng viên du lịch, về bồi dưỡng nguồn lực cho các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch tỉnh, về bồi dưỡng nhân sự ngành du lịch, về bồi dưỡng cán bộ quản lý. 3.2.1.2 Thành tựu về sử dụng nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Thứ nhất, công tác tuyển chọn nguồn nhân lực phù hợp tham gia vào phục vụ ngành kinh tế du lịch đã được đảm bảo đủ nguồn đầu vào, cũng như nhu cầu của thị trường nhân lực trong ngành du lịch. Thứ hai, giai đoạn vừa qua Chính phủ Lào đã chú trọng thực hiện kế hoạch bố trí, sắp xếp, bổ sung nguồn nhân lực trong các lĩnh vực nói chung, cũng như trong ngành kinh tế du lịch nói riêng để đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cho quá trình phát triển. Thứ ba, việc quy hoạch con người trong phát triển kinh tế du lịch đã luôn có sự kế thừa, tiếp nối giữa các thế hệ trong các giai đoạn phát triển. 3.2.1.3. Thành tựu về tạo môi trường thích hợp cho nhân tố con người hoạt động trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay và nguyên nhân Thứ nhất, về môi trường, cơ chế, chính sách : chính phủ nước CHDCND Lào đã có những cơ chế, chính sách nhất định trong việc thúc đẩy phát triển du lịch. Điều này thể hiện qua các văn bản pháp lý như trong Luật Du lịch năm 2013 (sửa đổi), trong Hiến pháp Lào năm 2015, trong Luật lao động năm 2015, trong Luật đầu tư năm 2016,
 18. 16 trong chính sách quảng bá và nhập cảnh đối với khách du lịch. Thứ hai, CHDCND Lào đã đạt nhiều thành tựu về môi trường dân chủ, công bằng trong giáo dục; về môi trường dân chủ, công bằng trong đầu tư, kinh doanh; về dân chủ, công bằng trong đề bạt nhân sự của Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch; về môi trường dân chủ, công bằng giữa chủ sở hữu lao động và người lao động. Thứ ba, môi trường cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng: điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho phát triển kinh tế du lịch đang từng bước phát triển. 3.2.2. Nguyên nhân của thành tựu 3.2.2.1. Nguyên nhân của thành tựu về đào tạo, bồi dưỡng nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Lào hiện nay Một là, Đảng và Nhà nước CHDCND Lào đã nhận thức rõ việc phát huy nhân tố con người sẽ không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực trong quá trình phát triển kinh tế du lịch ở nước CHDCND Lào. Hai là, Đảng và Nhà nước CHDCND Lào đã quan tâm, chỉ đạo sát sao về công tác giáo dục, trong đó “Chính phủ đã ưu tiên gia tăng ngân sách phát triển nguồn nhân lực, với 17% ngân sách giành cho giáo dục”. Ba là, Bộ Giáo dục và Thể thao đã “cải thiện chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội quốc gia và đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế nhằm giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên trở thành nguồn nhân lực yêu dân tộc, khuyến khích họ cống hiến hết mình cho sự phát triển quốc gia”. Bốn là, hợp tác, tài trợ từ quốc tế: những năm qua thông Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch đã chủ động thúc đẩy hợp tác quốc tế huy động tài trợ về nguồn nhân lực, vật lực, tài lực từ các nước, các tổ chức quốc tế. 3.2.2.2. Nguyên nhân của thành tựu về sử dụng nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Một là, xuất phát từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan. Hai là, xuất phát từ bản thân nhân tố con người. Ba là, xuất phát từ sự phối hợp giữa Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội với các doanh nghiệp 3.2.2.3. Nguyên nhân của thành tựu về tạo môi trường thích hợp cho nhân tố con người hoạt động trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Lào hiện nay Một là, Chính phủ nước CHDCND Lào đã coi trọng cải thiện các văn bản pháp lý liên quan đến phát huy nhân tố con người một cách có hệ thống và phù hợp với chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng NDCM Lào qua các đại hội IX và đại hội X. Hai là, Đảng NDCM Lào và Nhà nước CHDCND Lào đã chú trọng thực hiện dân chủ để phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch. Ba là, Đảng và Nhà nước CHDCND Lào đã coi trọng phân bổ hợp lý hơn các nguồn ngân sách cho việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở giáo dục ở các bậc học, nhất là các trường dạy nghề, đồng thời coi trọng công tác hợp tác, huy động và phối hợp với các nước. 3.3. MỘT SỐ HẠN CHẾ CƠ BẢN VỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY VÀ NGUYÊN NHÂN 3.3.1. Một số hạn chế cơ bản 3.3.1.1. Hạn chế về đào tạo, bồi dưỡng nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Một là, Những năm qua phương pháp đào tạo, giảng dạy trong những cơ sở đào tạo trên cả nước vẫn chưa bắt kịp với thế giới. Hai là, việc bồi dưỡng nhân tố con người
 19. 17 phục vụ phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào cho các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch tỉnh chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn, nội dung chương trình, thời gian, và các đối tượng tham gia bồi dưỡng chưa thực sự chủ động, tích cực trong quá trình bồi dưỡng. 3.3.1.2. Hạn chế về sử dụng con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Thứ nhất, hạn chế trong việc tuyển chọn con người trong phát triển kinh tế du lịch. Thứ hai, hạn chế trong việc bố trí con người trong phát triển kinh tế du lịch. Thứ ba, hạn chế trong việc sắp xếp con người trong phát triển kinh tế du lịch. Thứ tư, hạn chế trong việc quy hoạch con người trong phát triển kinh tế du lịch. 3.3.1.3. Hạn chế trong tạo môi trường thích hợp cho nhân tố con người hoạt động trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Thứ nhất, về môi trường cơ chế, chính sách : Vẫn còn những rào cản nằm trong những quy định của cơ quan du lịch, quỹ xúc tiến du lịch, chính sách thúc đẩy chênh lệch giữa du lịch tự nhiên với các loại hình du lịch khác trong thực tiễn triển khai Chiến lược xúc tiến du lịch quốc gia. Thứ hai, về môi trường dân chủ, công bằng : Sự phát triển giữa các vùng miền chưa đồng bộ, sự chênh lệch về trình độ, về thu nhập của nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế du lịch giữa các địa phương ngày càng cao. Thứ ba, về điều kiện cơ sở vật chất: việc áp dụng các phương pháp, trang bị phương tiện giảng dạy hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hiện nay vẫn chưa theo kịp với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. 3.3.2. Nguyên nhân của hạn chế 3.3.2.1. Nguyên nhân của hạn chế trong công tác đào tạo - bồi dưỡng nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Một là, xuất phát từ nhận thức, hành động của các cấp, các đơn vị còn hạn chế. Hai là, xuất phát từ thực trạng nhân tố con người phục vụ nhu cầu trong ngành kinh tế du lịch còn nhiều bất cập. Ba là, xuất phát từ hệ thống giáo dục - đào tạo chưa bắt kịp với yêu cầu thực tiễn. Bốn là, huy động đầu tư phát triển cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghề còn chưa đạt yêu cầu. Năm là, ý thức tự rèn luyện, tự học tập, phát huy tính tích cực của mỗi người còn chưa cao 3.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế về sử dụng con người trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Một là, việc tuyển người vào học những nghề liên quan đến kinh tế du lịch còn khó khăn. Hai là, việc bố trí nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả công việc chưa được thực hiện tốt. Ba là, việc sắp xếp nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng để phục vụ ngành kinh tế du lịch còn chưa được coi trọng. Bốn là, thực hiện công tác quy hoạch, bảo vệ người lao động còn chưa được thực hiện có hiệu quả. 3.3.2.3. Nguyên nhân của hạn chế trong tạo môi trường thích hợp cho nhân tố con người hoạt động trong phát triển kinh tế du lịch ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Một là, môi trường về cơ chế, chính sách còn chưa thật sự thuận lợi. Hai là, môi trường dân chủ, công bằng còn chưa phát huy có hiệu quả. Ba là, điều kiện cơ sở vật chất chưa được đầu tư bài bản. Tiểu kết chương 3 Chương 3, tác giả đã khảo sát thực trạng phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào, dưới 3 khía cạnh chính: (1) Khái quát chung về
 20. 18 phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào trong những năm qua; (2) Phân tích thành tựu về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch về đào tạo, bồi dưỡng nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch, sử dụng nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch và tạo môi trường thích hợp cho nhân tố con người hoạt động trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào; (3) Làm rõ một số hạn chế còn tồn tại trong những năm vừa qua về phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch ở CHDCND Lào. Chương 4 MỘT SỐ NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY HIỆU QUẢ NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THỜI GIAN TỚI 4.1. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ TOÀN XÃ HỘI VỀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THỜI GIAN TỚI 4.1.1. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị Thứ nhất, Đảng NDCM Lào nói chung cũng như các tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức rõ được tầm quan trọng của phát triển kinh tế du lịch, trong đó cần nhận thức rõ nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế du lịch - đó chính là nhân tố con người. Thứ hai, Nâng cao nhận thức của Nhà nước là giải pháp quan trọng, để qua đó Nhà nước có thể đưa ra được những chính sách, chiến lược, kế hoạch phù hợp với thực tiễn hiện nay của ngành kinh tế du lịch. Thứ ba, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các tổ chức quần chúng cần quán triệt cũng như tăng cường công tác truyền thông trong các hoạt động của mình, cũng như khuyến khích cán bộ, thành viên trong tổ chức tham gia đóng góp vào quá trình thực hiện chính sách phát triển kinh tế du lịch. 4.1.2. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội Một là, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về du lịch và về kinh tế du lịch. Để có thể giúp ngành kinh tế du lịch tiếp tục phát triển và đóng góp vào quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế đòi hỏi các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng như đội ngũ cán bộ, người dân trong cả nước cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của ngành kinh tế du lịch đối với đất nước. Hai là, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phát huy vai trò của nhân tố nhân tố con người trong phát triển kinh tế du lịch. Điều này đòi hỏi công tác tuyên truyền, truyền thông của các cơ quan báo chí của nước CHDCND Lào cần chú trọng tới các chuyên mục nhằm giúp cho người dân trong cả nước nhận thức rõ rằng chính bản thân người dân Lào sẽ là chủ thể quan trọng, tác động lớn nhất đến quá trình phát triển kinh tế du lịch. 4.1.3. Nâng cao nhận thức của Bộ Thông tin, văn hóa và du lịch và Cục xúc tiến du lịch Thứ nhất, nâng cao nhận thức của Bộ Thông tin, văn hóa và du lịch. Bộ Thông tin, văn hóa và du lịch Lào cần phải nâng cao nhận thức về tình hình thực tiễn hiện nay, về sự tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành kinh tế du lịch nói riêng và phục hồi du lịch nói chung, về yêu cầu của ngành du lịch trong thời gian tới (yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của cán bộ trong Bộ, cũng như của nguồn nhân lực phục vụ trong ngành
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2