intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
63
lượt xem
21
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận chung về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, luận án " Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay" phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi, từ đó đề xuất một số giải pháp tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> NGUYỄN THỊ QUYẾT<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO<br /> Ở QUẢNG NGÃI HIỆN NAY<br /> <br /> Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 22 03 02<br /> <br /> T M T T LU N ÁN TIẾN S TRIẾT HỌC<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ng tr nh<br /> <br /> ho n th nh t i: Tr<br /> <br /> ng<br /> <br /> Qu<br /> <br /> N<br /> <br /> i<br /> <br /> P<br /> <br /> h nv n<br /> <br /> ih<br /> <br /> i<br /> <br /> PGS TS Đ NG H U TOÀN<br /> <br /> iệ<br /> <br /> u n ns<br /> <br /> ov t i<br /> ih<br /> <br /> V o h i:<br /> <br /> C t ểt<br /> <br /> ọ<br /> <br /> X h iv<br /> <br /> iệ<br /> <br /> P<br /> <br /> gi<br /> <br /> ho h<br /> <br /> iệ<br /> <br /> P<br /> <br /> ih<br /> <br /> ọ u<br /> <br />  Th vi n Qu<br /> <br /> i<br /> <br /> ng h m u n n Ti n s<br /> <br /> ho h<br /> <br /> X h iv<br /> <br /> h nv n<br /> <br /> gi<br /> <br /> g y<br /> <br /> ih<br /> <br /> th ng<br /> <br /> Qu<br /> n m<br /> <br /> t i<br /> gi Vi t<br /> <br /> m<br /> <br />  Trung t m Th ng tin – Th vi n<br /> <br /> ih<br /> <br /> Qu<br /> <br /> gi<br /> <br /> i<br /> <br /> p<br /> <br /> s h p t i Tr<br /> <br /> gi<br /> <br /> i<br /> <br /> ng<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Lý<br /> <br /> ọ<br /> <br /> ề tài<br /> <br /> ị h sử nh n lo i xét ho ùng l lị h sử gi i quy t v n ề on ng<br /> ng<br /> <br /> i từng<br /> <br /> ớ tho t khỏi thần quyền v<br /> <br /> triển to n di n<br /> <br /> nh n on ng<br /> <br /> i trong x h i v n minh<br /> <br /> t n t i v ph t triển l i kh ng hú ý<br /> iều l kh<br /> <br /> nh u<br /> <br /> o quyền ể i<br /> <br /> n on ng<br /> <br /> i v gi i phóng on<br /> <br /> n mụ tiêu u i ùng l ph t<br /> h ng m t d n t<br /> <br /> i ph t huy ngu n lự<br /> <br /> qu<br /> <br /> gi n o<br /> <br /> on ng<br /> <br /> i<br /> <br /> hỉ ó<br /> <br /> mụ<br /> <br /> í h v ph<br /> <br /> ng ph p gi i quy t m th i V thự tiễn lị h sử ũng<br /> <br /> hứng minh m t qu<br /> <br /> gi d n t<br /> <br /> mu n ph t triển nh nh v<br /> <br /> y ut<br /> <br /> nl<br /> <br /> h tl<br /> <br /> p dụng<br /> <br /> ng ngu n nh n lự Trong<br /> <br /> ph t triển m nh m<br /> l<br /> <br /> ng<br /> <br /> t<br /> <br /> ng ngh mới ph t triển<br /> i<br /> <br /> ủ nền kinh t tri thứ<br /> <br /> Vi t<br /> <br /> ng kinh t<br /> <br /> m<br /> <br /> ngu n nh n lự<br /> <br /> iều ki n l<br /> m nh<br /> <br /> ủ m t qu<br /> h m ng kho h<br /> <br /> dụng th i<br /> <br /> v<br /> <br /> v<br /> <br /> t với sự<br /> h t<br /> <br /> ng s n xu t v<br /> <br /> ng ngh<br /> <br /> t<br /> <br /> ng diễn r trên to n th giới<br /> <br /> ó thể v n dụng ti n<br /> <br /> i hó<br /> <br /> i hó v h i nh p qu<br /> <br /> t n ớ theo on<br /> <br /> kho h<br /> <br /> v<br /> <br /> on ng<br /> <br /> yl<br /> <br /> ng ngh<br /> <br /> ể ẩy<br /> <br /> ng rút ngắn i tắt ón ầu<br /> <br /> ểt n<br /> <br /> t qu những th h thứ do to n ầu hó v h i nh p qu<br /> <br /> phẩm h t trí tu<br /> <br /> o<br /> <br /> i t ngu n nh n lự<br /> <br /> i với sự ph t triển ủ lự l<br /> <br /> ngu n n i lự m nh m tr ớ h t l ngu n lự<br /> h<br /> <br /> ặ<br /> <br /> ng nghi p hó hi n<br /> <br /> v<br /> <br /> h i thu n l i ho húng t<br /> <br /> ng nghi p hó v hi n<br /> <br /> i v n ng<br /> <br /> gi<br /> <br /> ng trong ti n tr nh ẩy m nh<br /> <br /> trong iều ki n u<br /> <br /> s h tầng hi n<br /> <br /> nh to n ầu hó v h i nh p kinh t qu<br /> <br /> o lu n giữ v i trò quy t ịnh trự ti p<br /> t ng tr<br /> <br /> ền vững ần ph i dự v o<br /> <br /> i với<br /> <br /> t t o r th ần ó<br /> <br /> n l nh hính trị vững v ng ó<br /> <br /> o ó kh n ng nắm ắt v v n dụng ó hi u qu nhũng th nh tựu ủ kho<br /> <br /> ng ngh<br /> <br /> ủ nh n lo i v o iều ki n ụ thể ủ n ớ t<br /> <br /> ằm trong vùng kinh t tr ng iểm miền trung với khu kinh t Dung Qu t m h t nh n<br /> ủ nó l nh m y l<br /> <br /> dầu Dung Qu t Qu ng<br /> <br /> g i<br /> <br /> ng từng ng y ph t triển<br /> <br /> khu kinh t Dung Qu t ùng với<br /> <br /> ụm<br /> <br /> l<br /> <br /> ng nghi p nặng – m t ng nh mũi nh n qu n tr ng<br /> <br /> ng<br /> <br /> ng nghi p r t lớn nh t l<br /> <br /> trong qu tr nh<br /> dị h vụ<br /> <br /> ng nghi p hó hi n<br /> <br /> khu vự<br /> <br /> ng nghi p ủ tỉnh<br /> <br /> i hó t o sứ<br /> <br /> ùng ph t triển v<br /> <br /> t thú<br /> <br /> i<br /> <br /> òi hỏi Qu ng g i ph i ó ngu n nh n lự<br /> <br /> ng nh<br /> ó tr nh<br /> <br /> h n thứ rõ iều n y th i gi n qu tỉnh Qu ng<br /> ngu n nh n lự<br /> thứ<br /> l<br /> <br /> ủ<br /> ng<br /> <br /> h tl<br /> p<br /> <br /> o<br /> <br /> ng<br /> <br /> ov<br /> <br /> ng nh v<br /> <br /> n ng lên m t<br /> <br /> t ng lên h ng n m Vi<br /> <br /> ẩy<br /> <br /> ng t o r gi trị s n<br /> ng nh<br /> <br /> ng nghi p –<br /> <br /> t o<br /> <br /> ng lự ph t<br /> <br /> ó v i trò qu n tr ng trong vi<br /> <br /> triển ủ khu vự miền trung Do yêu ầu ặ thù ủ<br /> hi n<br /> <br /> v<br /> <br /> i nn y<br /> <br /> ớ<br /> <br /> ầu<br /> <br /> t<br /> <br /> ng nghi p với<br /> <br /> ng ngh<br /> <br /> kỹ thu t v t y nghề<br /> <br /> g i r t qu n t m<br /> <br /> n vi<br /> <br /> o<br /> <br /> ph t triển<br /> <br /> những th nh tựu nh t ịnh<br /> <br /> h n<br /> <br /> ủ to n x h i về v i trò vị trí ủ ngu n nh n lự<br /> ớ S l<br /> <br /> x y dựng v<br /> <br /> ng v<br /> <br /> h tl<br /> <br /> p dụng<br /> 1<br /> <br /> ng ngu n nh n lự<br /> h<br /> <br /> hính s h<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> h t<br /> o<br /> <br /> o t o thu hút<br /> <br /> sử dụng<br /> <br /> i ng nh n lự<br /> <br /> o về l m vi<br /> Mặ dù<br /> <br /> h tl<br /> <br /> l<br /> <br /> ng<br /> <br /> ng<br /> <br /> o<br /> <br /> góp phần thu hút<br /> <br /> t<br /> <br /> những th nh tựu nh t ịnh nh ng trong<br /> <br /> o vẫn h<br /> <br /> ủ kho h<br /> <br /> p ứng<br /> <br /> h n<br /> <br /> ng h t l<br /> <br /> ng ó tr nh<br /> <br /> kỷ lu t t<br /> <br /> ng iểu hi n<br /> <br /> phong<br /> <br /> ph n nòng<br /> <br /> t t<br /> <br /> ng hó<br /> <br /> ùng với sự<br /> <br /> ng<br /> <br /> ol v n ề<br /> <br /> ng lo ng i<br /> <br /> hỗ: Tr nh<br /> <br /> t y nghề<br /> <br /> h tl<br /> <br /> u sắp x p ngu n nh n lự<br /> <br /> lý.<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> ng<br /> <br /> t nh tr ng “thừ thầy thi u th ” òn diễn r<br /> ngu n nh n lự<br /> dụng<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> h t x m" s ng<br /> <br /> t<br /> <br /> nh<br /> <br /> m k t qu<br /> ể<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ầu t<br /> <br /> nh n lự<br /> <br /> ng<br /> <br /> những<br /> h tl<br /> <br /> t<br /> <br /> n<br /> <br /> ủ m t<br /> <br /> l nh<br /> <br /> hính s h về thu hút<br /> <br /> ng<br /> <br /> y<br /> ặ<br /> <br /> ụm<br /> v<br /> <br /> o qu n<br /> <br /> th t h p lý<br /> ot o<br /> i ng sử<br /> <br /> o ủ tỉnh tr nên v<br /> <br /> ih<br /> <br /> h tl<br /> về<br /> <br /> i t trong l nh vự<br /> <br /> om t<br /> <br /> ng<br /> <br /> n<br /> <br /> ng nghi p<br /> thự<br /> <br /> ph t triển ngu n<br /> <br /> ùng ứ thi t<br /> <br /> g i ần ph i ó sự<br /> h<br /> <br /> ng nghi p kh<br /> <br /> ng tr th nh iểm<br /> <br /> t s nghiêm tú h n V v y h n lú n o h t vi<br /> <br /> o<br /> <br /> ú rút<br /> <br /> nh gi<br /> <br /> úng ắn v kh h qu n<br /> <br /> những iểm m nh v h n h<br /> <br /> hính s h x y dựng ph t triển v sử dụng ngu n<br /> <br /> h ó hi u qu .<br /> ng d n<br /> <br /> ng sinh s ng v l m vi<br /> <br /> Qu ng<br /> <br /> h n ề t i: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện<br /> <br /> nay l m ề t i nghiên ứu ho lu n n tiễn s ủ m nh<br /> Mụ<br /> <br /> o ứ<br /> <br /> ủ tỉnh trong th i gi n tới s nh nh h n vi<br /> <br /> Xu t ph t từ yêu ầu ứ thi t ó l m t<br /> g i t i lự<br /> <br /> p;<br /> <br /> trong v ngo i n ớ<br /> <br /> i ngũ nh n lự<br /> <br /> tổng k t<br /> <br /> t<br /> <br /> g i òn r t lớn n i<br /> <br /> p ứng yêu ầu n y Qu ng<br /> <br /> thự tr ng<br /> <br /> ầy i n<br /> <br /> k t qu nh mong mu n; t nh tr ng " h y m u<br /> <br /> nặng Ti n tr nh h i nh p kinh t qu<br /> nh n lự<br /> <br /> ng l m vi<br /> <br /> Qu ng g i hi n n y h<br /> <br /> ủ khu kinh t Dung Qu t v<br /> <br /> trong tỉnh tiềm n ng ủ Qu ng<br /> <br /> hi n<br /> <br /> hiểu i t ph p<br /> <br /> n ớ ph t triển òn kh phổ i n<br /> <br /> Với sự ph t triển m nh m<br /> h p dẫn ủ<br /> <br /> o<br /> <br /> i ngũ<br /> <br /> m ts<br /> <br /> nhiều ng nh nhiều l nh vự Gi o dụ<br /> <br /> o òn nhiều<br /> <br /> i ngũ nh n lự n y h<br /> <br /> o ól<br /> <br /> i t<br /> <br /> huyên m n ngo i<br /> <br /> ng s ng t o tr nh<br /> <br /> nh ó l sự suy tho i phẩm h t<br /> <br /> t ủ ngu n nh n lự<br /> <br /> ặ<br /> <br /> ot o<br /> <br /> khí tự<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng nghi p sự n ng<br /> ên<br /> <br /> ng qu<br /> <br /> h t<br /> <br /> o<br /> <br /> lu t v thể lự kém; kh n ng thí h nghi thí h ứng với m i tr<br /> ng nh hi n n y h<br /> <br /> ng nh n lự<br /> <br /> huyên m n<br /> <br /> hó dầu<br /> <br /> ng ủ ngu n nh n lự<br /> <br /> Sự h n h về h t l<br /> <br /> ngữ tin h<br /> <br /> ó tr nh<br /> <br /> ngu n nh n lự<br /> <br /> gi t ng òn h m; tỷ l l o<br /> <br /> xem l th m nh ủ tỉnh nh l<br /> <br /> thi u hụt về s l<br /> <br /> n<br /> <br /> nh to n ầu hó hi n<br /> <br /> nhu ầu ph t triển ủ tỉnh S l<br /> <br /> g y nên t nh tr ng thi u l o<br /> <br /> ng nh<br /> <br /> i<br /> <br /> ng ngh v kinh t tri thứ<br /> <br /> o ó t ng lên h ng n m nh ng t<br /> <br /> òn th p<br /> <br /> m ts<br /> <br /> t i tỉnh.<br /> <br /> n y với sự ph t triển m nh m<br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> í<br /> <br /> và<br /> <br /> iệ<br /> <br /> vụ<br /> <br /> iê<br /> <br /> ứu<br /> <br /> Mục đích<br /> 2<br /> <br /> Trên<br /> nh n lự<br /> <br /> s ph n tí h m t s v n ề lý lu n hung về ngu n nh n lự v ph t triển ngu n<br /> h t l ng<br /> <br /> o lu n n ph n tí h thự tr ng ph t triển ngu n nh n lự<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> o<br /> <br /> Qu ng g i từ ó ề xu t m t s gi i ph p ti p tụ ph t triển ngu n nh n lự<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> o<br /> <br /> n ề t i lu n n Trên<br /> <br /> s<br /> <br /> Qu ng g i hi n n y<br /> Nhiệm vụ:<br /> Thứ nhất nghiên ứu tổng qu n những v n ề liên qu n<br /> k thừ m t s k t qu<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ng tr nh nghiên ứu tr ớ lu n n hỉ r những v n ề ần<br /> <br /> ti p tụ nghiên ứu trong lu n n<br /> Thứ hai h th ng hó những v n ề lý lu n hung về ngu n nh n lự v ph t triển<br /> ngu n nh n lự<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> o.<br /> <br /> Thứ ba ph n tí h thự tr ng v m t s v n ề ặt r từ thự tr ng ph t triển ngu n nh n<br /> lự<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> o<br /> <br /> Qu ng g i hi n n y<br /> <br /> Thứ tư, ề xu t m t s gi i ph p hủ y u nhằm ph t triển ngu n nh n lự<br /> o<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> Qu ng g i hi n n y<br /> Đối t ợ<br /> <br /> và p<br /> <br /> vi<br /> <br /> iê<br /> <br /> ứu<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu: Ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i hi n n y<br /> Phạm vi nghiên cứu: Qu tr nh ph t triển ngu n nh n lự<br /> s u khi Vi t<br /> <br /> m gi nh p WTO trên m t s l nh vự : s l<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> ng h t l<br /> <br /> o<br /> <br /> Qu ng g i từ<br /> <br /> ng<br /> <br /> u<br /> <br /> d ới gó<br /> <br /> tri t h<br /> 4 Cơ sở ý u<br /> <br /> và p<br /> <br /> ơ<br /> <br /> p<br /> <br /> p<br /> <br /> iê<br /> <br /> ứu ủ<br /> <br /> u<br /> <br /> Cơ sở lý luận<br /> u n n<br /> t<br /> <br /> ng<br /> <br /> ng<br /> <br /> thự hi n trên<br /> <br /> hí Minh qu n iểm<br /> <br /> i ph t triển ngu n lự<br /> <br /> ũng k thừ<br /> <br /> ó h nl<br /> <br /> m t s v n ề liên qu n<br /> <br /> on ng<br /> <br /> s những qu n iểm<br /> ng l i hủ tr<br /> <br /> n ủ<br /> <br /> ng hính s h ủ<br /> <br /> i ph t triển ngu n nh n lự<br /> <br /> những th nh qu<br /> <br /> hủ ngh M<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ng v<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> ng tr nh kho h<br /> <br /> - ênin t<br /> <br /> h n ớ về on<br /> o<br /> <br /> ủ<br /> <br /> go i r t<br /> nh kho h<br /> <br /> gi<br /> về<br /> <br /> n n i dung lu n n<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> ề t i v n dụng tổng h p những nguyên tắ ph<br /> hứng v<br /> <br /> ng ph p lu n ủ<br /> <br /> hủ ngh duy v t lị h sử trong ó hú tr ng sử dụng<br /> <br /> tổng h p lị h sử v l gi nguyên tắ th ng nh t lý lu n với thự tiễn<br /> <br /> hủ ngh duy v t i n<br /> <br /> ph ng ph p ph n tí h v<br /> i hi u v so s nh xử lý<br /> <br /> s li u th ng kê<br /> 5 Đ<br /> <br /> p<br /> <br /> i ủ<br /> <br /> u<br /> <br /> - u n n góp phần l m rõ thêm về ngu n nh n lự<br /> ph t triển ngu n nh n lự<br /> <br /> h tl<br /> <br /> ng<br /> <br /> ngu n nh n lự<br /> <br /> o tầm qu n tr ng v những y u t t<br /> 3<br /> <br /> h tl<br /> ng<br /> <br /> ng<br /> n vi<br /> <br /> o,<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản