intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội)

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
49
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội)" làm rõ những vấn đề cơ bản về lý thuyết và thực tiễn vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên; đánh giá và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên trong những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Vai trò của gia đình, dòng họ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội)

H C VI N CHÍNH TR QU C GIA H<br /> <br /> CHÍ MINH<br /> <br /> Công trình ư c hoàn thành t i<br /> H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh<br /> Ngư i hư ng d n khoa h c:<br /> <br /> B CH HOÀNG KHÁNH<br /> <br /> 1. GS.TS Nguy n ình T n<br /> 2. PGS.TS Ph m Xuân H o<br /> <br /> VAI TRÒ C A GIA ÌNH, DÒNG H<br /> <br /> Ph n bi n 1: ……………………………………<br /> ……………………………………<br /> <br /> I V I VI C TH C HI N NGHĨA V QUÂN S<br /> C A THANH NIÊN HI N NAY<br /> <br /> (Nghiên c u trư ng h p huy n<br /> <br /> ng Hòa,<br /> <br /> Ph n bi n 2: ……………………………………<br /> ……………………………………<br /> <br /> thành ph Hà N i)<br /> Chuyên ngành: Xã h i h c<br /> <br /> Ph n bi n 3: ……………………………………<br /> ……………………………………<br /> <br /> Mã s : 62 31 30 01<br /> Lu n án s ư c b o v trư c H i ng ch m lu n án c p H c vi n<br /> h p t i H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh<br /> Vào h i.......gi ........ngày.......tháng........năm 201….<br /> TÓM T T LU N ÁN TI N SĨ XÃ H I H C<br /> <br /> HÀ N I - 2014<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n án t i: Thư vi n Qu c gia và<br /> Thư vi n H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> M<br /> U<br /> 1. Tính c p thi t c a tài nghiên c u<br /> Gia ình, dòng h có v th , vai trò to l n trong công cu c d ng<br /> nư c và gi nư c c a dân t c ta. Gia ình, dòng h là nh ng ơn v xã<br /> h i l p nên làng xã, xác l p và kh ng nh ch quy n c a t nư c trên<br /> biên gi i t li n, bi n o. Gia ình, dòng h<br /> ng viên và t ch c cho<br /> con em tham gia l c lư ng vũ trang, BVTQ, ng th i là h u phương<br /> v ng ch c cho ti n tuy n ánh gi c.<br /> Hi n nay, trong i u ki n th i bình, nhu c u g i thanh niên nh p ngũ<br /> ph c v trong quân i không nhi u. M t s công dân trong<br /> tu i<br /> NVQS ư c mi n, hoãn nh p ngũ. i u này ã t o ra cho công tác<br /> tuy n quân hàng năm c a các a phương nh ng thu n l i và không ít<br /> khó khăn. V n<br /> công b ng, bình ng, công khai, dân ch trong th c<br /> hi n NVQS c a công dân ã và ang là v n xã h i c n quan tâm gi i<br /> quy t<br /> a phương cơ s hi n nay.<br /> Hàng năm, ch t lư ng g i thanh niên nh p ngũ c a các a phương<br /> ph thu c r t nhi u vào vai trò c a h th ng chính tr cơ s , c a các<br /> oàn th chính tr - xã h i và vai trò c a gia ình, dòng h . Gia ình,<br /> dòng h là nhân t quan tr ng, quy t nh n vi c th c hi n NVQS c a<br /> thanh niên. Gia ình, dòng h xây d ng và nuôi dư ng ý th c NVQS<br /> cho thanh niên, ng viên và t ch c cho thanh niên nh p ngũ, giúp<br /> thanh niên yên tâm th c hi n nhi m v trong th i gian t i ngũ.<br /> Nh m góp ph n lý gi i v lý lu n và th c ti n vai trò gia ình, dòng<br /> h<br /> i v i vi c th c hi n NVQS c a thanh niên, cung c p cơ s khoa<br /> h c th c ti n cho vi c hình thành các gi i pháp phát huy vai trò gia<br /> ình, dòng h<br /> i v i vi c th c hi n NVQS c a thanh niên, tác gi l a<br /> ch n v n : “Vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i v i vi c th c hi n<br /> NVQS c a thanh niên hi n nay” (Nghiên c u trư ng h p huy n ng<br /> Hoà, thành ph Hà N i) làm tài nghiên c u c a lu n án.<br /> 2. M c ích, nhi m v nghiên c u<br /> M c ích nghiên c u<br /> Làm rõ nh ng v n cơ b n v lý thuy t và th c ti n vai trò c a gia<br /> ình, dòng h<br /> i v i vi c th c hi n NVQS c a thanh niên; ánh và<br /> xu t gi i pháp phát huy vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i v i vi c th c<br /> hi n NVQS c a thanh niên trong nh ng năm t i.<br /> Nhi m v nghiên c u<br /> - Làm rõ nh ng v n lý thuy t v vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i<br /> v i vi c th c hi n NVQS c a thanh niên.<br /> <br /> - ánh giá vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i v i vi c th c hi n<br /> NVQS c a thanh niên hi n nay.<br /> xu t gi i pháp phát huy vai trò c a gia ình, dòng h<br /> iv i<br /> vi c th c hi n NVQS c a thanh niên.<br /> 3. i tư ng, khách th , ph m vi nghiên c u<br /> i tư ng nghiên c u: Vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i v i vi c<br /> th c hi n NVQS c a thanh niên.<br /> Khách th nghiên c u: - Gia ình, dòng h có thanh niên không<br /> trúng tuy n NVQS; gia ình, dòng h có thanh niên nh p ngũ; - Thanh<br /> niên trong<br /> tu i th c hi n NVQS theo quy nh c a pháp lu t; thanh<br /> niên ang th c hi n NVQS.<br /> Ph m vi nghiên c u:<br /> - V không gian: Huy n ng Hòa, thành ph Hà N i.<br /> - V th i gian: T năm 2006 n năm 2014. Th i i m kh o sát th c t :<br /> năm 2012, 2013.<br /> - V n i dung: Nghiên c u tương quan gi a gia ình, dòng h v i<br /> vi c th c hi n NVQS c a thanh niên; làm rõ vai trò c a gia ình, dòng<br /> h<br /> i v i vi c t ch c th c hi n NVQS, xây d ng n n QPTD, BVTQ.<br /> 4. Câu h i nghiên c u<br /> - Gia ình, dòng h<br /> i v i vi c th c hi n NVQS c a thanh niên<br /> ư c th hi n trên nh ng vai trò gì?<br /> - Y u t nào có m i quan h v i vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i<br /> v i vi c th c hi n NVQS c a thanh niên hi n nay?<br /> 5. Gi thuy t nghiên c u, các bi n s và khung nghiên c u<br /> 5.1. Gi thuy t nghiên c u<br /> Gi thuy t th nh t: Gia ình, dòng h<br /> i v i vi c th c hi n NVQS<br /> c a thanh niên luôn th hi n vai trò quan tr ng, quy t nh trong giáo<br /> d c, tuyên truy n NVQS cho thanh niên chưa n tu i nh p ngũ, giáo<br /> d c, ng viên thanh niên tham gia ăng ký, khám tuy n NVQS, giáo<br /> d c, ng viên thanh niên lên ư ng nh p ngũ và ng viên, chăm lo<br /> thanh niên ang t i ngũ<br /> ơn v quân i.<br /> Gi thuy t th hai: Vai trò c a gia ình, dòng h trong th c hi n NVQS<br /> c a con cháu có m i quan h ch t ch v i c i m c a gia ình, s lư ng<br /> con trai c a gia ình.<br /> Gi thuy t th ba: Trong nh ng năm t i, vai trò c a gia ình, dòng<br /> h<br /> i v i vi c th c hi n NVQS c a thanh niên trong giáo d c, tuyên<br /> truy n NVQS cho thanh niên chưa n tu i nh p ngũ, giáo d c, ng<br /> viên thanh niên tham gia ăng ký, khám tuy n NVQS, giáo d c, ng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> viên thanh niên lên ư ng nh p ngũ và ng viên, chăm lo thanh niên<br /> ang t i ngũ<br /> ơn v quân i s ngày càng tăng.<br /> 5.2. H các bi n s<br /> Bi n s<br /> c l p: - S lư ng con trai c a gia ình; - c i m c a gia<br /> ình: thu nh p; ngh nghi p; trình<br /> h c v n c a b thanh niên; gia ình<br /> có b m là ng viên và gia ình không có b m là ng viên.<br /> Bi n s ph thu c: - Giáo d c, truyên truy n NVQS cho thanh niên<br /> chưa n tu i nh p ngũ; - Giáo d c, ng viên thanh niên ăng ký, khám<br /> tuy n NVQS; - Giáo d c, ng viên thanh niên lên ư ng th c hi n<br /> NVQS khi có l nh g i nh p ngũ; - ng viên, chăm lo thanh niên ang t i<br /> ngũ ơn v quân i.<br /> Y u t khách quan: - ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp<br /> lu t c a Nhà nư c; - i u ki n kinh t c a a phương; - H th ng chính<br /> tr cơ s ; - C ng ng làng xã.<br /> 5.3. Khung nghiên c u<br /> <br /> 6. Cơ s phương pháp lu n, phương pháp nghiên c u<br /> 6.1. Phương pháp lu n<br /> Lu n án v n d ng phương pháp lu n c a ch nghĩa duy v t bi n<br /> ch ng, duy v t l ch s ; tư tư ng H Chí Minh, quan i m c a<br /> ng<br /> C ng s n Vi t Nam và pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c C ng hòa xã<br /> h i ch nghĩa Vi t Nam v NVQS, v gia ình có công v i cách m ng,<br /> có thanh niên ang t i ngũ<br /> phân tích, ánh giá vai trò c a gia ình,<br /> dòng h<br /> i v i vi c th c hi n NVQS c a thanh niên.<br /> 6.2. Phương pháp nghiên c u<br /> Phương pháp phân tích tài li u<br /> - Thu th p, phân tích s li u, tài li u v gia ình, dòng h trong các<br /> công trình, bài vi t c a các tác gi trong và ngoài nư c.<br /> - Thu th p, phân tích các báo cáo v tình hình phát tri n kinh t - xã<br /> h i, v công tác quân s , an ninh - qu c phòng c a huy n ng Hoà và<br /> xã Qu ng Phú C u, xã i Cư ng, th tr n Vân ình t năm 2006 n<br /> 2014. Các báo cáo ư c thu th p ch y u t cơ quan quân s huy n và<br /> xã, th tr n.<br /> Ph ng v n sâu<br /> - 15 cán b xã, th tr n, thôn, t dân ph . Trong ó, ph ng v n 06<br /> cán b xã, th tr n (ch t ch, phó ch t ch xã, th tr n, ch huy trư ng<br /> quân s , ch huy phó quân s xã, th tr n); 09 cán b thôn, t dân ph .<br /> - 35 ngư i trong gia ình, dòng h , g m: 09 trư ng h , 16 b m<br /> thanh niên trúng tuy n, không trúng tuy n NVQS và 10 thanh niên nh p<br /> ngũ và không nh p ngũ.<br /> i u tra b ng phi u<br /> - i u tra b ng phi u i v i 800 ngư i là b m thanh niên trúng<br /> tuy n, không trúng tuy n NVQS xã Qu ng Phú C u, xã i Cư ng, th<br /> tr n Vân ình, huy n ng Hoà, Hà N i và thanh niên ang t i ngũ ti u<br /> oàn hu n luy n tân binh, Sư oàn B71, Quân ch ng Phòng không Không quân. Trong ó, có 198 phi u i u tra b m c a thanh niên trúng<br /> tuy n NVQS t năm 2010 n năm 2013, i u tra tháng 2, tháng 8 c a<br /> năm 2012 và tháng 2, tháng 8 c a năm 2013; 200 phi u i u tra thanh<br /> niên ang t i ngũ, i u tra tháng 9 năm 2012; 402 phi u i u tra b m<br /> thanh niên không trúng tuy n NVQS, i u tra tháng 8 năm 2013. K t qu<br /> thu v 789 phi u (11 phi u không ch a<br /> thông tin, không ư c x lý,<br /> trong ó 09 phi u c a b m thanh niên không trúng tuy n NVQS; 02<br /> phi u c a thanh niên ang t i ngũ).<br /> Phương pháp l y m u: Ch n m u ng u nhiên ơn gi n<br /> <br /> i u ki n kinh t<br /> - xã h i c a a<br /> phương, t nư c<br /> <br /> ư ng l i, ch trương<br /> c a ng, chính sách,<br /> pháp lu t c a Nhà nư c<br /> Giáo d c, tuyên truy n<br /> NVQS cho thanh niên<br /> chưa n tu i nh p ngũ<br /> <br /> S lư ng con<br /> trai c a gia ình<br /> c i m c a<br /> gia<br /> ình: thu<br /> nh p; h c v n;<br /> ngh nghi p; b<br /> m là ng viên<br /> và b m không<br /> là ng viên<br /> <br /> Vai trò c a<br /> gia ình,<br /> dòng h<br /> i v i vi c<br /> th c hi n<br /> NVQS c a<br /> thanh niên<br /> <br /> Giáo d c, ng viên<br /> thanh niên ăng ký,<br /> khám tuy n NVQS<br /> Giáo d c, ng viên<br /> thanh niên lên ư ng khi<br /> có l nh g i nh p ngũ<br /> ng viên, chăm lo thanh<br /> niên ang t i ngũ ơn v<br /> quân i<br /> <br /> H th ng chính<br /> tr cơ s<br /> <br /> C ng ng<br /> làng xã<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Trong phân tích, ánh giá m i quan h gi a bi n s<br /> c l p, y u t khách<br /> quan v i bi n s ph thu c có s d ng s ki m nh Chi-square thông qua<br /> ch s : Pearson chi-square. N u ch s Pearson chi-square có m c ý nghĩa<br /> P < 0,05 và có giá tr tuy t i càng l n thì m i quan h gi a hai bi n s<br /> càng ch t ch và ngư c l i.<br /> Chương 1<br /> T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U<br /> <br /> nghi p xây d ng n n QPTD, BVTQ hi n nay. Vì v y, ây u là tài li u<br /> tham kh o quý giá cho nghiên vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i v i vi c<br /> th c hi n NVQS c a thanh niên. Th hai, các tư li u v th c hi n NVQS<br /> c a thanh niên Vi t Nam, tuy không tr c ti p c p n vai trò c a gia<br /> ình, dòng h , nhưng các tư li u, bài vi t cũng ã cung c p khá y v<br /> i tư ng, th i gian, trách nhi m c a thanh niên nh p ngũ…; tình hình<br /> nh p ngũ c a thanh niên và nh ng b t c p trong công tác g i thanh niên<br /> nh p ngũ hi n nay. c bi t, tư li u văn b n pháp lu t còn kh ng nh<br /> ch c năng, vai trò quan tr ng c a gia ình trong giáo d c, ng viên con<br /> em làm tròn nghĩa v BVTQ. T t c nh ng tư li u, bài vi t u ít nhi u<br /> có ý nghĩa tham kh o cho nghiên c u vai trò c a gia ình, dòng h trong<br /> th c hi n NVQS c a thanh niên.<br /> <br /> 1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN C U V<br /> GIA ÌNH<br /> <br /> CH C NĂNG, VAI TRÒ C A<br /> <br /> Lu n án ã lư c kh o m t s công trình nghiên c u v ch c năng, vai<br /> trò giáo d c, xã h i hoá và tâm lý tình c m c a gia ình, t ó rút ra nh n<br /> nh: Th nh t, nh ng nghiên c u trong và ngoài nư c cho r ng, gia<br /> ình là môi trư ng giáo d c, xã h i hoá quan tr ng v i các thành viên;<br /> gia ình th c hi n ch c năng, vai trò giáo d c, xã h i hoá và tâm lý<br /> tình c m giúp m b o s n nh và duy trì m i quan h trong gia<br /> ình, giúp b m ki m soát ư c con cái, giáo d c, nh hư ng con cái.<br /> Th hai, ch c năng, vai trò giáo d c, xã h i hoá, tâm lý tình c m c a gia<br /> ình ư c th hi n thông qua các nghiên c u v tr em, h c sinh. Các<br /> nghiên c u này ch ra, vai trò c a giáo d c gia ình trong d y d con tr<br /> l n lên; vai trò c a b m v i kh năng thành t c a h c sinh... Th ba,<br /> các nghiên c u cho bi t, gia ình có ch c năng, vai trò quan tr ng trong<br /> giáo d c các giá tr truy n th ng, o c, l i s ng, k lu t, nhân cách<br /> cho con tr ; trong h tr tình c m cho thanh niên và v thành niên; trong<br /> xây d ng nhân cách con ngư i Vi t Nam.<br /> Song, dù tr c ti p hay gián ti p nghiên c u ch c năng, vai trò giáo d c,<br /> xã h i hoá và vai trò tâm tâm lý tình c m c a gia ình, nh ng công trình,<br /> bài vi t này ch có giá tr tham kh o h u ích, b sung kinh nghi m phân<br /> tích, ánh giá vai trò c a gia ình trong th c hi n NVQS c a thanh niên.<br /> 1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN C U V DÒNG H<br /> NGHĨA V QUÂN S C A THANH NIÊN<br /> <br /> VÀ TH C HI N<br /> <br /> Nh ng nghiên c u v dòng h và th c hi n NVQS c a thanh niên<br /> ư c nh n di n trên các khía c nh sau: Th nh t, các công trình nghiên<br /> c u v dòng h ch y u khai thác khía c nh quan h trong dòng h , m i<br /> quan h gi a dòng h v i làng, gia ình và c i m c a s c k t dòng<br /> h . Tuy các khía c nh nghiên c u này không c p tr c ti p n vai trò<br /> c a dòng h v i thanh niên, con cháu trong th c hi n NVQS, nhưng<br /> chính nh ng c i m s c k t c ng ng, quan h d a trên huy t<br /> th ng c a dòng h mà dòng h có vai trò c bi t quan tr ng i v i<br /> các thành viên trong giáo d c, ng viên con cháu tham gia vào s<br /> <br /> K T LU N CHƯƠNG 1<br /> <br /> Gia ình, dòng h là m t ch<br /> , hi n tư ng xã h i - văn hóa<br /> ư c các khoa h c nghiên c u. Xã h i h c là m t trong nh ng khoa<br /> h c xã h i và nhân văn nghiên c u v gia ình, dòng h .<br /> Xã h i h c gia ình là m t ngành xã h i h c ra i, phát tri n<br /> cùng v i s hình thành, phát tri n c a xã h i h c. Các nghiên c u xã<br /> h i h c v gia ình ư c tri n khai trên các bình di n lý thuy t và<br /> th c nghi m; làm rõ quan ni m, c u trúc, ch c năng, tính ch t các<br /> m i quan h c a gia ình, dòng h ; ng th i ch ra nh ng v n<br /> c n tháo g<br /> có gi i pháp xây d ng gia ình, dòng h úng v i v<br /> th và vai trò xã h i c a nó.<br /> K t qu nghiên c u xã h i h c và các khoa h c xã h i nhân văn<br /> khác v gia ình, dòng h t o n n t ng lý thuy t, th c nghi m cho<br /> nghiên c u v “Vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i v i vi c th c hi n<br /> NVQS c a thanh niên hi n nay”.<br /> Chương 2<br /> CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N NGHIÊN C U<br /> TÀI<br /> 2.1. GIA ÌNH, DÒNG H<br /> QUÂN S C A THANH NIÊN<br /> <br /> I V I VI C TH C HI N NGHĨA V<br /> <br /> 2.1.1. Gia ình, dòng h , c i m, ch c năng c a gia ình, dòng h<br /> 2.1.1.1. Gia ình, dòng h<br /> Gia ình là m t nhóm xã h i có t hai ngư i tr lên; t p h p ngư i<br /> d a trên hôn nhân, huy t th ng, quan h nuôi dư ng, v i các quan h xã<br /> h i cơ b n: v ch ng, cha m và con cái, anh ch em; s ng chung trong<br /> m t mái nhà ho c có th s ng khác mái nhà v i nhau.<br /> Dòng h là m t ki u c a “gia ình m r ng” v i nhi u gia ình g n<br /> bó v i nhau b i quan h huy t th ng, có chung s<br /> ng c m và tính<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> c ng ng d a trên quan h huy t th ng, có m i quan h kinh t , văn<br /> hóa, tín ngư ng th cúng th y t và tuân theo nguyên t c luân lý.<br /> 2.1.1.2. c i m c a gia ình, dòng h<br /> c i m c a gia ình: gia ình ó là m t m t nhóm xã h i, t p h p<br /> ngư i d a trên hôn nhân, huy t th ng, quan h nuôi dư ng; gia ình là<br /> m t hi n tư ng xã h i l ch s ; c u trúc cơ b n c a gia ình g m: v<br /> ch ng, cha m và con cái, anh ch em.<br /> c i m c a dòng h : huy t th ng là y u t cơ b n<br /> xác nh<br /> dòng h ; tính tôn ti trên dư i là c i m n i b t c a quan h trong<br /> dòng h ; dòng h là m t nhóm xã h i có cách th c t ch c ch t ch ; s<br /> oàn k t, c k t, tính c ng ng là m t c i m n i b t c a dòng h .<br /> c i m chung c a gia ình, dòng h : gia ình, dòng h là nhóm xã<br /> h i, t p h p ngư i d a trên huy t th ng; cách th c t ch c c a gia ình,<br /> dòng h ch t ch , v i tính tôn ti trên - dư i nghiêm ng t; tính c ng ng<br /> là m t c trưng n i b t c a gia ình, dòng h .<br /> 2.1.1.3. Ch c năng c a gia ình, dòng h<br /> Gia ình có các ch c năng cơ b n: duy trì và phát tri n nòi gi ng;<br /> kinh t ; giáo d c, xã h i hóa; tho mãn nhu c u tâm lý, tình c m, thì<br /> dòng h có các ch c năng cơ b n: kinh t ; giáo d c, xã h i hóa; tho<br /> mãn nhu c u tâm lý, tình c m.<br /> 2.1.2. Vai trò xã h i, vai trò xã h i c a gia ình, dòng h<br /> T các quan ni m v vai trò xã h i, nh n th y: Th nh t, vai trò là<br /> t p h p các giá tr , chu n m c c a m t v th xã h i; th hai, các cá<br /> nhân vào các v th xã h i ph i tuân th các giá tr , chu n m c c a v<br /> th xã h i ó; nghĩa là nh ng cá nhân ó ang m nhi m m t vai trò<br /> xã h i; th ba, vai trò xã h i là hành vi c a con ngư i, nhóm xã h i g n<br /> li n v i v th xã h i.<br /> T khái ni m vai trò xã h i, xu t phát t v th , ch c năng c a gia ình,<br /> dòng h có th xác nh: Vai trò c a gia ình, dòng h là ki u ho t ng<br /> tương ng v i v th xã h i; là ho t ng c a gia ình, dòng h th c hi n<br /> úng, , t t các ch c năng, áp ng s mong i c a c ng ng, c a xã<br /> h i, góp ph n vào s n nh, phát tri n c a xã h i. K t qu ho t ng<br /> tương ng v i v th xã h i và th c hi n úng, , t t các ch c năng là<br /> thư c o th c t vai trò xã h i c a gia ình, dòng h .<br /> 2.1.3. Vai trò c a gia ình, dòng h trong huy ng ngu n l c cho<br /> công cu c d ng nư c và gi nư c c a dân t c Vi t Nam<br /> Trong l ch s d ng nư c, gi nư c th i kỳ phong ki n, vai trò c a<br /> gia ình, dòng h luôn luôn ư c<br /> cao, coi tr ng. Chi n lư c, sách<br /> <br /> lư c d ng xây t nư c c a các tri u i phong ki n trư c ây xác nh<br /> gia ình, dòng h là g c c a nư c, là thành t quan tr ng, không th<br /> thi u trong tam giác văn hóa gi nư c: Nhà - Làng - Nư c. Vai trò này<br /> ư c thâu tóm trên m t s n i dung cơ b n: gia ình hun úc tinh th n<br /> yêu nư c cho các thành viên; vai trò c a gia ình, dòng h trong huy<br /> ng ngu n v t l c cho công cu c gi nư c; vai trò c a gia ình, dòng<br /> h cung c p ngu n nhân l c cho công cu c gi nư c.<br /> Th i kỳ kháng chi n ch ng th c dân Pháp, qu c M và trong xây<br /> d ng, b o v T qu c hi n nay, vai trò c a gia ình, dòng h th hi n<br /> nh ng n i dung chính: M t là, gia ình, dòng h ã khơi d y, nuôi<br /> dư ng và phát huy tinh th n yêu nư c, ý chí kiên cư ng b t khu t<br /> ch ng gi c ngo i xâm cho con em; Hai là, gia ình, dòng h ã ng<br /> viên và t ch c cho con em tòng quân gi t gi c, gìn gi quê hương t<br /> nư c. Nhà nhà, các dòng h , xóm thôn ng viên và t ch c cho con em<br /> nh p ngũ; Ba là, gia ình, dòng h ã chú tr ng xây d ng h u phương<br /> con em yên tâm ánh gi c, b o v T qu c, làm tròn nghĩa v công<br /> dân i v i t nư c.<br /> 2.1.4. Vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i v i vi c th c hi n NVQS<br /> c a thanh niên<br /> 2.1.4.1. Quan ni m, n i dung vai trò c a gia ình, dòng h<br /> iv i<br /> vi c th c hi n NVQS c a thanh niên<br /> Vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i v i vi c th c hi n NVQS c a<br /> thanh niên là ki u ho t ng tương ng v i v th xã h i c a gia ình,<br /> dòng h trong s nghi p d ng nư c và gi nư c c a dân t c Vi t Nam;<br /> là ho t ng c a gia ình, dòng h th c hi n ch c năng giáo d c, xã h i<br /> hóa, tâm lý tình c m nh m giáo d c, ng viên, t ch c cho con em<br /> th c hi n NVQS, góp ph n xây d ng ti m l c qu c phòng, nâng cao<br /> s c m nh b o v T qu c.<br /> Vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i v i vi c th c hi n NVQS c a thanh<br /> niên ư c th hi n trên nh ng n i dung, g m: Giáo d c, tuyên truy n v<br /> NVQS cho con cháu chưa n tu i nh p ngũ; Giáo d c, ng viên cho<br /> con cháu tham gia ăng ký, khám tuy n NVQS; Giáo d c, ng viên con<br /> cháu lên ư ng th c hi n NVQS khi có gi y g i nh p ngũ;<br /> ng viên,<br /> chăm lo con cháu trong th i gian th c hi n NVQS các ơn v quân i.<br /> 2.1.4.2. Các y u t tác ng vai trò c a gia ình, dòng h v i vi c<br /> th c hi n NVQS c a thanh niên<br /> Quá trình th c hi n vai trò c a gia ình, dòng h<br /> i v i vi c th c<br /> hi n NVQS c a thanh niên ch u s chi ph i, tác ng c a nhi u y u t :<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2