intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Báo chí: Truyền thông về khoa học công nghệ trên Đài Truyền hình Việt Nam

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

61
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đưa ra giải pháp, kiến nghị với ban biên tập các chương trình, cơ quan quản lý và nghiên cứu về khoa học và công nghệ, các chuyên gia, các nhà khoa học để nâng cao chất lượng chương trình và hiệu quả thông tin về khoa học và công nghệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Báo chí: Truyền thông về khoa học công nghệ trên Đài Truyền hình Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> TRẦN THỊ QUYÊN<br /> <br /> TRUYỀN THÔNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ<br /> TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM<br /> (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ - ĐỜI SỐNG TRÊN VTV1 VÀ BẢY NGÀY CÔNG NGHỆ<br /> TRÊN VTV2 NĂM 2014)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: BÁO CHÍ HỌC<br /> MÃ SỐ: 60320101<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 6<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 7<br /> <br /> 6. Ý nghĩa l{ luận và thực tiễn của đề tài 8<br /> 7. Kết cấu của luận văn 8<br /> <br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TRUYỀN<br /> THÔNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ .................................................. 10<br /> 1.1. Khái niệm cơ bản về truyền thông khoa học và công nghệ 10<br /> 1.1.1. Khái niệm về khoa học và công nghệ ..................................................................................... 10<br /> 1.1.2. Khái niệm truyền thông và truyền thông về khoa học và công nghệ ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về Phát triển khoa học và công nghệ và vai<br /> trò của báo chí và truyền thông hiện nay<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Vai trò của báo chí và truyền thông trong hoạt động khoa học và công nghệ ................. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3. Thế mạnh và hạn chế truyền hình trong việc truyền thông về khoa học và công nghệ<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Thế mạnh của truyền hình về truyền thông khoa học và công nghệ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Hạn chế của truyền hình về truyền thông khoa học và công nghệ......... Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chương 1<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC CHƢƠNG TRÌNH VỀ KHOA HỌC<br /> VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1. Quy trình tổ chức sản xuất và phát sóng các chương trình Công nghệ và Đời sống (VTV1) và<br /> chương trình Bảy ngày Công nghệ (VTV2)<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Xác định đề tài và phân công thực hiện ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Lập đề cương và kế hoạch sản xuất tiền kz ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Thực hiện các khâu hậu kz, hoàn thành sản phẩm .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.4. Nghiệm thu và phát sóng ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2. Nội dung các chương trình Công nghệ và Đời sống (VTV1) và chương trình Bảy ngày Công<br /> nghệ (VTV2) Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Kết cấu chương trình .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Nội dung các chương trình về khoa học và công nghệ .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Hình thức thể hiện của các chương trình Công nghệ - Đời sống (VTV1), và chương trình Bảy<br /> ngày Công nghệ (VTV2) Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Tin truyền hình ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Thể loại phóng sự truyền hình.................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Thể loại phỏng vấn, tọa đàm truyền hình .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Các ý kiến đánh giá về các chương trình khoa học và công nghệ<br /> Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.4.1. Ý kiến của khán giả..................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Ý kiến của người tổ chức sản xuất và phóng viên phụ trách các chương trình khoa học và<br /> công nghệ trên Đài Truyền hình Việt Nam ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.3. Ý kiến của chuyên gia về khoa học và công nghệ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Tiểu kết chƣơng 2 .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN<br /> THÔNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH<br /> VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Ƣu, nhƣợc điểm của hoạt động truyền thông về khoa học và công<br /> nghệ trên Đài truyền hình Việt Nam ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Ưu điểm của hoạt động truyền thông về khoa học và công nghệ trên<br /> Đài Truyền hình Việt Nam .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Nhược điểm của hoạt động truyền thông về khoa học và công nghệ trên<br /> Đài Truyền hình Việt Nam .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Nguyên nhân của những ƣu điểm và hạn chế của các chƣơng trình truyền thông về khoa học và<br /> công nghệ trên đài truyền hình Việt Nam<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Giải pháp Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1. Về cơ chế chính sách ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Về quản lý .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Về đào tạo và nhân lực.......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4. Về nội dung ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.5. Về hình thức .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.6. Cơ sở vật chất........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chương 3<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 10<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BTV<br /> <br /> : Biên tập viên<br /> <br /> KH&CN<br /> <br /> : Khoa học và công nghệ<br /> <br /> PGS.TSKH<br /> <br /> : Phó giáo sư.Tiến sĩ khoa học<br /> <br /> PTTH<br /> <br /> : Phát thanh truyền hình<br /> <br /> VNPT<br /> <br /> : Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2