intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp lữ hành được cổ phần hóa trên địa bàn Hà Nội trong thời kỳ hội nhập WTO

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
40
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp lữ hành được cổ phần hóa trên địa bàn Hà Nội trong thời kỳ hội nhập WTO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực lữ hành của các doanh nghiệp này với mục đích sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với chủ trương và chính sách của nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp lữ hành được cổ phần hóa trên địa bàn Hà Nội trong thời kỳ hội nhập WTO

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> LÊ THỊ HỒNG<br /> <br /> NGUỒN NHÂN LỰC VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI<br /> CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH ĐƯỢC CỔ PHẦN HÓA<br /> TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP WTO<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH HỌC<br /> <br /> Hà Nội, 2008<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> LÊ THỊ HỒNG<br /> <br /> NGUỒN NHÂN LỰC VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI<br /> CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH ĐƯỢC CỔ PHẦN HÓA<br /> TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP WTO<br /> Chuyên ngành: Du lịch<br /> (Chương trình đào tạo thí điểm)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> TS. TRỊNH XUÂN DŨNG<br /> <br /> Hà Nội, 2008<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> lêi cam ®oan<br /> T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu ®éc lËp cña b¶n th©n víi<br /> sù gióp ®ì cña gi¸o viªn h­íng dÉn TS. TrÞnh Xu©n Dòng.<br /> Nh÷ng th«ng tin, sè liÖu, d÷ liÖu ®­a ra trong luËn v¨n ®­îc trÝch dÉn râ<br /> rµng, ®Çy ®ñ vÒ nguån gèc. Nh÷ng sè liÖu thu thËp vµ tæng hîp cña c¸ nh©n<br /> ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan vµ trung thùc.<br /> NÕu cã g× sai t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång Khoa häc khoa<br /> Du lÞch häc, Tr­êng §¹i häc khoa häc x· héi vµ Nh©n V¨n.<br /> <br /> T¸c gi¶ luËn v¨n<br /> <br /> Lª ThÞ Hång<br /> <br /> Môc lôc<br /> Trang<br /> <br /> Trang phô b×a .........................................................................................................<br /> Lêi cam ®oan ......................................................................................................... 1<br /> Môc lôc ...............................................................................................................<br /> Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t...................................................................................... 2<br /> Danh môc c¸c b¶ng................................................................................................<br /> Danh môc c¸c biÓu ®å, s¬ ®å.................................................................................<br /> Më ®Çu .............................................................................................................. 3<br /> Ch­¬ng 1 : Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ l÷ hµnh, NNL trong<br /> c¸c DNLH cæ phÇn hãa trong thêi kú héi nhËp WTO .................... 8<br /> 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ DNLH................................................................... 8<br /> 1.1.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ l÷ hµnh ..................................................... 8<br /> 1.1.2. Doanh nghiÖp l÷ hµnh ®­îc cæ phÇn hãa............................................. 19<br /> 1.2. Nguån nh©n lùc trong lÜnh vùc dÞch vô vµ l÷ hµnh................................... 27<br /> 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ NNL vµ NNL trong dÞch vô........................................... 27<br /> 1.2.2. Nguån nh©n lùc trong c¸c DN l÷ hµnh ................................................ 28<br /> 1.3. NNL trong ho¹t ®éng l÷ hµnh trong thêi kú héi nhËp WT0 ................... 33<br /> 1.3.1. Nh÷ng cam kÕt cña VN trong WTO trong lÜnh vùc du lÞch nãi chung vµ<br /> l÷ hµnh nãi riªng ............................................................................................ 33<br /> 1.3.2. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi NNL du lÞch vµ l÷ hµnh trong qu¸ tr×nh héi<br /> nhËp WTO....................................................................................................... 38<br /> Tãm t¾t ch­¬ng 1 ............................................................................................... 42<br /> Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh vµ<br /> viÖc sö dông NNL trong c¸c DNLH ®­îc cæ phÇn hãa trªn<br /> ®Þa bµn Hµ Néi trong thêi kú héi nhËp WTO...............................43<br /> 2.1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh t¹i VN vµ HN ........................43<br /> 2.1.1. thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cña VN vµ cña HN.............43<br /> 2.1.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña VN vµ HN .................57<br /> 2.2. Thùc tr¹ng NNL du lÞch vµ NNL trong doanh nghiÖp l÷ hµnh khi VN gia<br /> nhËp WTO...........................................................................................................65<br /> 2.2.1. Thùc tr¹ng NNL khi VN gia nhËp WTO .............................................65<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản