intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý đất đai ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

818
lượt xem
164
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài khái quát được về mặt lý luận và thực tiễn quản lý đất đai ở một thành phố đang quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Nhận diện công tác quản lý đất đai ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý đất đai ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG HÀ Đ C TH NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. Bùi Quang Bình Ph n bi n 1: PGS.TS. Võ Xuân Ti n HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ Đ T ĐAI Ph n bi n 2: TS. Tr n Th Bích H nh THÀNH PH QU NG NGÃI, T NH QU NG NGÃI Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 30 tháng 11 năm 2011 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2011 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 Ngu n tài nguyên ñ t ñai có gi i h n nhưng r t c n thi t cho quá M Đ U trình phát tri n kinh t xã h i ñ a phương. S d ng ti t ki m và có hi u 1. Tính c p thi t c a ñ tài: qu ñ t ñai là r t quan tr ng và c n thi t nhưng ñi u này ch có th th c Đ t ñai là cơ s c a t nhiên, là ti n ñ ñ u tiên c a m i quá trình hi n khi công tác qu n lý ñ t ñai có ch t lư ng và phù h p v i ñi u ki n s n xu t. Đ t ñai tham gia vào t t c các quá trình s n xu t c a xã h i c a Thành ph Qu ng Ngãi. Chính vì ñi u này tôi l a ch n ñ tài nhưng vai trò c a nó tùy thu c vào giá tr s n ph m c a quá trình s n “Hoàn thi n công tác qu n lý ñ t ñai thành ph Qu ng Ngãi, t nh xu t trên ñ t quy t ñ nh. Qu ng Ngãi ” cho lu n văn th c sĩ c a tôi. Thành ph Qu ng Ngãi hi n nay v i t ng di n tích t nhiên: 2. M c tiêu c a ñ tài 3717.4 ha, g m các nhóm ñ t chính g m: Nhóm ñ t nông nghi p 1423 Khái quát ñư c v m t lý lu n và th c ti n qu n lý ñ t ñai m t ha chi m 38.7%; Nhóm ñ t phi nông nghi p 2263 ha chi m 60.8%; thành ph ñang trong quá trình ñô th hóa m nh m ; Nhóm ñ t chưa s d ng 212 ha chi m 0.8%. Theo các ñ i tư ng s Nh n di n ñư c các v n ñ qu n lý ñ t ñai cùng v i các nguyên d ng ñ t bao g m: H gia ñình cá nhân: 2018.8 ha chi m 77%; UBND nhân c a nó Thành ph Qu ng Ngãi; c p xã 262.2 ha chi m 10%; T ch c kinh t 131.1 ha chi m 5%; C ng Tr l i ñư c câu h i “ Ph i làm th nào ñ qu n lý ñ t ñai t t hơn ñ ng dân cư: 33.9 ha chi m 1.5%. T 2005 sau khi tr thành thành ph , ñ góp ph n phát tri n thành ph Qu ng Ngãi”. kinh t ñã có s phát tri n nhanh, giá tr s n xu t luôn ñ t trên 20% 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u năm. Cơ c u kinh t có s chuy n d ch d n theo hư ng kinh t ñô th , Đ i tư ng nghiên c u: Công tác qu n lý ñ t ñai. khu v c nông nghi p ch còn chi m t tr ng 2% giá tr s n xu t. Cơ s Ph m vi: h t ng ñã có s hoàn thi n và m r ng. Trong quá trình này s lư ng + Không gian: Trên ñ a bàn thành ph Qu ng Ngãi. cơ s s n xu t tăng lên, v i 2 khu công nghi p ñang có và nhi u công + Ch th qu n lý: Chính quy n thành ph . trình dân sinh ñã và ñang xây d ng. + Th i gian: t 2005-2010. Trong quá trình phát tri n kinh t và ñô th hóa nh ng năm qua, 4. Phương pháp nghiên c u di n tích t nhiên c a thành ph không ñ i trong khi dân s thành ph Nghiên c u này s d ng m t lo t các phương pháp c th như ñã tăng nhanh hi n hơn 131 ngàn ngư i và tăng hơn 10 ngàn ngư i t phân tích th ng kê, chi ti t hóa, so sánh, ñánh giá, t ng h p, khái quát, năm 2004, ñi u này khi n m t ñ dân s hi n nay là hơn 3500 chuyên gia… ngư i/km2. 5. N i dung nghiên c u: Các chương khá c th g m các ph n Thành ph Qu ng Ngãi ñã có nh ng chính sách và bi n pháp Chương 1. Đ t ñai và qu n lý ñ t ñai trong n n kinh t . trong qu n lý ñ t ñai như xây d ng quy ho ch s d ng ñ t, qu n lý kinh Chương 2. Tình hình th c hi n qu n lý ñ t ñai c a Thành ph doanh ñ t, chính sách khai thác qu ñ t, chính sách tái ñ nh cư dân… Qu ng Ngãi. nh m khai thác hi u qu ngu n tài nguyên này b o ñ m cho s phát Chương 3. Đ nh hư ng và gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý tri n kinh t xã h i. Tuy nhiên, vi c qu n lý ñ t ñai v n còn nhi u v n ñ t ñai. ñ như: Chưa ñ ng b trong quy ho ch, hi u qu s d ng ñ t chưa cao, có d u hi u lãng phí, ñ i ngũ cán b qu n lý còn m ng…
 3. 5 6 CHƯƠNG 1 - T p trung ru ng ñ t có xu hư ng tăng lên theo yêu c u phát Đ T ĐAI VÀ QU N LÝ Đ T ĐAI TRONG N N KINH T tri n c a s n xu t hàng hóa 1.1. Vai trò, ñ c ñi m và quy lu t v n ñ ng c a ñ t ñai - Quá trình công nghi p hóa, ñô th hóa di n ra m nh m ñi ñôi v i 1.1.1. Vai trò c a ñ t ñai quá trình chuy n ñ t nông nghi p sang ñ t chuyên dùng ngày càng tăng. Đ t ñai có t m quan tr ng trong s t n t i và phát tri n c a xã h i 1.2. Khái ni m và s c n thi t qu n lý ñ t ñai loài ngư i. Do t m quan tr ng c a tài nguyên ñ t ñai cũng như hi u qu s 1.2.1. Khái ni m v qu n lý ñ t ñai d ng ñ t ñai mà trên nhi u nhà nghiên c u r t quan tâm t i v ch ñ này. Qu n lý ñ i v i ñ t ñai ñư c hi u là ho t ñ ng th c thi quy n l c Đ t ñai có t m quan tr ng ñ c bi t v i các nư c ñang phát tri n c a Nhà nư c v a v i ch c năng ñ i di n s h u toàn dân v ñ t ñai, ñó khi mà s phát tri n kinh t xã h i ñây d a khá nhi u vào khai thác tài là ho t ñ ng có t ch c và ñư c ñi u ch nh b ng h th ng các công c nguyên thiên nhiên ñ c bi t là ñ t ñai. Vì t t c các ho t ñ ng kinh t qu n lý vào vi c s d ng ñ t ñai trong xã h i, ñ ñ t ñư c m c tiêu n m ñ u ñư c ti n hành trên ph m vi không gian nh t ñ nh trên ñ t không và phân b h p lý, s d ng hi u qu ngu n tài nguyên ñ t ñai; b o v th khác ñư c, nghĩa là tách r i kh i ñ t thì các y u t s n xu t khác s môi trư ng s ng và b o v ñ t ñai. không th phát huy tác d ng cũng như k t h p v i nhau ñ t o ra s n 1.2.2. S c n thi t ph i qu n lý ñ t ñai ph m cho n n kinh t . Do v y ñ t ñai là y u t c u thành quan tr ng c a Qu n lý ñ t ñai nói chung và ñ t ñô th nói riêng là ñ m b o n n kinh t . cho ch ñ s h u toàn dân v ñ t ñai ñư c tuân th nghiêm minh, h n 1.1.2. Đ c ñi m c a ñ t ñai ch t i ña s lãng phí và th t thoát tài s n và tài nguyên ñ t ñai, ñ m Khác v i các tư li u s n xu t khác, ru ng ñ t - tư li u s n xu t b o các ngu n l i kinh t t ñ t ñư c thu v cho ngân sách Nhà nư c ch y u trong nông nghi p có nh ng ñ c ñi m sau: m t cách h p lý. Đ t ñai v a là s n ph m c a t nhiên v a là s n ph m c a lao 1.3 N i dung c a qu n lý ñ t ñai ñ ng. N i dung Qu n lý ñ t ñai c th như sau: Đ t ñai b gi i h n v m t không gian, nhưng s c s n xu t c a Xây d ng và qu n lý th c hi n quy ho ch s d ng ñ t ru ng ñ t là không có gi i h n. Ban hành h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ñ t Đ t ñai có v trí c ñ nh và ch t lư ng không ñ ng ñ u. Qu n lý vi c giao ñ t, cho thuê ñ t, thu h i và chuy n m c ñích s d ng ñ t Đ t ñai - tư li u s n xu t ch y u không b hao mòn và ñào th i Xây d ng h th ng các h sơ tài li u ñ t ñai và h th ng cung c p thông tin ñ t kh i quá trình s n xu t, n u s d ng h p lý thì ru ng ñ t có ch t lư ng ñai ngày càng t t hơn. Qu n lý tài chính v ñ t và tr c ti p tham gia v n hành th trư ng quy n s d ng 1.1.3. Quy lu t v n ñ ng c a ñ t ñai trong n n kinh t th trư ng ñ t trong th trư ng b t ñ ng s n. Đ t ñai là s n ph m c a t nhiên ñ ng th i là y u t c n thi t trong 1.4. Kinh nghi m qu n lý ñ t ñai c a các ñ a phương khác quá trình s n xu t. S v n ñ ng c a ñ t ñai v a ch u s tác ñ ng c a quy T vi c nghiên c u tình hình qu n lý ñ t ñai m t s qu c gia lu t kinh t , bi u hi n trên các khích c nh mang tính quy lu t sau: trên th gi i và m t s t nh thành trong nư c, bài h c kinh nghi m rút - Quy lu t ñ t ñai ngày càng khan hi m và ñ màu m t nhiên ra cho công tác Qu n lý s d ngv ñ t ñai nư c ta nói chung và thành c a ñ t ñai có xu hư ng gi m sút ph Qu ng Ngãi nói riêng là:
 4. 7 8 (1). H th ng các văn b n pháp lu t ph i ñư c nghiên c u sâu Cơ c u kinh t ngành ñã có s chuy n d ch nh t ñ nh. Ngành s c, khoa h c và ñư c ban hành ñ ng b , k p th i, mang tính ch t n nông nghi p có t tr ng gi m d n t 4,3% năm 2004 xu ng 1.9% năm ñ nh (tuy ch là tương ñ i nhưng v n ph i ñ m b o trong th i gian nh t 2010. T tr ng c a ngành công nghi p xây d ng gi m d n t 72,8 % ñ nh 5 ñ n 10 năm), ñ ng th i các quy ñ nh pháp lu t dù có ñi u ch nh xu ng 64,6%. Ngành d ch v tăng m nh t 22,9% tăng lên 33,4%. nhưng v n ph i ñ m b o tính k th a. Công nghi p xây d ng v n còn chi m t tr ng l n nhưng gi m d n (2). Ph i xây d ng ñư c h th ng d li u thông tin ñ t ñai th ng trong khi d ch v tăng nhanh. Quá trình chuy n d ch này ñang theo xu nh t, ñ ng b trên cơ s công ngh tin h c ñi n t hi n ñ i t TW ñ n hư ng ñi u ch nh phát tri n d ch v . Đi u này cũng phù h p v i xu ñ a phương(ví d h th ng qu n lý Toren c a Australia). hu ng phát tri n c a m t thành ph ñang ñô th hóa nhanh. (3). C n ph i xác ñ nh vi c ñăng ký quy n v tài s n không ch là K t c u h t ng c a thành ph ngày càng ñư c hoàn thi n. l i ích c a ngư i dân mà ñó chính là l i ích c a c Nhà nư c. Quy mô dân s c a thành ph tăng lên liên t c, t c ñ tăng trung (4) Xu th chung c a t t c các qu c gia trên th gi i là ngày bình kho ng 1.3%. Do v y m t ñ dân s c a thành ph tăng lên nhanh càng tăng cư ng quy n l c c a Nhà nư c trong qu n lý ñ t ñai nh m chóng nghĩa là dân s ñang trong quá trình t p trung v thành ph . Cơ tăng cư ng s c c nh tranh. c u lao ñ ng c a thành ph thay ñ i không nhi u, t trong lao ñ ng CHƯƠNG 2 d ch v tăng 11% t 45,2% năm 2004 lên 56,2 % năm 2010, trong khi TÌNH HÌNH QU N LÝ Đ T ĐAI C A t tr ng lao ñ ng công nghi p gi m hơn 11% trong cùng th i kỳ và t THÀNH PH QU NG NGÃI tr ng nông nghi p không ñ i. 2.1. Đ c ñi m ñi u ki n t nhiên và tình hình kinh t xã h i c a H th ng giáo d c, y t ngày càng ñư c hoàn thi n ñ ñáp ng thành ph Qu ng Ngãi nhu c u cung ng d ch v cho ngư i dân thành ph . Toàn b 100% s 2.1.1. Đ c ñi m ñi u ki n t nhiên c a thành ph Qu ng Ngãi trư ng ñư c kiên c hóa trong ñó nhi u trư ng ñư c m r ng. Thành ph Qu ng Ngãi n m v trí g n trung ñ c a t nh (cách ñ a 2.2. Tình hình s d ng ñ t thành ph Qu ng Ngãi gi i t nh v phía B c 28 Km, phía Nam 58 Km, phía Tây 57 Km, cách 2.2.1. Tình hình s d ng ñ t theo m c ñích b bi n 10 Km); cách thành ph Đà N ng 123 km; cách thành ph Quy B ng 2.2. Các lo i ñ t theo m c ñích s d ng c a Thành ph Nhơn 170 km; cách thành ph H Chí Minh 821 Km và cách Th ñô Qu ng Ngãi Qu ng Ngãi 889 Km. Có t a ñ ñ a lý t 15005’ ñ n 15008’ vĩ ñ B c 2005 2006 2007 2008 2009 2010 và t 108034’ ñ n 108055’ kinh ñ Đông. T ng s (ha) 3717.4 3717.4 3717.4 3717.4 3717.4 3717.4 2.1.2. Tình hình Kinh t xã h i c a thành ph Qu ng Ngãi Đ t nông nghi p (ha) 1670 1588.47 1562.03 1523.34 1477 1423 Trong nh ng năm qua s n xu t c a thành ph tăng trư ng liên Đ t phi Nông nghi p (ha) 1812.48 1902.63 1924.9 1964.15 2017 2263 t c t g n 2.5 ngàn t (2004) ñã tăng lên g n 8 ngàn t ñ ng (2010) Đ t chưa s d ng (ha) 229.9 229.23 229.5 229.95 212 31 theo giá 1994. Quy mô 1% tăng t 21 t lên 67 t trong cùng th i kỳ. T tr ng ñ t NN (%) 44.9 42.7 42.0 41.0 39.7 38.3 T c ñ tăng trư ng giá tr s n xu t trung bình là 19.5% năm th p nh t T tr ng ñ t phi NN (%) 48.8 51.2 51.8 52.8 54.3 60.9 18.3% và cao nh t 22.1 năm 2007. T tr ng ñ t chưa SD (%) 6.3 6.1 6.2 6.2 6.0 0.8 Di n tích ñ t phi nông nghi p tăng lên không ng ng qua các năm,
 5. 9 10 t 1812 ha năm 2005 lên 2263 ha năm 2010 t c tăng 451ha, t tr ng Di n tích ñ t theo ñ i tư ng s d ng ñã gi m ñáng k , t năm tăng t 48.8% năm 2005 lên 60.9% (tăng 12.1%). Ph n tăng lên này 2005 t i năm 2010 di n tích gi m là 568 ha, bình quân gi m g n 100 ha ñư c l y t ñ t nông nghi p mà ph n l n là di n tích ñ t năng su t th p năm như hình 2-6. Nhi u nh t là năm 2006 g n 500 ha do quy t ñ nh kém màu m và di n tích ñ t chưa s d ng nên d ch tích ñ t nông gi m di n tích ñ t giao cho các UBND xã t i 295 ha và các h gia ñình nghi p c a thành ph ngày càng gi m d n. Trong ñ t phi nông nghi p 243 ha. Di n tích ñ t do các h gia ñình gi m do nhi u h gia ñình có thì ñ t khu dân cư ñã tăng 71 ha và ñ t chuyên dùng tăng 139 ha. Như di n tích ñ t nhi u hơn quy ñ nh ñã b thu h i và thành ph thu h i ñ t v y di n tích ñ t chuyên dùng tăng nhanh nh t. Tình hình này cũng cho cho các công trình d án sau ñó ñư c giao b trí ñ t m i. Di n tích giao th y nhu c u s d ng ñ t ñang tăng nhanh theo quá trình phát tri n kinh cho các t ch c kinh t ñã tăng thêm 46 ha trong th i gian này. Di n t nhanh thành ph và ñang trong quá trình ñ y nhanh công nghi p tích giao cho các t ch c khác cũng gi m hơn 75 ha. hóa và ñô thi hóa. Di n tích ñ t chưa s d ng c a thành ph không 2.3. Tình hình qu n lý ñ t ñai c a Thành ph Qu ng Ngãi nhi u l m ch kho ng 5% năm 2005 gi m còn 0.8% năm 2010. 2.3.1. Ban hành văn b n pháp quy và t ch c th c hi n các văn b n qu n lý ñ t Phân b ñ t c a thành ph Qu ng Ngãi r t khác bi t gi a các ñai phư ng xã và khu v c. Các phư ng Nghĩa L , Qu ng Phú, Nghĩa K c sau khi có Lu t ñ t ñai năm 2003, các văn b n pháp quy Chánh và các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng chi m trên 10% di n tích c a thành ph Qu ng Ngãi ban hành v n mang tính ch t ch p vá, ch y chung. Các ñ a phương này chi m t l di n tích ñ t nông nghi p nhi u theo s v và thi u n ñ nh, chưa ch ñ ng ñi u ch nh các quan h ñ t nh t ñ c bi t là phư ng Qu ng Phú và các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng ñai trong ñi u ki n n n Kinh t th trư ng, chưa phù h p v i quá trình chi m t i hơn 65% di n tích ñ t nông nghi p và ñây cũng chính là khu Đô th hóa m nh như hi n nay. v c nông nghi p ch y u c a thành ph . Đ t phi nông nghi p t p trung 2.3.2. Công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch s d ng ñ t ñai phư ng Lê H ng Phong, Qu ng Phú, Nghĩa Chánh, ñây chi m t i Năm 2006 ñã hoàn thành vi c công b quy ho ch s d ng ñ t c a 40% di n tích. Đ t làm khu dân cư ch y u các phư ng Tr n Phú, thành ph năm 2003-2010 m t cách khá c th và ñúng trình t quy Chánh L , Qu ng Phú và Nghĩa Chánh, ñây chi m t i 55% di n tích ñ nh. Ngay sau khi ñi vào th c hi n quy ho ch nhi u vư ng m c và v n ñ t khu dân cư c a thành ph . Đ t chưa s d ng ch y u t p trung xã ñ ñã phát sinh. Ch ng h n, vi c thu h i ñ t 106 ha ñ t c a các t ch c Nghĩa Dũng 88%. ñ ñáp ng nhu c u 117 ha c n giao cho 39 ñơn v xây d ng công trình 2.2.2 Tình hình s d ng ñ t theo ñ i tư ng (ch ñ t 91%). Năm 2007 th c hi n công văn 2376/UBND ngày 80/8/2006 c a UBND t nh Qu ng Ngãi v th c hi n vi c quy ho ch s d ng ñ t c p huy n trên ñ a bàn t nh và công văn s 447/TNMT ngày 03/4/2007 c a s Tài Nguyên Môi Trư ng t nh Qu ng Ngãi v ch p hành quy ho ch s d ng ñ t cho c p huy n và tri n khai quy ho ch s d ng ñ t cho c p xã phư ng. Quá trình th c hi n quy ho ch và ki m tra th c hi n quy ho ch ñã cho th y ñã thu h i và giao ñ t cho 21 ñơn v v i di n tích 28.6 ha nhưng ch ñ t ñư c 63% nhu c u. Thu h i ñ t c a 435 h dân
 6. 11 12 2 2 v i 74 ngàn m và giao ñ t cho 167 h v i di n tích 1590 m (trong ñó nên chính quy n thành ph t m d ng vi c chuy n như ng, chuy n m c có 40 h thu c di n tái ñ nh cư). ñích s d ng ñ t t i m t s xã, phư ng, vùng ven, ngo i thành (nơi K t qu c a công tác l p quy ho ch s d ng ñ t, k ho ch s ñang di n ra ñ u tư xây d ng h t ng nhanh) ñ l p quy ho ch s d ng d ng ñ t kỳ ñ u kỳ cu i không t t như mong mu n ñã d n t i quy ñ t và l p quy ho ch chi ti t ñô th , tránh vi c s d ng ñ t t phát. ho ch luôn ph i ñi u ch nh trong su t giai ño n cho ñ n năm 2009. 2.3.4. Ch ñ o xây d ng h th ng thông tin ñ t ñai, h th ng d ch v ñ t ñai Nhi u d án và quy ho ch treo, khu v c s n xu t và kinh doanh xen l n + Ki m kê, th ng kê ñ t ñai khu dân cư, vi c x lý ô nhi m môi trư ng không t t, tình tr ng khi u T năm 2005 Công tác ki m kê toàn di n v ñ t ñai và xây d ng ki n v ñ t ñai ñã di n như ñã nói chương 2, hay xu t hi n quan ñi m b n ñ hi n tr ng s d ng ñ t ñư c ti n hành hàng năm. Các ñ t ki m xin th a hơn xin thi u (khi ph i xin b sung ñi u ch nh th t c hành kê ñ t ñai năm ñ u ñư c ti n hành trên cơ s c a Lu t ñ t ñai năm chính r t ph c t p), vì th k ho ch s d ng ñ t c a thành ph nhi u 2003. Các ñ t th ng kê ñ u ñư c phòng Tài Nguyên môi trư ng c a năm liên t c không hoàn thành, lý do khó khăn trong công tác GPMB Thành ph t ch c th c hi n theo quy ñ nh c a Chính ph và UBND ch là m t nguyên nhân khách quan bên ngoài. Đây có th coi là nh ng t nh. Phòng t ch c t p hu n hư ng d n th c hi n ki m kê và th ng kê bài h c l n cho công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch s d ng ñ t. cho cán b ñ a chính xã phư ng ñ ñ m b o ch t lư ng công tác. Quy 2.3.3. Qu n lý vi c giao ñ t, cho thuê ñ t, thu h i và chuy n m c ñích s d ng ñ t trình th c hi n cũng ñư c giám sát ch t ch và có rút kinh nghi m - Giao ñ t: Theo quy ñ nh c a Lu t Đ t ñai năm 2003, thì th m thư ng xuyên. quy n giao ñ t ñ i v i h gia ñình, cá nhân trên ñ a bàn thu c th m K t qu ki m kê ñ t ñai năm 2010 c a thành ph Qu ng Ngãi quy n c a UBND thành ph . Năm 2007 th c hi n thành ph ñã thu h i như sau: T ng di n tích t nhiên: 3717.4 ha và giao ñ t cho 21 ñơn v v i di n tích 28.6 ha nhưng ch ñ t ñư c 63% * Các nhóm ñ t chính g m: nhu c u. Thu h i ñ t c a 435 h dân v i 74 ngàn m2 và giao ñ t cho - Nhóm ñ t nông nghi p 1423 ha chi m 38.7% 167 h v i di n tích 1590 m2 (trong ñó có 40 h thu c di n tái ñ nh cư). - Nhóm ñ t phi nông nghi p 2263 ha chi m 60.8% T ñây cũng phát sinh nhi u v n ñ ch ng h n nhi u d án và quy - Nhóm ñ t chưa s d ng 212 ha chi m 0.8% ho ch treo trên ñ a bàn thành ph v n t n t i. Th i gian ñó thành ph * Các ñ i tư ng s d ng ñ t bao g m: cũng ñã ti n hành thu h i ñ t c a 890 h dân ñ xây d ng các công Đ i tư ng s d ng ñ t là các cá nhân, h gia ñình, c ng ñ ng dân trình như C m công nghi p Thiên Bút, Trư ng Đ i h c Ph m Văn cư, t ch c trong nư c, cơ s tôn giáo, t ch c nư c ngoài, cá nhân Đ ng… và giao ñ t cho 192 h dân xây nhà v i di n tích 1.88 ha. nư c ngoài là 2622 chi m 70% - Chuy n m c ñích s d ng ñ t: T c ñ ñô th hóa nhanh ñã làm - H gia ñình cá nhân: 2018.8 ha chi m 77% cho nhu c u xin chuy n m c ñích s d ng ñ t c a ngư i dân tăng lên - UBND c p xã 262.2 ha chi m 10% ñáng k , nh t là vi c chuy n m c ñích ñ t nông nghi p sang làm ñ t . - T ch c kinh t 131.1 ha chi m 5% Trên cơ s quy ho ch chung ñô th ñư c duy t và công b , ngư i dân - C ng ñ ng dân cư: 33.9 ha chi m 1.5% xin chuy n m c ñích s d ng và th c hi n nghĩa v tài chính như thu K t qu cho th y di n tích ñư c giao cho các ñ i tư ng nhi u chuy n quy n s d ng ñ t. Các ñ a phương di n ra nhi u nh t như hơn so v i 2009 (tăng 1.3%) và v n th p hơn so v i năm 2008. Trong phư ng trung tâm và vùng ven. Do nhu c u ngư i dân phát sinh nhi u,
 7. 13 14 các nhóm ñ t thì nhóm ñ t nông nghi p gi m 34 ha, nhóm ñ t phi nông chi m t l ch 11,3%. nghi p tăng 55 ha và nhóm ñ t chưa s d ng giám 21 ha. M c dù, Lu t Đ t ñai năm 2003 ñã th c hi n g n 8 năm nhưng + Công tác th ng kê c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t hình th c giao ñ t ch y u hi n Qu ng Ngãi v n theo cơ ch xin, cho, B ng 3.1. K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t phê duy t. Qua các n i dung phân tích ph n trên, có th th y dù ñã Di n Đ t NN Đ t nông thôn Đ t thành th ban hành nhi u văn b n qu n lý v tài chính ñ t, m c tiêu bình n giá T ng s % hoàn Năm tích ñ t và xây d ng th trư ng b t ñ ng s n, nhưng k t qu chưa mang l i C p thành DT (ha) Gi y DT (ha) Gi y DT (ha) Gi y (ha) như mong mu n. 2006 5002 83 152 28,9 312 13.7 370 110 4320 2.3.5.2. Qu n lý th trư ng quy n s d ng ñ t trong th trư ng b t ñ ng s n 2007 4000 73 100.8 38.4 615 7.3 301 55.12 3084 T sau Lu t ñ t ñai năm 1993, v pháp lý nư c ta ñã có cơ s 2008 1680 43 51 12.9 167 8.6 160 29.4 1353 ñ hình thành th trư ng b t ñ ng s n. Tuy ñã ñư c Lu t hoá, nhưng 2009 1104 80 33.9 7.5 138 3.8 61 22.6 905 giai ño n t năm 1993 (k c trư c ñó) ñ n năm 2003 th trư ng b t 2010 640 15.95 1.86 24 1.03 27 13.6 589 ñ ng s n nư c ta, trong ñó có thành ph Qu ng Ngãi v n chưa phát T ng 12426 353.65 60.66 1256 34.43 919 230.72 10251 huy ñư c ti m năng to l n c a ñ t ñai (giai ño n 1993 là th i ñi m có Ngu n: Báo cáo th c hi n Công tác tài nguyên môi trư ng “cơn s t giá ñ t” l n 1), th trư ng ng m di n ra v n là ph bi n – lý do Phòng Tài Nguyên Môi trư ng TP Qu ng Ngãi cơ b n là cung c u m t cân ñ i. . Giai ño n t năm 2000 – 2005, lư ng Nhìn chung ti n ñ c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t ch m giao d ch b t ñ ng s n l n do nhi u nguyên nhân, trong ñó có 2 nguyên so v i nhu c u cho dù ñã có nhi u c g ng th c hi n và ñ y nhanh ti n nhân ch y u là: ñ nh ng năm sau. (1) Giai ño n này là giai ño n khi nhà máy l c d u Dung Qu t 2.3.5. Qu n lý tài chính v ñ t và qu n lý th trư ng quy n s d ng ñ t trong th ñư c tri n khai xây d ng c ng v i ñ i s ng nhân dân ñư c nâng cao, trư ng b t ñ ng s n ñ i b ph n dân cư do ñã ph i ch u ñ ng 1 th i gian r t dài s ng ch t 2.3.5.1. Qu n lý tài chính v ñ t ch i, thi u th n ñã có ñ ñi u ki n tích lu ñ t o d ng b t ñ ng s n. Ngu n thu t ñ t như: Ti n s d ng ñ t, ti n thuê ñ t, các (2) Nhi u d án b t ñ ng s n ñư c tri n khai b i nhi u lo i kho n phí, l phí ñ t do cơ quan thu thu n p vào ngân sách thành ph hình doanh nghi p nh m ñáp ng nhu c u ñang tăng. và ñư c chính quy n thành ph cân ñ i ngu n thu - chi theo quy ñ nh Sau khi Lu t ñ t ñai năm 2003 ñư c ban hành, Ngh ñ nh s c a Lu t Ngân sách. Căn c ñ tính các kho ng thu t ñ t là b ng giá 181/CP ngày 29/10/2004 ñã quy ñ nh c th Quy n s d ng ñ t là hàng ñ t ban hành hàng năm. Ngu n thu t ñ t có xu hư ng tăng d n qua hóa b t ñ ng s n, ñ ng th i cũng ñã quy ñ nh c th trình t th t c và các năm, nhưng chưa n ñ nh và t tr ng ti n s d ng ñ t chi m ph n ñi u ki n ñ th c hi n chuy n Quy n s d ng ñ t. N u như giai ño n quan tr ng trong các kho n thu t ñ t c a thành ph . Năm 2009, ti n t 2002 - 2005 là giai ño n sôi ñ ng c a th trư ng b t ñ ng s n. s d ng ñ t ñã chi m 25% và các kho n thu t ñ t chi m 29% thu 2.3.6. Nh ng k t qu và h n ch trong qu n lý ñ t ñai thành ph Qu ng Ngãi ngân sách thành ph . Tuy nhiên, trong ti n s d ng ñ t, ngu n thu ch 2.3.6.1. K t qu ñ t ñư c y u v n là giao ñ t thu ti n theo giá ñ t do Nhà nư c quy ñ nh, thu t Thành t u r t quan tr ng c a Qu ng Ngãi trong giai ño n t ti n s d ng ñ t thông qua ñ u giá quy n s d ng ñ t c a năm 2009 năm 1997 – 2005 là s phát tri n m nh m c a quá trình ñô th hóa,
 8. 15 16 xây d ng và qu n lý ñô th có nh ng bư c phát tri n theo hư ng văn - Ch ñ o ñi u hành còn lúng túng, n ng v gi i quy t c th , minh hi n ñ i. trư c m t, không ch ñ ng ñi u ch nh ñư c quan h ñ t ñai theo ñúng Công tác quy ho ch s d ng ñ t ñã ñ t ñư c m t s thành t u xu hư ng v n hành c a quy lu t Kinh t th trư ng. Chưa xác ñ nh ñư c nh t ñ nh, giúp cho công tác Qu n lý ñ t ñai c a Thành ph d n ñi vào mô hình, t ch c b máy và cơ ch ñi u hành công tác qu n lý ñ t ñai n ñ nh. trong n n Kinh t th trư ng. Thông qua công tác giao ñ t, thu h i ñ t, ngu n tài nguyên ñ t - H th ng h sơ ñ a chính ñang ñư c lưu tr ñ qu n lý s d ng ñai ñang ñư c khai thác s d ng góp ph n tích c c vào s phát tri n c a có ñ chính xác th p, thông tin lưu tr không ñ b sung ch nh lý Thành ph trên t t c các lĩnh v c. thư ng xuyên k p th i, không có thông tin ñ y ñ , chính xác cho b - Đ y nhanh t c ñ Đô th hóa, góp ph n xây d ng thành ph máy qu n lý và cho ñ i tư ng qu n lý s d ng ñ t. ngày càng văn minh hi n ñ i theo hư ng CNH - HĐH. - T n t i cơ ch xin cho, th m trí còn hình thành ñư ng dây ch y - Đ y nhanh th c hi n các d án ñ u tư, t o ra s c h p d n v d án, có d u hi u tiêu c c trong công tác giao ñ t thu h i ñ t là nguyên môi trư ng ñ u tư thu hút các nhà ñ u tư vào Qu ng Ngãi, góp ph n nhân chính t o ra tình tr ng “s t ñ t” gi t o, nh hư ng l n t i phát vào thành qu tăng GDP c a Thành ph t l cao trong nhi u năm tri n kinh t , n ñ nh xã h i và môi trư ng ñ u tư, gây tình tr ng ph c liên t c. t p trong xã h i. - H th ng HTKT c a Thành ph ñư c ñ u tư xây d ng và c i - Vi c phê duy t giá ñ t cho các d án phát tri n nhà quá th p t o kh n trương, ñ t tiêu chu n hi n ñ i, ñ c bi t là h th ng ñi n, so v i giá th trư ng cùng vào th i ñi m là v n ñ xã h i r t ph c t p, ñư ng giao thông và h th ng c p thoát nư c. có nhi u d án hành vi nh y c m này ñã vư t ra kh i ph m vi hành - Quy n ñăng ký tài s n, trong ñó có Quy n s d ng ñ t c a công chính, c n ñư c các cơ quan ñi u tra, thanh tra làm rõ. dân ñã ñư c t p trung tri n khai. Đã có trên 80% Ngư i s d ng ñ t Nh ng b c xúc c n ph i gi i quy t hi n nay là: ñô th ; trên 60% Ngư i s d ng ñ t nông thôn; trên 90% Ngư i s - Th t c hành chính còn quá rư m rà, ph c t p gây c n tr các d ng ñ t nông nghi p. quan h ñ t ñai trong xã h i, c n tr ngư i s d ng ñ t khai thác s 2.3.6.2. H n ch y u kém và nh ng b c xúc ñang ñ t ra c n gi i quy t d ng ñ t có hi u qu ñ phát tri n kinh t . Tuy ñ t ñư c m t s thành t u r t quan tr ng th hi n bư c phát - B máy qu n lý c ng k nh, ch c năng còn ch ng chéo trình ñ tri n v ng m nh, liên t c theo th i gian, nhưng qu n lý ñ t ñai c a chuyên môn th p, không ñáp ng yêu c u phát tri n c a ñô th . Thành ph trong th i gian qua cũng còn có nhi u m t y u kém, nh - Phát sinh nhi u mâu thu n v quan h ñ t ñai trong xã h i, ñ c hư ng x u t i ch t lư ng và hi u qu phát tri n ñô th theo hư ng b n bi t chính sách tài chính v ñ t, làm nh hư ng t i lòng tin c a nhân v ng. Công tác qu n lý ñô th còn nhi u m t h n ch ; h t ng cơ s dân vào s lãnh ñ o c a Đ ng. ñ a bàn chưa theo k p yêu c u phát tri n và t c ñ tăng dân cư, qu n lý - Tài nguyên ñ t ñai b s d ng lãng phí, hàng hóa ñ t ñai chưa th trư ng b t ñ ng s n nh t là th trư ng Quy n s d ng ñ t còn tr thành ngu n l c t o ra v n ñ u tư cho phát tri n , tham nh ng tiêu y u…, kh năng c nh tranh c a ñô th th p. c c trong qu n lý ñ t ñai còn ph bi n và chưa ñư c x lý d t ñi m gây - Ngu n l c ñ t ñai to l n chưa ñư c qu n lý ch t ch và khai b c xúc trong dư lu n nhân dân. thác không có hi u qu t t c các ñ i tư ng có s d ng ñ t.
 9. 17 18 CHƯƠNG 3 các v n ñ xã h i, t o vi c làm cho ngư i lao ñ ng, nâng cao m c s ng Đ NH HƯ NG VÀ GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC v t ch t, tình th n c a nhân dân, ñ o b o công b ng và ti n b xã h i. QU N LÝ Đ T ĐAI THÀNH PH QU NG Phát tri n kinh t g n v i b o v c nh quang môi trư ng, gi a 3.1. D báo xu hư ng nhu c u ñ t ñai trong th i gian t i v ng c n b ng sinh thái, ñ m b o phát tri n ñô th b n v ng lâu dài. Trong 15 năm t i thành ph Qu ng Ngãi ph i tr thành m t M c tiêu phát tri n trong nh ng ñô th phát tri n c a khu v c mi n Trung v i nh ng ch c V kinh t : Đ t t c ñ tăng trư ng kinh t (giá tr gia tăng) 14%/ năng sau: (1) Là ñô th t nh l - trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, khoa năm th i kỳ 2011 – 2015 và 12,5%/ năm th i kỳ 2016 – 2020; chuy n h c k thu t c a t nh Qu ng Ngãi; (2). Là m t trong nh ng trung tâm d ch theo hư ng tăng m nh t tr ng khu v c d ch v , gi m t tr ng kinh t c a khu v c mi n Trung v công nghi p, thương m i, d ch v , du nông nghi p. l ch; (3). Là ñ u m i giao thông quan tr ng c a t nh Qu ng Ngãi và giao V xã h i: M r ng quy mô và nâng cao ch t lư ng toàn di n thông lien vùng n i Qu ng Ngãi v i t nh mi n Trung và Tây Nguyên; (4) các lĩnh v c giáo d c ñào t o, y t , văn hóa, th thao b o ñ m v trí , vai Là trung tâm khoa h c công ngh c a t nh- là ñ a bàn ñi ñ u trong nghiên trò trung tâm văn hóa xã h i c a t nh; hàng năm gi i quy t vi c làm cho c u khoa h c, ng d ng và chuy n giao công ngh - k thu t c a t nh; (5) 2200 – 2400 lao ñ ng, gi m t l th t nghi p xu ng còn 2,7% vào năm Là trung tâm giáo d c - ñào t o và văn hóa - th thao c a t nh - là ñ a bàn 2020, t l lao ñ ng qua ñào t o là 55% năm 2015 và 60 % năm 2020; t p trung các tr ng cao ñ ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh t ng Gi m t l h nghèo bình quân 2 – 3% năm; gi t l tr em suy dinh h p c a t nh; các cơ quan ñ u ngành v y t , văn hóa, xã h i…(6) Là ñô dư ng 5% và m c sinh thay th là 0,8% ñ quy mô dân s thành ph th hư ng bi n - m t trong nh ng ñô th phát tri n c a d i ñô th ven bi n Qu ng Ngãi là 300 ngàn năm 2015 và 320 ngàn năm 2025. mi n Trung Vi t Nam. Đ ñ t ñư c ñi u này kinh t xã h i c a thành ph V môi trư ng: T ng bư c áp d ng công ngh s ch vào các s có nh ng ñ nh hư ng và m c tiêu nh t ñ nh. Đi u này cũng làm thay ngành kinh t , c i thi n môi trư ng ñô th . ñ i nhu c u s d ng ñ t c a thành ph . 3.1.2. D báo bi n ñ ng nhu c u ñ t ñai th i gian t i 3.1.1. Đ nh hư ng, m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a thành ph Qu ng Ngãi S phát tri n kinh t xã h i và quá trình ñô th hóa di n ra Đ nh hư ng nhanh chóng như trên s ñòi h i nhi u hơn nhu c u ñ t s d ng ñ t tăng Phát huy t i ña ti m năng n i l c và tranh th thu hút m i ngu n lên ñáng k và quy ho ch m i c a thành ph Qu ng Ngãi ñã ñi u ch nh l c bên ngoài, phát tri n thành ph Qu ng Ngãi x ng v i t m vóc c a m r ng v i T ng di n tích t nhiên: 13.891ha g p hơn 4 l n hi n t i. m t trung tâm t nh l . Chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng kinh t Trong ñó : Di n tích ñ t xây d ng ñô th kho ng 6000ha, ñ t dân d ng ñô th . ñô th kho ng 3000ha. Thành ph Qu ng Ngãi s ñư c phân vùng theo Tăng cư ng hoàn thi n h t ng ñô th theo hư ng hi n ñ i, ti n 4 khu ch c năng cơ b n bao g m: Vùng ñô th trung tâm, vùng m t ti n nghi, x ng t m v i m t thành ph trung tâm t nh l có quy mô c p vùng b sông, vùng công viên sinh thái, vùng b bi n. trong giai ño n t i. Th nh t - Vùng ñô th trung tâm: Di n tích t nhiên kho ng Coi tr ng phát tri n, ñào t o ngu n nhân l c, xây d ng ñ i ngũ cán 4.096ha, dân cư d ki n kho ng 202.100 ngư i. b khoa h c, k thu t, qu n lý có trình ñ ; ñ i ngũ công nhân k thu t, Th hai - Vùng m t ti n b sông: Di n tích t nhiên kho ng lao ñ ng tay ngh cao. Phát tri n kinh t k t h p ch t ch v i gi i quy t 4.836ha, dân s d ki n kho ng 75.533 ngư i.
 10. 19 20 Th ba - Vùng công viên sinh thái: di n tích t nhiên kho ng m t m c tiêu chung là s d ng ñ t ñúng m c ñích theo quy ho ch s 3.114ha dân s hi n d ki n kho ng 46.575 ngư i. d ng ñ t ñã ñư c phê duy t. Hi u ích kinh t do ho t ñ ng s d ng ñ t Th tư - Vùng b bi n: di n tích t nhiên kho ng 2.153ha, dân ñúng m c ñích, h p lý, ti t ki m mang l i là k t qu c a ho t ñ ng s d ki n kho ng 32.892 ngư i. Qu n lý ñ t ñai . 3.2. Đ nh hư ng hoàn thi n công tác qu n lý ñ t ñai trong th i * S d ng ñ t ñúng m c ñích: Là hành vi c a Ngư i s d ng gian t i ñ t ñúng v i m c ñích do Nhà nư c quy ñ nh khi giao ñ t (dư i d ng 3.2.1.Đ i m i cơ ch ho t ñ ng qu n lý nhà nư c ñ i v i ñ t ñai trong quá trình thu ti n s d ng ñ t, ti n thuê ñ t ho c giao ñ t không thu ti n s d ng ñô th hoá ñ t). Ti n trình Đô th hóa trong ñi u ki n n n Kinh t th trư ng ñòi * S d ng ñ t h p lý, ti t ki m: Là ñ nh hư ng quan tr ng và h i ho t ñ ng qu n lý ñ t ñai c n ñư c ñ i m i cho phù h p, theo ñ nh cơ b n nh t trong qu n lý ñ t ñai c a c Nhà nư c và Ngư i s d ng hư ng Nhà nư c ñi u hành, giám sát các quan h ñ t ñai trong xã h i ñ t. b ng pháp lu t và là tr ng tài gi i quy t các quan h ñ t ñai trong th 3.2.3. S d ng quan h th trư ng trong x lý các quan h ñ t ñai trư ng - c th : Lu t ñ t ñai năm 2003 quy ñ nh “giá Quy n s d ng ñ t (sau ñây (1) C n tách các cơ quan ho t ñ ng s n xu t kinh doanh trong lĩnh g i là giá ñ t) ; là s ti n trên m t di n tích ñ t” và “giá tr Quy n s v c liên quan ñ n ñ t ñai, b t ñ ng s n, ra kh i ho t ñ ng qu n d ng ñ t là giá tr b ng ti n c a Quy n s d ng ñ t ñ i v i 1 di n tích lý c a chính quy n. Hình thành và phát tri n r ng rãi h th ng ñ t xác ñ nh trong th i gian s d ng ñ t xác ñ nh” (kho n 23;24 ñi u 4 d ch v ñ t ñai, h th ng kinh doanh d ch v b t ñ ng s n Lu t ñ t ñai năm 2003). Theo quy ñ nh này, ñ t ñai là hàng hoá ñư c (trong ñó ñ t ñai là hàng hoá có giá tr giao d ch l n nh t) ho t phép trao ñ i trên th trư ng. ñ ng theo lu t kinh doanh b t ñ ng s n. Quy n s d ng ñ t ho c ñ u th u d án bao g m: (2) Th c hi n bình n giá ñ t b ng chính sách m t giá. Giá ñ t c n - Đ u tư xây d ng nhà ñ bán ho c cho thuê ph i do th trư ng ñi u ti t theo quy lu t cung c u, quy lu t giá - Đ u tư xây d ng k t c u h t ng ñ chuy n như ng ho c cho tr và các quy lu t th trư ng khác. Nhà nư c không nên quy thuê. ñ nh giá ñ t và c n b ch ñ hai giá như hi n nay. - S d ng qu ñ t ñ t o v n cho ñ u tư xây d ng k t c u h (3) Nghiên c u ñ i m i m t s quy ñ nh c a pháp lu t trong ho t t ng. ñ ng qu n lý ñ t ñai cho phù h p yêu c u c a kinh t th trư ng - S d ng ñ t làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t kinh doanh. và h i nh p kinh t qu c t . - Cho thuê ñ t thu c qu ñ t nông nghi p s d ng vào m c ñích 3.2.2. Qu n lý nhà nư c ñ i v i ñ t ñai ph i ñ m b o nguyên t c ñ t ñai ñúng công ích ñ s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, môi trư ng thu s n, làm m c ñích, h p lý, ti t ki m mu i... và các trư ng h p khác do Chính ph quy ñ nh. Trong ho t ñ ng Qu n lý ñ t ñai, vi c ñ m b o ñ t ñai ñư c s Đ ng th i k t ngày 01/01/2007 Lu t kinh doanh b t ñ ng s n d ng ñúng m c ñích, s d ng h p lý, ti t ki m s mang l i hi u qu cao có hi u l c. Nhưng hình th c giao ñ t thông qua ñ u th u d án chưa nh t c v m t kinh t và m t xã h i. Vì v y c n xác ñ nh rõ trong quan ñư c tri n khai th c hi n tích c c, ñ i ña s các d án phát tri n các h ñ t ñai c ch th qu n lý và ñ i tư ng qu n lý ñ u ph i hư ng ñ n khu ñô th , các khu công nghi p còn ñư c th c hi n b ng phương pháp
 11. 21 22 giao ñ t theo k ho ch và phân công nhi m v . pháp lu t, nh ng văn b n ñã h t th i h n. 3.3 Các gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý ñ t ñai thành ph - Ch ñ o ki m tra, rà soát vi c th c hi n qui ho ch, k ho ch s Qu ng Ngãi d ng ñ t, làm cơ s t ng k t rút kinh nghi m ñánh giá nghiêm túc công 3.3.1.Hoàn thi n công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch s ñ t ñai tác ch ñ o và t ch c th c hi n n i dung này. M t s n i dung ñ xu t c th g m: - Nghiên c u ñ ban hành các văn b n qui ph m pháp lu t c a (1). Hoàn thi n công tác ñi u tra, phân tích, ñánh giá ñi u ki n Thành ph trong lĩnh v c qu n lý kinh doanh b t ñ ng s n, qu n lý và t nhiên, kinh t , xã h i t khâu thu th p thông tin, lưu tr , x lý tri n khai công tác ñ u th u, ñ u giá Quy n s d ng ñ t, th c hi n các phân tích ñánh giá thông tin. d án ñ u tư trên ñ a bàn Thành ph . (2).C n xem xét l i quy trình l p, th m ñ nh, phê duy t các ñ án - Nghiên c u ñ ban hành văn b n quy ñ nh v x lý các vi ph m quy ho ch ñô th theo ñúng thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 trong qu n lý s d ng ñ t, trong ñó chú ý v n ñ chính sách kinh t ñ tháng 11 năm 2009 c a B tài nguyên và môi trư ng. x lý ñ i v i t ng d ng vi ph m c th , căn c quy ho ch s d ng ñ t (3) C n nghiên c u ñ ban hành các tiêu chu n, ñ nh m c v môi và th i ñi m vi ph m. trư ng t nhiên, môi trư ng xã h i, các qui ph m c th v ñô th b n - Nghiên c u ñ ban hành văn b n thành l p và quy ñ nh ch c v ng, ñ t ñó xây d ng quy trình v chi n lư c phát tri n ñô th b n năng nhi m v c a cơ quan qu n lý ho t ñ ng kinh doanh b t ñ ng s n. v ng, làm căn c l p các ñ án quy ho ch chi ti t các khu ñô th . - Nghiên c u ñ hoàn thi n văn b n quy ñ nh v ch c năng nhi m (4) C n nghiên c u ñ phát tri n thành ph Qu ng Ngãi theo v c a T ch c phát tri n qu ñ t, ti n hành sáp nh p các cơ quan: T hư ng phân tán các công trình ñô th , ñ c bi t m i quan h gi a các ch c phát tri n qu ñ t; Ban ñ n bù Gi i phóng m t b ng, Qu Gi i công trình công c ng, công trình phúc l i xã h i và các công trình ph c phóng m t b ng... v s n xu t kinh doanh, các khu vui chơi gi i trí, các khu v c b o t n. - Ti n hành nghiên c u ñ có quy ñ nh rõ ràng v phân c p qu n (5). C n ti n hành ngay m t s bi n pháp x lý theo hư ng d n lý, g n công tác qu n lý ñ t ñai v i công tác qu n lý ñô th và môi c a B TN&MT t i báo cáo s 233/BC-BTN&MT ngày 29/12/2006. trư ng, tách các ho t ñ ng kinh doanh, các ho t ñ ng s nghi p bao UBND thành ph Qu ng Ngãi c n có ngay bi n pháp x lý k p th i g m công tác l p h sơ ñ a chính. nh ng "d án treo”, "quy ho ch treo” ñã phát hi n, ñ kh c ph c h u - Đ y nhanh quá trình c i cách hành chính theo hư ng m t c a và qu c a nh ng y u kém trong l p, phê duy t, th c hi n và qu n lý quy gi m thi u các th t c và các quy ñ nh qua ñó ñ y nhanh ti n ñ th c ho ch s d ng ñ t. hi n các d ch v hành chính công ti t ki n chi phí xã h i. 3.3.2 C i ti n b sung và hoàn thi n các quy ñ nh qu n lý ñ t ñai c a thành ph - Đ y m nh công tác tuyên truy n giáo d c pháp lu t, có quy Qu ng Ngãi ñ nh v ch tài x lý ñ i v i cán b lãnh ñ o, cán b qu n lý vi ph m Ph n này ch nêu ki n ngh c th nh ng gi i pháp v cơ ch , các quy ñ nh v qu n lý s d ng ñ t, k c vi c ban hành văn b n chính sách nh m th c hi n t t qu n lý ñ t ñai c a chính quy n thành không phù h p quy ñ nh c a pháp lu t có th b x lý c b ng bi n pháp ph trong quá trình phát tri n kinh t xã h i ñây. hành chính và bi n pháp kinh t . - Ti p t c ti n hành kh n trương công tác rà soát văn b n, kiên 3.3.3. Nâng cao nh n th c pháp lu t trong quan h qu n lý ñ t ñai thành ph quy t x lý, hu b nh ng văn b n không phù h p v i quy ñ nh c a Qu ng Ngãi
 12. 23 24 * Đ i v i Nhà nư c: c p ñ u ph i s d ng cán b h p ñ ng ng n h n; nghi p v chuyên môn - C n ñ y m nh công tác tuyên truy n giáo d c pháp lu t ñ t ñai kém, vì th ti n ñ c p GCN quy n s d ng ñ t r t ch m và tính pháp thành m t cu c v n ñ ng mang tính toàn xã h i. lý c a GCN r t th p. Đ ng th i do kh i lư ng công vi c l n vì tri n - C n t p trung ch ñ o và có cơ ch ho t ñ ng c th ñ tăng khai nhi u n i dung vào cùng m t th i ñi m; h th ng h sơ lưu tr cư ng ch c năng giám sát c a M t tr n T qu c; H i ñ ng nhân dân không ñư c ñ y ñ , không thư ng xuyên; Qu n lý ñ t ñai b buông l ng các c p và Thanh tra nhân dân trong vi c t ch c th c hi n công tác m t th i gian dài, công tác ñăng ký, kê khai không ñư c quan tâm ñúng Qu n lý s d ng ñ t ñai. m c. Trên cơ s k t qu c a công tác kê khai ñăng ký và c p Gi y - C n có nh ng bi n pháp c th ñ khuy n khích Ngư i s d ng ch ng nh n quy n s d ng ñ t ñ i v i t t c các lo i ñ t mà UBND ñ t phát huy tính ch ñ ng, sáng t o trong qu n lý s d ng ñ t, s d ng Thành ph ñã ti n hành trong th i gian v a qua cho các ñ i tư ng s ñ t ñúng m c ñích, h p lý và ti t ki m. d ng. Đ nâng cao vai trò qu n lý c a Nhà nư c ñ i v i ñ t ñai trong * Đ i v i ngư i s d ng ñ t: quá trình Đô th hóa, c n ti n hành b sung, ch nh s a thư ng xuyên, Nhà nư c c n có bi n pháp tuyên truy n sâu r ng Lu t ñ t ñai và liên t c và có t ng h p bi n ñ ng s d ng ñ t hàng năm. các b lu t có liên quan ñ n ñi u ch nh quan h ñ t ñai trong xã h i, ñ 3.3.6. Hoàn thi n và tăng cư ng bi n pháp qu n lý th trư ng b t ñ ng s n Ngư i s d ng ñ t nh n th c ñúng ñ n quy n và nghĩa v c a h . Đ qu n lý t t th trư ng b t ñ ng s n trong th i gian t i, c n Ngư i s d ng ñ t ph i s d ng theo ñúng quy ho ch ñư c cơ th c hi n t t m t s n i dung sau: quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t, ñ m b o ñ t ñư c s d ng (1) Hoàn thi n h th ng pháp lu t trong qu n lý th trư ng b t ñúng cơ c u s d ng ñ t chung c a toàn xã h i. ñ ng s n. Ngư i s d ng ñ t ph i tuân th ñúng nguyên t c áp d ng pháp (2) Ti p t c th c hi n ñ hoàn thành (v cơ b n) công tác c p lu t trong qu n lý s d ng ñ t nói chung - ñó là ch ñư c làm nh ng gì GCN Quy n s d ng. mà pháp lu t cho phép, nh ng gì pháp lu t không quy ñ nh thì không (3) C n có quy ñ nh c th v ch ñ thông tin công khai tình ñư c làm. hình ho t ñ ng c a th trư ng b t ñ ng s n, công khai ngu n cung và 3.3.4. Khuy n khích và x lý các quan h qu n lý ñ t ñai b ng các bi n pháp ñi u các thông tin liên quan ñ n b t ñ ng s n ñư c giao d ch trên th trư ng. hành, các l i ích v kinh t c th (4) C n có chính sách ñòn b y kinh t phù h p v i các doanh Gi i pháp v kinh t bao g m nh ng bi n pháp c th như sau: nghi p, các nhà ñ u tư ho t ñ ng trong lĩnh v c kinh doanh b t ñ ng * Đ i v i ch th qu n lý s n, ñ c bi t vi c phát tri n các b t ñ ng s n ph c v ñ i tư ng tái ñ nh * Đ i v i Ngư i s d ng ñ t cư. 3.3.5. Qu n lý ch t ch công tác kê khai ñăng ký ñ t ñai (5) C n có quy ñ nh chi ti t, c th v quy ch , bi n pháp t ch c, N i dung ph n chương 3 ñã trình bày v th c tr ng công tác kê ch th tham gia ñ h n ch các tiêu c c trong ñ u giá Quy n s d ng khai ñăng ký ñ t ñô th thành ph Qu ng Ngãi. Do ñư c ti n hành g p ñ t, ñ u th u d án có s d ng ñ t. rút, t p trung kh n trương trong m t th i gian, trong ñi u ki n tài li u h sơ ñ a chính l c h u không ñ ng b , ñ chính xác th p; l c lư ng cán b các c p ñ th c hi n n i dung chuyên môn m ng, t t c các
 13. 25 26 K T LU N VÀ KI N NGH - D báo v xu hư ng thách th c và cơ h i, ñ nh hư ng và m c 1. K t lu n tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph và áp l c v ñ t ñai, xác Trong giai ño n hi n nay, nhi m v qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai ñ nh quan ñi m s d ng ñ t và d báo nhu c u s d ng ñ t ñ n năm c a thành ph Qu ng Ngãi, cũng như các ñ a phương khác là r t quan 2020. T ñó, xây d ng và ñ xu t hai nhóm gi i pháp hoàn thi n công tr ng và n ng n . Đ t ñai ñư c qu n lý t t s phân b s d ng ñúng tác qu n lý nhà nư c v ñ t ñai: (i) Nhóm hoàn thi n công c và m c ñích và mang l i l i ích cho xã h i; do ñó, ñòi h i m i chính quy n phương pháp qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai c a chính quy n thành ph ; cơ s ph i nâng cao trách nhi m, th c hi n ñúng quy n h n mà pháp (ii) Nhóm hoàn thi n n i dung qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai c a thành lu t ñ t ñai ñã quy ñ nh; ñ ng th i, có bi n pháp t ch c th c hi n ph Qu ng Ngãi. Đ b o ñ m các gi i pháp th c thi thành công, ñ tài nhi m v m t cách có khoa h c và hi u qu nh t theo ñi u ki n ñ c thù có ñ xu t v i cơ quan qu n lý ñ t ñai Trung ương “v phát tri n các c a ñ a phương mình. lĩnh v c chuyên sâu trong qu n lý ñ t ñai c a c nư c”. Tuy nhiên, trong Tăng cư ng th c hi n t t công tác qu n lý nhà nư c v ñ t ñai quá trình nghiên c u, tác gi còn có nh ng h n ch nh t ñ nh v kinh phí, trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i và ñô th hóa m t ñ a v th i gian cũng như v trình ñ nh n th c lý lu n. V sau n u có ñi u phương là yêu c u c n thi t và khách quan. Vì th ñ tài ñã phân tích ki n cho phép, tác gi s ti p t c nghiên c u sâu m t s v n ñ sau: m t s cơ s lý lu n và t th c tr ng qu n lý, s d ng ñ t ñai c a thành + Nghiên c u n i dung qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai c a chính ph Qu ng Ngãi ñ ra gi i pháp nh m hoàn thi n qu n lý nhà nư c v quy n thành ph Qu ng Ngãi, n u có th s ti n hành ñi u tra ph ng ñ t ñai trong th i gian ñ n. Đ gi i quy t các v n ñ trên, ñ tài ñã th c v n tr c ti p ho c thông qua b ng câu h i; ñ i tư ng ñư c h i s ña hi n nghiên c u m t s n i dung sau: d ng hơn, bao g m: Ngư i s d ng ñ t là h gia ñình, cá nhân; các t - Phân tích lý lu n cơ b n v vai trò, ñ c ñi m, nguyên t c qu n ch c kinh t , t ch c chính tr - xã h i và các cơ quan chuyên môn qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai. Đ ng th i, ñ tài cũng ñã phân tích các ñ m b o lý ñ t ñai. Nghiên c u chính sách ñ t ñai m t s nư c và kinh nghi m trong công tác qu n lý, s d ng ñ t ñai ñ mang l i hi u qu cao nh t. qu n lý ñ t ñai m t s thành ph l n như: Thành ph H Chính Minh, T ng h p các kinh nghi m qu n lý m t s ñ a phương trong t nh Bình Đà N ng, Nha Trang. Qua ñó, có th rút ra các bài h c kinh nghi m và Đ nh cho th y: (i) Qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai là m t n i dung ph c các ch tiêu ñánh giá k t qu qu n lý nhà nư c v ñ t ñai c p huy n t p, khó ki m soát, c n thư ng xuyên ki m tra, giám sát, trong ñó vai (qu n, thành ph thu c t nh). trò c a ngư i ñ ng ñ u là r t quan tr ng; (ii) Qu n lý Nhà nư c v ñ t + Ti p t c nghiên c u v bi n pháp qu n lý phát tri n th trư ng ñai c a chính quy n thành ph có tác ñ ng l n ñ n vi c thu hút ñ u tư quy n s d ng ñ t trong th trư ng b t ñ ng s n. Bi n pháp nâng cao c a các thành ph n kinh t , phát tri n ñô th b n v ng, t o ñ ng l c góp d ch v cung c p thông tin ñ t ñai. Phương pháp, n i dung, quy trình ph n phát tri n kinh t - xã h i và n ñ nh chính tr . l p quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t th c hi n l ng ghép v i nhi m v - T th c tr ng qu n lý và k t qu s d ng ñ t, ñ tài phân tích b o v môi trư ng, ng phó v i thiên tai và bi n ñ i khí h u. ñánh giá qu n lý nhà nư c v ñ t ñai c a chính quy n thành ph Qu ng Ngãi, cũng như làm rõ nguyên nhân y u kém, gi m hi u l c qu n lý và hi u qu s d ng ñ t.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2