intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
153
lượt xem
70
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài nhằm làm rõ lý luận về quản lý vốn đầu tư. Phản ánh đúng thực trạng, đề xuất những giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Đ THI T KHIÊM Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. LÊ TH GI I HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ Ph n bi n 1: PGS.TS. Nguy n Ng c Vũ V N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N Ph n bi n 2: TS. T ng Thi n Phư c T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A HUY N BÌNH SƠN, T NH QU NG NGÃI Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Chuyên ngành: Kinh t phát tri n lu n văn t t nghi p Th c sĩ Kinh t h p t i Đ i h c Đà Mã s : 60.31.05 N ng vào ngày 30 tháng 11 năm 2011. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2011 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1. Đ i tư ng nghiên c u 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI NGHIÊN C U Lu n văn dành s quan tâm nhi u hơn ñ n quá trình ñ u tư và Bình Sơn là huy n thu c vùng ñ ng b ng ven bi n, n m phía công tác qu n lý v n trong quy trình ñ u tư XDCB t NSNN huy n B c t nh Qu ng Ngãi. V trí c a huy n h i ñ ñi u ki n và cơ h i giao Bình Sơn. lưu, ti p thu các thành t u khoa h c k thu t, thu hút v n ñ u tư cho 3.2. Ph m vi nghiên c u phát tri n các ngành KT-XH, phát tri n KKT v i các công trình tr ng - Th i gian nghiên c u: t năm 2006 ñ n năm 2010. ñi m c a ñ t nư c trên ñ a bàn huy n; thúc ñ y nhanh s nghi p CNH, - Nghiên c u qu n lý v n ñ u tư XDCB t NSNN c a huy n. HĐH ñ hình thành m t tr ng ñi m phát tri n phía B c t nh Qu ng 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Ngãi trong tương lai. V n d ng lý lu n chung v qu n lý kinh t và kinh t h c phát Xu t phát ñi m kinh t th p, ngu n v n ngân sách ñ u tư XDCB tri n, lý lu n v v n ñ u tư XDCB t NSNN. K th a có ch n l c k t nh , v n ñ u tư huy ñ ng h n h p nhưng tình tr ng th t thoát, lãng phí qu các công trình nghiên c u trư c ñây, ñ ng th i s d ng t ng h p trong qu n lý v n di n ra khá ph bi n. Đây là v n ñ ngày càng tr nên các phương pháp phân tích t ng h p, th ng kê, so sánh, ngu n s li u b c xúc, luôn thu hút s quan tâm c a các c p, các ngành huy n Bình th c t , kinh nghi m th c ti n qu n lý... Sơn 5. TÌNH HÌNH NGHIÊN C U VÀ ĐÓNG GÓP C A Đ TÀI V i mong mu n ñư c v n d ng các ki n th c ñã h c, tôi ch n ñ Nhìn chung, chưa có tác ph m lu n gi i m t cách ñ y ñ và có h tài:“Hoàn thi n công tác qu n lý v n ñ u tư xây d ng cơ b n t ngân th ng quá trình qu n lý, ñ xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n qu n lý sách nhà nư c c a huy n Bình Sơn, t nh Qu ng Ngãi” ñ ñi sâu v n ñ u tư XDCB t NSNN dành riêng cho huy n Bình Sơn. Vì v y, nghiên c u nh ng v n ñ có liên quan, góp ph n vào vi c th c hi n Lu n văn có th s d ng làm tài li u nghiên c u, tham kh o trong lĩnh th ng l i các m c tiêu KT-XH trên ñ a bàn huy n Bình Sơn. v c ñ u tư c a ñơn v hành chính c p huy n. 2. M C ĐÍCH VÀ NHI M V NGHIÊN C U 6. K T C U Đ TÀI M c ñích nghiên c u là góp ph n làm rõ nh ng v n ñ lý lu n v Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, danh m c, b ng bi u...k t c u ñ qu n lý v n ñ u tư; Ph n ánh ñúng th c tr ng, ñ xu t nh ng gi i pháp tài g m 3 chương: hoàn thi n qu n lý v n ñ u tư XDCB t NSNN c a huy n Bình Sơn. Chương 1: M t s n i dung cơ b n v ñ u tư và qu n lý v n ñ u Nhi m v c a ñ tài: tư XDCB t NSNN. - H th ng hóa cơ s lý lu n v ñ u tư và qu n lý v n ñ u tư XDCB Chương 2: Th c tr ng công tác ñ u tư và qu n lý v n ñ u tư t NSNN, kinh nghi m c a m t s ñ a phương trong ngoài nư c. XDCB t NSNN c a huy n Bình Sơn giai ño n 2006-2010. - Phân tích th c tr ng v ñ u tư và qu n lý v n ñ u tư XDCB t Chương 3: Nh ng gi i pháp ch y u hoàn thi n công tác qu n lý NSNN c a huy n Bình Sơn. Rút ra nguyên nhân c a nh ng h n ch . v n ñ u tư XDCB t NSNN c a huy n Bình Sơn. - Đ xu t m t h th ng các gi i pháp nh m hoàn thi n qu n lý v n ñ u tư XDCB t NSNN c a huy n Bình Sơn.
 3. 5 6 CHƯƠNG 1 kinh t - xã h i chung. M T S N I DUNG CƠ B N V Đ U TƯ - Chương trình m c tiêu, d án ph c v ho t ñ ng c a các cơ VÀ QU N LÝ V N Đ U TƯ XDCB T NSNN quan th hư ng NSNN. - Các d án ñ u tư khác ñư c NSNN h tr . 1.1. Đ U TƯ - Chương trình m c tiêu, d án ñ u tư khác theo quy t ñ nh. 1.1.1. Khái ni m v ñ u tư 1.1.6. Nguyên t c qu n lý ñ u tư công "Đ u tư là ñem m t kho n ti n ñã tích lũy ñư c c a cá nhân, c a - Th c hi n theo chương trình, d án; phù h p v i chi n lư c, t p th , c a Nhà nư c, s d ng vào m t vi c nh t ñ nh ñ sau ñó thu l i quy ho ch phát tri n, phù h p k ho ch ñ u tư công ñư c duy t. m t kho n ti n l n hơn." [4, tr.13] - Đ u tư ñúng m c tiêu, ñúng ti n ñ , ñ m b o ch t lư ng, ti t Khi ñ u tư vào m t quá trình s n xu t kinh doanh thì tính sinh l i ki m và có hi u qu . d nh n th y, trong m t s trư ng h p thì tính sinh l i không th nh n - B o ñ m công khai, minh b ch theo quy ñ nh, phù h p yêu c u th y ñư c m t cách d dàng. Vì v y, khái ni m v ñ u tư c n xác ñ nh c i cách hành chính và tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c. m t cách chung hơn như sau: "Đ u tư là vi c s d ng v n vào quá trình - Th ng nh t qu n lý nhà nư c, ñư c phân c p phù h p v i phân tái s n xu t xã h i nh m t o ra ti m l c l n hơn" [4, tr.14]. c p qu n lý theo quy ñ nh c a pháp lu t v NSNN. 1.1.2. Ngu n v n ñ u tư - Phân ñ nh rõ quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân có liên Xét trên t ng th n n kinh t thì ngu n v n ñ u tư bao g m: quan ñ n các ho t ñ ng ñ u tư công. ngu n ti t ki m trong nư c và ngu n t nư c ngoài ñưa vào. Cũng có - Nhà nư c khuy n khích các nhà ñ u tư b v n ñ nh n quy n th chia v n ñ u tư làm 2 lo i là ñ u tư c a khu v c doanh nghi p và cá kinh doanh, khai thác thu l i các d án ñ u tư công khi có ñi u ki n. nhân (khu v c tư) và ñ u tư c a khu v c nhà nư c (khu v c công). 1.2. V N Đ U TƯ XDCB T NSNN 1.1.3. Đ i tư ng ñ u tư 1.2.1. Khái ni m - Đ u tư vào tài s n c ñ nh; V n ñ u tư XDCB t NSNN là vi c s d ng m t ph n v n ti n t - Đ u tư vào tài s n lưu ñ ng; ñã t p trung vào NSNN ñ ĐTXD CSHT KT-XH, phát tri n s n xu t Xét trên t ng th n n kinh t , có m t d ng ñ u tư vào các tài s n nh m th c hi n m c tiêu n ñ nh và tăng trư ng kinh t . c ñ nh r t quan tr ng, ñó là ñ u tư vào cơ s h t ng do Nhà nư c 1.2.2. Phân lo i ngu n v n ñ u tư XDCB t NSNN ñ m nh n. Theo c p ngân sách, g m ngu n v n ñ u tư t ngân sách Trung 1.1.4. Đ u tư công ương và ngu n v n ñ u tư t ngân sách ñ a phương. Theo tính ch t k t Theo d th o Lu t Đ u tư công thì “Đ u tư công là vi c s d ng h p ngu n v n, g m ngu n ngân sách t p trung và v n s nghi p có v n Nhà nư c ñ ñ u tư vào các chương trình, d án ph c v phát tri n tính ch t ñ u tư. Theo ngu n v n, ñư c chia thành v n có ngu n g c kinh t - xã h i không có kh năng hoàn v n tr c ti p" [1]. trong nư c và v n có ngu n g c ngư c ngoài. 1.1.5. Lĩnh v c ñ u tư công 1.2.3. Đ c ñi m c a v n ñ u tư XDCB t NSNN - Chương trình m c tiêu, d án ñ u tư phát tri n k t c u h t ng
 4. 7 8 - V n ñ u tư XDCB t NSNN là kho n chi g n li n v i ñ nh - Các d án ñ u tư thu c v n NSNN ph i ñư c qu n lý ch t ch hư ng phát tri n KT-XH c a ñ t nư c, c a ñ a phương t ng th i kỳ. theo trình, t th t c v ĐTXD, quy ch ñ u th u. - V n ñ u tư XDCB t NSNN g n v i quy n l c Nhà nư c. - Vi c gi i ngân v n ñ u tư ph i ñ m b o các h sơ, tài li u pháp - Các tiêu chí ñánh giá c a v n ñ u tư XDCB t NSNN ñư c lý, th c hi n c p v n ñúng k ho ch, ñúng ngu n v n, ñúng m c ñích, xem xét trên t m vĩ mô các k t qu v KT-XH, an ninh qu c phòng... tr c ti p cho ngư i th hư ng theo kh i lư ng hoàn thành. - Ch y u ĐTXD công trình CSHT không có kh năng thu h i v n. - Phân ñ nh rõ trách nhi m và quy n h n c a cơ quan qu n lý nhà - V n ñ u tư XDCB t NSNN g n v i ho t ñ ng ĐTXD. nư c, c a ch ñ u tư, c a t ch c tư v n và nhà th u . 1.2.4. Vai trò c a v n ñ u tư XDCB t NSNN 1.3.3. Trình t qu n lý v n trong ñ u tư XDCB - Là công c ñ nhà nư c tác ñ ng ñ n t ng cung, t ng c u. Đư c phân chia thành ba giai ño n chính: Giai ño n chu n b ñ u - Tác ñ ng ñ n t c ñ tăng trư ng và phát tri n kinh t . tư; giai ño n th c hi n ñ u tư; giai ño n k t thúc ñưa d án vào s d ng. - Là công c thúc ñ y chuy n d ch cơ c u c a n n kinh t . 1.3.4. Các nhân t nh hư ng ñ n công tác qu n lý v n ñ u tư - Tăng cư ng ti m l c khoa h c công ngh . XDCB t NSNN - Góp ph n phát tri n con ngư i, gi i quy t các v n ñ xã h i. - Nhân t v cơ ch chính sách qu n lý ñ u tư xây d ng; - T o ti n ñ , ñi u ki n thu hút s d ng các ngu n v n khác. - Trách nhi m c a các c p các ngành có liên quan; 1.3. QU N LÝ V N Đ U TƯ XDCB T NSNN - Năng t ch c th c hi n d án c a ch ñ u tư, các ban qu n lý; 1.3.1. Khái ni m - Nhân t v ñ c ñi m c a s n ph m xây d ng; Qu n lý v n ñ u tư XDCB t NSNN là s tác ñ ng có t ch c và - Nhân t v ngu n nhân l c. ñi u ch nh b ng quy n l c Nhà nư c ñ i v i các quá trình xã h i và hành 1.3.5. Tính t t y u c a vi c hoàn thi n qu n lý v n ñ u tư XDCB vi ho t ñ ng XDCB c a con ngư i; do các cơ quan trong h th ng hành Th nh t, ñ nâng cao l i ích, ti t ki m chi phí, ñ m b o ch t pháp và hành chính th c hi n; nh m h tr các ch ñ u tư th c hi n ñúng lư ng và ti n ñ thi công. vai trò, ch c năng, nhi m v c a ngư i ñ i di n s h u v n Nhà nư c Th hai, do môi trư ng pháp lý v ĐTXD nư c ta còn chưa ñ y trong các d án ñ u tư; ngăn ng a các nh hư ng tiêu c c c a các d án; ñ , vi c th c hi n ñ u tư mang l i l i ích KT-XH chưa cao. ki m tra, ki m soát, ngăn ng a các hi n tư ng tiêu c c trong vi c s d ng Th ba, là t o ra cơ s v t ch t k thu t cho xã h i, là nhân t v n Nhà nư c nh m tránh th t thoát, lãng phí NSNN [13]. quy t ñ nh làm thay ñ i cơ c u kinh t , thúc ñ y tăng trư ng, phát tri n 1.3.2. Nguyên t c qu n lý v n ñ u tư XDCB t NSNN kinh t . - Phân ñ nh rõ ch c năng qu n lý c a Nhà nư c và phân c p qu n Th tư, nh m ñ nh hư ng ho t ñ ng ñ u tư. lý v ñ u tư và xây d ng phù h p v i t ng lo i ngu n v n. 1.4. N I DUNG QU N LÝ V N Đ U TƯ XDCB T NSNN - V n ñ u tư XDCB ph i ñư c ñ u tư theo d án, ñư c c p có 1.4.1. Công tác l p và qu n lý quy ho ch th m quy n phê duy t, ph i qu n lý công khai, có ki m tra, ki m soát Vi c l p các d án quy ho ch giúp chính quy n các c p ch ñ o, và s d ng ñúng m c ñích, ñúng ch ñ theo quy ñ nh c a pháp lu t. ñi u hành th c hi n các nhi m v ñ t phá v ñ u tư XDCB phù h p v i
 5. 9 10 t ng giai ño n; ñ ng th i ñ ñ nh hư ng cho ho t ñ ng ñ u tư c a m i h p v i yêu c u c a gói th u, có phương án k thu t, công ngh t i ưu, thành ph n kinh t trong xã h i trên cơ s hi u rõ ñư c ti m năng, th có giá d th u h p lý; Đ m b o tính c nh tranh, khách quan, công khai, m nh, cơ h i ñ u tư, kh năng h p tác liên doanh, liên k t phát tri n KT- minh b ch; Không vi ph m các hành vi b pháp lu t c m. XH trên ñ a bàn. Nghi m thu công trình ph i ñư c ti n hành t ng ñ t ngay sau khi 1.4.2. V công tác k ho ch v n ñ u tư làm xong kh i lư ng công trình khu t, nh ng k t c u ch u l c nh ng b B trí và ñi u hành k ho ch hàng năm, c n ưu tiên b trí v n cho ph n hay h ng m c công trình ho c toàn b công trình. các d án chuy n ti p và thanh toán kh i lư ng hoàn thành, còn l i ñư c 1.4.7. Công tác thanh toán v n ñ u tư công trình xây d ng ưu tiên b trí v n cho công tác quy ho ch, cho các d án kh i công m i. Quy ñ nh v thanh toán v n ñ u tư theo kh i lư ng hoàn thành bao 1.4.3. Phân c p qu n lý v n ñ u tư XDCB t NSNN g m ñ i tư ng, n i dung và hình th c thanh toán cho các kh i lư ng xây Quy ñ nh các bi n pháp, cách th c t ch c v n hành các bi n d ng, thi t b , công tác tư v n... theo các hình th c l a ch n nhà th u và pháp nh m phân ñ nh rõ th m quy n qu n lý v n ñ u tư XDCB t các lo i h p ñ ng. Trên cơ s h sơ, ch ng t h p pháp, h p l , ñúng NSNN c a các cơ quan có th m quy n. ñ nh m c và ñơn giá quy ñ nh ñ m b o ñi u ki n c p phát thanh toán. 1.4.4. V công tác l p, th m ñ nh các d án ñ u tư 1.4.8. V công tác quy t toán v n ñ u tư d án hoàn thành Các d án ñ u tư t ngu n v n NSNN ñư c l p ph i ñúng v i Công tác th m ñ nh báo cáo quy t toán có tác d ng ph n ánh ch trương ñ u tư; v trí, quy mô xây d ng công trình ph i phù h p v i chính xác, k p th i, ñ y ñ giá tr th c c a m t tài s n h u hình thu c quy ho ch xây d ng ñư c c p có th m quy n phê duy t. Khi th m ñ nh s h u nhà nư c; nó ñánh giá ñư c ch t lư ng c a d án và là cơ s d án, cơ quan th m ñ nh và quy t ñ nh ñ u tư ph i xem xét các y u t tính toán ñ ng v n ñ u tư t NSNN b ra trong quá trình xây d ng. ñ m b o tính kh thi g m: s phù h p v i quy ho ch, nhu c u s d ng 1.4.9. Thanh tra, ki m tra quá trình s d ng v n ñ u tư XDCB ñ t ñai, tài nguyên, kh năng gi i phóng m t b ng, kh năng huy ñ ng Thanh tra, ki m tra quá trình s d ng v n ñ u tư XDCB là m t v n, kinh nghi m qu n lý c a ch ñ u tư, gi i pháp phòng cháy ch a lĩnh v c vô cùng khó khăn và ph c t p; ph i ki m tra, ki m soát t t c cháy, các y u t nh hư ng như qu c phòng an ninh, môi trư ng... các giai ño n c a quá trình ñ u tư m t d án; phát hi n và x lý k p th i 1.4.5. Công tác l p và qu n lý d toán xây d ng công trình các hi n tư ng gây th t thoát lãng phí trong quá trình ñ u tư. Do ñ c ñi m c a s n ph m xây d ng nên m i công trình có giá 1.5. M T S KINH NGHI M QU N LÝ V N Đ U TƯ XDCB tr d toán riêng bi t. D toán xây d ng ñư c l p cho t ng công trình, T NSNN h ng m c công trình, bao g m: chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi 1.5.1. Kinh nghi m trong nư c phí qu n lý d án, chi phí tư v n ĐTXD, chi phí khác và d phòng chi. 1.5.1.1. Kinh nghi m qu n lý v n ñ u tư các KCN t nh Thanh Hoá 1.4.6. V công tác ñ u th u, ch n th u và nghi m thu công trình Đ n nay, Thanh Hoá ñã ñư c Th tư ng Chính ph cho phép Vi c l a ch n nhà th u xây d ng ph i ñáp ng ñư c các yêu c u thành l p 4 KCN và ñư c ñ u tư tương ñ i ñ ng b , ñã ñi vào ho t ñ ng, ñó là: Đ m b o ñư c hi u qu c a d án ĐTXD công trình; Ch n ñư c thu hút hàng trăm d án ñ u tư s n xu t kinh doanh, góp ph n tăng thu nhà th u có ñ ñi u ki n năng l c ho t ñ ng hành ngh xây d ng phù ngân sách, tăng trư ng kinh t và gi i quy t vi c làm.
 6. 11 12 1.5.1.2. Kinh nghi m ñ u tư phát tri n các KCN Bình Đ nh Ngành nông, lâm, ngư nghi p t 55,2% năm 2006 gi m xu ng còn Theo bài vi t "V n h i m i c a Khu kinh t Nhơn H i" [30] thì: 34,9% vào năm 2010. Năm 2010, ñư c Ban Qu n lý Khu kinh t Bình Đ nh ñánh giá là năm 2.2.3. Tác ñ ng chuy n d ch cơ c u lao ñ ng và vi c làm thành công nh t trong vi c thu hút v n ñ u tư vào KKT Nhơn H i. Do cơ c u v n ñ u tư ñư c ñi u ch nh, nên l c lư ng lao ñ ng 1.5.2. Kinh nghi m nư c ngoài gi a các khu v c cũng có nhi u thay ñ i theo hư ng tích c c, tăng t l - Đ u tư cho lĩnh v c nông nghi p; lao ñ ng trong các ngành công nghi p, xây d ng t 3,79% năm 2006 - Đ u tư cho công nghi p; lên 7,49% năm 2010; ngành thương m i, d ch v tăng t 12,20% năm - Đ u tư cho cơ s h t ng; 2006 lên 14,97% năm 2010; ngành nông, lâm, th y s n giamr t - Đ u tư cho khoa h c k thu t, giáo d c ñào t o. 84,01% năm 2006 xu ng 77,54% năm 2010. Tác ñ ng tích c c c a v n ñ u tư toàn xã h i ñã tr c ti p và gián CHƯƠNG 2 ti p t o ra bình quân m t năm hơn 1.400 vi c làm, ñó là con s có ý TH C TR NG CÔNG TÁC Đ U TƯ VÀ QU N LÝ nghĩa xã h i r t l n. V N Đ U TƯ XDCB T NSNN C A HUY N BÌNH SƠN GIAI Trong giai ño n 2006-2010, huy n ñã gi i quy t vi c làm m i và ĐO N 2006-2010 thêm vi c làm t i ch cho 6.046 lao ñ ng; tích c c trong vi c ph i h p v i các t ch c, doanh nghi p ñ tư v n và gi i quy t vi c làm cho 2.1. Đ C ĐI M T NHIÊN, KT-XH HUY N BÌNH SƠN 1.020 lao ñ ng; xu t kh u có th i h n 197 lao ñ ng. 2.1.1. Đ c ñi m t nhiên 2.2.4. Đ u tư CSHT ph c v cho m c tiêu phát tri n KT-XH 2.1.2. Th c tr ng phát tri n v cơ s h t ng - Giao thông v n t i; 2.1.3. Khái quát tình hình KT-XH huy n Bình Sơn - Thu l i, c p nư c; 2.2. K T QU Đ U TƯ XDCB T NGU N V N NSNN C A - Giáo d c - Đào t o; HUY N BÌNH SƠN GIAI ĐO N 2006-2010 - H t ng y t ; 2.2.1. Thu hút và s d ng hi u qu các ngu n v n ñ u tư khác - Văn hóa, thông tin liên l c, th d c th thao; 2.2.2. Tác ñ ng ñ n t c ñ tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t - Khoa h c công ngh và môi trư ng. - T ng GTSX c a huy n năm sau cao hơn năm trư c, t 876,1 t 2.3. TH C TR NG QU N LÝ V N Đ U TƯ XDCB T NSNN ñ ng năm 2005 lên 2.040 t ñ ng vào năm 2010 (theo giá c ñ nh năm C A HUY N BÌNH SƠN GIAI ĐO N 2006 - 2010 1994), t c ñ tăng trư ng bình quân giai ño n 2006-2010 ñ t 18,4%. 2.3.1. Nh ng k t qu ñ t ñư c - Cơ c u kinh t c a huy n Bình Sơn giai ño n 2006-2010 có s 2.3.1.1. Công tác huy ñ ng các ngu n v n ñ u tư XDCB chuy n d ch theo ñúng ñ nh hư ng. T tr ng các ngành: công nghi p- T ng v n ñ u tư xã h i trên ñ a bàn trong giai ño n 2006-2010 xây d ng t 21% năm 2006 tăng lên 27,4% vào năm 2010. Ngành ñ t kho ng 7.407,52 t ñ ng chi m t l bình quân 40,91% GTSX , g p thương m i- d ch v t 23,8% năm 2006 tăng lên 37,7% vào năm 2010. 2,4 l n th i kỳ 2001- 2005. T ng v n ñ u tư XDCB t NSNN c a
 7. 13 14 huy n là 660,069 t ñ ng và ñư c b trí tăng lên qua các năm; t trung ñ y ñ và k p th i các ngu n thu vào NSNN; t ch c qu n lý và 85,171 t ñ ng năm 2006; tăng lên 191,924 t ñ ng vào năm 2010. T ñi u hành các ngu n v n ñ u tư ñúng quy ñ nh, ñáp ng ti n ñ th c hi n tr ng v n NSNN trong t ng v n ñ u tư xã h i chi m 8,91 % và có xu và ti n ñ thanh toán v n c a các d án ñư c thông báo k ho ch v n. hư ng gi m d n; t 12,38% năm 2006 xu ng còn 7,73% năm 2010. 2.3.1.4. Qu n lý công tác ñ u th u và l a ch n nhà th u 2.3.1.2. K t qu v k ho ch hoá v n ñ u tư V i k t qu th c hi n công tác ñ u th u giai ño n 2006-2010 tuy Ch trương c a huy n là lo i b các d án ñ u tư không ñúng t l gi m giá, ti t ki m trong ñ u th u chưa nhi u (kho ng t 1,56% - quy ho ch, các d án m i không ñ th t c pháp lý, ưu tiên t p trung 2,83%), nhưng ñây là k t qu bư c ñ u, th hi n vi c th c hi n và áp v n ñ u tư hoàn thành các công trình quan tr ng có s c thu hút ñ u tư. d ng nghiêm túc các quy ñ nh v qu n lý ñ u th u. Do ñó, công tác k ho ch v n ñ u tư c a huy n Bình Sơn ñư c ch p 2.3.1.5. Ki m soát, thanh toán v n ñ u tư hành tương ñ i nghiêm túc, có s tính toán cân nh c và có ph n ti n b Trong giai ño n t năm 2006-2010, t l v n gi i ngân c a d án hơn th i kỳ trư c. XDCB t NSNN ñ n 31/12 hàng năm ñ t trung bình 83,48%. Do áp - Cơ c u phân b v n ñ u tư XDCB t NSNN theo ngành d ng nh ng bi n pháp linh ho t trong KSTTVĐT XDCB t NSNN nên T ng v n ĐTXD các công trình ph c v phát tri n KT-XH c a tình hình gi i ngân so v i k ho ch v n c a huy n Bình Sơn ñã ñư c huy n trong 5 năm qua hơn 848 t ñ ng. Nhi u công trình, d án l n c i thi n m t bư c, h n ch b t tình tr ng v n ch công trình. ñư c ñ u tư xây d ng t ngu n v n ngân sách và v n thu c các chương B ng 2.12. Gi i ngân thanh toán v n ñ u tư XDCB t NSNN huy n trình m c tiêu 134, 135, bãi ngang ven bi n, kiên c hóa trư ng l p h c, V n gi i ngân T l gi i ngân so d án CSHT nông thôn d a vào c ng ñ ng ñã góp ph n phát tri n K ho ch v n (ñ n 31/12 hàng Năm v i k ho ch v n CSHT, ñáp ng nhu c u phát tri n KT-XH c a huy n. (tri u ñ ng) năm) (%) - Cơ c u phân b v n ñ u tư XDCB t NSNN theo kho n m c chi phí (tri u ñ ng) Trong giai ño n 2006-2010, có s chênh l ch khá cao gi a các 2006 120.065 96.400 80,29 kho n m c chi phí. V n xây l p chi m t l quá l n 63,78%; năm 2006 2007 122.009 91.983 75,39 chi m t i 74,2%; năm 2007 là 71,44%; năm 2008 là 65,01%; năm 2009 2008 153.052 124.232 81,17 là 60,33% và năm 2010 là 58,06%. 2009 224.867 207.665 92,35 2.3.1.3. Công tác phân c p và ñi u hành ngu n v n ñ u tư 2010 228.425 187.994 82,30 - V phân c p v n ñ u tư T ng 848.418 708.274 83,48 UBND huy n Bình Sơn ñã ch p hành nghiêm vi c phân c p (Ngu n: Kho b c Nhà nư c huy n Bình Sơn) quy t ñ nh ñ u tư các d án thu c ngân sách huy n ngân sách xã. Vi c phân giao k ho ch và phân c p qu n lý v n tri t ñ hơn, - V ñi u hành ngu n v n ñ u tư giúp vi c tri n khai th c hi n k ho ch ñư c s m, tuân th th i gian và Các ñơn v và ñ a phương trong huy n ñã có nhi u n l c ph n ñ u ch t lư ng qu n lý v n ñ u tư ñã th hi n trong công tác gi i ngân ñư c hoàn thành và vư t các ch tiêu v d toán thu ngân sách, khai thác, t p nhanh chóng, k p th i.
 8. 15 16 2.3.1.6. Th m tra, phê duy t quy t toán v n ñ u tư 2008, s lư ng d án ph i ñi u ch nh TMĐT tăng cao ñ n 18 d án, T năm 2006 ñ n năm 2010 phòng Tài chính - K ho ch huy n chênh l ch sau ñi u ch nh lên t i 12.367 tri u ñ ng; Bình Bơn ñã th m tra, trình phê duy t quy t toán 551 d án hoàn thành 2.3.2.3. Th m ñ nh và phê duy t d án s d ng v n ngân sách v i t ng giá tr quy t toán là: 355.542 tri u ñ ng. Quá trình th m tra, Ngoài vi c l p d án ñ u tư chưa ñ m b o ch t lư ng, còn do phê duy t quy t toán v n ñ u tư ñã lo i b nh ng giá tr kh i lư ng công tác th m ñ nh, phê duy t d án t i m t s các phòng ch c năng không ñúng c a ch ñ u tư và ñơn v thi công góp ph n gi m tr thanh c a huy n chưa t t; chưa tính toán k kh i lư ng d toán; ph i thay ñ i, toán và ti t ki m cho NSNN là: 4.608 tri u ñ ng. b sung, ñi u ch nh gây nên lãng phí, thi t h i NSNN. B ng 2.13. K t qu th m tra, phê duy t quy t toán d án hoàn thành 2.3.2.4. Qu n lý công tác ñ u th u và l a ch n nhà th u Đơn v tính: Tri u ñ ng - Giai ño n 2006-2010, k t qu th c hi n công tác ñ u th u c a 2006- huy n Bình Sơn có t ng s 199 gói th u, trong ñó ñ u th u r ng rãi 79 Ch tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 2010 gói th u chi m 39,7%, ñ u th u h n ch 37 gói th u chi m 18,59%, 1. S d án th m 105 100 80 114 152 551 tra (d án) chào hàng c nh tranh 22 gói th u chi m 11,06% và ch ñ nh th u 61 gói 2. Giái tr ñ ngh 63.560 68.242 55.232 65.598 107.518 360.150 th u chi m 30,65%. Qua 5 năm th c hi n, các gói th u áp d ng ñ u quy t toán th u r ng rãi chi m t l bình quân n ñ nh m c 39,7%; trong khi ñó, 3. Giá tr ñư c 62.230 67.360 54.888 65.164 105.900 355.542 th m tra, phê các gói th u áp d ng hình th c ñ u th u h n ch có xu hư ng tăng, duy t chi m t l t 14,63% năm 2006 tăng lên 21,43% năm 2010. 4. Gi m so v i s 1.330 882 344 434 1.618 4.608 - Công tác ñ u th u ñ u tư xây d ng c a huy n Bình Sơn trong ñ ngh quy t toán th i gian qua v n t n t i nh ng h n ch : Công tác phê duy t k ho ch ñ u (Ngu n: Phòng Tài chính- K ho ch huy n Bình Sơn) th u và h sơ m i th u còn lúng túng, ch t lư ng chưa cao, còn nhi u h 2.3.2. Nh ng t n t i h n ch sơ có n i dung m i th u không th ng nh t. Đánh giá h sơ d th u không 2.3.2.1. B trí k ho ch v n ñ u tư XDCB hàng năm v n còn dàn tr i tuân th theo h sơ m i th u ñư c duy t, làm cho vi c ñánh giá, th m Tuy bư c ñ u huy n Bình Sơn ñã có nh ng chuy n bi n tích ñ nh h sơ kéo dài, ho c ph i hu k t qu ñ u th u. V n còn có hi n c c trong vi c k ho ch hóa v n ñ u tư; song vi c phân b v n v n còn tư ng thông th u, dàn x p trong ñ u th u ñ ñư c "trúng th u l n lư t", dàn tr i, thi u tính t p trung cho các m c tiêu quan tr ng; chưa g n ki u "quân xanh - quân ñ ", ki u "b th u" ho c ki u "th u ph "... công tác quy ho ch v i k ho ch ĐTXD, ghi v n cho m t s d án - Vi c áp d ng nh ng qui ñ nh c th trong Lu t Đ u th u và các chưa sát v i th c t d n ñ n ñi u ch nh k ho ch nhi u l n. văn b n hư ng d n thi hành cũng còn nhi u b t c p. 2.3.2.2. Công tác l p d án ñ u tư xây d ng 2.3.2.5. Vi c xác ñ nh ch ñ u tư trong qu n lý d án Qua 5 năm s d án ph i ñi u ch nh TMĐT lên t i 60 d án, v i Theo qui ñ nh, các cơ quan hành chính c a huy n cũng ñư c làm t ng s v n ph i ñi u ch nh tăng thêm là 42.829 tri u ñ ng. Riêng năm ch ñ u tư các công trình do mình qu n lý, vì cho r ng ch ñ u tư là ngư i qu n lý cũng ñư c ho c là ngư i s d ng cũng ñư c. Như v y
 9. 17 18 không tách b ch ch c năng qu n lý nhà nư c v i qu n lý thi công c a ñ ng kinh t , biên b n nghi m thu giai ño n, nghi m thu hoàn thành, h ho t ñ ng xây d ng, nên vi c ch ng khép kín trong ñ u tư XDCB sơ hoàn công, nh t ký thi công, h sơ ñ u th u, d toán thi t k và các không ñư c th c hi n tri t ñ . h sơ ch ng t thanh toán. D n ñ n ch t lư ng công tác th m tra quy t 2.3.2.6. Gi i ngân thanh toán v n ñ u tư XDCB toán không cao, s chênh l ch gi m 4.608 tri u so v i s ñ ngh quy t B ng 2.17. C p phát v n qua kho b c nhà nư c các tháng trong năm toán 360.150 tri u ch chi m 1,28% là quá th p. Ph n l n là ch p nh n V n c p phát V n c p phát V n c p phát giá tr kh i lư ng xây l p, thi t b và ch c t gi m các kho n chi phí trong năm 11 tháng tháng 12 XDCB khác. K so v i so v i B ng 2.18. D án hoàn thành chưa ñư c quy t toán qua các năm ho ch so v i v n v n 2006-2010 Năm v n T ng s k T ng s c p T ng s c p T l chưa (tri u S d án (tri u ho ch (tri u phát (tri u phát S d án ñư c quy t quy t toán so ñ ng) ñ ng) v n ñ ng) trong ñ ng) trong Năm chưa ñư c toán v i quy t (%) năm năm quy t toán toán (%) (%) 2006 105 32 30,47% 2006 120.065 96.400 80,29 24.717 25,64 71.683 74,36 2007 100 32 32,00% 2007 122.009 91.983 75,39 29.683 32,27 62.300 67,73 2008 80 23 28,75% 2008 153.052 124.232 81,17 34.276 27,59 89.956 72,41 2009 114 25 21,93% 2009 224.867 207.665 92,35 63.338 30,50 144.327 69,50 2010 152 40 26,32% 2010 228.425 187.994 82,30 63.241 33,64 124.753 66,36 (Ngu n: Phòng Tài chính- K ho ch huy n Bình Sơn) T ng 2.3.3. Nguyên nhân c a nh ng t n t i h n ch 848.418 708.274 83,48 215.255 30,39 493.019 69,61 s 2.3.3.1. Quy ñ nh c a pháp lu t v ñ u tư và qu n lý v n ñ u tư chưa (Ngu n: Kho b c Nhà nư c huy n Bình Sơn) Trên ñ a bàn huy n, tình tr ng t p trung gi i ngân thanh toán v n th ng nh t vào tháng cu i năm (tháng 12) tương ñ i l n chi m 69.61% v n c p - V t ng th , ho t ñ ng ñ u tư nư c ta trong th i gian qua phát, trong khi v n thanh toán c a 11 tháng ch ñ t 30,39% v n c p ñư c qu n lý theo quy ñ nh c a nhi u văn b n lu t như: Lu t NSNN, phát. Kh i lư ng ki m soát, thanh toán c a KBNN huy n t p trung vào Lu t Đ u tư, Lu t Xây d ng, Lu t Đ u th u, Lu t Đ t ñai, Lu t Phòng th i ñi m cu i năm gây nên tình tr ng quá t i và nh hư ng d n ñ n ch ng tham nhũng, Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí,... Riêng ch t lư ng ki m soát thanh toán không cao. ho t ñ ng ñ u tư XDCB t NSNN không nh m m c ñích kinh doanh 2.3.2.7. Công tác quy t toán v n ñ u tư d án hoàn thành ñư c ñi u ch nh b ng các ngh quy t c a Qu c h i, các văn b n hư ng Giai ño n 2006 - 2010 s d án hoàn thành ñư c th m tra quy t d n thi hành các lu t liên quan và các ngh ñ nh c a Chính ph . toán có t ng s 551 d án, bình quân m i năm 110 d án và m i cán b - Tuy nhiên, t ng k t, ñánh giá th c t th i gian qua công tác qu n ph i th m tra 55 d án/năm. N u tr ngày l , t t, th 7, ch nh t; thì lý v n ñ u tư XDCB t NSNN b ng các lu t liên quan, các ngh ñ nh c a th i gian th m tra m i d án dư i 5 ngày. V i th i gian quá ít, ch c Chính ph ñã b c l vư ng m c chưa ñư c gi i quy t và chưa ñáp ng ch n không th th m tra h t các h sơ chi ti t như: văn b n pháp lý, h p yêu c u qu n lý, c n ph i ñư c xem xét, b sung hoàn ch nh hơn trong
 10. 19 20 m t văn b n lu t th ng nh t ñó là Lu t Đ u tư công, ñ m b o s nh t Ph n ñ u t ng GTSX ñ n năm 2015 ñ t kho ng 4.372 t ñ ng (giá quán và phù h p v i yêu c u qu n lý nhà nư c v ñ u tư công hi n nay. c ñ nh năm 1994), t c ñ tăng trư ng kinh t bình quân ñ t t 16- 2.3.3.2. Các bi n pháp ch tài chưa ñ m nh 17%/năm. Bình quân thu nh p ñ u ngư i ñ n năm 2015 kho ng 28 - 30 M c dù nh ng năm g n ñây Nhà nư c ñã quan tâm thay ñ i b tri u ñ ng. Cơ c u kinh t ñ n năm 2015: nông - lâm - ngư nghi p t 20- sung cơ ch chính sách qu n lý ñ u tư XDCB tương ñ i ñ y ñ . Tuy 21%; công nghi p và xây d ng t 36-37%, thương m i - d ch v t 42-43%. nhiên, v n chưa quy ñ nh chi ti t v m c ñ vi ph m và hình th c x lý 3.1.3. Quan ñi m ñ u tư xây d ng k t c u h t ng trong m t s trư ng h p c th . - Xây d ng k t c u h t ng theo hư ng ñ ng b , hi n ñ i. Quy 2.3.3.3. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý ho ch k t c u h t ng giai ño n 10 năm và t m nhìn 20 năm. - Công tác k ho ch v n ñ u tư chưa g n v i quy ho ch xây d ng; - Huy ñ ng t t hơn các ngu n l c xã h i cho ñ u tư xây d ng k t - Còn bi u hi n cơ ch "xin - cho" trong b trí k ho ch v n ñ u tư; c u h t ng KT-XH. Xây d ng c th các danh m c công trình quan - Công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng còn g p nhi u khó khăn; tr ng. - K ho ch v n ñ u tư hàng năm thư ng hay ñi u ch nh. - T p trung ñ u tư h th ng các công trình l n m t cách ñ ng b , 2.3.3.4. Ngu n v n NSNN h n h p và ti n ñ gi i ngân v n ch m ñ t chu n qu c gia, th t s có ý nghĩa cho s phát tri n kinh t xã h i Ngu n v n ñ u tư t NSNN hàng năm thư ng chi m kho ng 15- - T o ti n ñ v xây d ng cơ s h t ng k thu t và h t ng xã 20% t ng v n ñ u tư phát tri n toàn xã h i, trong ñó NSNN c a huy n h i, ñ y m nh phát tri n KT-XH nhanh và b n v ng, ph n ñ u xây ch chi m 8,91%, nên có nhi u h n ch trong vi c b trí v n ñ u tư. d ng huy n Bình Sơn ñ n năm 2015 tr thành huy n khá nh t trong Ti n ñ gi i ngân v n ñ u tư có nh hư ng r t l n ñ n công tác t nh. qu n lý v n ñ u tư XDCB. Vì khi ti n ñ gi i ngân v n ch m, th i gian 3.1.4. Phương hư ng ñ u tư có tính ñ t phá trong giai ño n 2011- thi công d án kéo dài, ch m ñưa vào s d ng, gây lãng phí. 2015 2.3.3.5. Nguyên nhân v ngu n l c con ngư i - Xây d ng k t c u h t ng k thu t, h t ng xã h i và các CSHT - Nguyên nhân c a nh ng t n t i ph i k ñ n y u t con ngư i. thi t y u khác ñ thu hút ñ u tư v i các nhóm ngành có l i th cao và Có th k m t s nguyên nhân: Làm vi c thi u trách nhi m; thi u năng th m nh c a ñ a phương l c công tác và thi u ph m ch t ñ o ñ c. - M r ng không gian và ñ u tư h t ng ñô th th tr n Châu ñ n năm 2015 ñ t m t s tiêu chí c a ñô th lo i IV. CHƯƠNG 3 - Phat tri n thương m i d ch v như du l ch, d ch v v n t i, xây NH NG GI I PHÁP CH Y U HOÀN THI N CÔNG TÁC d ng trung tâm thương m i, d ch v ngân hàng, bưu chính vi n thông, QU N LÝ V N Đ U TƯ XDCB T NSNN C A HUY N BÌNH SƠN d ch v tài chính. - Phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao và xây d ng ti m l c 3.1. Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N CSHT C A HUY N BÌNH SƠN khoa h c công ngh . 3.1.1. Nh ng l i th , h n ch trong phát tri n c a huy n Bình Sơn 3.1.5. Nhu c u v n ñ u tư giai ño n 2011-2015 3.1.1.1. L i th so sánh Nhu c u v n ñ u tư xã h i c a huy n Bình Sơn giai ño n 2011- 3.1.1.2. Nh ng h n ch và khó khăn 2015 kho ng 30.200 t ñ ng, tăng bình quân 31%/năm và tăng g p 4 3.1.2. M c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a huy n
 11. 21 22 l n so v i giai ño n 2006-2010, trong ñó ngu n v n ñ u tư t NSNN - Đánh giá ñ u tư, xác ñ nh rõ nguyên nhân khách quan, ch quan chi m g n 9% t ng v n ñ u tư toàn xã h i trên ñ a bàn. c a vi c ñi u ch nh d án và bi n pháp x lý c a các bên có liên quan 3.1.6. Xác ñ nh nh ng d án quan tr ng, ch y u trư c khi trình c p có th m quy n phê duy t ñi u ch nh d án. 3.2. NH NG GI I PHÁP CH Y U HOÀN THI N CÔNG TÁC - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra ho t ñ ng tư v n ñ i QU N LÝ V N Đ U TƯ XDCB T NSNN C A HUY N BÌNH SƠN v i các t ch c, cá nhân hành ngh tư v n xây d ng, phát hi n và x lý 3.2.1. Qu n lý ch t ch công tác quy ho ch xây d ng k p th i các vi ph m theo quy ñ nh. - Công tác quy ho ch ph i ñi trư c m t bư c ñ m b o tính ñ ng 3.2.4. Tăng cư ng qu n lý công tác l a ch n nhà th u b , th ng nh t và phù h p quy ho ch t ng th phát tri n KT-XH v i - Nâng cao nghi p v , ti n t i chuyên môn hoá công tác ñ u th u quy ho ch xây d ng và quy ho ch s d ng ñ t. cho các ñ i tư ng tham gia trong quá trình l a ch n nhà th u g m: - Đ m b o các quy ho ch KT-XH, quy ho ch xây d ng sau khi Ngư i có th m quy n, ch ñ u tư, t chuyên gia ñ u th u, nhà th u ñư c phê duy t ph i ñư c ch ñ o th c hi n th ng nh t. tham d , cơ quan th m ñ nh...cung c p thông tin k p th i, ñ y ñ giúp - Đ i m i phương pháp quy ho ch, l a ch n các ñơn v tư v n có cho quá trình ñ u th u ñư c thông su t. ch t lư ng chuyên môn cao ñ th c hi n các ñ án quy ho ch. - Th c hi n t t quy ñ nh v trình t th c hi n ñ u th u; cương - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành quy quy t ch ng các hình th c khép kín trong ñ u th u; b o ñ m tính công ho ch, x lý các trư ng h p xây d ng trái phép không theo quy ho ch khai minh b ch ñư c quy ñ nh trong Lu t Đ u th u. Ch m d t trình ñư c duy t. tr ng ch n th u v i giá quá th p sau ñó tìm cách phát sinh, nâng giá h p 3.2.2. Đ i m i công tác k ho ch hóa v n ñ u tư ñ ng. - Công khai, minh b ch trong phân b v n ñ u tư t NSNN - X lý các tình hu ng trong ñ u th u theo nguyên t c ñ m b o huy n; c nh tranh công b ng. - T p trung x lý d t ñi m n ñ ng kéo dài trong XDCB; - X lý nghiêm các t ch c cá nhân vi ph m các hành vi b c m - Phân c p hơn n a trong qu n lý v n ñ u tư t NSNN huy n; trong ñ u th u (có 17 hành vi b c m ñư c quy ñ nh t i Đi u 12 Lu t - Tuân th nguyên t c b trí v n ngân sách. Đ u th u). 3.2.3. Nâng cao ch t lư ng l p, th m ñ nh và phê duy t d án ñ u tư 3.2.5. T ch c qu n lý thi công xây d ng công trình - Các ch ñ u tư, ban qu n lý d án ph i tham kh o ñ y ñ thông Qu n lý thi công xây d ng công trình bao g m qu n lý kh i tin v năng l c hành ngh c a các ñơn v tư v n xây d ng ñ quy t lư ng xây d ng, ch t lư ng xây d ng, qu n lý ti n ñ xây d ng, qu n ñ nh. lý an toàn lao ñ ng trên công trư ng và qu n lý môi trư ng xây d ng. - Các t ch c tư v n l p d án ñ u tư c n ph i nâng cao trình ñ 3.2.6. Qu n lý nghi m thu, bàn giao ñưa công trình vào s d ng chuyên môn và kinh nghi m ngh nghi p c a ñ i ngũ làm công tác tư Công trình sau khi xây d ng hoàn thành, ph i ñư c nghi m thu, v n và th m tra d án. bàn giao ñưa vào s d ng. Công tác nghi m thu bao g m: ki m tra vi c - Khi phê duy t d án ñ u tư, cơ quan th m ñ nh và phê duy t xây d ng và l p ñ t thi t b so v i thi t k , tiêu chu n xây d ng, tài li u c n ñánh giá ñúng tính c p thi t, lu n ch ng các phương án kinh t - k ch d n k thu t; k t qu th nghi m ch t lư ng v t li u, thi t b l p ñ t; thu t, ñánh giá hi u qu KT-XH, tác ñ ng môi trư ng c a d án. công tác hoàn thi n ...
 12. 23 24 3.2.7. Nâng cao ch t lư ng ki m soát thanh toán v n ñ u tư - X lý trách nhi m nh ng ngư i không lưu tr h sơ, ho c l p - KBNN ch ñ ng hư ng d n các ch ñ u tư hoàn t t các h sơ phương án s a ch a, c i t o không căn c vào h sơ pháp lý ban ñ u. pháp lý ñ làm cơ s t m ng và KSTTVĐT. 3.2.9. Tăng cư ng thanh ki m tra, giám sát c ng ñ ng và công khai - Niêm y t công khai Quy trình KSTTVĐT theo hư ng d n c a tài chính B Tài chính. Th c hi n thanh tra, ki m tra công trình ñư c ñ u tư t NSNN - Ti n hành rà soát t l gi i ngân v n theo t ng d án, t ch c huy n; t p trung vào nh ng khâu y u kém có nhi u dư lu n xã h i và ki m tra th c t hi n trư ng. ph n ánh c a c ng ñ ng. - Tăng cư ng hư ng d n th c hi n t m ng cho các d án ñ u Phát huy quy n làm ch c a nhân dân th c hi n quy n ki m tra th u, các công trình th y l i, ñê ñi u vư t lũ theo ñúng ch ñ quy ñ nh. giám sát ñ u tư c ng ñ ng và công khai tài chính. - Đ xu t UBND huy n ñi u chuy n k p th i k ho ch v n t các 3.2.10. Nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ cán b qu n lý v n ñ u tư công trình vào cu i năm. - S p x p, b trí l i ñ i ngũ cán b cho h p lý, b trí ñúng ngư i - Đôn ñ c các ch ñ u tư x lý công n và t t toán tài kho n ñúng ñúng vi c, phù h p v i kh năng và trình ñ chuyên môn c a cán b . quy ñ nh ñ i v i d án hoàn thành ñã ñư c phê duy t quy t toán. - Có k ho ch c th cho chi n lư c ñào t o l i, b i dư ng nghi p v - Ti p t c tri n khai t t công tác tin h c hoá trong KSTTVĐT. ñ i ngũ cán b làm nhi m v qu n lý nhà nư c v ĐTXD t i các ban qu n - Chú tr ng công tác ñào t o, b i dư ng, t p hu n nghi p v nâng lý d án, các phòng ban chuyên môn c a huy n và UBND các xã, th tr n. cao ch t lư ng ñ i ngũ cán b công ch c và b máy KSTTVĐT. - Th c hi n c i cách th t c hành chính trong KSTTVĐT. K T LU N VÀ KI N NGH 3.2.8. Gi i pháp v công tác quy t toán v n ñ u tư d án hoàn thành 1. K T LU N - X ph t nghiêm ch ñ u tư, nhà th u xây d ng, nhà th u tư v n Đ u tư XDCB là m t ho t ñ ng ñ u tư vô cùng quan tr ng t o ra có hành vi vi ph m. h th ng CSHT ph c v cho s phát tri n KT -XH, là ti n ñ cơ b n ñ - Ch ñ o các ngành, n m chính xác s lư ng d án ñ u tư hoàn th c hi n CNH, HĐH ñ t nư c. Qu n lý v n ñ u tư XDCB là m t ho t thành chưa quy t toán, ñ có gi i pháp x lý c th . ñ ng qu n lý kinh t ñ c thù, r t ph c t p và luôn bi n ñ ng trong ñi u - Tuỳ theo quy mô và tính ch t ph c t p c a t ng d án, phòng ki n môi trư ng pháp lý, các cơ ch chính sách qu n lý ñ u tư còn chưa Tài chính- K ho ch huy n tr c ti p th m tra ho c trình UBND huy n hoàn ch nh, thi u ñ ng b và luôn thay ñ i hi n nay. thành l p T tư v n th m tra báo cáo quy t toán. V n ñ tăng cư ng qu n lý v n ñ u tư là m t t t y u khách - B trí cán b làm công tác th m tra quy t toán ph i có ñ năng l c. quan trong ñi u ki n n n kinh t ñang h i nh p và phát tri n nư c ta, - Trong th m tra quy t toán ph i chú ý ñ n ñơn giá, kh i lư ng, vi c tăng tích lũy v n ñ ñáp ng nhu c u ngày càng tăng cho ñ u tư ch t lư ng, ch ng lo i v t li u, ñ i chi u v i d toán ñư c duy t và các XDCB còn g p nhi u khó khăn do ngu n v n còn h n ch . Các ch th ñi u ki n nêu trong h p ñ ng, biên b n nghi m thu, h sơ hoàn công. tham gia ho t ñ ng qu n lý v n ñ u tư luôn tìm m i cách l i d ng k h - Khi thanh tra n u phát hi n cơ quan th m tra, phê duy t quy t c a pháp lu t, c a cơ ch chính sách ñ tr c l i cá nhân. V n ñ ñ t ra toán d án hoàn thành sai quy ñ nh gây lãng phí v n ñ u tư, ph i x lý là ph i bi t qu n lý t t m i ngu n v n dành cho ñ u tư XDCB t nghiêm theo quy ñ nh hi n hành. NSNN, nh m ñáp ng k p th i nhu c u v n ñ u tư XDCB cho s
 13. 25 26 nghi p phát tri n KT-XH, h n ch và ngăn ch n n n tham nhũng, lãng tư ñ m b o có lãi và không th p hơn m c giá do UBND t nh qui ñ nh. phí, th t thoát v n Nhà nư c, góp ph n thúc ñ y tăng trư ng kinh t , - Đ i v i Chính quy n ñ a phương (huy n và xã) văn hóa, xã h i, xóa ñói gi m nghèo, nâng cao ñ i s ng v t ch t tinh Xây d ng và quy t ñ nh ban hành B ng quy trình và phân công th n cho nhân dân. trách nhi m trong qu n lý ñ u tư XDCB trên ñ a bàn huy n ñ th ng V i ñ tài: “Hoàn thi n công tác qu n lý v n ñ u tư xây d ng cơ nh t ch ñ o, ñi u hành. b n t ngân sách nhà nư c c a huy n Bình Sơn, t nh Qu ng Ngãi”. Trên cơ Ch ñ o các ngành ch c năng c a huy n, hàng năm t ch c b i c tìm hi u m t s n i dung cơ b n v ñ u tư và qu n lý v n ñ u tư XDCB dư ng c p nh t ki n th c v qu n lý ñ u tư XDCB cho ñ i ngũ công t NSNN. Đ tài ñã t p trung phân tích ñánh giá k t qu ñ u tư và th c ch c t huy n ñ n cơ s . tr ng qu n lý v n ñ u tư giai ño n 2006-2010 c a huy n Bình Sơn, tìm ra - Đ i v i Ch ñ u tư, ñơn v tư v n và nhà th u xây d ng nh ng t n t i h n ch và nguyên nhân c a nh ng t n t i h n ch ñó. Đ ng Các ch ñ u tư, ñơn v tư v n, nhà th u xây d ng trong quá trình th i ñ xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý v n ñ u tư qu n lý, th c hi n d án ñ u tư ph i ch p hành nghiêm ch nh quy ñ nh XDCB t NSNN c a huy n Bình Sơn m t cách h p lý. c a pháp lu t v ñ u tư và xây d ng, tuân th trình t ñ u tư và xây 2. KI N NGH d ng, quy trình, quy ph m k thu t khi xây d ng công trình. Khi d án, - Đ i v i Chính ph và B ngành Trung ương công trình hoàn thành ph i kh n trương l p báo cáo quy t toán v n ñ u Hi n nay cơ ch chính sách v qu n lý ñ u tư xây d ng ñã ñư c tư trình c p có th m quy n phê duy t./. Nhà nư c ban hành, s a ñ i, b sung tương ñ i k p th i, ñáp ng yêu c u qu n lý ñi u hành các ho t ñ ng ñ u tư và qu n lý v n ñ u tư d n ñi vào n n p. Tuy nhiên, các cơ ch chính sách này không có tính n ñ nh lâu dài, thư ng xuyên thay ñ i gây ra nhi u khó khăn và b t c p cho nh ng ngư i làm công tác qu n lý v n ñ u tư XDCB t NSNN. Do ñó, vi c ti p t c s a ñ i, b sung hoàn thi n v cơ ch chính sách qu n lý ñ u tư có tính th ng nh t và n ñ nh lâu dài, trên cơ s phân tích căn nguyên ñã d n ñ n lãng phí, th t thoát v n ñ u tư t NSNN. - Đ i v i t nh Qu ng Ngãi Xây d ng và ban hành Quy t ñ nh s a ñ i b sung Quy ñ nh m t s nhi m v qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình cho phù h p v i cơ ch chính sách hi n hành và áp d ng th ng nh t trên ñ a bàn t nh. Th c hi n phân c p ngân sách ñ i v i ngu n v n ñ u tư XDCB t p trung t NSNN c a t nh theo hư ng phân c p m nh v cơ s và áp d ng n ñ nh cho giai ño n 2011-2015. y quy n cho UBND huy n quy t ñ nh m c giá kh i ñi m ñ ñ u giá quy n s d ng ñ t các khu dân cư trên cơ s tính toán ñ chi phí ñ u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản