intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
148
lượt xem
48
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG VÕ VĂN HUY HOÀN THI N CÔNG TÁC S D NG NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY C PH N T P ĐOÀN TÂN MAI Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2010
 2. 2 Chương trình ñư c hoàn thành Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. VÕ XUÂN TI N Ph n bi n 1 : PGS.TS. Nguy n Th Như Liêm Ph n bi n 2 : PGS.TS. Nguy n Th Kim Anh Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 2 tháng 10 năm 2010 * Có th ti n hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài Ngu n nhân l c là ti m năng qúi giá và có vai trò quy t ñ nh s phát tri n c a các doanh nghi p. Vi c s d ng có hi u qu ngu n nhân l c s góp ph n không nh ng làm tăng năng su t lao ñ ng và nâng cao tính hi u qu c a s n xu t, mà còn ñ ng viên và t o ñi u ki n cho nhân viên c ng hi n tài năng, giúp h g n bó, t n tâm và trung thành v i doanh nghi p. Vì l ñó, các doanh nghi p luôn chú ý s d ng ngu n nhân l c v n có c a mình. Trong th i gian qua, công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai nh n th c ñư c t m quan tr ng c a công tác s d ng ngu n nhân l c, nhưng trên th c t công tác này v n còn b c l nh ng b t c p như th a lao ñ ng, lao ñ ng kém ch t lư ng,… không phù h p v i ñi u ki n kinh doanh c a Công ty. Đ phát huy hi u qu c a ngu n nhân l c hi n có và ñáp ng t t hơn m c tiêu t ch c thì vi c tìm ki m các bi n pháp ñ “hoàn thi n công tác s d ng ngu n nhân l c t i công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai” là m t yêu c u c p thi t. Đó là lý do ñ em l a ch n ñ tài cho lu n văn th c s c a mình. 2. M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa các v n ñ liên quan ñ n vi c s d ng ngu n nhân l c trong các doanh nghi p. - Phân tích th c tr ng vi c s d ng ngu n nhân l c t i công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai. - Đ xu t gi i pháp nh m hòan thi n vi c s d ng ngu n nhân l c t i công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai th i gian ñ n. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Là nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n liên quan ñ n vi c s d ng ngu n nhân l c t i công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai. - Ph m vi nghiên c u: + N i dung: Đ tài ch t p trung nghiên c u m t s n i dung v s d ng ngu n nhân l c trong công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai. + V m t không gian: Đ tài t p trung nghiên c u vi c s d ng ngu n nhân l c. + V m t th i gian: Các gi i pháp ñư c ñ xu t trong ñ tài ch có ý nghĩa trong th i gian t nay ñ n năm 2015. 4. Phương pháp nghiên c u Đ th c hi n các m c tiêu trên ñ tài s d ng các phương pháp sau: - Phương pháp Duy v t bi n ch ng, phương pháp Duy v t l ch s ,
 4. 4 - Các phương pháp th ng kê, - Các phương pháp khác. 5. B c c c a ñ tài Ngoài ph n m ñ u, m c l c, danh m c tài li u tham kh o, ph l c ñ tài ñư c chuy n t i thành các chương sau: Chương 1. M t s v n ñ lý lu n v s d ng ngu n nhân l c trong các doanh nghi p Chương 2. Phân tích th c tr ng vi c s d ng ngu n nhân l c t i công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai Chương 3. M t s gi i pháp nh m hoàn thi n vi c s d ng ngu n nhân l c t i công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai th i gian t i CHƯƠNG 1 M TS V N Đ LÝ LU N V S D NG NGU N NHÂN L C TRONG CÁC DOANH NGHI P 1.1. M T S KHÁI NI M - Nhân l c là ngu n l c c a m i con ngư i g m (th l c, trí l c và nhân cách). - Ngu n nhân l c là t ng th các ti m năng c a con ngư i, trư c h t và cơ b n nh t là ti m năng lao ñ ng (g m: th l c, trí l c, nhân cách c a con ngư i) ñư c huy ñ ng vào quá trình lao ñ ng nh m ñáp ng m c tiêu c a m t t ch c, doanh nghi p. - B trí ngu n nhân l c là s p x p, b trí ngư i lao ñ ng vào v trí c th t o nên s phù h p gi a kh năng c a ngư i lao ñ ng v i yêu c u c a công vi c. - Phân tích công vi c là m t ti n trình xác ñ nh m t cách có h th ng các nhi m v và các k năng c n thi t ñ th c hi n các công vi c trong t ch c. - S d ng ngu n nhân l c là quá trình khai thác ngu n nhân l c (NNL) hi n có. Là chuy n NNL t ti m năng sang th c hi n nh ng ho t ñ ng có ích cho con ngư i và xã h i. - Nói cách khác, ñó là quá trình tìm cách ñ chuy n ngu n nhân l c hi n có t d ng kh năng sang d ng s d ng th c t ñ th c hi n m c tiêu c a doanh nghi p. 1.2. N I DUNG C A VI C S D NG NGU N NHÂN L C 1.2.1. Xác ñ nh cơ c u ngu n nhân l c - Là xác ñ nh m i quan h v thành ph n, t l và vai trò c a các b ph n c a ngu n nhân l c, nh m ñáp ng m c tiêu c a doanh nghi p. - Ph i xác ñ nh cơ c u c a ngu n nhân l c b i l ñây là y u t ñ u tiên giúp cho vi c th c hi n các m c tiêu chi n lư c c a doanh nghi p m t cách thu n l i.
 5. 5 M c tiêu doanh nghi p s khó th c hi n khi cơ c u ngu n nhân l c ñư c xác ñ nh không phù h p, d n ñ n có công vi c thi u lao ñ ng trong khi có công vi c l i th a lao ñ ng. - Khi xác ñ nh cơ c u ngu n nhân l c c n xem xét ñ n chi n lư c phát tri n kinh doanh c a doanh nghi p ñ xác ñ nh s lư ng nhân l c tương ng v i t ng nhi m v chi n lư c ñ t ra. Nói cách khác, là xem xét thành ph n, t l c a t ng lo i ngu n nhân l c ñ có kh năng ñ m ñương công vi c c a doanh nghi p trong m i giai ño n, m i chu kỳ kinh doanh ng n h n, trung h n và dài h n. 1.2.2. B trí ngu n nhân l c - Là s p x p, b trí ngư i lao ñ ng vào v trí c th t o nên s phù h p gi a kh năng c a ngư i lao ñ ng v i yêu c u c a công vi c. - B trí ngu n nhân l c có ý nghĩa c c kỳ quan tr ng, nó giúp cho công vi c hoàn thành t t b i ngư i th c hi n có ñ kh năng. Giúp cho ngư i lao ñ ng ph n kh i, s d ng ñư c chuyên môn, ngành ngh ñư c ñào t o. - Vi c b trí ngu n nhân l c là ñ kh c ph c các y u ñi m t n t i trong ñơn v . - C n có s liên k t ch t ch và s hòa h p gi a ngu n nhân l c và nhu c u công vi c, trách các trư ng h p sau. + Trư ng h p 1: là trình ñ ngư i lao ñ ng ñáp ng th p hơn nhu c u công vi c là do thi u ki n th c và k năng c n thi t nên h không th ñ t ñư c k t qu mong mu n, n y sinh thái ñ chán n n, phương h i ñ n hi u qu công tác th p. + Trư ng h p 2: là trình ñ ngư i lao ñ ng cao hơn yêu c u công vi c vì nhân viên có trình ñ cao hơn nhi u so v i công vi c c a h ñư c n m gi . H s nhanh chóng rơi vào tình tr ng nhàm chán và thi u ñ ng cơ làm vi c, ñi u này ch c ch n s nhanh chóng d n ñ n hi u su t lao ñ ng th p. Công vi c và các ñ c ñi m c a nó Ngư i lao ñ ng và các - Trách nhi m ñ c ñi m c a nó - Đi u ki n làm vi c - Ti u s , kinh nghi m - Nhi m v … - Quá trình ñào t o - K năng - Công vi c ñư c hoàn thành nhanh - Năng l c c a ngư i lao ñ ng ñư c s d ng t t Hình 1.1 : B trí ngu n nhân l c
 6. 6 Qua hình 4 cho th y, ñ i v i m c tiêu s d ng ngu n nhân l c là ñ t ñư c s hòa h p có th gi a nhu c u và ngu n nhân l c, m t bên là công vi c dư i d ng là ñ c ñi m công vi c, nhi m v , ñi u ki n làm vi c,… và m t bên là m t cá nhân v i ti u s b n thân, quá trình ñào t o, kinh nghi m và nh ng d ñ nh cá nhân. - Tiêu chí ñ ñánh giá tính h p lý c a b trí công vi c là s hài hài lòng c a ngư i lao ñ ng ñ i v i các công vi c mà h ñ m nh n. 1.2.3. Xác ñ nh s lư ng ngu n nhân l c Trong s d ng ngu n nhân l c c n chú ý ñ n vi c s d ng s lư ng ngu n nhân l c. T c là, s lư ng ngu n nhân l c mà doanh nghi p s d ng phù h p v i v i kh i lư ng công vi c c n hoàn thành, không ñ hi n tư ng dư th a hay thi u lao ñ ng. - Xu t phát t qui mô và ñ nh m c, ñ c ñi m công vi c c a doanh nghi p mà doanh nghi p tuy n d ng lao ñ ng và phân b s lư ng ngu n nhân l c ñ phù h p v i yêu c u nhi m v ñ t ra. - Khi s d ng s lư ng nhân l c c n xem xét trên phương di n toàn b doanh nghi p cũng như t ng b ph n, t ng ñơn v c a nó. - Đ xác ñ nh s lư ng ngu n nhân l c. Khi có s bi n ñ ng v s lư ng c n thi t ph i xem xét các lý do. + Do doanh nghi p gi m quy mô s n xu t + Do doanh nghi p thay ñ i máy móc thi t b m i + Do doanh nghi p có chính sách ñ i v i ngư i lao ñ ng chưa h p lý + Do ñi u ki n làm vi c c a doanh nghi p. 1.2.4. S d ng ki n th c chuyên môn c a ngư i lao ñ ng - S d ng ki n th c chuyên môn c a ngu n nhân l c (NNL) có nghĩa là b trí và s d ng NNL ñó theo ñúng chuyên môn ngành ngh và c p b c trình ñ mà h ñư c ñào t o. T c là, s d ng ngư i lao ñ ng vào vi c mà ñó ki n th c chuyên môn c a h ñư c phát huy nhi u nh t. - Khi s d ng ñúng ki n th c chuyên môn và trình ñ c a ngư i lao ñ ng s : + Giúp cho công vi c hoàn thành t t, b i vì ngư i th c hi n có ki n th c chuyên môn. + Giúp cho ngư i lao ñ ng phát huy ñư c năng l c s trư ng c a mình, phát huy ñư c k t qu c a quá trình ñào t o. + Giúp cho ngư i lao ñ ng có ñ ng l c thúc ñ y. + Giúp nâng cao hi u qu quá trình ñào t o. - Mu n s d ng ki n th c chuyên môn c a ngư i lao ñ ng thì doanh nghi p ph i.
 7. 7 + Qu n lý thông tin c a t ng ngư i lao ñ ng như ki n th c chuyên môn, trình ñ ,… ñ có k ho ch s d ng h vào công vi c thích h p. + Phân tích k t ng lĩnh v c công vi c, ñ th y ñư c yêu c u trách nhi m, nhi m v , ñi u ki n làm vi c c a t ng lo i công vi c làm cơ s cho vi c b trí s d ng ki n th c, c p b c trình ñ c a ngư i lao ñ ng m t cách h p lý. - Tiêu chí ñánh giá trình ñ s d ng ki n th c c a ngư i lao ñ ng là t l ph n trăm lao ñ ng ñư c b trí ñúng ngành ngh , trình ñ ñào t o. 1.2.5. S d ng k năng c a ngư i lao ñ ng - Là s d ng s khéo léo, ñ tinh x o, kinh nghi m,... ngư i lao ñ ng ñ hoàn thành công vi c. - Công vi c này s giúp phát huy, khai thác s trư ng c a ngư i lao ñ ng, không nh ng v y mà còn t o ñi u ki n tích lũy kinh nghi m cho ngư i lao ñ ng. - S d ng k năng c a ngư i lao ñ ng có nghĩa là ai thành th o lĩnh v c nào thì b trí vào lĩnh v c ñó. Còn n u b trí không ñúng k năng thì ngư i lao ñ ng không th hoàn thành công vi c v i m c năng su t cao nh t. 1.2.6. Nâng cao nh n th c ngư i lao ñ ng - Làm cho ngư i lao ñ ng nh n th c ñúng ñ n công vi c ñã làm, v hình nh công ty cũng như quan h mình v i khách hàng, quan h phòng ban nghi p v , quan h mình v i ñ ng nghi p. - Thông qua các l p b i dư ng, ñào t o c a công ty nh m góp ph n nâng cao trình ñ chuyên môn, năng l c qu n lý, năng l c lãnh ñ o,.. ñ i v i t ng ngư i lao ñ ng và s d ng ngu n nhân l c hi u qu hơn cho m c tiêu phát tri n c a doanh nghi p. - Mu n v y, nên giáo d c nâng cao nh n th c ngư i lao ñ ng. Nh m làm cho hành vi và thái ñ ng x c a h ñúng ñ n hơn trong quá trình làm vi c cũng như ti p xúc v i các ñ i tư ng trong và ngoài doanh nghi p. 1.2.7. Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng Trong quá trình s d ng ngu n nhân l c thì ph i tìm cách khai thác các ti m năng c a ngu n nhân l c ñó, b ng các y u t v t ch t, tinh th n, ñi u ki n làm vi c ñ ngư i lao ñ ng ph n kh i hơn trong quá trình làm vi c. - Y u t v t ch t. + Y u t v t ch t ñư c s d ng là ñòn b y ñ kích thích ngư i lao ñ ng hăng say làm vi c. + Ngư i lao ñ ng quan tâm doanh nghi p tr m c lương bao nhiêu, s ñư c hư ng nh ng ch ñ gì khi h làm vi c t i ñó và h s nh n ñư c nh ng gì n u h hoàn thành xu t s c công vi c c a mình. + Y u t v t ch t luôn g n li n v i nh ng mong mu n c a ngư i lao ñ ng và nhu c u này ngày càng tăng cao khi ngư i lao ñ ng làm vi c lâu năm, tích lũy ñư c
 8. 8 nhi u kinh nghi m và k năng, k x o ngày càng nh y bén hơn và m c ñ x lý công vi c ph c t p. - Y u t tinh th n + Y u t tinh th n th hi n giá tr tinh th n c a ngư i qu n lý mang l i cho ngư i lao ñ ng thông qua s ñ ng viên, khen ng i, tuyên dương,.. ñ h có c m giác công vi c mình làm mang l i s hài lòng cho doanh nghi p. + Y u t tinh th n ñem l i s th a mãn v tinh th n cho ngư i lao ñ ng, s t o ra tâm lý tho i mái, s yên tâm công vi c, c m giác an toàn cho ngư i lao ñ ng. - Môi trư ng thu n l i và cơ h i thăng ti n s thúc ñ y ngư i lao ñ ng tích c c làm vi c và s khao khát tìm ki m cơ h i thăng ti n ngh nghi p. - Khi công vi c kinh doanh c a doanh nghi p càng thu n l i thì công tác ñào t o, b i dư ng c n ñư c chú ý hơn. Nh v y, h s làm vi c hăng say, nhi t tình và t t c s sáng t o c a h ñóng góp hi u qu công vi c cho doanh nghi p. 1.3. NHÂN T NH HƯ NG TÁC Đ NG Đ N VI C S D NG NGU N NHÂN L C - S ti n b c a khoa h c k thu t quá nhanh. - N n kinh t phát tri n. 1.4. Ý NGHĨA VI C S D NG NGU N NHÂN L C - S d ng ngu n nhân l c có hi u qu s t o ñà thúc ñ y s l n m nh c a doanh nghi p, phát huy hi u qu ngu n nhân l c qúi giá là con ngư i. - Nh m góp ph n tăng năng su t lao ñ ng. - Góp ph n th c hi n m c tiêu c a t ch c và m c tiêu cá nhân ngư i lao ñ ng. - T o ñi u ki n cho nhân viên ñư c phát huy t i ña các năng l c cá nhân c a mình. CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TH C TR NG S D NG NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY C PH N T P ĐOÀN TÂN MAI 2.1. TÌNH HÌNH CƠ B N C A CÔNG TY NH HƯ NG Đ N VI C S D NG NGU N NHÂN L C 2.1.1. Đ c ñi m v công tác t ch c - L ch s hình thành và phát tri n Thành l p năm 1958, công ty không ng ng phát tri n ñ n nay chính th c mang tên công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai và có 6 ñơn v thành viên ñư c b trí theo t ng nhi m v s n xu t kinh doanh c a công ty.
 9. 9 - Ch c năng + S n xu t, kinh doanh, xu t nh p kh u các lo i gi y. + Tr ng r ng nguyên li u gi y, tr ng cây cao su và các lo i cây công nghi p. + Kinh doanh khách s n và các d ch v khác. - Nhi m v + T ch c qu n lý và s d ng có hi u qu v tài s n, ngu n v n và ch p hành t t quy ñ nh, quy ch công ty và pháp lu t Nhà nư c. + M r ng s n xu t kinh doanh và s d ng t t ngu n nhân l c ñ ñáp ng m c tiêu phát tri n c a công ty. - Sơ ñ b máy t ch c H i ñ ng qu n tr Ban giám ñ c P P P P P P P P k nhân K V t tư Qu n Lâm Qu n An toàn toán s ho ch và kho lý nghi p lý d k thu t tài hành kinh thành thông án và môi chính chính doanh ph m tin trư ng NM. NMG NMG Các ban XN XN XN gi y Tân Bình An Đ ng qu n lý NLG NLG NLG Mai Nai d án Lâm Đăklăk Đông Đ ng Nam B Ghi chú: Quan h ch ñ o Quan h ch c năng Hình 2.1: Sơ ñ b máy t ch c c a công ty
 10. 10 2.1.2. Đ c ñi m v các ngu n l c - T ng s lao ñ ng hi n nay là 1.962 lao ñ ng, trong ñó lao ñ ng làm vi c t i văn phòng là 264 lao ñ ng chi m t tr ng là 13,5%/t ng s lao ñ ng; lao ñ ng t i các ñơn v s n xu t là 1.698 lao ñ ng chi m t tr ng 86,5%/t ng s lao ñ ng. - Ngu n l c tài chính cân ñ i gi a tài s n và ngu n v n, s n xu t kinh doanh c a công ty ñã có lãi. - Ngu n l c cơ s v t ch t c a công ty có t ng di n r ng tr ng nguyên li u gi y: 20.000ha và t ng di n tích các nhà máy là 42 ha, máy móc thi t b và dây chuy n s n xu t gi y nh p t nư c ngoài v i công su t 140.000 t n/năm và ti p t c phát tri n m r ng, thay ñ i công ngh nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng s n ph m và ñáp ng nhu c u th trư ng trong nư c. 2.1.3. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai trong th i gian qua Ngành s n xu t gi y là ngành ch l c t i công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai, trong ñó, s n ph m gi y ña d ng v chu n lo i và s n ph m có ch t lư ng, ñ c bi t là s n ph m gi y in báo chi m 70% th ph n tiêu th trong nư c và s n ph m gi y Tân Mai ñư c nhi u ngư i tiêu dùng bi t ñ n. B ng 2.4: K t qu s n xu t kinh doanh c a công ty trong th i gian qua ĐVT: tri u ñ ng Ch tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 1. Doanh thu thu n 1.335.896 1.810.928 1.394.046 2. L i nhu n trư c thu 66.050 78.088 53.368 3.L i nhu n sau thu 66.050 66.898 46.495 NT: Phòng k toán- tài chính Qua b ng 4 cho th y, k t qu s n xu t kinh doanh c a công ty qua các năm phát tri n khá t t, c th năm 2009 v doanh thu ñ t 1.394 t ñ ng và l i nhu n sau thu là 46,495 t ñ ng. Nh v y, th i gian t i công ty ti p t c m r ng s n xu t kinh doanh và thay ñ i công ngh nh m nâng cao ch t lư ng s n ph m, ñ c bi t là s n ph m gi y in báo và gi y tráng ph n. 2.2. TÌNH TR NG VI C S D NG NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY C PH N T P ĐOÀN TÂN MAI 2.2.1. Th c tr ng v cơ c u ngu n nhân l c - Th c tr ng cơ c u ngu n nhân l c theo ñơn v t ch c
 11. 11 B ng 2.6: Cơ c u ngu n nhân l c c a công ty phân theo ñơn v t ch c Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 S T N i dung Cơ Cơ Cơ SL SL SL c u c u c u T (ngư i) (ngư i) (ngư i) (%) (%) (%) * T ng s lao ñ ng 1.439 100 1.506 100 1.962 100 I Lao ñ ng t i Văn phòng 138 9,6 158 10,5 264 13,5 1 Ban giám ñ c 7 0,5 11 0,7 11 0,6 2 Phòng k toán -tài chính 17 1,2 19 1,3 23 1,2 3 Phòng t ch c hành chính 27 1,9 31 2,1 126 6,4 4 Phòng kinh doanh 21 1,5 18 1,2 21 1,1 5 Phòng công ngh thông tin 5 0,3 5 0,3 5 0,3 6 Phòng ATKT và môi trư ng 30 2,1 33 2,2 37 1,9 7 Phòng qu n lý d án 31 2,2 41 2,7 41 2,1 II Lao ñ ng t i các ñơn v 1.301 90,4 1.348 89,5 1.698 86,5 1 NM. Gi y Tân Mai 544 37,8 589 39,1 939 47,9 2 NM. Gi y Đ ng Nai 214 14,9 193 12,8 193 9,8 3 NM. Gi y Bình An 199 13,8 211 14,0 211 10,8 4 Lâm nghi p (các xí nghi p) 344 23,9 355 23,6 355 18,1 NT: Phòng t ch c – hành chính Qua b ng 6 cho th y. + L c lư ng lao ñ ng ñư c cơ c u làm vi c t i văn phòng năm 2009 là 264 ngư i là tương ñ i chi m 13,5%/t ng s lao ñ ng. + L c lư ng lao ñ ng ñư c cơ c u làm vi c ch y u là t i các ñơn v s n xu t năm 2009 là 1.698 ngư i chi m 86,5%/t ng s lao ñ ng. Vi c xác ñ nh cơ c u ngu n nhân l c t i các ñơn v cũng khác nhau là do năng l c s n xu t c a ñơn v , quy mô s n xu t kinh doanh c a ñơn v mà b trí s lư ng ngu n nhân l c tương ng nhu c u công vi c.
 12. 12 - Cơ c u ngu n nhân l c theo nhi m v s n xu t B ng 2.7: Cơ c u ngu n nhân l c theo nhi m v s n xu t qua các năm Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 S Cơ Cơ Cơ T N i dung SL SL SL c u c u c u T (ngư i) (ngư i) (ngư i) (%) (%) (%) T ng s ngu n 1.301 100,0 1.348 100,0 1.698 100,0 nhân l c Trong ñó 1 Gi y báo 324 24,9 492 36,5 683 40,2 2 Gi y vi t 122 9,4 122 9,1 209 12,3 3 Gi y photocopy 159 12,2 53 3,9 53 3,1 4 Gi y khác 183 14,1 79 5,9 151 8,9 5 B t gi y 179 13,8 247 18,3 247 14,6 6 Lâm nghi p 334 25,6 355 26,3 355 20,9 NT: Phòng t ch c – hành chính Qua b ng 7 cho th y, qua các năm là ngu n nhân l c có tính ñ nh nh t là lâm nghi p (các xí nghi p tr ng r ng) và ñơn v s n xu t gi y in báo, gi y báo tăng qua các năm chi m l c lư ng ngu n nhân l c r t l n, cho nên vi c b trí ngu n nhân l c theo nhi m v s n xu t là khác nhau vì nhu c u ngư i tiêu dùng có ph n thay ñ i và xu t hi n c nh tranh s n ph m trên th trư ng. Đ ñáp ng m c tiêu trên, công ty l p k ho ch s n xu t kinh doanh c th h ng năm v i các ngu n l c hi n có. Đ c bi t là ngu n nhân l c có s n và th m nh v t ng lo i s n ph m t ñó doanh nghi p cơ c u ngu n nhân l c vào nhi m v s n xu t nh m ñ m b o v s lư ng lao ñ ng c n thi t ñáp ng yêu c u công vi c và góp ph n nâng cao năng l c s n xu t c a công ty. Qua s li u trên, vi c cơ c u ngu n nhân l c theo nhi m v s n xu t là d a trên qui mô s n xu t, ñ nh m c công vi c và ngu n nhân l c hi n có ñ cơ c u theo nhi m v s n xu t c n thi t ho c luân chuy n s lao ñ ng ñơn v này sang ñơn v khác nh m ñ m b o yêu c u s n xu t và hi u qu công vi c.
 13. 13 2.2.2. Th c tr ng c a vi c b trí và s d ng NNL v trình ñ chuyên môn k thu t Bi u ñ 2.1: M c ñ hài lòng c a ngư i lao ñ ng v trình ñ chuyên môn Qua bi u ñ 1 cho th y, ngư i lao ñ ng hài lòng v vi c b trí chuyên môn phù h p là 23 ngư i chi m 10%/s lao ñ ng ñi u tra; hài lòng v phù h p chuyên môn là 125 lao ñ ng chi m 55%/s lao ñ ng ñi u tra; chưa th t s hài lòng và không hài lòng là 79 lao ñ ng chi m 35%/s lao ñ ng ñi u tra. Vi c b trí và s d ng ngu n nhân l c v trình ñ chuyên môn là chưa hài lòng là do y u t ban ñ u là l ch s ñ l i t ti n thân c a công ty là doanh nghi p Nhà nư c nên chính sách tuy n d ng có xu hư ng khuy n khích con em trong doanh nghi p vào làm vi c mà không quan tâm trình ñ cũng như chuyên môn ñư c ñào t o. Vì v y th i gian t i, công ty b trí và s d ng ngu n nhân l c mà chưa th t s hài lòng v chuyên môn nghi p v thì b trí vào v trí công vi c phù h p hơn ñ phát huy tính chuyên môn c a h , còn s lao ñ ng không hài lòng nên tìm hi u tâm tư nguy n v ng c a h t ñó có chính sách phù h p ñ i v i lao ñ ng ñ h c ng hi n nhi u hơn. 2.2.3. Th c tr ng b trí lao ñ ng theo yêu c u công vi c Th c tr ng v vi c b trí công vi c lao ñ ng chưa phù h p và không phù h p còn m c r t cao, có th do chính sách ưu tiên tuy n d ng con em trong ngành lúc ban ñ u vào làm vi c t i công ty, cho nên r t khó cho nhà t ch c b trí lao ñ ng ñúng chuyên môn nghi p v theo yêu c u công vi c .
 14. 14 B ng 2.9: Th c tr ng v b trí lao ñ ng theo yêu c u công vi c S H p lí Chưa h p lý Không h p lý T ng T N i dung s SL TL SL TL SL TL T (ngư i) (%) (ngư i) (%) (ngư i) (%) Ngành chuyên môn 1 227 147 64,8 58 25,6 22 9,7 ñư c ñào t o 2 Trình ñ chuyên môn 227 154 67,8 43 18,9 30 13,2 3 Kh i lư ng công vi c 227 166 73,1 52 22,9 9 4,0 4 Th i gian làm vi c 227 161 70,9 42 18,5 24 10,6 5 Thi t k công vi c 227 158 69,9 63 27,8 6 2,6 NT: T ng h p ñi u tra Qua th c tr ng trên cho th y, th i gian t i doanh nghi p c n b trí lao ñ ng hi n có trình ñ chuyên môn nghi p v vào ñúng yêu c u công vi c, s lao ñ ng còn l i b trí chưa phù h p yêu c u công vi c thì công ty s p x p vào công vi c tương ng v i trình ñ c a h và có chính sách thích h p ñ khích thích nhân viên tham gia các l p ng n h n, các trung tâm ñ c i thi n trình ñ nghi p v . Sau khi k t thúc khóa h c, ngư i lao ñ ng ñư c b trí vào công vi c m i và phù h p công vi c hơn. 2.2.4. Th c tr ng s d ng k năng c a ngư i lao ñ ng Bi u ñ 2.2: Th c tr ng v th i gian làm vi c c a ngư i lao ñ ng 100 80 Lao ñ ng văn 60 phòng 40 Lao ñ ng t i ñơn 20 v 0 kinh kinh kinh nghi m nghi m 5- nghi m < >10 năm 10 năm 5 năm Theo k t qu trên cho th y, b d y kinh nghi m c a ngư i lao ñ ng công ty là r t cao, ñó là m t l i th c a công ty ñ s d ng k năng c a ngư i lao ñ ng tương ng v i m c ñ ph c t p công vi c, có nghĩa là phòng ban nào, v trí nào có công vi c ph c t p thì ph i b trí lao ñ ng có k năng cao hơn ñ tương ng yêu c u công vi c.
 15. 15 Th i gian t i công ty nên t n d ng l i th hi n có và xây d ng chi n lư c phát tri n kinh doanh c a công ty. 2.2.5. Th c tr ng v s thay ñ i công vi c c a ngư i lao ñ ng Bi u ñ 2.3: Th c tr ng v s thay ñ i v trí công vi c c a ngư i lao ñ ng 140 120 100 Lao ñ ng văn 80 phòng 60 Lao ñ ng t i ñơn 40 v 20 0 Lương Chuyên Cơ h i Nguyên th p môn thăng nhân chưa ti n khác phù h p Qua k t qu ñi u tra cho th y 4 m c ñ (lương th p, chuyên môn chưa phù h p, cơ h i thăng ti n, nguyên nhân khác) ñ ñánh giá vi c thay ñ i công vi c c a ngư i lao ñ ng. Nguyên nhân chính là lương th p chưa phù h p là ñơn v s d ng lương bình quân, chính sách lương chưa kích thích ngư i lao ñ ng làm vi c so v i yêu c u công vi c. T th c tr ng trên, công ty c n nên b trí lao ñ ng ñúng chuyên môn ñào t o c a h tương ng công vi c yêu c u và chính sách ñ kích khích ngư i lao ñ ng. 2.2.6. Th c tr ng nâng cao nh n th c c a ngư i lao ñ ng Bi u ñ 2.4: Th c tr ng v công tác b i dư ng và ñào t o 180 160 140 120 Lao ñ ng văn 100 phòng 80 Lao ñ ng t i ñơn v 60 40 20 0 T t Không t t Qua bi u 4 cho th y, th c tr ng v công tác b i dư ng, ñào t o t i công ty là chi m t l r t th p và công tác b i dư ng trong th i gian qua còn ñang b ng . Th i gian ñ n, công tác ñào tào và b i dư ng nghi p v cho ngư i lao ñ ng c n ñư c quan tâm ñúng m c ñ cho ngư i lao ñ ng có cơ h i b i dư ng và ñào t o, ngư i lao ñ ng ti p xúc môi trư ng làm vi c ñ y năng ñ ng thì s kích thích ngư i lao ñ ng hăng say làm vi c và nh n th c ñúng, ñ y ñ v công tác ñào t o, b i dư ng c a công ty.
 16. 16 2.2.7. Th c tr ng nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng a Nâng cao ñ ng l c b ng chính sách ti n lương B ng 2.13: Th c tr ng v công tác ti n lương M c ñ hài lòng S T Chưa th t s R t không Hài lòng T N i dung ng hài lòng hài lòng T s SL TL SL TL SL TL (ngư i) (%) (ngư i) (%) (ngư i) (%) T ng s lao ñ ng 227 159 70,0 46 20,3 22 9,7 I Lao ñ ng t i Văn phòng 25 18 7,9 7 3,1 0 0,0 1 Ban giám ñ c 2 2 0,9 0 0,0 0 0,0 2 Phòng K toán -tài chính 3 1 0,4 2 0,9 0 0,0 3 Phòng T ch c hành chính 5 3 1,3 2 0,9 0 0,0 4 Phòng kinh doanh 3 2 0,9 1 0,4 0 0,0 5 Phòng công ngh thông tin 1 1 0,4 0 0,0 0 0,0 6 Phòng ATKT và môi trư ng 5 4 1,8 1 0,4 0 0,0 7 Phòng qu n lý d án 6 5 2,2 1 0,4 0 0,0 II Lao ñ ng t i các ñơn v 202 141 62,1 39 19 22 11 1 NM. Gi y Tân Mai 88 69 30,4 13 5,7 6 2,6 2 NM. Gi y Đ ng Nai 29 16 7,0 6 2,6 7 3,1 3 NM. Gi y Bình An 32 20 8,8 8 3,5 4 1,8 4 Lâm nghi p (các xí nghi p) 53 36 15,9 12 5,3 5 2,2 NT: T ng h p ñi u tra Qua b ng 13 cho ta th y, th c tr ng công tác ti n lương v i m c ñ hài lòng là 159 lao ñ ng chi m 70%/s lao ñ ng ñi u tra, ñi u này th hi n trong th i gian qua lãnh ñ o công ty quan tâm và c i thi n m c lương theo nhóm lao ñ ng, nhưng ch d ng l i m c chung c a nhóm.
 17. 17 Qua s li u trên, ngư i lao ñ ng chưa th t s hài lòng v cách tính lương bình quân và các ñánh giá chung chung, khi các ñơn v không ñ t k ho ch ñ ra thì không có ch tài lương rõ ràng, các ñơn v s n xu t nhìn nhau, so sánh v i nhau…không t o ñư c y u t tích c c mà v n s d ng h t qu lương khoán c a Công ty. Vì v y, công ty s m hoàn thi n chính sách ti n lương và s d ng ti n lương công b ng và h p lý ñ kích thích ngư i lao ñ ng. b Nâng cao ñ ng l c b ng chính sách khen thư ng B ng 2.14: Th c tr ng v công tác khen thư ng M c ñ hài lòng S T ng T t Trung bình Chưa t t T N i dung s T SL TL SL TL SL TL (ngư i) (%) (ngư i) (%) (ngư i) (%) T ng s lao ñ ng 227 78 34,4 137 60,4 12 5,2 I Lao ñ ng t i Văn phòng 25 9 4,0 15 6,6 1 0,4 1 Ban giám ñ c 2 1 0,4 1 0,4 0 0,0 2 Phòng K toán -tài chính 3 1 0,4 1 0,4 1 0,4 3 Phòng T ch c hành chính 5 2 0,9 3 1,3 0 0,0 4 Phòng kinh doanh 3 0 0,0 3 1,3 0 0,0 5 Phòng công ngh thông tin 1 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Phòng ATKT và môi 6 5 2 0,9 3 1,3 0 0,0 trư ng 7 Phòng qu n lý d án 6 2 0,9 4 1,8 0 0,0 II Lao ñ ng t i các ñơn v 202 69 30,4 122 53,7 11 4,8 1 NM. Gi y Tân Mai 88 27 11,9 53 23,3 8 3,5 2 NM. Gi y Đ ng Nai 29 15 6,6 14 6,2 0 0,0 3 NM. Gi y Bình An 32 10 4,4 22 9,7 0 0,0 4 Lâm nghi p (các xí nghi p) 53 17 7,5 33 14,5 3 1,3 NT: T ng h p ñi u tra
 18. 18 Theo s li u ñi u tra trên : Th c tr ng công tác khen thư ng c a công ty trong th i gian qua có th c hi n nhưng chưa sâu sát v i tâm tư nguy n v ng c a ngư i lao ñ ng, ñư c ki m ch ng là có 78 lao ñ ng hài lòng v ch ñ khen thư ng tương ng t l 34,4%; có 137 lao ñ ng v hài lòng m c ñ trung bình chi m t l 60,4%/ s lao ñ ng ñi u tra và m t s lao ñ ng không th y s hài lòng v công tác thư ng. Trong th i gian ñ n công ty nên chú tr ng ñ n công tác khen thư ng b ng nhi u hình th c b ng y u t v t ch t, y u t tinh th n, thư ng ph i ñúng lúc, k p th i và t o môi trư ng thu n l i nh t ñ h công hi n và cơ h i thăng ti n. 2.3 NGUYÊN NHÂN TH C TR NG TRÊN - Do nh n th c c a nhà qu n tr chưa sâu s c và thi u quan tâm sâu s c v ngu n nhân l c trong th i gian qua. + Đơn v doanh nghi p Nhà nư c t n t i khá lâu cho nên công tác qu n lý khó th thay ñ i quan ni m kinh doanh và cách th c t ch c qu n lý. +Ho t ñ ng s n xu t kinh doanh còn mang tính ch t qu n lý truy n th ng, theo kinh nghi m. Vì v y, Lãnh ñ o doanh nghi p s m nh n th c v vai trò lao ñ ng ñ i v i s phát tri n c a doanh nghi p, xác ñ nh ñây là nhân t quan tr ng nh t v i s s ng còn c a doanh nghi p. - Do năng l c c a b ph n qu n lý ngu n nhân l c. + Trư ng b ph n thi u năng l c công tác qu n lý, thi u trách nhi m, phân công vi c cho nhân viên chưa r ràng và ĩ l i c p trên. + B trí v trí công vi c cho nhân viên chưa phù h p v i trình ñ chuyên môn ñã ñư c ñào t o. Chính vì ñi u ñó làm nh hư ng ñ n tâm lý và kích thích ngư i lao ñ ng tham gia tích c c công vi c. Th i gian t i lãnh ñ o công ty chú tâm hơn ñ i v i cán b qu n lý và giao nhi m v trách nhi m nhi u hơn và song song xây d ng chính sách lương ñ i v i cán b qu n lý. - Do ñ c ñi m c a ngu n nhân l c (NNL) t i công ty. + S lư ng lao ñ ng ñông ñúc, không t p trung r t ph c t p, ch y u là con anh em trong ngành, lao ñ ng ñ a phương g n bó v i công ty lâu năm. + Ch t lư ng thi u và y u cho nên nh hư ng ñ n công tác b trí và s d ng lao ñ ng t i ñơn v Qua phân tích, ñánh giá th c tr ng v vi c s d ng ngu n nhân l c t i công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai trong th i gian qua chúng ta th y n i lên ñư c nh ng b t c p, y u kém c a t ch c. V i nh ng nguyên nhân trên, em xin ñưa ra m t s gi i
 19. 19 pháp nh m hoàn thi n công tác s d ng ngu n nhân l c t i công ty c ph n t p ñoàn Tân Mai trong th i gian t i. CHƯƠNG 3 M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N VI C S D NG NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY C PH N T P ĐOÀN TÂN MAI TH I GIAN T I 3.1 CĂN C CHO VI C THI T K GI I PHÁP 3.1.1 Nhu c u xã h i ñ i v i nhi m v chi n lư c c a công ty - Xã h i công nghi p càng phát tri n thì nhu c u v gi y càng tăng. - Đáp ng nhu c u tiêu dùng trong nư c và nâng ch t lư ng s n ph m ñ c nh tranh hàng ngo i nh p cùng lo i. 3.1.2. M c tiêu phát tri n c a công ty - Nâng cao v th thương hi u gi y Tân Mai trên th trư ng. - S n ph m ch l c là gi y in báo, gi y in và vi t cao c p, k t h p phát tri n các s n ph m gi y bao bì, gi y tissue. - Phát tri n s n xu t v i quy mô l n v i công ngh k thu t hi n ñ i và s d ng ngu n nhân l c ngày càng t t hơn. - Đa d ng hóa ngành ngh kinh doanh, m r ng vùng nguyên li u, g n vùng nguyên li u v i khai thác các d ch v liên quan. 3.2. GI I PHÁP C TH 3.2.1. Hoàn thi n cơ c u ngu n nhân l c Trên cơ s nghiên c u các v n ñ m t cách có h th ng, hoàn thi n cơ c u ngu n nhân l c s giúp cho doanh nghi p ch ñ ng trư c nh ng khó khăn và tìm bi n pháp kh c ph c thông qua k ho ch kinh doanh t ng năm và xác ñ nh th c tr ng ngu n nhân l c hi n có, t ñó công ty d báo nhu c u ngu n nhân l c c n thi t cho k ho ch s n xu t kinh doanh và b trí lao ñ ng có trình ñ chuyên môn, có năng l c phù h p v i yêu c u công vi c. Bư c 1: Xây d ng chi n lư c kinh doanh c a công ty.
 20. 20 B ng 3.1: K ho ch s n xu t c a công ty t năm 2011 ñ n 2015 Qua các năm STT N I DUNG Đvt 2011 2012 2013 2014 2015 I NHÀ MÁY S N XU T 140.000 220.000 580.000 580.000 580.000 1 NM. gi y Tân Mai t n 80.000 2 NM. gi y Bình An t n 35.000 3 NM. gi y Đ ng Nai t n 25.000 4 NM. Long Thành-ĐN t n 140.000 140.000 140.000 140.000 5 NM. Kontum t n 80.000 80.000 80.000 80.000 6 NM. Quãng Ngãi t n 250.000 250.000 250.000 7 NM. Lâm Đ ng t n 110.000 110.000 110.000 II R NG NGUYÊN LI U 49.500 85.000 118.000 171.000 240.000 1 XN.NLG Đông nam b ha 3.000 5.000 6.000 8.000 10.000 2 XN.NLG Đăklăk ha 15.000 25.000 30.000 40.000 50.000 3 D án Kuntom ha 5.000 10.000 20.000 30.000 50.000 4 D án Quãng ngãi ha 2.500 10.000 15.000 30.000 50.000 5 XN.NLG Lâm ñ ng ha 14.000 15.000 17.000 23.000 30.000 6 D án Lào ha 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 NT: T ng h p và d báo Bư c 2: D báo nhu c u ngu n nhân l c phù h p v i chi n lư c kinh doanh c a công ty và ñ ra chính sách thích h p ñ ñi u ch nh quan h cung c u - D báo ngu n nhân l c lao ñ ng t i văn phòng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản