intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học và công nghệ

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
11
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học và công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp; nêu và đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ từ đó đi vào phân tích sự cần thiết khách quan cần phải hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại các đơn vị này. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học và công nghệ

i<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Kế toán Hành chính sự nghiệp là một bộ phận cấu thành của hệ thống kế<br /> toán Nhà nước, có chức năng tổ chức hệ thống thông tin toàn diện, liên tục, có<br /> hệ thống về tình hình tiếp nhận và sử dụng ngân sách Nhà nước, quỹ, tài sản<br /> công ở các đơn vị, tổ chức có sử dụng và không sử dụng ngân sách Nhà nước.<br /> Để tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước, tổ chức kế toán cần phải<br /> được hoàn thiện, đảm bảo các khoản thu, chi của đơn vị phản ánh kịp thời,<br /> trung thực. Thông qua thông tin do kế toán cung cấp, các đơn vị chủ quản, đối<br /> tác và đơn vị thụ hưởng nắm được tình hình tài chính của đơn vị. Từ đó đưa<br /> ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí do NSNN cấp và tăng<br /> khả năng tạo vốn cho đơn vị.<br /> Đối với các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ<br /> rất quan tâm đến việc tổ chức kế toán thế nào cho gọn nhẹ và hiệu quả. Tổ<br /> chức kế toán tốt giúp cho các nhà quản lý có những đánh giá tổng quan về<br /> tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách được giao, việc<br /> chấp hành chế độ tài chính kế toán và công tác quản lý tài chính của từng đơn<br /> vị. Tuy nhiên, tổ chức kế toán tại các đơn vị này còn có những tồn tại chưa<br /> đáp ứng hết các yêu cầu, đòi hỏi về công tác kế toán. Để có cách nhìn toàn<br /> diện, tổng thể về tổ chức kế toán tại các đơn vị này, tác giả đã lựa chọn đề tài<br /> "Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ<br /> Khoa học và công nghệ".<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán tại các đơn vị Hành<br /> chính sự nghiệp; nêu và đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại các đơn vị sự<br /> nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ từ đó đi vào phân tích sự<br /> cần thiết khách quan cần phải hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự<br /> <br /> ii<br /> <br /> nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn<br /> thiện tổ chức kế toán tại các đơn vị này.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Luận văn tập trung nghiên cứu chế độ kế toán trong các đơn vị sự nghiệp<br /> có thu, việc vận dụng chế độ kế toán này vào tổ chức kế toán trong các đơn vị<br /> sự nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> Khảo sát thực tế tổ chức kế toán tại một số đơn vị sự nghiệp báo chí<br /> thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.<br /> Trên cơ sở đó khái quát hóa và hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn<br /> vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích, phương pháp<br /> thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp đối chiếu ...<br /> 5. Kết cấu luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán trong các đơn vị Hành chính<br /> sự nghiệp có thu.<br /> Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp báo<br /> chí thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.<br /> Chương III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán trong<br /> các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG I<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÁC<br /> ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CÓ THU<br /> Phần này luận văn đã đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ<br /> bản về tổ chức kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu như đặc<br /> điểm hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu ánh hưởng đến tổ<br /> chức kế toán, nguyên tắc tổ chức công tác kế toán và nội dung tổ chức công<br /> tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu.<br /> 1.1 Đặc điểm hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu ánh<br /> hưởng đến tổ chức kế toán<br /> Đặc trưng cơ bản của các đơn vị Hành chính sự nghiệp có thu là được<br /> trang trải một phần các khoản chi phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị<br /> được giao bằng nguồn ngân quỹ Nhà nước hoặc từ quỹ công theo nguyên tắc<br /> không bồi hoàn trực tiếp và một phần thu từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp<br /> được giữ lại để chi hoạt động thường xuyên cho đơn vị.<br /> Bộ máy kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu có vai trò<br /> quan trọng và hết sức cần thiết. Để bộ máy kế toán của đơn vị hoạt động có<br /> hiệu quả, các thông tin kế toán được cung cấp kịp thời thì cần phải tổ chức kế<br /> toán tốt. Tổ chức hạch toán kế toán khoa học, hợp lý sẽ tạo ra hệ thống kế<br /> toán hoạt động hiệu quả tiết kiệm, với bộ máy kế toán gọn nhẹ, phát huy hết<br /> được tiềm năng của các yếu tố của hệ thống kế toán, tránh được sự chồng<br /> chéo trong công việc, giảm bớt được các khâu trung gian tạo điều kiện cho hệ<br /> thống kế toán cung cấp thông tin tin cậy, hữu ích, kịp thời.<br /> 1.2 Khái niệm, yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức kế toán trong các đơn vị<br /> hành chính sự nghiệp có thu<br /> Khái niệm tổ chức kế toán: Tổ chức kế toán là đề cập đến tổ chức bộ<br /> máy kế toán và các phương pháp kế toán theo từng phần hành kế toán cụ thể<br /> <br /> iv<br /> <br /> trong một đơn vị, trên cơ sở thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, phương pháp<br /> của chế độ kế toán nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin tài chính ở đơn<br /> vị một cách trung thực, đầy đủ, kịp thời.<br /> Yêu cầu: tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ nhưng hoạt động có hiệu<br /> quả; phản ánh kịp thời, chính xác và đầy đủ mọi thông tin kế toán và hoạt<br /> động kinh tế phát sinh trong đơn vị; tổ chức kế toán phải tuân thủ các nguyên<br /> tắc tài chính;<br /> Nhiệm vụ: thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn<br /> kinh phí được cấp, tài trợ và tình hình sử dụng các nguồn kinh phí ở đơn vị;<br /> thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình hình<br /> thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà<br /> nước; theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự<br /> toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn<br /> vị cấp dưới; nộp và lập đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản<br /> lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định.<br /> 1.3. Nguyên tắc tổ chức kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp<br /> có thu<br /> Tạo điều kiện để hạch toán kế toán thực hiện tốt các yêu cầu cung cấp<br /> thông tin tin cậy, kịp thời cho các cấp quản lý, tổ chức kế toán phải được<br /> thực hiện theo các nguyên tắc sau:<br /> Thứ nhất, tổ chức kế toán phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế<br /> độ tài chính kế toán hiện hành.<br /> Thứ hai, tổ chức kế toán phải đảm bảo tính thống nhất giữa kế toán và<br /> quản lý đồng thời đảm bảo kế toán phục vụ cho quản lý.<br /> Thứ ba, tổ chức kế toán phải đảm bảo tính nhất quán.<br /> Thứ tư, TCKT phải đảm bảo phù hợp với đặc thù của đơn vị.<br /> Thứ năm, TCKT phải đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả<br /> <br /> v<br /> <br /> 1.4. Nội dung tổ chức kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp có thu<br /> Tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu<br /> theo 3 mô hình: mô hình hạch toán tập trung; mô hình phân tán; mô hình vừa<br /> tập trung vừa phân tán.<br /> Tổ chức công tác kế toán gồm Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán; Tổ<br /> chức hệ thống tài khoản kế toán; Tổ chức hệ thống sổ kế toán; Tổ chức hệ<br /> thống báo cáo kế toán.<br /> Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: lập chứng từ kế toán đầy đủ, kịp<br /> thời, chính xác là một khâu rất quan trọng trong công tác hạch toán ban đầu.<br /> Chứng từ kế toán là phương tiện để truyền đạt mệnh lệnh, chỉ thị công tác của<br /> lãnh đạo như: phiếu xuất kho, phiếu chi tiền, tạm ứng.. Đồng thời là căn cứ để<br /> thực hiện các hoạt động kinh tế ở đơn vị, chứng minh chứng các nghiệp vụ<br /> kinh tế đã được thực hiện. Chứng từ kế toán dùng để làm căn cứ ghi sổ kế<br /> toán phải bảo đảm hợp lý và hợp lệ.<br /> Trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ kế toán do kế toán trưởng của<br /> đơn vị quy định, thông thường bao gồm các bước sau: Lập chứng từ kế toán<br /> và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế vào chứng từ; Kiểm tra chứng từ kế toán;<br /> Phân loại, sắp xếp chứng từ và ghi sổ kế toán; Bảo quản chứng từ kế toán.<br /> Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán: Hệ thống tài khoản kế toán áp<br /> dụng cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính quy định thống<br /> nhất về loại tài khoản, số lượng tài khoản, kí hiệu, tên gọi và nội dung ghi<br /> chép của từng tài khoản.<br /> Tổ chức hệ thống sổ kế toán: các đơn vị Hành chính sự nghiệp đều phải<br /> mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, lưu trữ sổ kế toán theo đúng quy<br /> định của Luật kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của<br /> Chính phủ. Các hình thức kế toán áp dụng cho các đơn vị Hành chính sự<br /> nghiệp có thu gồm: Hình thức kế toán Nhật ký chung ;Hình thức kế toán Nhật<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản