intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Khảo sát tình hình chuyển dịch câu hỏi từ tiếng Anh sang tiếng Việt trên một số văn bản dịch Anh – Việt

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
34
lượt xem
8
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Khảo sát tình hình chuyển dịch câu hỏi từ tiếng Anh sang tiếng Việt trên một số văn bản dịch Anh – Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần vào việc nghiên cứu miêu tả lời nói đối thoại nhằm hình thành kỹ năng giao tiếp nói chung, hình thành kỹ năng dịch thuật câu hỏi Anh -Việt nói riêng mà còn góp phần giải đáp rất nhiều vấn đề có ý nghĩa lý thuyết của ngôn ngữ dụng học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Khảo sát tình hình chuyển dịch câu hỏi từ tiếng Anh sang tiếng Việt trên một số văn bản dịch Anh – Việt

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> TRẦN THU HIỀN<br /> <br /> KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CÂU HỎI<br /> TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT TRÊN MỘT SỐ<br /> VĂN BẢN DỊCH ANH - VIỆT<br /> Chuyên ngành: Ngôn ngữ học<br /> Mã số: 60 22 01<br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ: NGÔN NGỮ HỌC<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Ts. Nguyễn Thị Thuận<br /> <br /> Hà Nội – 2009<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1.<br /> <br /> Giới thiệu ………………………………………………………..<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Lịch sử vấn đề nghiên cứu………………………………………<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Mục đích ý nghĩa………………………………………………...<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu…………………………………..<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Phƣơng pháp nghiên cứu ………………………………………..<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Bố cục của luận văn<br /> CHƢƠNG 1:NHỮNG KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI, CÂU<br /> NGHI VẤN, CÂU NGHI VẤN ĐÍCH THỰC<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Các khái niệm liên quan................................................................<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Câu………………………………………………………………<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Phân loại câu……………………………………………………<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Hành vi ngôn ngữ ………………………………………………<br /> <br /> 1.1.4<br /> <br /> Tiền giả định.................................................................................<br /> <br /> 1.1.5<br /> <br /> Hàm ngôn.....................................................................................<br /> <br /> 1.1.6.<br /> <br /> Hƣ từ.............................................................................................<br /> <br /> 1.1.7<br /> <br /> Ngữ cảnh………………………………………………………...<br /> <br /> 1.1.8<br /> <br /> Một số phƣơng pháp dich thuật………………………………….<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Câu nghi vấn đích thực tiếng Anh và tiếng Việt………………...<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Định nghĩa chung về câu nghi vấn và câu nghi vấn đích thực<br /> (theo cách nói thông thƣờng là câu hỏi). ……………………….<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Các kiểu câu nghi vấn đích thực ……………………………….<br /> <br /> 1.2.2.1<br /> <br /> Câu nghi vấn đích thực trong tiếng Anh………………………...<br /> Các dạng câu nghi vấn đích thực truyền thống:<br /> Loại 1: Yes/No question: Câu hỏi tổng quát<br /> <br /> 2<br /> <br /> Loại 2: WH – Question: Câu hỏi có chứa đại từ nghi vấn/ Câu<br /> hỏi đặc biệt<br /> Loại 3: Alternative question : Câu hỏi lựa chọn<br /> Câu nghi vấn tu từ: Câu hỏi có giá trị gián tiếp<br /> Cấu trúc và phƣơng tiện biểu hiện câu nghi vấn đích thực trong<br /> tiếng Anh:<br /> Loại 1: Yes/No question: Câu hỏi tổng quát<br /> Loại 2: WH – Question: Câu hỏi có chứa đại từ nghi vấn/ Câu<br /> hỏi đặc biệt<br /> Loại 3: Alternative question : Câu hỏi lựa chọn<br /> 1.2.2.2<br /> <br /> Câu nghi vấn đích thực trong tiếng Việt:<br /> Các dạng câu nghi vấn đích thực<br /> Loại 1: Câu hỏi lựa chọn<br /> Loại2: Câu hỏi không lựa chọn<br /> Các nghĩa bổ sung của câu hỏi<br /> Cấu trúc và phƣơng tiện biểu hiện nghĩa của câu nghi vấn đích<br /> thực trong tiếng Việt.<br /> Loại 1: Câu hỏi lựa chọn.<br /> Loại 2: Câu hỏi không lựa chọn<br /> Tiểu kết:<br /> <br /> CHƢƠNG 2:TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CÂU NGHI VẤN ĐÍCH THỰCTỪ<br /> TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT<br /> 2.1<br /> <br /> Yes/ No questions – Câu hỏi lựa chọn<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Câu hỏi lựa chọn sử dụng trợ từ ngữ khí<br /> <br /> 2.1.1.1<br /> <br /> À / Hả<br /> <br /> 2.1.1.2<br /> <br /> Ƣ / Sao<br /> <br /> 2.1.1.3<br /> <br /> Nhé / nhỉ<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.1.1.4<br /> <br /> Liệu<br /> <br /> 2.1.1.5<br /> <br /> Chắc<br /> <br /> 2.1.1.6<br /> <br /> Hình nhƣ … thì phải<br /> <br /> 2.1.1.7<br /> <br /> Chẳng lẽ / Chẳng nhẽ / có lẽ<br /> <br /> 2.1.1.8<br /> <br /> Chứ<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Câu hỏi lựa chọn xác định dùng tác tử hỏi<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> có …không<br /> <br /> 2.1.2.2<br /> <br /> Hay /Hay là<br /> <br /> 2.1.2.3<br /> <br /> hay không<br /> <br /> 2.1.2.4<br /> <br /> …chƣa / đã … chƣa<br /> <br /> 2.1.2.5<br /> <br /> Chăng<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Các dạng câu hỏi lựa chọn đặc biệt<br /> <br /> 2.1.3.1<br /> <br /> Tag question - Câu hỏi đuôi<br /> <br /> 2.1.3.2<br /> <br /> Câu hỏi có/không trong tiếng Anh chuyển dịch sang câu hỏi<br /> tiêng Việt không có tiểu từ mang tín hiệu nghi vấn<br /> <br /> 2.1.3.3<br /> <br /> Câu hỏi có/không trong tiếng Anh ngầm ẩn đại từ nghi vấn.<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> WH questions – Câu hỏi không lựa chọn ( Câu hỏi có chứa đại<br /> từ nghi vấn)<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Hỏi về ngƣời<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Hỏi về vật và đối tƣợng của hành động<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> What dùng trong câu hỏi phân loại<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Hỏi về sở hữu<br /> <br /> 2.2.5<br /> <br /> Hỏi về nguyên nhân<br /> <br /> 2.2.6<br /> <br /> Hỏi về thời gian<br /> <br /> 2.2.7<br /> <br /> Hỏi về địa điểm - Hỏi về hƣớng chuyển động<br /> <br /> 2.2.8<br /> <br /> Hỏi thăm, hỏi về cách thức hành động, tính chất hay đặc trƣng<br /> của sự vật<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Alternative questions – Câu hỏi lựa chọn<br /> <br /> CHƢƠNG 3:NHỮNG LƢU Ý KHI CHUYỂN DỊCH CÂU NGHI VẤN ĐÍCH<br /> THỰC TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT<br /> 3.1<br /> <br /> Những nét tƣơng đồng và khác biệt về cấu trúc và ngữ nghĩa<br /> của câu nghi vấn đích thực giữa hai ngôn ngữ<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Những nét tƣơng đồng<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Những nét khác biệt<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Câu hỏi có /không và câu hỏi có từ hỏi Wh-<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Về việc chuyển dịch nghĩa dụng học của câu hỏi<br /> <br /> 3.4<br /> <br /> Hƣ từ và cách sử dụng khi chuyển dịch câu hỏi<br /> <br /> 3.5<br /> <br /> Lƣu ý về việc sử dụng từ xƣng hô trong chuyển dịch<br /> <br /> 3.5.1<br /> <br /> Dịch đại từ nhân xƣng<br /> <br /> 3.5.2<br /> <br /> Dịch tên riêng<br /> <br /> 3.5.3<br /> <br /> Yếu tố văn hoá<br /> KẾT LUẬN<br /> PHỤ LỤC<br /> Tài liệu tham khảo<br /> Nguồn từ liệu trích dẫn<br /> Bảng thống kê số liệu các từ trong tiếngViệt tƣơng ứng với câu<br /> hỏi có/ không trong tiếng Anh<br /> Bảng thống kê vị trí các từ trong tiếngViệt tƣơng ứng với câu<br /> hỏi có/ không trong tiếng Anh<br /> Bảng thống kê số liệu các từ trong tiếngViệt tƣơng ứng với các<br /> đại từ nghi vấn trong tiếng Anh<br /> Bảng thống kê vị trí các từ trong tiếngViệt tƣơng ứng với các<br /> đại từ nghi vấn trong tiếng Anh<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2