intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ khoa học: Chính sách áp dụng công nghệ sạch để phát huy hiệu quả sản xuất thủy sản, phát triển kinh tế bền vững vùng nước ven sông (Nghiên cứu trường hợp Nam Sách tỉnh Hải Dương)

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
37
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ khoa học: Chính sách áp dụng công nghệ sạch để phát huy hiệu quả sản xuất thủy sản, phát triển kinh tế bền vững vùng nước ven sông (Nghiên cứu trường hợp Nam Sách tỉnh Hải Dương)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất chính sách để việc áp dụng công nghệ sạch trong sản xuất thủy sản được thuận lợi, chuyển biến tích cực nhằm phát huy hiệu quả sản xuất thủy sản, phát triển kinh tế bền vững vùng nước ven sông huyện Nam Sách- Hải Dương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ khoa học: Chính sách áp dụng công nghệ sạch để phát huy hiệu quả sản xuất thủy sản, phát triển kinh tế bền vững vùng nước ven sông (Nghiên cứu trường hợp Nam Sách tỉnh Hải Dương)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ----------------------<br /> <br /> MẠC THANH HƢNG<br /> <br /> CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ SẠCH ĐỂ PHAT HUY HIỆU<br /> QUẢ SẢN XUẤT THỦY SẢN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG<br /> VÙNG NƢỚC VEN SÔNG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP HUYỆN<br /> NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG)<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Mã số: 60340412<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Đào Thanh Trƣờng<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................ 2<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................................... 5<br /> DANH MỤC BẢNG ........................................................................................................ 6<br /> PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................. 7<br /> <br /> 1. LÝ DO CHọN Đề TÀI .............................................................................................7<br /> 2. TổNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CƯU............................................................... 10<br /> ́<br /> 2.1. TRÊN THế GIớI ............................................................................................. 10<br /> 2.2. Ở VIệT NAM ................................................................................................ 11<br /> 3. MụC TIÊU NGHIÊN CứU .................................................................................... 12<br /> 4. PHạM VI NGHIÊN CứU ...................................................................................... 12<br /> 5. CÂU HỏI NGHIÊN CứU ....................................................................................... 13<br /> 6. GIả THUYếT NGHIÊN CứU................................................................................. 13<br /> 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CứU............................................................................ 13<br /> 8. NHIệM Vụ NGHIÊN CứU .................................................................................... 14<br /> 9. KếT CấU CủA LUậN VĂN.................................................................................... 14<br /> PHẦN NỘI DUNG .......................................................................................................15<br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HÌNH THÀNH CÁC CHÍNH SÁCH ĐỊNH<br /> HƯỚNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ SẠCH......................................................................15<br /> <br /> 1.1. CÁC KHÁI NIệM LIÊN QUAN ĐếN CÔNG NGHệ ................................................ 15<br /> 1.1.1. Khái niệm công nghệ ......................................................................................15<br /> 1.1.2. Đổi mới công nghệ ...........................................................................................16<br /> 1.1.3. Khái niệm công nghệ sạch ............................................................................17<br /> 1.2. CÁC KHÁI NIệM LIÊN QUAN.......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 2<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm chính sách ........................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Thủy sản, nuôi trồng thủy sản .......Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Phát triển bền vững ...........................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Các tiêu chí sản xuất thủy sản sạch .Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1.Trên thế giới ...........................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Ở Việt Nam .............................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. CHÍNH SÁCH ÁP DụNG CÔNG NGHệ SạCH TRONG SảN XUấT THủY SảN<br /> ............................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 1.4.1. NộI DUNG CHủ YếU CủA CHÍNH SÁCH ÁP DụNG CÔNG NGHệ SạCH<br /> TRONG SảN XUấT THủY SảN ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 1.4.2. ĐặC ĐIểM CủA CHÍNH SÁCH ÁP DụNG CộNG NGHệ SạCH TRONG SảN<br /> XUấT THủY SảN ............................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> <br /> 1.5. Ý NGHĨA CủA CÔNG NGHệ SạCH TRONG NUÔI TRồNG THủY SảNERROR! BOOKMARK<br /> NOT DEFINED.<br /> <br /> 1.6. MốI QUAN Hệ GIữA CHÍNH SÁCH VÀ HOạT ĐộNG ÁP DụNG CÔNG NGHệ SạCH TRONG<br /> SảN XUấT THủY SảN ................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> <br /> Tiểu kết Chương 1 ..........................................Error! Bookmark not defined.<br /> Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỦY SẢN VÀ CHÍNH SÁCH<br /> HỖ TRỢ CHO VIỆC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ SẠCH TRONG SẢN XUẤT THỦY SẢN<br /> TẠI NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất thủy sản ở Hải Dương .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Tình hình sản xuất thủy sản ở Hải Dương ... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.1.2. Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển<br /> thủy sản ở tỉnh Hải Dương ...............................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng công nghệ sản xuất thủy sản ở huyện Nam Sách tỉnh Hải<br /> Dương<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1. Hiện trạng sản xuất thủy sản ở huyện Nam SáchError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.2.2. Hiện trạng về công nghệ sản xuất thủy sản của huyện ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Đánh giá chung về hiện trạng phát triển nuôi thủy sản trong huyện<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Thực trạng chính sách liên quan đến công nghệ sạch và phát triển bền<br /> vững trong sản xuất thủy sản .........................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Chính sách của khu vực có liên quan đến phát triển bền vững trong<br /> sản xuất thủy sản .................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Chính sách của Trung ương về công nghệ, và hỗ trợ đầu tư, đổi mới<br /> công nghệ trong sản xuất thủy sả n ...............Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Chính sách của địa phương về công nghệ, và hỗ trợ đầu tư, đổi mới<br /> công nghệ trong sản xuất thủy sả n ...............Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4. Đánh giá thực trạng chính sách liên quan về đổi mới công nghệ, về<br /> công nghệ sạch và về áp dụng công nghệ sạch trong sản xuất thủy ... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.4. Đánh giá các điều kiện để áp dụng công nghệ sạch trong nuôi trồng thủy<br /> sản ở huyện Nam Sách .......................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1. Điều kiện khách quan ........................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Điều kiện chủ quan .............................Error! Bookmark not defined.<br /> 4<br /> <br /> Tiểu kết chương 2 ...........................................Error! Bookmark not defined.<br /> Chương 3 CHÍNH SÁCH CHO VIỆC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ SẠCH TRONG SẢN<br /> XUẤT THỦY SẢN Ở NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG ............. ………………………Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1. Kịch bản của các chính sách ...............Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Kịch bản triết lý....................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Kịch bản mục tiêu ...............................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3. Kịch bản phương tiện .......................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.4. Kịch bản hoạt động.............................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.5. Kịch bản tác động ................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Nội dung của các chính sách ..............Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Chính sách ưu tiên về tài chính cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào<br /> quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thủy sản có áp dụng công nghệ sạch<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Chính sách hỗ trợ các điều kiện cần thiết để khuyến khích thành lập<br /> các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã, hội ngành nghề sản xuất thủy<br /> sản trong huyện ....................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Chính sách chủ động hỗ trợ thông tin, tư vấn tìm kiếm, lựa chọn công<br /> nghệ, bồi dưỡng nhân lực cho tổ chức, cá nhân áp dụng công nghệ sạch nuôi<br /> thủy sản<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.4. Chính sách hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm thủy sản có áp dụng<br /> công nghệ sạch ......................................................Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết Chương 3........................................Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ........................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2