intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đo lường và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên khối văn phòng thuộc Công ty TNHH Hệ thống Công nghiệp LS-VINA

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
21
lượt xem
5
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đo lường và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên khối văn phòng thuộc Công ty TNHH Hệ thống Công nghiệp LS-VINA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận về sự hài lòng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên, luận văn tập trung phân tích và nêu bật được: Thực trạng nguồn nhân lực khối văn phòng Công ty TNHH hệ thống công nghiệp LS-Vina. Nghiên cứu phân tích tìm ra nguyên nhân có thể làm giảm sự hài lòng của nhân viên, chế độ đãi ngộ nhân viên hiện tại, sức hấp dẫn và kém hấp dẫn công ty đối với nhân viên khối văn phòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đo lường và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên khối văn phòng thuộc Công ty TNHH Hệ thống Công nghiệp LS-VINA

TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ<br /> tài:<br /> <br /> O LƯ NG VÀ<br /> <br /> XU T CÁC GI I PHÁP NH M NÂNG CAO<br /> <br /> NG<br /> <br /> L C LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN KH I VĂN PHÒNG THU C CÔNG TY<br /> TNHH H TH NG CÔNG NGHI P LS-VINA<br /> Tác gi lu n văn: Nguy n Thanh Mai<br /> <br /> Khóa: 2009<br /> <br /> Ngư i hư ng d n: TS. Cao Tô Linh<br /> a)<br /> <br /> Lý do ch n<br /> <br /> tài<br /> <br /> Tuy n ư c ngư i gi i ã khó nhưng gi chân h g n bó và c ng hi n cho doanh<br /> nghi p lâu dài còn khó hơn. Th c tr ng hi n nay<br /> <br /> các doanh nghi p liên doanh ho c<br /> <br /> doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ó là l c lư ng lao<br /> <br /> ng không n<br /> <br /> nh, làm vi c<br /> <br /> ư c m t th i gian thì nhân viên l i ra i tìm m t cơ h i m i. Và i u này cũng không<br /> ph i trư ng h p ngo i l v i Công ty TNHH h th ng công nghi p LS-Vina. Do v y tôi<br /> ch n<br /> <br /> tài này nh m m c ích kh o sát các y u t tác<br /> <br /> ng t i<br /> <br /> ng l c làm vi c t<br /> <br /> ó<br /> <br /> có bi n pháp kh c ph c/ c i thi n nh m gi chân nhân viên hi u qu hơn.<br /> b)<br /> <br /> M c ích nghiên c u c a lu n văn,<br /> <br /> i tư ng, ph m vi nghiên c u.<br /> <br /> tài nh m m c ích phân tích tìm ra nguyên nhân có th làm gi m s hài lòng<br /> c a nhân viên, ch<br /> ty<br /> <br /> ãi ng nhân viên hi n t i, s c h p d n và kém h p d n c a công<br /> <br /> i v i nhân viên kh i văn phòng. Cu i cùng, lu n văn<br /> <br /> ra m t s gi i pháp nh m<br /> <br /> ng viên và nâng cao s hài lòng c a nh ng nhân viên.<br /> c)<br /> <br /> Tóm t t các n i dung chính<br /> <br /> -<br /> <br /> Chương I: Cơ s lý lu n v t o<br /> <br /> ng l c cho nhân viên<br /> <br /> Chương I tìm hi u v khái ni m cũng như t m quan tr ng c a t o<br /> bi t quan tâm<br /> <br /> n các h c thuy t vê t o<br /> <br /> ng l c, trong ó<br /> <br /> c<br /> <br /> ng l c như thuy t hai y u t c a Herzberg,<br /> <br /> h c thuy t v h th ng th b c các nhu c u c a Maslow hay thuy t x, y, z. Chương này<br /> cũng nêu ra các chính sách t o<br /> <br /> ng l c và các bi n pháp t o<br /> <br /> 1<br /> <br /> ng l c cho nhân viên.<br /> <br /> -<br /> <br /> Chương II: th c tr ng v công tác t o<br /> <br /> ng l c t i công ty LS-Vina<br /> <br /> chương này tác gi gi i thi u v b máy t ch c và cơ c u lao<br /> <br /> ng c a toàn công ty<br /> <br /> nói chung và b máy t ch c kh i văn phòng nói riêng. Bên c nh ó tác gi cũng nêu<br /> lên các chính sách hi n t i<br /> tra, kh o sát.<br /> <br /> công ty. Ti n hành kh o sát b ng cách phát các phi u i u<br /> <br /> em k t qu thu ư c so sánh v i các chính sách hi n t i s th y ư c<br /> <br /> nh ng m t nào c n ph i c i ti n.<br /> -<br /> <br /> Chương III:<br /> <br /> xu t các gi i pháp<br /> <br /> chương này tác nêu lên m t s gi i pháp nh m nâng cao<br /> viên như thay<br /> d)<br /> <br /> ng l c làm vi c cho nhân<br /> <br /> i cách tính lương, c i thi n i u ki n và môi trư ng làm vi c…<br /> <br /> Phương pháp nghiên c u.<br /> <br /> Lu n văn ã s d ng các phương pháp nghiên c u sau ây:<br /> -<br /> <br /> Phân tích tình hu ng;<br /> <br /> -<br /> <br /> Phân tích, so sánh các s li u th c ti n;<br /> <br /> -<br /> <br /> Phương pháp i u tra nghiên c u.<br /> <br /> e)<br /> <br /> K t lu n<br /> <br /> Cu c kh o sát cho chúng ta th y m c<br /> <br /> hài lòng c a nhân viên ch<br /> <br /> m c trung bình ví<br /> <br /> d như nhi u ngư i không có m i quan h t t v i c p trên, a ph n không hài lòng v<br /> m c lương c a mình, nhi u ngư i cho r ng h không có cơ h i ào t o, không có kh<br /> năng thăng ti n trong công vi c.<br /> T nh ng k t qu này, tôi ã<br /> nhân viên như là thay<br /> <br /> xu t m t s gi i pháp nh m t o ông l c làm vi c cho<br /> <br /> i cách th c tính lương, c i thi n môi trư ng và i u ki n làm<br /> <br /> vi c… Hy v ng nh ng gi i pháp này s giúp công ty c i thi n ư c tình tr ng nhân viên<br /> gi i r i b .<br /> NGƯ I HƯ NG D N<br /> <br /> TS. CAO TÔ LINH<br /> <br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản