Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phụ nữ tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
15
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phụ nữ tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Giới thiệu địa bàn nghiên cứu và một số vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài. Chương 2: Phụ nữ làng Bảo Nham tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chương 3: Những biến đổi về đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội làng Bảo Nham.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phụ nữ tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> LÊ NGUYỄN LÊ<br /> <br /> PHỤ NỮ THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ<br /> XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO<br /> TRƯỜNG HỢP LÀNG CÔNG GIÁO BẢO NHAM, XÃ YÊN THÀNH,<br /> HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LỊCH SỬ<br /> <br /> Hà Nội 2008<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Dẫn luận<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Ý nghĩa của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.1. Phạm vi<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.2. Đối tượng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5. Bố cục luận văn<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương I. Giới thiệu địa bàn nghiên cứu và một số vấn đề<br /> lý thuyết liên quan đến đề tài<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1. Đặc điểm tự nhiên - xã hội làng Công giáo Bảo Nham<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1.2. Tình hình dân cư và văn hóa - xã hội<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.1.3. Tình hình kinh tế<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.2. Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.2.1. Các khái niệm<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.2.2. Quan niệm về vai trò của người phụ nữ<br /> <br /> 30<br /> <br /> Chương II. Phụ nữ làng Bảo Nham tham gia phát triển<br /> kinh tế, xóa đói giảm nghèo<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.1. Phụ nữ làng Bảo Nham tham gia phát triển kinh tế,<br /> xóa đói giảm nghèo<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.1.1. Phát triển nông nghiệp truyền thống<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.1.2. Buôn bán trao đổi<br /> <br /> 44<br /> <br /> 2.1.3. Một số hoạt động kinh tế khác<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.2. Các chương trình hỗ trợ phụ nữ làng Bảo Nham phát triển<br /> kinh tế, xóa đói giảm nghèo<br /> <br /> 49<br /> <br /> 2.2.1 Các chương trình hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương<br /> <br /> 50<br /> <br /> 2.2.2. Các hoạt động hỗ trợ của của các hội đoàn bên Công giáo<br /> <br /> 60<br /> <br /> 2.3. Kết quả và tồn đọng của hoạt động kinh tế<br /> <br /> 62<br /> <br /> Chương III. Những biến đổi về đời sống kinh tế - xã hội<br /> làng Công giáo Bảo Nham<br /> <br /> 68<br /> <br /> 3.1. Biến đổi trong hoạt động kinh tế<br /> <br /> 68<br /> <br /> 3.1.1. Mức độ phát triển kinh tế<br /> <br /> 68<br /> <br /> 3.1.2. Thay đổi phân công lao động<br /> <br /> 69<br /> <br /> 3.1.3. Biến đổi trong tập quán sản xuất<br /> <br /> 72<br /> <br /> 3.1.4. Thay đổi về cơ cấu kinh tế<br /> <br /> 76<br /> <br /> 3.1.5. Mức sống cư dân làng Bảo Nham<br /> <br /> 77<br /> <br /> 3.2. Biến đổi trong đời sống văn hóa - xã hội dưới tác động<br /> của phát triển kinh tế<br /> <br /> 78<br /> <br /> 3.2.1. Vị trí người phụ nữ trong gia đình và xã hội<br /> <br /> 78<br /> <br /> 3.2.2. Quan hệ lương giáo<br /> <br /> 85<br /> <br /> 3.2.3. Biến đổi trong sinh hoạt văn hóa<br /> <br /> 87<br /> <br /> 3.3.3. Một số bất cập và những khuyến nghị khắc phục<br /> <br /> 89<br /> <br /> Kết luận<br /> <br /> 97<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> Phụ lục<br /> <br /> DẪN LUẬN<br /> 1. Ý nghĩa của đề tài<br /> Khi lựa chọn đề tài nghiên cứu là “Phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, xóa<br /> đói giảm nghèo”, với trường hợp làng Công giáo Bảo Nham, xã Bảo Thành,<br /> huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, chúng tôi hướng tới ý nghĩa của vấn đề trên cả<br /> bình diện lý thuyết và thực tiễn.<br /> Trước hết phải thấy, đối với bất kỳ xã hội nào, kinh tế luôn giữ vai trò<br /> trọng yếu. Như vậy phát triển kinh tế cũng luôn giữ vai trò đặc biệt trong xã hội.<br /> Kinh tế ở trình độ nào ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống của cư dân. Đối với đất<br /> nước ta, kinh tế càng là vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt là những khu vực nông<br /> thôn, nơi đói nghèo vẫn còn tồn tại. Như vậy, nghiên cứu về các khía cạnh của<br /> kinh tế và hỗ trợ kinh tế phát triển là một nghiên cứu cấp thiết, cần được ưu tiên.<br /> Đối tượng kinh tế của đề tài này là phụ nữ. Phụ nữ, trong những năm qua,<br /> cũng là một đề tài rất được quan tâm. Nói tới phụ nữ là nói tới một nửa dân cư,<br /> một lực lượng lao động rất lớn, đồng thời, cũng ngay lập tức gợi lên một vấn đề<br /> xã hội bức thiết là bình đẳng giới. Tuy rằng, luôn là người đóng góp chính vào<br /> thu nhập gia đình, luôn có vai trò xã hội rất quan trọng, nhưng phụ nữ vốn vẫn<br /> phải chịu những định kiến, bất công. Khắc phục định kiến, bất công đó cần có<br /> tổng hòa nhiều biện pháp, trong đó nâng cao vị trí kinh tế của người phụ nữ mà<br /> một biện pháp đặc biệt quan trọng. Chỉ khi nắm được bình đẳng về kinh tế,<br /> người phụ nữ mới có được những bình đẳng khác. Và những nỗ lực cho tiến bộ<br /> phụ nữ trước hết tác động tới chính cuộc sống của phụ nữ, nhưng đó không phải<br /> là kết quả duy nhất. Khi xã hội dần tiến tới bình đẳng hơn, xã hội sẽ ổn định và<br /> phát triển bền vững hơn. Như vậy, nâng cao vai trò của phụ nữ chính là nhân tố<br /> quan trọng đối với tiến bộ xã hội.<br /> Địa bàn nghiên cứu mà chúng tôi lựa chọn là một làng Công giáo. Trong<br /> bối cảnh đất nước ta, các vấn đề liên quan tới Công giáo, cho đến nay, vẫn luôn<br /> là vấn đề thời sự. Ổn định cuộc sống kinh tế - xã hội của cộng đồng cư dân theo<br /> đạo sẽ góp phần không nhỏ trong việc ổn định đất nước.<br /> <br /> Đối với làng Công giáo, cuộc sống người dân chịu nhiều ảnh hưởng của<br /> các vấn đề lịch sử còn tồn đọng. Rất nhiều vấn đề trong số đó hiện nay còn tồn<br /> tại, hoặc còn để lại hệ quả lớn. Việc tiếp cận với địa bàn nghiên cứu này vẫn là<br /> một thách thức, khi mà vẫn tồn tại một số định kiến giữa người theo đạo và<br /> không theo đạo. Tuy nhiên, cũng chính vì thế việc tìm hiểu được các khía cạnh<br /> trên sẽ các có giá trị, góp phần mở nút những khó khăn tồn tại, tăng cường đoàn<br /> kết lương giáo.<br /> Dưới tác động phát triển kinh tế, những biến đổi xã hội trở nên hết sức sâu<br /> sắc, rõ rệt, đặc biệt là đối với người phụ nữ. Biến đổi về văn hóa cũng song song<br /> diễn ra với nhiều khía cạnh đáng quan tâm. Nhận thức được dòng lưu chuyển,<br /> biến đổi này, hẳn sẽ góp được đôi phần giúp củng cố tính ổn định trong cộng<br /> đồng Công giáo.<br /> Trong những năm qua, các chương trình hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, xóa<br /> đói giảm nghèo luôn là trọng tâm được Nhà nước đầu tư. Các chương trình đó<br /> cũng đã gõ vào cánh cửa của làng Công giáo, đưa người phụ nữ ở đây hòa nhập<br /> vào dòng chảy kinh tế chung, hưởng những lợi ích xã hội chung. Những nỗ lực<br /> phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của phụ nữ, các chương trình liên quan,<br /> các kết quả và tồn đọng, thực sự đang ảnh hưởng rất lớn tớn toàn thể đời sống<br /> kinh tế - xã hội các làng Công giáo. Nghiên cứu để có định hướng đúng đắn, để<br /> nhìn nhận tổng quát tấm ảnh hưởng. để nâng cao những tác động tích cực, giải<br /> quyết những khúc mắc, sửa chữa những sai lầm nếu có, là một vấn đề cấp thiết.<br /> Với những đánh giá đó, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu này.<br /> 2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu<br /> 2.1. Phạm vi<br /> Nghiên cứu của chúng tôi chọn một địa điểm cụ thể là làng Công giáo<br /> Bảo Nham, thuộc xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tất cả mọi<br /> vấn đề sẽ được phân tích dựa trên nền tảng tự nhiên – xã hội – con người của<br /> làng này.<br /> Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có những liên hệ so sánh với các vùng lân cận,<br /> đặc biệt là với các làng không có dân cư theo đạo, để thấy được những tương<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản