intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của Liên Đoàn lao động tỉnh, thành phố

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
42
lượt xem
8
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của Liên Đoàn lao động tỉnh, thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các biện pháp cụ thể và khả thi để nâng cao chất lượng công tác tổ chức khoa học khối tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố, nhằm tối ưu hóa thành phần tài liệu Phông lưu trữ của các cơ quan trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của Liên Đoàn lao động tỉnh, thành phố

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ----------<br /> <br /> HỒ ANH TÚ<br /> <br /> TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU LƯU TRỮ<br /> CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, THÀNH PHỐ<br /> (QUA KHẢO SÁT TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH<br /> PHỐ HÀ NỘI<br /> VÀ MỘT SỐ TỈNH LÂN CẬN)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN<br /> TRỊ VĂN PHÒNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2008<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ----------<br /> <br /> HỒ ANH TÚ<br /> <br /> TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU LƯU TRỮ<br /> CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, THÀNH PHỐ<br /> (QUA KHẢO SÁT TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH<br /> PHỐ HÀ NỘI<br /> VÀ MỘT SỐ TỈNH LÂN CẬN)<br /> <br /> Chuyên ngành: Lưu trữ<br /> Mã số: 60 32 24<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN<br /> TRỊ VĂN PHÒNG<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. ĐÀO XUÂN CHÚC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2008<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ----------<br /> <br /> HỒ ANH TÚ<br /> <br /> TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU LƯU TRỮ<br /> CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, THÀNH PHỐ<br /> (QUA KHẢO SÁT TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH<br /> PHỐ HÀ NỘI<br /> VÀ MỘT SỐ TỈNH LÂN CẬN)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN<br /> TRỊ VĂN PHÒNG (TÓM TẮT)<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. ĐÀO XUÂN CHÚC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2008<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> Phần mở đầu<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1. Khái quát về Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> và tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> 1.1<br /> <br /> 11<br /> <br /> Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động và hệ thống tổ<br /> chức các cấp của Công đoàn Việt Nam<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.1.1 Vị trí của Công đoàn Việt Nam<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.1.2 Chức năng của Công đoàn Việt Nam<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1.3 Nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.1.4 Đặc điểm hoạt động của Công đoàn Việt Nam<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.1.5 Hệ thống tổ chức các cấp của Công đoàn Việt Nam<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.2.1 Nhiệm vụ và quyền hạn của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.2.2 Đặc điểm hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.2.3 Hệ thống tổ chức các cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> <br /> 34<br /> <br /> Tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.1.1 Nội dung, thành phần tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh,<br /> <br /> 40<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> thành phố<br /> 2.1.2 Ý nghĩa tài liệu lưu trữ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> <br /> 43<br /> <br /> Tiểu kết chương 1<br /> <br /> 50<br /> <br /> Chương 2. Thực trạng tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ tại các<br /> <br /> 51<br /> <br /> Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> 2.1<br /> <br /> Nhận thức và sự chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức khoa học<br /> <br /> 51<br /> <br /> tài liệu lưu trữ tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> 2.1.1 Những ưu điểm về nhận thức và sự chỉ đạo của lãnh đạo<br /> <br /> 51<br /> <br /> 2.1.2 Những hạn chế về nhận thức và sự chỉ đạo của lãnh đạo<br /> <br /> 56<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Thực hiện các nghiệp vụ tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ tại<br /> <br /> 64<br /> <br /> Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> Tiểu kết chương 2<br /> <br /> 73<br /> <br /> Chương 3. Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ<br /> chức khoa học tài liệu của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố<br /> <br /> 74<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Các đề xuất về mặt chỉ đạo và điều hành<br /> <br /> 74<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Các đề xuất về nghiệp vụ lưu trữ<br /> <br /> 90<br /> <br /> 3.2.1 Phân loại tài liệu<br /> 3.2.2 Xác định giá trị và bổ sung tài liệu vào lưu trữ<br /> <br /> 90<br /> 103<br /> <br /> 3.2.3 Xây dựng công cụ tra cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông<br /> tin<br /> <br /> 115<br /> <br /> Tiểu kết chương 3<br /> <br /> 121<br /> <br /> Phần kết luận<br /> <br /> 122<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 124<br /> <br /> Phần phụ lục<br /> <br /> 129<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản