intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn: Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong sáng tác của Hồ Anh Thái

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
23
lượt xem
4
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn: Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong sáng tác của Hồ Anh Thái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu một cách hệ thống các Dấu ấn văn hóa Ấn Độ nổi trội trong sáng tác Hồ Anh Thái, chỉ ra nét đặc sắc riêng trong sáng tác của Hồ Anh Thái; qua đó, khẳng định vai trò của dấu ấn văn hóa Ấn Độ đối với sáng tác của nhà văn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn: Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong sáng tác của Hồ Anh Thái

1<br /> <br /> 2<br /> <br /> B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> TR N TH HÀO<br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGÔ MINH HI N<br /> <br /> D U N VĂN HÓA N Đ<br /> TRONG SÁNG TÁC C A H ANH THÁI<br /> Ph n bi n 1: PGS.TS. NGUY N PHONG NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: VĂN H C VI T NAM<br /> Mã s : 60.22.34<br /> Ph n bi n 2: TS. NGUY N THÀNH<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ<br /> KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p th c s Khoa h c Xã h i và Nhân văn h p t i Đ i h c<br /> Đà N ng vào ngày 02 tháng 6 năm 2012<br /> <br /> Có th tìm lu n văn t i:<br /> Đà N ng, Năm 2012<br /> <br /> - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng<br /> - Thư vi n trư ng Đ i h c Sư ph m, Đ i hoc Đà N ng<br /> <br /> 3<br /> <br /> M<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> nh ng cu n ti u thuy t, tiêu bi u là Đ c Ph t, nàng Savitri và tôi.<br /> Qua nh ng sáng tác vi t v<br /> <br /> 1. Lí do ch n ñ tài<br /> “Đ t nư c c a nh ng th n tho i và nh ng l i tiên tri huy n<br /> di u là m t ñ t nư c ñ y nh ng ñi u h p d n và r t kì l ” (Biêlinxki).<br /> <br /> n Đ , bư c ñ u H Anh Thái giúp b n<br /> <br /> ñ c thâm nh p vào th gi i tinh th n và ñ i s ng c a ngư i<br /> <br /> nv n<br /> <br /> ñư c coi là m nh ñ t h p d n nhưng không d khai phá.<br /> <br /> n Đ - x s ñã ươm n nh ng bông hoa r c r ñ u tiên c a n n<br /> <br /> Hi n nay, nghiên c u tác ph m văn h c dư i giác ñ văn hóa là<br /> <br /> văn minh nhân lo i. S lôi cu n ñ c bi t c a n Đ ñ i v i nhân lo i<br /> <br /> m t xu th ñang tr thành ph bi n. Nó không ch giúp phát hi n nh ng<br /> <br /> không ch<br /> ñây hay<br /> <br /> s hòa nhã, l ñ , m ñ o và hi n t c a con ngư i nơi<br /> nh ng tác ph m văn h c mang v ñ p ñ c ñáo, n ch a<br /> <br /> nh ng giá tr vô biên mà còn<br /> <br /> chính n n văn hóa thâm tr m, huy n<br /> <br /> giá tr c a tác ph m t ng sâu văn hóa mà còn giúp lý gi i nh ng v n ñ<br /> sáng t o ngh thu t c a nhà văn. Chúng tôi ch n nghiên c u ñ tài: D u<br /> n văn hóa n Đ trong sáng tác c a H Anh Thái ñ th y ñư c ph n<br /> nào nh ng nét ñ c trưng c a văn hóa n, s c ám nh c a n n văn hóa<br /> <br /> bí mang ñ m màu s c tôn giáo, tâm linh.<br /> H Anh Thái không ng ng suy nghĩ, ki m tìm và th nghi m<br /> mình trên l trình văn h c. T m văn hóa sâu r ng ñã giúp ông nh n ra<br /> ñư c nét ñ c s c, riêng bi t c a văn hóa dân t c trong tương quan văn<br /> <br /> n Đ ñ i v i s nghi p sáng tác c a ông. T ñó phát hi n thêm nh ng<br /> giá tr ñ c ñáo trong tác ph m H Anh Thái, ñ ng th i góp ph n kh ng<br /> ñ nh phong cách ngh thu t ñ c ñáo c a nhà văn này.<br /> <br /> hóa chung. Không ch v ng v quá kh , hoài ni m nh ng giá tr truy n<br /> <br /> 2. L ch s v n ñ nghiên c u<br /> <br /> th ng, khai thác nh ng n ng m văn hóa dân t c, H Anh Thái còn tìm<br /> <br /> 2.1.V tác ph m c a H Anh Thái nói chung<br /> <br /> th y trong môi trư ng văn hóa hi n t i nh ng giá tr c a nhi u n n văn<br /> <br /> Có các nghiên c u n i b t c a các tác gi như: Nhà văn Ma Văn<br /> <br /> hóa khác nhau trong ñó có n n văn hóa n Đ - nơi s n sinh nh ng pho<br /> <br /> Kháng v i bài vi t Cái mà văn chương còn thi u, Nguy n Đăng Đi p<br /> <br /> s thi vĩ ñ i, vùng ñ t c a n n văn hóa Ph t giáo.<br /> <br /> v i H Anh Thái, ngư i mê chơi c u trúc, nhà nghiên c u Vân Long<br /> <br /> n Đ Rabindranath Tagore ñã t ng nói: “Có th vư t<br /> <br /> v i bài T s 265 ngày c a H Anh Thái. Nhà nghiên c u Vũ Bão<br /> <br /> qua th gi i l n lao c a loài ngư i không ph i b ng cách t xóa mình ñi,<br /> <br /> trong bài vi t 11 ngư ng c a, Phan Văn Tú v i bài phê bình Cõi<br /> <br /> mà b ng cách m r ng b n s c c a chính mình” [49, tr. 33]. Và H Anh<br /> <br /> ngư i rung chuông t n th - Nhìn t vài con s th ng kê, Tr n Duy<br /> <br /> Thái, b ng s “m r ng b n s c c a chính mình” ñã t o cho riêng mình<br /> <br /> Hi n v i Rung chuông c nh t nh con ngư i, Ph m Chí Dũng v i bài<br /> <br /> m t phong cách ngh thu t không l n v i b t kì m t nhà văn nào<br /> <br /> Ám nh và d c m.<br /> <br /> Nhà thơ<br /> <br /> khác.V i tình yêu l n dành cho<br /> <br /> n Đ , ông vi t ñ u tiên là nh ng<br /> <br /> truy n ng n. Và nh ng truy n ng n ñó (…) là “nh ng mũi kim châm<br /> c u Á Đông ñã ñi m trúng huy t tính cách<br /> <br /> n Đ , khi n h ñã nhìn<br /> <br /> th y ñúng cái bóng ñang qu n dư i chân mình” [52, tr. 52]. Sau ñó là<br /> <br /> 2.2. V d u n văn hóa trong sáng tác H Anh Thái<br /> Có các bài vi t tiêu bi u như bài T m t gi i thư ng không<br /> thành ñăng trên t p chí Ngày nay (2004) c a Hoài Nam, bài vi t H<br /> Anh Thái - ngư i mê chơi c u trúc c a Nguy n Đăng Đi p, Nguy n<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Anh Vũ v i bài vi t Hơn c s th t, bài nghiên c u M t cách khám<br /> <br /> 4.3. Phương pháp so sánh ñ i chi u.<br /> <br /> phá m i qua Đ c Ph t, nàng Savitri và tôi, c a Huỳnh Như<br /> <br /> 4.4. Các phương pháp h tr khác.<br /> <br /> Hương Châu.<br /> <br /> 5. Đóng góp c a ñ tài<br /> <br /> H u h t các nghiên c u ñ u ñánh giá cao giá tr liên văn hóa<br /> và ý nghĩa nhân văn, giá tr chân th c l n lao, m i m c a tác ph m<br /> H Anh Thái. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên c u nào t p<br /> trung nghiên c u v “D u n văn hóa n Đ trong sáng tác c a H<br /> Anh Thái” m t cách có h th ng. Do ñó, chúng tôi ch n nghiên c u<br /> ñ tài “D u n văn hóa n Đ trong sáng tác c a H Anh Thái”.<br /> 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> <br /> tr i trong sáng tác H Anh Thái, ch ra nét ñ c s c riêng trong sáng<br /> tác c a H Anh Thái. Qua ñó, kh ng ñ nh vai trò c a d u n văn hóa<br /> n Đ ñ i v i sáng tác c a nhà văn.<br /> - Kh ng ñ nh s thành công và nh ng ñóng góp c a nhà văn ñ i<br /> v i văn h c Vi t Nam ñương ñ i.<br /> 6. C u trúc c a ñ tài<br /> <br /> 3.1. Đ i tư ng nghiên c u<br /> D u n văn hóa<br /> <br /> - Nghiên c u m t cách h th ng các D u n văn hóa n Đ n i<br /> <br /> Ngoài ph n M ñ u, K t lu n, Tài li u tham kh o, N i dung c a<br /> <br /> n Đ trong sáng tác c a H Anh Thái bi u<br /> <br /> hi n trên qua các phương di n cơ b n như: thiên nhiên, cu c s ng,<br /> con ngư i, bi u tư ng văn hóa, ngh thu t xây d ng nhân v t, ngôn<br /> ng và gi ng ñiêu.<br /> <br /> lu n văn g m 3 chương:<br /> Chương 1: Hành trình sáng t o c a H Anh Thái.<br /> Chương 2: D u n văn hóa n Đ trong sáng tác c a H Anh Thái<br /> nhìn t n i dung.<br /> <br /> 3.2. Ph m vi nghiên c u<br /> Các sáng tác c a H Anh Thái, trong ñó chúng tôi t p trung vào<br /> các tác ph m in ñ m d u n văn hóa<br /> <br /> n Đ , g m: Ti ng th dài qua<br /> <br /> r ng Kim Tư c (NXB H i nhà văn, Hà N i - 2003), Cõi ngư i rung<br /> chuông t n th (NXB Đà N ng, Đà N ng - 2004), Mư i l m t ñêm<br /> (NXB Đà N ng, Đà N ng - 2006), Đ c Ph t, nàng Savitri và tôi<br /> (NXB Đà N ng - 2006), Nói b ng l i c a mình (NXB Kim Đ ng, Hà<br /> N i - 2007).<br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> 4.1. Phương pháp h th ng – c u trúc.<br /> 4.2. Phương pháp phân tích – t ng h p.<br /> <br /> Chương 3: D u n văn hóa<br /> Thái nhìn t<br /> <br /> n Đ trong sáng tác c a H Anh<br /> <br /> phương th c bi u hi n.<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> Nói ñ n v trí c a văn h c trong văn hóa là nói ñ n hai m t c a<br /> <br /> Chương 1<br /> HÀNH TRÌNH SÁNG T O NGH THU T<br /> C AH<br /> <br /> ANH THÁI<br /> <br /> m t v n ñ . Th nh t, b n thân văn h c là m t b ph n c a văn hóa,<br /> nó ch u s chi ph i mang tính quy t ñ nh c a văn hóa. Th hai, là<br /> nói ñ n tính ñ i di n cho văn hóa c a văn h c; s tác ñ ng tr l i c a<br /> văn h c ñ i v i văn hóa [15, tr. 100]. V m i quan h c a văn hóa và<br /> <br /> 1.1. Văn hóa và m i quan h văn hóa - văn h c<br /> <br /> văn h c, c n nh n th y r ng ñ i v i nư c ta văn h c là y u t tr i c a<br /> <br /> 1.1.1. V khái ni m văn hóa<br /> <br /> văn hóa. Vì v y khi ta nói m i quan h gi a văn hóa và văn h c cũng<br /> <br /> Văn hóa là m t lĩnh v c r t r ng l n, vô cùng phong phú và ña<br /> <br /> t c là nói v “m i quan h gi a cái t ng th v i cái b ph n”. Có th<br /> <br /> d ng, có m t th m sâu trong toàn b ñ i s ng xã h i và ñ i s ng con<br /> <br /> nói trong t ng th văn hóa, văn h c ch là nhánh nhưng l i có giá tr<br /> <br /> ngư i, vì th có r t nhi u ñ nh nghĩa, cách hi u cũng như cách khai<br /> <br /> r t quan tr ng. Nói t i văn hóa c a m t dân t c không ai không nghĩ<br /> <br /> thác khác nhau v văn hóa.<br /> <br /> ñ n văn h c, b i văn h c có m t v trí không th thi u trong m i n n<br /> <br /> Như v y, văn hóa là m t khái ni m “m ”, ch a ñ ng trong nó<br /> <br /> văn hóa. Ngày nay trong vi n c nh xây d ng m t n n văn hóa tiên<br /> <br /> nhi u n i dung khác nhau. Đ phù h p v i v n ñ nghiên c u c a<br /> <br /> ti n ñ m ñà b n s c dân t c, vai trò sáng t o văn hóa c a văn h c c n<br /> <br /> mình, chúng tôi xác ñ nh “Văn hóa là m t h th ng nh ng giá tr v t<br /> <br /> ñư c nhìn nh n l i m t cách th u ñáo. Văn h c ñi vào chi u sâu văn<br /> <br /> ch t và tinh th n do con ngư i sáng t o, tích lũy lưu tr và phát tri n<br /> <br /> hóa phát tri n không gì khác hơn là khái ni m phát tri n ph i tr<br /> <br /> qua quá trình ho t ñ ng th c ti n trong s tương tác gi a con ngư i<br /> <br /> thành tư tư ng ch ñ o trong văn chương hi n ñ i, v i trí tu dân<br /> <br /> v i môi trư ng t nhiên và xã h i c a mình”. M t tác ph m văn h c<br /> <br /> t c ñư c khơi sâu trong dòng ch y c a b n ch t m t n n văn hóa<br /> <br /> có giá tr luôn ch a ñ ng bên trong nh ng giá tr ñích th c v chính<br /> <br /> ñ m ñà tính nhân văn. Vì v y các tác gi khi sáng tác ngoài tài năng,<br /> <br /> n n văn hóa c a quê hương ñ t nư c<br /> <br /> tính chuyên nghi p thì y u t t m nhìn văn hóa và c t cách văn hóa<br /> <br /> m t phương di n c th nào<br /> <br /> ñó. Nhưng s là quá r ng n u xem xét, tìm hi u văn hóa như m t ñ i<br /> <br /> c n ñư c nhìn nh n m t cách h p lý [58, tr. 28]. Đó chính là cơ s<br /> <br /> tư ng, do ñó, lu n văn ch ch ra d u n văn hóa, tìm hi u, khám phá<br /> <br /> ñ kh ng ñ nh s t n t i lâu dài c a văn h c v i th i gian.<br /> <br /> văn xuôi H Anh Thái.<br /> <br /> 1.2. H Anh Thái – Cu c b t phá sáng t o trong ngh thu t<br /> <br /> 1.1.2. M i quan h gi a văn hóa và văn h c<br /> <br /> 1.2.1. M t s c vi t b n b<br /> <br /> Xác ñ nh m i quan h gi a văn hóa v i văn h c là m t vi c<br /> <br /> G n 30 năm lao ñ ng c t l c, d ng công và kh t khe, nh y<br /> <br /> làm c n thi t ñ ñánh giá ñư c s tác ñ ng, b sung l n nhau gi a hai<br /> <br /> c m trong s d ng, t ch c ch t li u văn h c, ông ñã cho ra ñ i hơn<br /> <br /> lĩnh v c v n có m i liên quan m t thi t này.<br /> <br /> 30 tác ph m g m ti u thuy t và truy n ng n, trong ñó có nhi u tác<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> ph m ñư c d ch ra ti ng nư c ngoài. Đó là nh ng con s ñáng khâm<br /> <br /> H Anh Thái nghiên c u và làm vi c<br /> <br /> Đ i s quán Vi t Nam<br /> <br /> ph c và là ni m mơ ư c c a b t c nhà văn nào.<br /> <br /> t i n Đ . M nh ñ t và con ngư i x<br /> <br /> 1.2.2. Nh ng th nghi m m i m , sáng t o<br /> <br /> Ông ñã g n bó v i ñ t nư c này 6 năm v i tư cách m t nhà nghiên<br /> <br /> Sau ngót 30 năm sáng tác, t i bây gi H Anh Thái ñã t o nên<br /> m t dòng ch y, ñ ñ l i n tư ng khó phai trong lòng ngư i ñ c.<br /> Ti n n Đ<br /> <br /> sáng, tìm ki m và hi v ng<br /> <br /> cu c ñ i v i nh ng ñi u bi t hay chưa<br /> <br /> bi t qua nh ng s ph n, nh ng cu c ñ i mong manh ñ p, trong tr o<br /> nhưng ph ng ph t bu n, là s ngó nghiêng nhìn vào cu c ñ i v i ñ<br /> tin c y c a nh ng ư c mơ, khát v ng.<br /> <br /> giai ño n này, kênh gi ng<br /> <br /> ch ñ o c a văn xuôi H Anh Thái là tr tình ñôn h u.<br /> n Đ v i nh ng chùm truy n ng n hài hư c mà thâm tr m.<br /> Các tác ph m trong th i kì này th hi n m t nhân sinh quan ñư c<br /> chi u r i b i nh ng tri t lí Ph t giáo thông qua nh ng s ph n, m nh<br /> ñ i tư ng như vô tình ngang qua, nhưng th c ra là c m t ki p ngư i<br /> v i bao n i sâu cay, ch a ñ ng nh ng suy tư v cu c s ng hi n ñ i<br /> mang ñ m d u n văn hóa n Đ . S trong sáng mang dáng d p thư<br /> sinh ñã<br /> <br /> c u văn hóa. Đây là m t bư c ti n r t quan tr ng ñ i v i s nghi p<br /> sáng tác văn chương c a nhà văn.<br /> n Đ - x s m t n n văn minh n i ti ng, quê hương c a<br /> <br /> v i ti u thuy t Trong sương h ng hi n ra là tác<br /> <br /> ph m mang d u n th nghi m cách tân rõ nh t, là ánh m t trong<br /> <br /> l i sau lưng.<br /> <br /> H u n Đ , sáng tác c a H Anh Thái bư c sang m t giai ño n<br /> m i, phong cách c a H Anh Thái ñ nh hình rõ nét trong s phong<br /> phú c a các cách bi u hi n. k thu t văn xuôi, ñ c bi t là ti ng cư i<br /> trào l ng trong tác ph m c a nhà văn ñ t ñ n ñ chín mu i thu n<br /> th c.<br /> 1.3. H Anh Thái - Nhân duyên v i mi n ñ t Ph t<br /> 1.3.1. Cơ h i và tinh th n ti p nh n văn hóa n Đ<br /> <br /> n ngay l p t c ñã thu hút ông.<br /> <br /> nh ng trí tu l n t m nhânlo i như Ph t Thích Ca, Mahatma Gandhi,<br /> R. Tagore không ch là cơ h i mà còn là ni m thôi thúc t bên trong.<br /> H Anh Thái r t ngư ng m n n văn minh<br /> <br /> n Đ c ñ i, nơi s n<br /> <br /> sinh nh ng pho s thi vĩ ñ i, vùng ñ t c a n n văn hóa Ph t giáo.<br /> ñó, anh ñã dành th i gian ñi t i nhi u vùng ñ t, ñ c bi t là nh ng ñ n<br /> chùa n i ti ng, rong ru i kh p mi n B c và Trung<br /> <br /> n, nh ng nơi<br /> <br /> thu c Vương qu c ph t c ñ i, ñây là cu c khám phá văn hóa n Đ<br /> trong ñ i s ng<br /> <br /> n Đ , khám phá ki n trúc c a tôn giáo này cùng<br /> <br /> nh ng kinh ñi n Ph t h c. Sáu năm s ng trên ñ t nư c<br /> <br /> n Đ , ông<br /> <br /> cho ra ñ i nh ng chùm truy n ng n ñ c ñáo, hài hư c mà thâm tr m<br /> v<br /> <br /> nĐ<br /> <br /> 1.3.2. Quá trình tr i nghi m văn hóa n Đ<br /> Trong m t cu c ph ng v n v i báo chí, H Anh Thái ñã tr l i<br /> r ng: Ngư i làm báo ch c n ñ n m t ñ t nư c dăm b y ngày, tr v<br /> k t h p tài li u có th vi t m t bài dày d n. Còn tôi,<br /> <br /> n Đ năm<br /> <br /> th tư m i dám vi t truy n ng n ñ u tiên, ñó là Ngư i ñ ng m t<br /> chân, r i Ngư i n”.<br /> V n là ngư i làm văn hóa gi i ngo i ng , l i ñi nhi u, có v n<br /> s ng, H Anh Thái r t d dàng ti p c n ñ i s ng ñ nh n ra giá tr<br /> cũng như h n ch c a nó trong b sâu văn hóa.<br /> <br /> nhà văn này luôn<br /> <br /> luôn có s g p g gi a văn hóa dân t c và văn hóa nhân lo i. B i<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản