Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết Tô Hoài

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
15
lượt xem
6
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết Tô Hoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết Tô Hoài trình bày giới thiệu về Tô hoài - những bước đường văn; hình tượng nhân vật nữ - dấu ấn đặc trưng trong tiểu thuyết Tô Hoài; nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết Tô Hoài. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết Tô Hoài

1<br /> <br /> B<br /> <br /> GIÁO D C & ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> LÊ TH THU N<br /> <br /> HÌNH TƯ NG NHÂN V T N<br /> TRONG TI U THUY T TÔ HOÀI<br /> <br /> Chuyên ngành : Văn h c Vi t Nam<br /> Mã s<br /> <br /> : 60.22.34<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ<br /> KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> Đà N ng - Năm 2011<br /> <br /> 2<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c : TS. Đinh L u<br /> <br /> Ph n bi n 1 : TS. Bùi Công Minh<br /> Ph n bi n 2 : TS. Ngô Minh Hi n<br /> <br /> Lu n văn ñư c b o v t i h i ñ ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p th c sĩ Khoa h c xã h i và nhân văn h p t i Đ i h c<br /> Đà N ng vào ngày 12/11/2011<br /> <br /> * Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng<br /> - Thư vi n trư ng Đ i h c Sư ph m, Đ i h c Đà N ng.<br /> <br /> 3<br /> M<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> 1. Lý do ch n ñ tài<br /> Tô Hoài, ñ i di n xu t s c c a văn h c Vi t Nam trư c và sau<br /> Cách m ng tháng Tám. V i hơn chín mươi tu i ñ i, b y mươi năm<br /> tu i ngh , Tô Hoài có trên 150 tác ph m v i nhi u th lo i khác<br /> nhau: truy n ng n, ti u thuy t, h i ký, t truy n... Tài năng và phong<br /> cách Tô Hoài ngày càng ñư c kh ng ñ nh qua ch t lư ng tác ph m<br /> c a ông. Tô Hoài là nhà văn có s c sáng t o d o dai, b n b , m t t m<br /> gương lao ñ ng ngh thu t không m t m i ñáng ñ chúng ta yêu m n<br /> và khâm ph c.<br /> Sáng tác c a Tô Hoài t p trung ch y u vào ba m ng ñ tài. Vi t<br /> v mình và quê mình, v mi n núi và vi t v thi u nhi. Th gi i nhân<br /> v t trong tiêu thuy t c a Tô Hoài không ai khác ngoài nh ng con<br /> ngư i bình thư ng, gi n d trong cu c s ng hàng ngày. Ph n l n h<br /> là l p thanh niên tr tu i, nhi t tình, giàu s c s ng, làm vi c c n cù<br /> và say mê ho t ñ ng cách m ng. Trong ñó nhân v t n có v trí, ý<br /> nghĩa quan tr ng. Vì v y vi c tìm hi u Hình tư ng nhân v t n trong<br /> ti u thuy t Tô Hoài giúp ta có cái nhìn toàn di n hơn v cu c s ng và<br /> con ngư i trong xã h i ñương th i. Đ ng th i có thêm cơ s ñánh<br /> giá m t cách ñúng ñ n quan ni m ngh thu t và tài năng s c s o c a<br /> nhà văn.<br /> Tác ph m c a Tô Hoài ñư c ñưa vào gi ng d y trong nhà trư ng<br /> ph thông và<br /> <br /> b c ñ i h c. Tìm hi u ñ tài này, giúp chúng tôi n m<br /> <br /> sâu hơn v sáng tác cũng như phong cách ngh thu t ñ c ñáo c a nhà<br /> <br /> 4<br /> văn và có thêm tư li u c n thi t cho vi c gi ng d y và nghiên c u sau<br /> này.<br /> 2. L ch s v n ñ<br /> 2.1. Giai ño n trư c Cách m ng tháng Tám 1945<br /> Trư c cách m ng tháng Tám, sáng tác c a Tô Hoài chưa nhi u<br /> nên nh n xét ñánh giá v ông còn h n ch . Vũ Ng c Phan là ngư i<br /> ñ u tiên khái quát khá ñ y ñ di n m o sáng tác c a Tô Hoài, theo<br /> ông “Ti u thuy t c a Tô Hoài cũng thu c lo i t chân như ti u<br /> thuy t c a Nguy n Công Hoan, nhưng Tô Hoài có khuynh hư ng v<br /> xã h i”[28, tr. 460]. Bài vi t c a Vũ Ng c Phan bư c ñ u kh ng ñ nh<br /> tài năng và cách vi t r t riêng c a Tô Hoài ngay t bu i ñ u c m bút.<br /> 2.2. T Cách m ng tháng Tám 1945 ñ n 1975<br /> T Cách m ng tháng Tám ñ n năm 1975 có nhi u bài vi t ñánh<br /> giá, nh n xét tác gi Tô Hoài nhưng ñi vào khai thác v nhân v t n<br /> còn ít. Ngư i ñ c p ñ n nhân v t n ñ u tiên trong sáng tác c a Tô<br /> Hoài là Hoàng Trung Thông. Trong bài vi t này tác gi t p trung vào<br /> truy n Mư ng Giơn. Ông tinh t nh n xét “trong Mư ng Giơn nhân<br /> v t Ích ñã ñư c d ng lên thành m t hình nh tươi sáng lành m nh<br /> trong m t b n t p trung ñen t i n ng n ”[33, tr.225].<br /> <br /> giai ño n<br /> <br /> này, gi i nghiên c u ít nhi u chú ý ñ n nhân v t n trong truy n<br /> ng n c a Tô Hoài nhưng ch ñ c p khía c nh nh l . Vì v y chưa có<br /> cái nhìn toàn di n v hình tư ng nhân v t n trong ti u thuy t Tô<br /> Hoài.<br /> <br /> 5<br /> 2.3. T 1975 ñ n nay<br /> Nhà văn T Hoài và nh ng sáng tác c a ông ñư c gi i nghiên<br /> c u phê bình chú ý<br /> <br /> nhi u m t khác nhau: phong cách ngh thu t,<br /> <br /> nôi dung, tác ph m, nhân v t, ngôn ng … Các tác gi có ñ c p ñ n<br /> nhân v t n nhưng<br /> <br /> m c ñ khái quát, không ñi sâu phân tích ý<br /> <br /> nghĩa c a hình tư ng nhân v t. Nguy n Long kh ng ñ nh vai trò, v<br /> trí nhân v t n : “Nh ng nhân v t n trong tác ph m c a Tô Hoài có<br /> m t ý nghĩa ñ c bi t quan tr ng trong b c tranh con ngư i mi n<br /> núi” [28 ,tr. 438]. Ngoài ra còn m t s bài vi t khác có ñ c p t i<br /> hình tư ng nhân v t n nhưng chưa có công trình nghiên c u dài hơi,<br /> h th ng. Tuy nhiên ñó cũng là nh ng ti n ñ khai m ñ chúng tôi<br /> ñi sâu nghiên c u “Hình tư ng nhân v t n trong ti u thuy t Tô<br /> Hoài” m t cách khoa h c, h th ng.<br /> 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> 3.1. Đ i tư ng nghiên c u<br /> Nhân v t n trong ti u thuy t Tô Hoài.<br /> 3.2. Ph m vi nghiên c u<br /> Kh o sát nhân v t n trong tám ti u thuy t: Quê ngư i, Xóm<br /> gi ng ngày xưa, Giăng th , Mư i năm, Mi n Tây, Quê nhà, Tu i tr<br /> Hoàng Văn Th , H Giàng<br /> <br /> Phìn Sa.<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> Nghiên c u ñ tài này, chúng tôi s d ng các phương pháp:<br /> 4.1. Phương pháp l ch s<br /> 4.2. Phương pháp h th ng<br /> 4.3. Phương pháp phân tích t ng h p<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản