intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các giải pháp để phát triển làng nghề ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
47
lượt xem
2
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các giải pháp để phát triển làng nghề ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống được lý luận về phát triển làng nghề làm cơ sở hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên cứu cho đề tài; đánh giá được thực trạng phát triển các làng nghề ở thành phố Hội An, chỉ ra được những mặt mạnh và các điểm yếu của quá trình phát triển;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các giải pháp để phát triển làng nghề ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> PHAN VĂN TÚ<br /> <br /> CÁC GI I PHÁP Đ PHÁT TRI N LÀNG NGH<br /> THÀNH PH<br /> <br /> H I AN, T NH QU NG NAM<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T<br /> <br /> Đà N ng – Năm 2011<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH<br /> <br /> Ph n bi n 1: TS. NINH TH THU TH Y<br /> Ph n bi n 2: TS. Đ NG C M<br /> <br /> Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p<br /> th c sĩ kinh t , h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 18 tháng 11<br /> năm 2011<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> - Trung tâm thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng<br /> <br /> - Thư vi n trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng<br /> <br /> 1<br /> M<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> 1. Lý do ch n ñ tài<br /> Các làng ngh trên ñ a bàn thành ph H i An ñã có l ch s<br /> hình thành và phát tri n t khá lâu. Hi n nay, s lư ng làng ngh<br /> thành ph H i An là không nhi u, t p trung ch y u vùng ven. Các<br /> làng ngh<br /> H i An ñã có bư c phát tri n, tuy nhiên v n còn m t s<br /> h n ch , quy mô s n xu t còn nh , phân tán, thi t b s n xu t còn l c<br /> h u, năng su t lao ñ ng th p, ch t lư ng và m u mã s n ph m chưa<br /> ñáp ng th hi u ngày càng kh t khe c a ngư i tiêu dùng, trình ñ<br /> tay ngh c a ngư i lao ñ ng chưa cao, thu nh p trong các làng ngh<br /> chưa ñ s c thu hút ngư i lao ñ ng, quy mô lao ñ ng làm ngh ngày<br /> càng gi m. Con ngư i H i An c n cù, ch u khó, có tay ngh , H i An<br /> là m t di s n văn hoá th gi i, là ñ a bàn có v trí thu n l i g n 2<br /> di s n văn hoá th gi i c ñô Hu và khu ñ n tháp M Sơn, là trung<br /> ñi m giao lưu c a c nư c t o ñi u ki n thu n l i cho vi c giao lưu<br /> hàng hoá, du l ch. Tuy nhiên, ñ a phương v n chưa khai thác h t l i<br /> th và ti m năng s n có c a mình.<br /> Xu t phát t nh ng lý do trên nên tôi ch n ñ tài: “Các gi i<br /> pháp ñ phát tri n làng ngh<br /> thành ph H i An, t nh Qu ng<br /> Nam” làm ñ tài nghiên c u c a mình.<br /> 2. M c ñích nghiên c u<br /> - H th ng ñư c lý lu n v phát tri n làng ngh làm cơ s<br /> hình thành khung n i dung và phương pháp nghiên c u cho ñ tài;<br /> - Đánh giá ñư c th c tr ng phát tri n các làng ngh<br /> thành<br /> ph H i An, ch ra ñư c nh ng m t m nh và các ñi m y u c a quá<br /> trình phát tri n;<br /> - Đ xu t ñư c các gi i pháp ñ phát tri n làng ngh thành<br /> ph H i An, t nh Qu ng Nam.<br /> <br /> 2<br /> 3. Đ i tư ng, ph m vi nghiên c u<br /> - Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài là: phát tri n làng ngh<br /> - Ph m vi nghiên c u:<br /> + V không gian: Thành ph H i An, ñ tài t p trung vào 3<br /> làng ngh :Làng M c Kim B ng, làng G m Thanh Hà, làng Rau Trà<br /> Qu c a thành ph H i An.<br /> + V th i gian: 2006-2010<br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> - Thu th p th c t t i làng ngh .<br /> - Phương pháp phân tích th ng kê, t ng h p, chi ti t hoá...<br /> - Phương pháp ñ i chi u, so sánh.<br /> 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài<br /> Lu n văn phân tích rõ m t s cơ s lý lu n và th c ti n v<br /> làng ngh . Đánh giá th c tr ng phát tri n làng ngh<br /> thành ph H i<br /> An giai ño n 2006-2010. Trên cơ s ñó ñ xu t các gi i pháp ñ phát<br /> tri n làng ngh H i An trong th i gian ñ n.<br /> K t qu c a lu n văn có th dùng làm tài li u tham kh o cho<br /> vi c phát tri n làng ngh H i An.<br /> 6. N i dung và K t c u ñ tài<br /> Ngoài các ph n: m c l c, danh m c các b ng, danh m c các<br /> hình v , m ñ u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, ñ tài<br /> ñư c chia làm 3 chương:<br /> Chương 1: Lí lu n chung v phát tri n làng ngh .<br /> Chương 2: Th c tr ng phát tri n các làng ngh<br /> thành ph<br /> H i An, t nh Qu ng Nam.<br /> Chương 3: Các gi i pháp ñ phát tri n làng ngh thành ph<br /> H i An, t nh Qu ng Nam.<br /> <br /> 3<br /> Chương 1<br /> LÝ LU N CHUNG V PHÁT TRI N LÀNG NGH<br /> 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V LÀNG NGH<br /> 1.1.1. Khái ni m<br /> Khái ni m làng ngh ñư c hi u là “m t ñ a bàn hay khu v c<br /> dân cư sinh s ng trong m t làng (thôn, tương ñương thôn) có ho t<br /> ñ ng cùng ngành ngh công nghi p, ti u th công nghi p, s n xu t<br /> t ng h gia ñình ho c các cơ s trong làng; có s d ng ngu n l c<br /> trong và ngoài ñ a phương, phát tri n t i m c tr thành ngu n s ng<br /> chính ho c thu nh p ch y u c a ngư i dân trong làng”.<br /> 1.1.2. Tiêu chí công nh n làng ngh<br /> - Làng ñó ph i có ngh mang tính ñ c thù, có m t s ngư i<br /> (hay nhóm ngư i) gi i ngh . Nh ng s n ph m s n xu t ra ph i có<br /> tính ñ c thù riêng c a làng ñó.<br /> - Ph i có m t hay m t nhóm ngư i gi i ngh làm h t nhân ñ<br /> phát tri n m t ngh nào ñó.<br /> - Ph i tìm ñư c ngu n nguyên li u n ñ nh, ñáp ng nhu c u<br /> s n xu t c a làng.<br /> - Ph i l a ch n ñư c m t m t hàng nào ñó ñáp ng v i nhu<br /> c u th trư ng và phù h p v i ñi u ki n s n xu t c a làng.<br /> - Ph i có s v n ban ñ u ñ mua nguyên li u và chu n b các<br /> ñi u ki n cho s n xu t.<br /> - Làng ph i có cơ s v t ch t, h t ng nh t ñ nh.<br /> - Giá tr s n xu t c a làng ngh chi m t tr ng trên 70%<br /> t ng giá tr s n xu t c a làng.<br /> - S lao ñ ng làm ngh ( ñ tu i lao ñ ng) là trên 30% so<br /> v i t ng s lao ñ ng c a làng.<br /> 1.1.3. Phân lo i làng ngh<br /> 1.1.3.1. Phân lo i theo l ch s phát tri n<br /> - Nhóm làng ngh truy n th ng.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2