intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ kinh tế: Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
278
lượt xem
125
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ kinh tế: Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ kinh tế: Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm trình bày tổng quan về lý thuyết đầu tư công, thực trạng quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trình bày các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ kinh tế: Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 1. 1 Đ I H C ĐÀ N NG TRƯ NG Đ I H C KINH T NGUY N TI N PHƯ C CÁC GI I PHÁP CÁC GI I PHÁP HOÀN THI N QU N LÝ Đ U TƯ CÔNG HOÀN THI N QU N LÝ Đ U TƯ CÔNG TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HÒA TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HÒA Chuyên ngành : Kinh t Phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM T T LU N VĂN TH C S KINH T Đà N ng – 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Lê Th Gi i Ph n bi n 1: ......................................................................... Ph n bi n 2: ......................................................................... Lu n án s ñư c b o v t i h i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p th c sĩ chuyên ngành Kinh t Phát tri n h p t i Đ i h c Đà N ng vào h i gi ngày tháng năm 2011. Có th tìm hi u lu n án t i: • Trung tâm Thông tin - H c li u – Đ i h c Đà N ng • Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a lu n văn Khánh Hoà có v trí ñ a lý thu n l i ñ phát tri n kinh t và giao lưu hàng hóa v i các khu v c trong và ngoài nư c; phía Nam t nh là v nh Cam Ranh có v trí quan tr ng v qu c phòng an ninh và phát tri n kinh t ; phía B c t nh là v nh Vân phong thu n l i cho vi c ñ u tư xây d ng C ng trung chuy n Container Qu c t và khu kinh t t ng h p ña ngành; gi a là v nh Nha Trang, ñư c công nh n là m t trong các v nh ñ p nh t th gi i có ñi u ki n thiên nhiên ưu ñãi ñ phát tri n nhi u lo i hình du l ch ña d ng. Nh ng năm qua, Khánh Hoà ñã huy ñ ng nhi u ngu n v n ñ ñ u tư phát tri n cơ s h t ng và ngày càng phát huy hi u qu ñã t o ñ ng l c m nh m ñ thúc ñ y kinh t - xã h i trong t nh phát tri n. Bên c nh nh ng thành t u ñã ñ t ñư c, m t s công trình và d án ñã ñư c ñ u tư xây d ng nhưng còn nhi u th t thoát, lãng phí ngu n v n ñ u tư t ngân sách nhà nư c . Làm th nào ñ s d ng có hi u qu hơn n a các ngu n v n, cho m c dích phát tri n kinh t là v n ñ c n gi i quy t trong th i gian t i. Đ tài «Các gi i pháp hoàn thi n qu n lý ñ u tư công trên ñ a bàn t nh Khánh Hoà » ñư c l a ch n nh m ñánh giá th c tr ng ñ u tư công ñã ñ t ñư c, nh ng t n t i, h n ch c n kh c ph c và ñ xu t, b sung cho hoàn thi n các gi i pháp ñ nâng cao hi u qu trong công tác qu n lý ñ u tư, ng d ng các gi i pháp ñã ñ xu t vào th c ti n trong công tác ñi u hành qu n lý ñ u tư, góp ph n nâng cao hi u qu s d ng ngân sách nhà nư c . 2. N i dung nghiên c u N i dung chính bao g m:
 4. 4 (1) Lu n gi i n i hàm c a qu n lý ñ u tư công. (2) Th c tr ng ñ u tư và qu n lý ñ u tư công c a t nh Khánh Hoà. (3) Phân c p qu n lý ñ u tư công c a t nh Khánh Hoà. (4) Nh ng t n t i, vư ng m c v cơ ch chính sách khi áp d ng trong qu n lý ñ u tư công trên ñ a bàn c a t nh Khánh Hoà. (5) Nh ng gi i pháp c n hoàn thi n ñ tăng cư ng qu n lý ñ u tư công c a t nh Khánh Hoà. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u c a lu n văn: Là h th ng các quy ñ nh c a pháp lu t v công tác qu n lý ñ u tư và vi c áp d ng h th ng các quy trình ñó vào vi c th c hi n qu n lý ñ u tư công. Ph m vi: T p trung nghiên c u ñ u tư công trong lĩnh v c xây d ng cơ b n trên ñ a bàn t nh Khánh Hoà trong th i gian t năm 2001-2010. 4. Phương pháp nghiên c u Lu n văn s d ng phương pháp mô t , phân tích, t ng h p, k t h p v i vi c tham kh o ý ki n c a các chuyên gia . K th a các công trình nghiên c u trư c ñó; 5. T ng quan các nghiên c u liên quan t i ñ tài Vi t Nam, ñã có m t s công trình nghiên c u liên quan ñ n ñ tài c a lu n văn như: Lu n án Ti n sĩ c a NCS Bùi Đ i Dũng v ñ tài “Hi u qu chi tiêu ngân sách dư i s tác ñ ng c a v n ñ nhóm l i ích m ts nư c trên th gi i'' [6]. Lu n án Ti n sĩ c a NCS Nguy n Đ u v ñ tài “Huy ñ ng và s d ng v n ñ u tư phát tri n kinh t Khánh Hoà Đà N ng – Th c tr ng và gi i pháp” [6]. Cu n sách “ Qu n lý chi tiêu công Vi t Nam: Th c tr ng và
 5. 5 gi i pháp” c a tác gi Dương Th Bình Minh. Lu n án ti n sĩ c a NCS Phan T t Th v ñ tài “ Hoàn thi n công tác ñánh giá hi u qu ñ u tư công c ng t i Vi t Nam” Trư ng Đ i h c kinh t qu c dân Hà n i năm 2005. Đ tài "Phân tích hi u qu ñ u tư trên ñ a bàn thành ph H Chí Minh" c a TS. Nguy n Văn Phúc. Ngoài ra, liên quan ñ n v n ñ lu n văn nghiên c u còn có các bài vi t ñăng trên các t p chí chuyên ngành như T p chí Nghiên c u kinh t , T p chí tài chính… 6. Đi m m i c a lu n văn Ch ra các v n ñ còn t n t i trong h th ng chính sách ñ làm cơ s cho vi c t ng k t ñưa vào lý thuy t v qu n lý kinh t công. V m t th c ti n, giúp cho vi c hoàn thi n các chính sách qu n lý ñ u tư công m t cách hi u qu hơn. 7. C u trúc c a lu n văn Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, ph l c và tài li u tham kh o, lu n văn ñư c c u trúc thành ba chương: Chương 1 - T NG QUAN V LÝ THUY T Đ U TƯ CÔNG Chương 2 - TH C TR NG QU N LÝ Đ U TƯ CÔNG TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HOÀ Chương 3 - CÁC GI I PHÁP HOÀN THI N QU N LÝ Đ U TƯ CÔNG TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HOÀ.
 6. 6 Chương 1 - T NG QUAN V LÝ THUY T QU N LÝ Đ U TƯ CÔNG 1.1. Khái ni m v ñ u tư công Đ u tư công là hình th c ñ u tư v n nhà nư c vào các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i, không nh m m c ñích kinh doanh [3]. V i ñ nh nghĩa như trên, ñ i tư ng s d ng ngu n v n nhà nư c trong ñ u tư công r t ña d ng g m: Chương trình m c tiêu, d án ñ u tư phát tri n k t c u h t ng kinh t -xã h i, các công trình công c ng, qu c phòng, an ninh ...ñ u tư t ngu n v n thu c ph m vi chi ngân sách nhà nư c cho ñ u tư phát tri n… 1.2. Các lý thuy t v ñ u tư công 1.2.1. Quan ñi m c a trư ng phái tân c ñi n 1.2.2. Quan ñi m ng h s can thi p c a nhà nư c 1.2.3. Quan ñi m v s phát tri n cân ñ i hay không cân ñ i 1.3. Qu n lý ñ u tư công 1.3.1. Khái ni m qu n lý ñ u tư công Ho t ñ ng qu n lý ñ u tư công là s tác ñ ng có t ch c và ñi u ch nh b ng quy n l c nhà nư c ñ i v i các quá trình xã h i và hành vi ho t ñ ng c a con ngư i, do các cơ quan trong h th ng hành pháp và hành chính th c hi n nh m h tr các ch ñ u tư th c hi n ñúng vai trò, ch c năng, nhi m v c a ngư i ñ i di n s h u trong các d án ñ u tư; ngăn ng a các nh hư ng tiêu c c c a các d án; ki m tra, ki m soát, ngăn ng a các hi n tư ng tiêu c c trong vi c s d ng v n ñ u tư nh m tránh th t thoát, lãng phí các ngu n v n ñ u tư [9].
 7. 7 1.3.2. N i dung c a Qu n lý ñ u tư công Tác gi i công tác qu n lý ñ u tư công thành 5 n i dung chính ñó là: 1) Qu n lý công tác ho ch ñ nh ñ u tư; 2) Qu n lý công tác chu n b ñ u tư; 3) Qu n lý công tác th c hi n ñ u tư; 4) Qu n lý công tác v n hành và nghi m thu công trình ñưa vào s d ng; 5) Qu n lý công tác giá sát và ñánh giá hi u qu ñ u tư. - Qu n lý ho ch ñ nh ñ u tư : Là quá trình qu n lý các ho ch ñ nh ñã ñư c l a ch n ñ hoàn thành m c tiêu ñ u tư ñã ñ ra ( bao g m c m c tiêu g n h n và dài h n). - Qu n lý công tác chu n b ñ u tư bao g m các n i dung: + L p báo cáo ñ u tư + L p, th m ñ nh và phê duy t báo cáo ñ u tư; + L p, th m ñ nh và phê duy t t ng d toán; + Qu n lý công tác ñ u th u, ch ñ nh th u và, phê duy t k t qu ñ u th u - Qu n lý công tác th c hi n ñ u tư: + Qu n lý ti n ñ th c hi n d án + Qu n lý ch t lư ng d án; + Qu n lý v nhân l c; + Qu n lý môi trư ng c a d án - Giai ño n b o hành nghi m thu ñưa vào s d ng, bao g m: Là quá trình k t thúc ñ u tư, ti n hành nghi m thu, bàn giao công trình, th c hi n vi c k t thúc xây d ng, v n hành công trình và hư ng d n s d ng công trình, b o hành công trình, quy t toán v n ñ u tư, phê duy t. - Giám sát và ñánh giá hi u qu ñ u tư: Là công c quan
 8. 8 tr ng ñ theo dõi ti n ñ th c hi n nh m cung c p cho nhà qu n lý và các bên liên quan xác ñ nh ñư c m c ñ phù h p, m c ñ hoàn thành, tính hi u qu , phù h p hay không phù h p c a vi c ñ u tư. 1.4. Đ c ñi m và vai trò c a ñ u tư công 1.4.1. Đ c ñi m c a ñ u tư công - Hàng hóa công là lo i hàng hoá không có tính c nh tranh trong tiêu dùng. - Hàng hoá công có tính tiêu dùng chung, khi tăng thêm m t ngư i tiêu dùng thì hàng hoá công s không làm gi m ñi l i ích c a nh ng ngư i tiêu dùng hi n có và chi phí ñáp ng ñòi h i c a các ñ i tư ng tiêu dùng tăng thêm là b ng không. - Đ u tư công là kho n chi tích lũy ngân sách nhà nư c - Quy mô và cơ c u chi ñ u tư công c a ngân sách nhà nư c không c ñ nh và ph thu c vào chi n lư c phát tri n kinh t xã h i c a nhà nư c trong t ng th i kỳ và m c ñ phát tri n c a khu v c kinh t tư nhân. - Chi ñ u tư công ph i g n ch t chi thư ng xuyên nh m nâng cao hi u qu v n ñ u tư. 1.4.2. Vai trò c a ñ u tư công v i vi c phát tri n kinh t - xã h i Đ u tư công có ý nghĩa xã h i r t l n trong ñ nh hư ng phát tri n chung c a ñ t nư c, do ñó, n u ch tính hi u qu kinh t ñơn thu n thì s không chính xác, mà ph i tính hi u qu c trong xóa ñói gi m nghèo, phát tri n giáo d c, an sinh xã h i... -K t c u h t ng là ñ i tư ng chính c a ñ u tư công và ñóng vai trò ñ c bi t quan tr ng ñ i v i s phát tri n kinh t - xã h i c a m t qu c gia, t o ñ ng l c cho s phát tri n. H th ng k t c u h t ng phát tri n ñ ng b , hi n ñ i s thúc ñ y tăng trư ng kinh t , nâng cao năng su t, hi u qu c a n n kinh t và góp
 9. 9 ph n gi i quy t các v n ñ xã h i. Ngư c l i, m t h th ng k t c u h t ng kém phát tri n là m t tr l c l n ñ i v i s phát tri n. nhi u nư c ñang phát tri n hi n nay, k t c u h t ng thi u và y u ñã gây ñ ng trong luân chuy n các ngu n l c, khó h p th v n ñ u tư, gây ra nh ng “nút c chai k t c u h t ng” nh hư ng tr c ti p ñ n tăng trư ng kinh t . 1.5. Nh ng nhân t nh hư ng ñ n qu n lý ñ u tư công [15] - Năng l c c a cơ quan nhà nư c: Đây là y u t mang tính quy t ñ nh ñ n k t qu ñ t ñư c c a d án. - Kinh phí: Đây là nhân t không th thi u, khi mu n th c hi n công vi c nhìn chung ñ u c n ph i lên k ho ch chu n b b o ñ m ñáp ng ñ y ñ kinh phí cho ho t ñ ng ñó. - Th t c hành chính và các quy ñ nh pháp lu t: V i c th c hi n ñ u tư công liên quan ñ n m t lo t các quy ch và th t c hành chính trong lĩnh v c ñ u tư xây d ng cơ b n, qu n lý ngân sách. - B i c nh th c t : Các y u t kinh t , xã h i, chính tr , ti n b khoa h c - công ngh … ñ u có nh hư ng ñ n ho t ñ ng, k t qu ñ t ñư c c a d án ñ u tư. Nh ng bi n ñ ng này ñôi khi ph i d n ñ n vi c ñi u ch nh d án, ho c ngưng không th c hi n d án n a do không còn phù h p. - Công lu n và thái ñ c a các nhóm có liên quan: S ng h hay ph n ñ i c a công lu n có tác ñ ng không nh ñ n vi c th c hi n d án. 1.6. H th ng chính sách ñ u tư công Ho t ñ ng ñ u tư nói chung nư c ta, trong ñó có ñ u tư s d ng v n nhà nư c trong th i gian v a qua ñư c qu n lý theo quy ñ nh c a nhi u văn b n quy ph m pháp lu t khác nhau như: Lu t Ngân
 10. 10 sách nhà nư c, Lu t Đ u tư, Lu t Xây d ng, Lu t Đ u th u, Lu t Đ t ñai, Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, v.v.. Riêng ho t ñ ng ñ u tư t ngu n v n nhà nư c không nh m m c ñích kinh doanh ñư c ñi u ch nh b ng các ngh quy t c a Qu c h i, các văn b n hư ng d n thi hành các lu t liên quan ho c các ngh ñ nh c a Chính ph Các lu t và văn b n quy ph m pháp lu t nói trên là cơ s pháp lý ñ qu n lý ñ u tư nói chung, ho t ñ ng ñ u tư công nói riêng trên toàn qu c và ñã ñ t ñư c nh ng k t qu nh t ñ nh trong vi c qu n lý s d ng các ngu n v n ñ u tư c a nhà nư c. Chương 2- TH C TR NG QU N LÝ Đ U TƯ CÔNG TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HOÀ 2.1. T ng quan chung v tình hình phát tri n kinh t xã h i t nh Khánh Hoà 2.1.1. Tăng trư ng kinh t Trong giai ño n 2001- 2010 t c ñ tăng trư ng kinh t bình quân c a Khánh Hòa tăng nhanh hơn t c ñ tăng trư ng bình quân c a c nư c ( Khánh Hòa tăng trư ng ñ t 10,7%/năm; c nư c ñ t 7,1- 7,2%/năm);ttrong ñó giai ño n 2001-2005 tăng bình quân 10,8%/năm ( c nư c tăng 7,51%); giai ño n 2006-2010 bình quân tăng bình quân kho ng 10,6%/năm (c nư c tăng 7,07%). 2.1.2. Chuy n d ch cơ c u kinh t Cơ c u kinh t c a Khánh Hòa ñã chuy n d ch tích c c theo hư ng tăng t tr ng khu v c D ch v , Du l ch ; Công nghi p - Xây d ng gi m t tr ng Nông , Lâm, Thu s n. C th : - T tr ng c a khu v c D ch v - Du l ch tăng t 37,8% năm 2000, lên 40,5% năm 2005 và ư c tăng lên 44,2% năm 2010;
 11. 11 - T tr ng Công nghi p – Xây d ng tăng t 35,3% năm 2000 lên 41,6% năm 2005 và 42,22 % năm 2010 ; - Gi m t tr ng Nông – Lâm – Thu s n t 26,9% năm 2000 xu ng còn 17,9% năm 2005 và 13,6% năm 2010. Đ th 2.1. Chuy n d ch cơ c u kinh t t nh Khánh Hòa Cơ c u kinh t t nh Khánh Hoà giai ño n 2000-2010 41.6 43.3 42.22 44.2 45 40.5 41.6 41.9 41.7 40 37.8 35.3 35 30 26.9 25 Cơ c u (%) 17.9 20 16.7 15 13.6 15 10 5 0 Năm 2000 2005 2008 2009 2010 - Nông, lâm, th y s n - Công nghi p, xây d ng - D ch v , du l ch 2.2. Th c tr ng ñ u tư công trên ñ a bàn Khánh Hoà 2.2.1. Tình hình th c hi n ñ u tư T ng v n ñ u tư trên ñ a bàn t nh Khánh Hoà giai ño n 2001- 2010 ñ t 62.442 t ñ ng; trong ñó c a nhà nư c là 24.546 t ñ ng, chi m 39,3% t ng v n ñ u tư toàn xã h i c a t nh. V n tư nhân và các doanh nghi p ngoài nhà nư c ñ t 31.936 t ñ ng, chi m 51,1% v n ñ u tư phát tri n; v n ñ u tư c a nư c ngoài là 5.960 t ñ ng, chi m 9,5% t ng v n ñ u tư ( xem b ng 2.1).
 12. 12 B ng 2.1. V n ñ u tư ño n 2001-2010 Đvt: t ñ ng Phân theo ngu n v n V n dân Năm V n nhà cư và DN V n nư c T ng nư c ngoài nhà ngoài nư c 2001 2.126 949 837 340 2002 2.404 924 1.070 410 2003 2.895 1.315 1.120 460 2004 3.546 1.760 1.153 633 2005 3.981 1.859 1.344 778 2006 5.176 2.114 2.873 189 2007 6.819 3.022 3.447 350 2008 8.480 3.405 4.475 600 2009 11.515 3.855 7.110 550 2010 15.500 5.342 8.508 1.650 T ng 62.442 24.546 31.936 5.960 Ngu n: S K ho ch và Đ u tư t nh Khánh Hoà 2.2.2. M c ñ ñ u tư t ngân sách nhà nư c vào các ngành Qua b ng 2.2 cho th y cơ c u v n ñ u tư t ngân sách nhà nư c t p trung cho lĩnh v c ph c v cá nhân - công c ng và công nghi p, ñ u tư cho khoa h c công ngh , qu n lý nhà nư c, y t có t l ñ u tư th p, ñ c bi t là ñ i v i lĩnh v c qu n lý nhà nư c. Vì v y, b máy cơ quan nhà nư c trên ñ a bàn Khánh Hòa thư ng ñư c ph n ánh là g p ph i tình tr ng quá t i, d n ñ n th i gian gi i quy t công vi c kéo dài.
 13. 13 B ng 2.2: Cơ c u v n ñ u tư xây d ng cơ b n s d ng ngân sách nhà nư c Đvt: (%) H ng m c 2001- 2006 2007 2008 2009 2010 2005 1.Nông - lâm - th y s n 10.5 11.5 6.2 5.0 3.9 4.3 2.Công nghi p 14.1 21.6 42.7 32.5 24.8 26.9 3.V n t i kho bãi và thông tin liên l c 35.4 8.0 6.7 10.6 3.2 3.6 4.Khoa h c công ngh 0.4 0.4 1.6 2.9 2.9 3.1 5.Kinh doanh tài s n và tư v n 3.7 3.1 4.3 8.5 7.2 7.8 6.Qu n lý nhà nư c 4.3 3.3 2.6 2.7 4.8 3.9 7.Giáo d c và ñào t o 7.8 5.5 5.2 4.3 3.9 4.3 8.Y t và c u tr xã h i 3.6 2.5 3.9 5.3 5.6 6.0 9.Văn hóa th thao 2.9 1.9 1.4 2.5 3.6 3.8 10.Ph c v cá nhân – c ng ñ ng 16.4 42.0 24.5 25.4 39.8 36.0 11.Các ngành khác 0.9 0.2 0.8 0.2 0.2 0.3 T ng 100 100 100 100 100 100 Ngu n: Niên giám th ng kê các năm 2001 – 2010. 2.2.3. K t qu ñ u tư công - Đ u tư có tr ng tâm, tr ng ñi m bám sát vào 10 chương trình kinh h i tr ng ñi m c a t nh; bư c ñ u cơ s h t ng ngày càng ñư c c i thi n t o ñi u ki n thu n l i thúc ñ y các ngành, lĩnh v c và các ñ a phương có bư c phát tri n m i, t o chuy n bi n trên m t s lĩnh v c kinh t , xã h i và môi trư ng. - N i b t nh t là chương trình phát tri n du l ch, ñào t o ngh , gi i quy t vi c làm, gi m nghèo, phát tri n kinh t xã h i - mi n núi ñ c bi t là vi c xây d ng cơ s h t ng cho 3 vùng kinh t tr ng ñi m.
 14. 14 2.2.4. Hi u qu qu n lý ñ u tư công 2.2.4.1. H s ICOR . Đ th 2.4: Bi n ñ ng h s ICOR giai ño n 2001-2010 H s ICOR giai ño n 2001-2010 4.50 4.03 4.44 4.00 3.48 ICOR toàn qu c 3.07 3.12 3.50 3.00 2.45 ICOR toàn t nh khánh hòa 2.23 2.26 2.48 2.50 ICOR(l n) ICOR c a NSNN t nh Khánh Hòa 2.00 1.44 1.50 ICOR c a kinh t ngoài nhà 1.00 nư c t nh Khánh Hòa 0.50 ICOR c a kinh t nư c ngoài - t nh Khánh Hòa 2001-2005 2006-2010 So sánh hi u qu gi a ñ u tư t ngân sách nhà nư c c a Khánh Hòa cho th y giai ño n 2006 -2010 hi u qu g p 1,29 l n và giai ño n 2001-2005. Các h s này có nghĩa là: Trong giai ño n 2001-2005 ph i ñ u tư 4,03 ñ ng ñ t o thêm m t ñ ng GDP thì giai ño n 2006-2010 ch c n ñ u tư 3,07 ñ ng ñ t o thêm m t ñ ng GDP. So sánh hi u qu ñ u tư t khu v c nhà nư c và hi u qu ñ u tư c a khu v c ngoài nhà nư c cho th y hi u qu ñ u tư c a khu v c ngoài nhà nư c có hiêu qu cao hơn. C th giai ño n 2001-2005 khu v c nhà nư c ph i ñ u tư 4,03 ñ ng ñ t o thêm 1 ñ ng GDP tăng thêm thì khu v c ngoài nhà nư c ch m t 1,44 ñ ng t o ra 1 ñ ng GDP tăng thêm. Giai ño n 2006-2010 khu v c nhà nư c ñ u tư 3,07 ñ ng ñ t o thêm 1 ñ ng GDP tăng thêm thì khu v c tư nhân m t 2,23 ñ ng t o ra 1 ñ ng GDP tăng thêm. 2.2.4.2. T l ñ u tư công so v i GDP Qua b ng 2.3 cho th y th y t l ñ u tư công/GDP c a Khánh Hòa g i a i ñ o n 2 0 0 1 - 2 0 1 0 kho ng t 11-16%, th p hơn so v i m c t l 14-20,6% c a c nư c, trong khi ñó ñ u tư c a
 15. 15 kinh t ngoài nhà nư c có t l t 10- 25% cao hơn so v i toàn qu c t 8-18%. Nguyên nhân c a ñi u này là do Khánh Hòa vi c ñ u tư thu hút các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh tham gia xây d ng các công trình công c ng phuc v m c ñích kinh doanh du l ch. Nh v y, gi m ngu n ñ u tư t ngân sách c a t nh cho ñ u tư công trong lĩnh v c phúc l i công c ng. B ng 2.3: T l ñ u tư công/ GDP giai ño n 2001-2010 Đvt: % Khánh hòa Toàn qu c Khu Kinh Kinh Khu v c v c có Kinh Kinh t t t có v n Năm v n t Nhà ngoài ngoài ñ u tư ñ u tư Nhà nư c nhà nhà nư c nư c nư c nư c nư c ngoài ngoài 2001 13.03 11.48 4.7 20.2 8.0 0.1 2002 11.01 12.75 4.9 21.2 9.4 0.1 2003 13.50 11.50 4.7 21.4 12.1 0.1 2004 15.36 10.06 5.5 20.6 15.3 0.1 2005 13.88 10.03 5.8 19.5 15.5 0.1 2006 13.55 18.40 1.2 19.3 15.8 0.1 2007 16.17 18.44 1.9 19.0 17.9 0.1 2008 14.55 19.12 2.6 17.3 14.6 0.1 2009 13.72 25.30 2.0 14.1 14.5 0.1 2010 15.58 24.81 4.8 17.3 15.1 0.1 Ngu n: - Niên giám th ng kê t nh Khánh Hòa 2001-2010 - Trang web T ng c c Th ng kê.
 16. 16 2.3. K t qu và h n ch trong qu n lý ñ u tư công 2.3.1. K t qu và h n ch v cơ ch chính sách và các quy ñ nh pháp lu t Chưa có m t văn b n lu t th ng nh t v ñ u tư công làm cơ s pháp lý tri n khai th c hi n. Các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành chưa xác ñ nh rõ yêu c u qu n lý nhà nư c v ho t ñ ng ñ u tư công, ñ i tư ng và n i dung qu n lý trong các khâu quy ho ch, k ho ch, chu n b ñ u tư, tri n khai th c hi n d án, qu n lý s d ng v n, qu n lý khai thác d án và m t s v n ñ khác. Trong m t s quy ñ nh hi n hành chưa ñ m b o s rõ ràng, ch t ch và hi u qu ñ i v i t ng nhi m v c th trong qu n lý ñ u tư công. Thi u các ch tài c th ñ ñ m b o ch p hành k cương, k lu t trong ñ u tư. 2.3.2. K t qu và h n trong ho ch ñ nh ñ u tư Quy t ñ nh ñ u tư nhi u nơi ch y u v n ch y theo s lư ng mà chưa chú tr ng ñ n kh năng b trí ngu n v n, chưa chú tr ng ñ n hi u qu ñ u tư ho ch không theo danh m c ưu tiên ( t năm 2005-2007 theo ñánh giá giám sát c a HĐND t nh có 30 công trình ñã có quy t ñ nh ñ u tư nhưng không theo ñúng m c tiêu ưu tiên c a ñ a phương). 2.3.3. K t qu và h n ch trong phân c p qu n lý ñ u tư công Năng l c qu n lý ñ u tư c p xã còn h n ch , còn nhi u xã chưa ñáp ng yêu c u công vi c ñư c giao. Vi c phân c p nhi m v chi chưa rõ ràng và chưa th c s phù h p th m quy n qu lý c a c p xã. Ngu n v n b trí cho nhi m v chi phân theo c p nhưng chưa tương x ng. Ví d :Đ i v i nhi m v chi cho xây d ng trư ng M m non c p xã ñ ñ t tiêu chu n c n 2-3 t ñ ng, nhưng v i ngu n v n ñ u tư ñư c phân b kho ng 700 tri uñ/năm/xã thì vi c th c hi n nhi m v này r t khó kh thi.
 17. 17 2.3.4K t qu và h n ch trong công tác quy ho ch Thi u các văn b n pháp lý ñ Qu n lý nhà nư c v v quy ho ch. Công tác quy ho ch chưa ñi trư c m t bư c, t m nhìn thi u tính chi n lư c, chưa ñánh giá h t các y u t khách quan nên tính ñ nh hư ng c a quy ho ch còn y u. Nhi u quy ho ch, k ho ch còn mang tính ch quan, chưa g n v i vi c nghiên c u quy lu t th trư ng, thi u tính k th a trong công tác quy ho ch và k ho ch. 2.3.5. K t qu và h n ch trong công tác th m ñ nh và phê duy t d án, phê duy t t ng d toán Công tác th m ñ nh, phê duy t d án; thi t k kĩ thu t - t ng d toán; còn b buông l ng d n ñ n ch t lư ng công tác th m ñ nh thi t k , d toán có nhi u sai sót. 2.3.6. K t qu và h n ch trong ñ u th u và ch ñ nh th u Hi n tư ng thông th u và chia nh gói th u ñ ch ñ nh th u khá ph bi n; nhi u d án ñ u th u nhưng hi u qu không cao, t l gi m th u không ñáng k . Ch ñ u tư th c hi n không ñúng k ho ch ñ u th u, vi ph m quy ñ nh v xét ch n nhà th u, bán th u hư ng chênh l ch. Công tác ñánh giá h sơ d th u chưa phát hi n ñư c s không nh t quán gi a b ng giá d th u chi ti t và b ng giá d th u t ng h p. Ch tài x ph t các vi ph m hành chính trong ñ u th u hi n nay chưa ñ y ñ , m c ph t còn th p, khi n cho vi c th c hi n các quy ñ nh v ñ u th u chưa nghiêm. 2.3.7. K t qu và h n ch v v n ñ u tư Vi c b trí v n ñ u tư thu c ngân sách Nhà nư c còn dàn tr i thi u t p trung, s lư ng các d án năm sau l n hơn năm trư c là ñi m y u và l p ñi l p l i nhi u năm nay. 2.3.8. K t qu và h n ch trong công tác chu n b ñ u tư Công tác ñ n bù gi i phóng m t b ng chưa ch p hành ñúng các qui ñ nh c a nhà Nư c. nhi u d án, ch ñ u tư ñã ñ n bù, chuy n
 18. 18 như ng ñ t trư c khi có qui ñ nh hay qui ho ch, chưa có phương án ñ n bù ñư c duy t và chưa có quy t ñ nh giao ñ t. Đi u này d n ñ n vi c nhi u t ch c, cá nhân ñ ng ra chuy n như ng ñ t trao tay tr c ti p v i dân, mua ñi bán l i nhi u l n, làm tăng giá ñ t m t cách gi t o, phát sinh khi u ki n. 2.3.9. K t qu và h n ch trong công tác Qu n lý th c hi n ñ u tư Năng l c c a các cơ quan thay m t cho ch ñ u tư còn nhi u h n ch , thi u chuyên môn v qu n lý XDCB. Ho t ñ ng c a các Ban qu n lý d án hi n nay thi u s n ñ nh, ch ñ ñãi ng th p, chưa có chính sách thu hút ngu n nhân l c nên ph n l n nh ng cán b có năng l c, trình ñ chuyên môn ñ u chuy n công tác khác. Năng l c c a các nhà th u tư v n thi u và y u, trong khi s lư ng d án ñ u tư XDCB c a các c p t nh, huy n, xã r t nhi u, nên chưa ñáp ng ñư c yêu c u v th i gian. T ch c qu n lý d án còn ch m ñ i m i, m t s b ph n qu n lý còn sa ñà vào các chi ti t k thu t, chưa chú tr ng ñ n các v n ñ có tính ch t vĩ mô. 2.3.10. K t qu và h n ch trong công tác ki m tra giám sát quá trình th c hi n ñ u tư H th ng thông tin ph c v giám sát ñánh giá chưa t t. Chưa ch ñ ng trong vi c t ch c giám sát, ñánh giá, ch y u d a vào báo cáo c a c p dư i nên ch t lư ng các báo cáo giám sát ñánh giá ñ u tư còn sơ sài. Công tác giám sát c ng ñ ng chưa ñư c chú tr ng, các ngành, ñ a phương còn thi u ñ i ngũ cán b chuyên môn và công ty tư v n có ñ năng l c cho vi c ñánh giá d án.
 19. 19 2.3.11. K t qu và h n ch trong công tác nghi m thu và thanh quy t toán công trình Công tác nghi m thu kh i lư ng hoàn thành còn mang n ng tính hình th c, chưa tuân th ch t ch theo các quy ñ nh qu n lý ch t lư ng công trình theo lu t ñ nh V n còn tình tr ng công trình ñã hòan thành nhưng ch ñ u tư không th c hi n quy t toán, hi n nay toàn t nh còn 114 d án ch m phê duy t quy t toán, trong ñó c p t nh ch m 4 d án, c p huy n ch m 100 d án; 281 d án ch m ñư c l p h sơ báo cáo quy t toán. 2.3.12. K t qu và h n ch trong công tác ñánh giá hi u qu s d ng công trình Hi n nay ña s công trình ñ u tư xây d ng cơ b n sau khi hoàn thành nghi m thu, bàn giao ñưa vào s d ng không ñư c ñánh giá hi u qu s d ng công trình m t cách nghiêm túc. 2.4. Nguyên nhân h n ch 2.4.1. T phía các cơ quan có th m quy n - Đ i v i Chính ph : + Trong ñi u hành k ho ch ñ u tư phát tri n, chưa chú tr ng thích ñáng ñ n chương trình ñ u tư dài h n; xem nh tính cân ñ i trong k ho ch ñ u tư, cho phép các ñ a phương quy t ñ nh ñ u tư m t s trư ng h p chưa theo kh năng huy ñ ng ngu n l c. + Chính ph chưa có m t chương trình toàn di n, quy t li t, hi u qu trong vi c ch ng tham nhũng, lãng phí. - Đ i v i UBND t nh Khánh Hoà : + Công tác qu n lý c a ñ a phương chưa th c hi n ñ y ñ các nhi m v ñã ñư c phân c p. + Trong quy ho ch, thi u s ph i h p liên ngành, liên vùng; chưa quan tâm ñúng m c ñ n công tác l p, ñi u ch nh quy ho ch, nên nhi u khi lúng túng trong ch trương ñ u tư, quy t ñ nh các d án ñ u tư.
 20. 20 + Quy t ñ nh ñ u tư m t s d án chưa g n v i trách nhi m huy ñ ng v n th c hi n, nhi u trư ng h p phê duy t d án có t ng m c ñ u tư vư t quá kh năng ngu n v n ñ a phương. + Công tác qu n lý ñ u tư :Thi u ki m tra, ki m soát, giám sát thư ng xuyên. Ch m x lý ho c x lý không nghiêm các sai ph m. - Đ i v i các ch ñ u tư, Ban qu n lý d án và các t ch c tư v n: Thi u năng ñ ng, năng l c và trách nhi m c a các ch ñ u tư, các ban qu n lý d án và các t ch c tư v n là th c tr ng hi n nay c n ñư c s m kh c ph c. - Đ i S K ho ch và Đ u tư: + Ch m ñ xu t nh ng gi i pháp ñ ng b ñ kh c ph c nh ng y u ñi m v công tác quy ho ch, ñ c bi t là qu n lý nhà nư c v quy ho ch và k ho ch ñ u tư. + Công tác giám sát, thanh tra ch m ñư c chú ý, còn lúng túng trong th c hi n. 2.4.2. H th ng văn b n pháp lu t H th ng văn b n pháp lu t v ñ u tư và xây d ng tr i qua nhi u l n b sung, s a ñ i nhưng v n còn mang n ng tính ch p vá, thi u ñ ng b . - M t s chính sách hi n hành chưa ñ m nh. - Chưa có ch tài nghiêm kh c v x ph t, cư ng ch khi có các sai ph m ñ x lý các cá nhân tham gia d án 2.4.3. Ngu n v n Ngân sách h n h p 2.4.4. Cơ ch qu n lý - Cơ ch qu n lý còn buông l ng - Có s vi ph m các nguyên t c trong qu n lý 2.4.5. Cơ ch làm vi c - Thi u s th ng nh t - Không phát huy ñư c tính dân ch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản