intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích tài chính của Tổng công ty xăng dầu Việt nam Petrolimex

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

67
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích và đánh giá thực trạng tài chính tại Tổng công ty xăng dầu Việt nam, tìm ra những nguyên nhân hạn chế trong cơ cấu tài chính, hiệu quả tài chính và các rủi ro doanh nghiệp gặp phải. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm góp phần khắc phục và nâng cao năng năng lực tài chính của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích tài chính của Tổng công ty xăng dầu Việt nam Petrolimex

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o---------<br /> <br /> ĐOÀN TRUNG HIẾU<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY<br /> XĂNG DẦU VIỆT NAM PETROLIMEX<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o---------<br /> <br /> ĐOÀN TRUNG HIẾU<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY<br /> XĂNG DẦU VIỆT NAM PETROLIMEX<br /> Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số: 60 34 02 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI THU HIỀN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả luận văn: Tôi – Đoàn Trung Hiếu xin cam đoan những nội dung trong luận<br /> văn này cụ thể là những phân tích, đánh giá về thực trạng tài chính của Tổng công ty<br /> xăng dầu Việt nam Petrolimex, cùng một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài<br /> chính của tập đoàn này là do tôi tự nghiên cứu và thực hiện, không sao chép nội dung<br /> của bất cứ công trình nào. Các tài liệu tham khảo để thực hiện luận văn này đều đƣợc<br /> trích dẫn có nguồn gốc đầy đủ và rõ ràng.<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giảng viên trƣờng Đại học kinh tế - Đại<br /> học quốc gia Hà nội đã tận tình giảng dạy và hƣớng dẫn cho tôi nhiều kiến thức bổ<br /> ích trong suốt quá trình tham gia học tập tại lớn cao học Tài chính – Ngân hàng<br /> khóa 22 đƣợc tổ chức tại Hà nội năm 2013-2015.<br /> Đặc biệt tôi xin trân trọng cảm ơn cô giáo – TS. Mai Thu Hiền đã nhiệt tình<br /> hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt luận văn này. Ngoài ra, tôi xin gửi lời cảm<br /> ơn sâu sắc đến toàn thể các thầy cô giáo trong hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã<br /> có những nhận xét, đóng góp thiết thực cho bài luận văn của tôi thêm hoàn chinh.<br /> Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các anh chị đang làm việc tại<br /> Tập đoàn xăng dầu Việt nam Petrolimex đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình<br /> tìm tài liệu và thông tin để thực hiện tốt luận văn này.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ.............. Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .....................................................4<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ................................................4<br /> 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ..............6<br /> 1.2.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp ...........................................................6<br /> 1.2.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp.................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Phƣơng pháp so sánh.......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Phƣơng pháp loại trừ .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Phương pháp số chênh lệch .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Phương pháp cân đối .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Phƣơng pháp Dupont ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Mô hình Dupont Phân tích thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE): ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Ưu nhược điểm của mô hình Dupont ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Ứng dụng của mô hình Dupont ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU<br /> VIỆT NAM PETROLIMEX ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty ............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2