Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế huyện Đakrông - tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: ViApollo11 ViApollo11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
5
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế huyện Đakrông - tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế huyện Đakrông - tỉnh Quảng Trị trình bày mộ số nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế, thực trạng phát triển kinh tế huyện Đakrông thời gian qua, một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế huyện đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế huyện Đakrông - tỉnh Quảng Trị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TRẦN MINH DƯƠNG<br /> <br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN ĐAKRÔNG<br /> TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> Chuyên ngành: Kinh tế phát triển<br /> Mã số: 60.31.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Đà Nẵng – Năm 2013<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Xuân Tiến<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn<br /> <br /> Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thế Tràm<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp thạc sĩ kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng<br /> 6 năm 2013<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Năng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Đakrông là một trong những huyện miền núi nghèo nhất của cả<br /> nước cũng như của tỉnh Quảng Trị. Huyện đã nhận được sự quan tâm,<br /> đầu tư của các cấp Chính quyền cũng như của các tổ chức trong và<br /> ngoài nước nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, quá<br /> trình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện đã bộc lộ ra những hạn chế<br /> do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nghiên cứu quá trình phát triển kinh<br /> tế của huyện là cơ sở quan trọng nhằm xem xét các nhân tố ảnh hưởng<br /> tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế của huyện. Căn cứ vào việc<br /> phân tích các nhân tố ảnh hưởng là tiền đề để xây dựng các giải pháp<br /> hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực và tận dụng các lợi thế của địa phương<br /> để rút ngắn quá trình phát triển kinh tế.Với cách đặt vấn đề như trên, tôi<br /> thực hiện đề tài “Phát triển kinh tế huyện Đakrông – tỉnh Quảng<br /> Trị”.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển kinh tế.<br /> - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế của huyện Đakrông trong<br /> những năm gần đây<br /> - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế huyện Đakrông<br /> thời gian tới.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> a. Đối tượng nghiên cứu<br /> Những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển<br /> kinh tế.<br /> b. Phạm vi nghiên cứu<br /> Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề chủ yếu của phát triển<br /> kinh tế huyện Đakrông.<br /> <br /> 2<br /> - Về không gian: Các nội dung trên được nghiên cứu trên địa bàn<br /> huyện Đakrông.<br /> - Về thời gian: Nghiên cứu các giải pháp cho phát triển kinh tế<br /> huyện Đakrông tới năm 2020.<br /> 4.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương<br /> pháp sau:<br /> - Phương pháp phân tích thực chứng.<br /> - Phương pháp phân tích chuẩn tắc.<br /> - Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia để thu thập thông<br /> tin, tư liệu.<br /> 5.<br /> <br /> Bố cục đề tài<br /> <br /> Ngoài mục lục, mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài<br /> được chia thành 3 chương như sau:<br /> - Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế.<br /> - Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế huyện Đakrông thời<br /> gian qua.<br /> - Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế huyện đến<br /> năm 2020.<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN<br /> VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ<br /> 1.1.<br /> <br /> KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ<br /> 1.1.1. Các khái niệm<br /> a. Kinh tế<br /> Kinh tế là “tổng thể các yếu tố sản xuất, các điều kiện sống<br /> của con người, các mối quan hệ trong quá trình sản xuất và tái sản<br /> xuất xã hội.”<br /> b. Phát triển<br /> Phát triển là “Khái niệm dùng để chỉ quá trình vận động của sự<br /> vật theo khuynh hướng đi lên, từ trình độ thấp đến trình độ cao, từ kém<br /> hoàn thiện đến hoàn thiện hơn”.<br /> c. Phát triển kinh tế<br /> Phát triển kinh tế là “quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh<br /> tế. Phát triển kinh tế được xem như là quá trình biến đổi cả về lượng và<br /> chất, nó là sự kết hợp một cách chặt chẽ quá trình hoàn thiện của hai<br /> vấn đề kinh tế và xã hội ở mỗi quốc gia”.<br /> 1.1.2. Ý nghĩa của phát triển kinh tế<br /> - Phát triển kinh tế làm tăng thu nhập cho nền kinh tế.<br /> - Phát triển kinh tế là quá trình thay đổi về lượng của nền kinh tế.<br /> - Phát triển kinh tế đi kèm với những thay đổi trong cơ cấu kinh tế.<br /> - Phát triển kinh tế tạo ra nguồn lực nhằm giải quyết các vấn đề<br /> xã hội.<br /> - Phát triển kinh tế gắn liền với sự thay đổi theo hướng tốt hơn<br /> các vấn đề xã hội.<br /> 1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ<br /> 1.2.1. Gia tăng quy mô sản xuất<br /> a. Gia tăng số lượng các cơ sở sản xuất<br /> - Gia tăng số lượng các cơ sở sản xuất là số lượng các cơ sở sản<br /> xuất trong lãnh thổ nền kinh tế ngày càng nhiều hơn.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản